DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


UDK 630* 383 + 432 (001)


RADNE ZNAČAJKE POKRETNE DROBILICE KAMENAPRI GRADNJI
ŠUMSKIH PROTUPOŽARNIH CESTAI MELIORACIJI KRŠA


WORKING CHARACTERISTICS OF TERRAIN LEVELER MACHINE IN FOREST
FIRE ROAD CONSTRUCTIONAND CARST MELIORATION


Marijan ŠUŠNJAR*, Dragutin PIČMAN*, Tibor PENTEK*,
Dubravko HORVAT*, Hrvoje NEVEČEREL*, Krešimir GREGER**


SAŽETAK: Cilj rada je istražiti učinkovitost drobilice kamena Vermeer
T 855 pri pripremi buduće trase šumske protupožarne ceste, kao i pri melioraciji
krškog zemljišta obraslog makijom. Istraživanje je provedeno na području
šumarije Zadar i šumarije Buzet tijekom 22 radna dana, pri čemu su se dnevno
prikupljali sljedeći parametri: ukupno utrošeno vrijeme rada, efektivno
(pogonsko) vrijeme stroja, potrošnja goriva, broj potrošenih noževa bubnja,
duljina izrađene trase, dubina rada i vrsta podloge. Osnovna se podjela radnih
dana odnosi na dubinu rada i vrstu podloge. Iz mjerenih podataka je za
svaki radni dan izračunat učinak stroja, izražen u duljini izrađene trase u jedinici
vremena, potrošnja goriva po jedinici vremena i duljini izrađene trase te
potrošnja noževa po duljini izrađene trase.


Na osnovi rezultata mjerenja, ponajprije se želi naglasiti mogućnosti primjene
pokretne drobilice kamena Vermeer T 855 pri gradnji šumskih protupožarnih
cesta. Prednost pokretne drobilice ogleda se u mogućnosti korištenja
kamenog materijala na trasi šumske protupožarne ceste, te u novoj tehnologijie
gradnje protupožarnih cesta, gdje rad jednog stroja djelomično zamjenjuje
nekoliko građevinskih strojeva.


Ključne riječi:pokretna drobilica kamena, šumska protupožarna ces ta,
melioracija krša, učinak, potrošnja goriva


UVOD – Introduction
Područje pod kršom u Republici Hrvatskoj prostire (Pentek,1998). Pri sadašnjem integralnom, ekološki


2


se na površini od 23.356 km, što predstavlja oko 52 % orijentiranom, intezivnom i racionalnom gospodarenju
ukupne kopnene površine. Krške šume s oko 44 % su-šu mama, šumska prometna infrastruktura predstvalja
djeluju u ukupnoj površini šuma i šumskog zemljišta. nezaobilazan čimbenik. Šumske prometnice predstav


3


Prosječna drvna pričuva krških šuma iznosi 46 m/ha, a ljaju samo jedan ulaz pretpostavci takvog gospodarenja
godišnji sječivi etat iznosi oko 390 000 m3. Šume na šumama (Pentek i dr.,2007).
kršu moramo promatrati kroz: proizvodni potencijal


Šume u mediteranskom području su po mnogo
staništa, općekorisne funkcije, te činjenicu kako krške


čemu osobite,npr. glede dominacije degradiranih sašume
svojom proizvodnošću, bioraznolikošću i ljepo


stojina, niske i manje vrijedne drvne pričuve, na mali
tom, značajno doprinose turističkoj privlačnosti zemlje


prirast, na niski etat, na veliku opasnost od nastajanja
šumskih požara, te s obzirom na način i cilj gospodarenja,
za ovo su područje vezane i posebne šumske ceste


* Doc. dr. sc. Marijan Šušnjar, izv. prof. dr. sc. Dragutin Pičman,


–šumske protupožarne ceste.


izv. prof. dr. sc. Tibor Pentek, prof. dr. sc. Dubravko Horvat, Hrvoje
Nevečerel, dipl. ing. šum., Zavod za šumarske tehnike i


Šumsku protupožarnu cestu definiramo kao prosje


tehnologije, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


čeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćen od drveća i


**Dr. sc. Krešimir Greger, Zavoda za organizaciju proizvodnje,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


niskog raslinja, širine 4 m s elementima šumske ceste
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Šušnjar, D. Pičman, T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger: RADNE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


koji ima namijenu prolaska vatrogasnih vozila do požarišta
(Pičman iPentek,1997).


Šumske protupožarne ceste vezane su za krško područje
mediterana i submediterana,gdje su šumski požari,
od sveukupnosti biotskih i abiotskih štetnika, dominantan
štetni čimbenik po opstojnost šuma. Osnovna zadaća
ovih cesta nalazi se u okviru preventivnih mjera
borbe protiv šumskog požara, a to su obavljanjeslužbe
patroliranjapremaplanuzaštite šumaodpožara; mogućnostdolaskavatrogasnihvozilanamjestonastankapožara
u kraćem vremenskom intervalu, kao i brže
dovoženjevode; prometovanjevozilimahitnepomoćite
vozilimazaprijevozljudiiopreme, teuslučajuizbijanja
požarapredstavljajuneprelaznivatrobranipojas.


Šumskeseprotupožarneprometnice odlikuju jednostavnijimtehničkimznačajkamaod
šumskihcestaugospodarskim
šumama.To su šumske ceste koje ne nose
naziv gospodarske šumske ceste, jer je u vrijeme realizacije
njihovog projekta sirovinska baza mediteranskih
šuma bila neekonomična za eksploataciju, pa je osnovna
zadaća izgrađenih cesta bila protupožarna (Pičman i
Pentek,1996). Ove ceste obnašaju i sve ostale zadaće
koje se javljaju pri gospodarenju šumama,te ih s pravom
nazivamo višefunkcionalnim šumskim cestama.


Prema svojoj osnovnoj namjeni, ove šumske ceste
imaju bitno manje prometno opterećenje i frekvenciju
prometa. No, ove vrste šumskih prometnica podliježu
svim propisanim zakonskim uvjetima, normama i pravilima,
odnosno da se pri planiranju, projektiranju, građenju
u održavanju treba pridržavati postojećihTehničkih
uvjeta za gospodarske ceste.


Širina planuma iznosi 4,00 m. Kosine iskopa iznose
od 1:1 do 1:4, a nasipa se kreću od 1:1,5 do 1:1. Nagib
nivelete,odnosno uzdužni nagib ceste iznosi ±8 %. Kolnička
konstrukcija izvodi se od drobljenog kamenog
materijala (obično matičnog kamenog materijala) u debljini
slojeva od 15 do 25 cm (najčešće 15 cm). Kadase
makadamizrađujenakamenitomterenu, ondadebljina
zastoramožebiti10 cm, jerkamenotloimadobrunosivost.
Gornji se ustroj izvodi od matičnog kamenog materijala,
kojega u pravilu na krškim terenima nalazimo u
izobilju. Za izgradnju gornjeg ustroja uporabom matičnog
kamenog materijala nužno je imati drobilice kame na,
koje na samom gradilištu (trasi ceste) pripremaju
kameni materijal potrebne granulacije. Za održavanje
šumskih cesta koristi se isti drobljeni materijal.


Uporabom drobilica i matičnog kamenog materijala
snižava se cijena gradnje i održavanja šumskih cesta,
budući se iz strukture troškova u potpunosti eliminira
transport kamenog materijala iz najčešće udaljenih kamenoloma,
dok je priprema kamenog materijala na
trasi ceste već djelomično obuhvaćena cijenom iskopa.


Zarazastiranjeiplaniranjetucanikakoristesegrejderiirazličitistrojevikodkojihsemožetočnoregulirati
debljinaslojainagibprometnice. Odmahnakonrazastiranjaiplaniranjatucanikapristupasevaljanju.
Zapostizanjeodređenekvaliteteitrajnostimakadamskihkolnika
vrlojevažnopravilnoobavitivaljanje. Unutar razasutog
tucanika nalazi se oko 40% šupljina,te je potrebno tucanik
valjanjem zbiti na oko 75 % prvotnog volumena.


Veliki prosječni i poprečni nagibi terena i teške (stjenovite)
građevinske kategorije materijala s jedne strane,
te općekorisne funkcije šuma i okuženje u kojemu krške
šume rastu s druge strane, utjecale su, uz uvijek prisutnu
svijest šumara, na odabir ekološki prihvatljivih tehnologi
ja gradnje šumskih protupožarnih cesta. Uporaba radnih
strojeva pri izgradnji šumskih protupožarnih
prometnica u današnje vrijeme je neizbježna, a izbor
pra ve mehanizacije od izuzetne je važnosti te predstavlja
bržu, učinkovitiju i jeftiniju gradnju. Danas se u šumskom
građevinarstvu u izgradnji šumskih protupožarnih
promenica rabe dvije različite tehnologije: primjenom
ba gera s hidrauličkim čekićem i primjenom dozera
(Pičman i dr.,2003).


Značaj izgradnje novih i održavanje postojećih šums kih
protupožarnih prometnica ima vrijednost koja višestru
ko premašuje novčani iznos uložen u njenu
izgradnju. Zbog nedostataka šumskih protupožarnih pro metnica
u sklopu radova jednostavne biološke reprodukcije,
šumski požari najčešće nanose velike gospodarske
štete, a ponekad i tragične posljedice. Oprezno i sveobuhvatno
proučavanje šumskih požara te uvid u evidenciju
nepovratnih gubitaka, upućuje nas da su dobro
isplanirane šumske protupožarne prometnice neophodne
za suzbijanje šumskog požara.


Izgradnja protupožarnih prometnica iznosila je
1,5 mil. EUR/god., a štete koje nastaju izostajanjem
korisnih funkcija šuma usljed požara iznose približno
9,5 mil. EUR/god (Pentek i dr. 2007). Stoga je trošak
izgradnje protupožarnih prometnica prihvatljiv u usporedbi
s nepovratnim gubitcima požarom opustošenog
područja. Kako su dosadašnji radovi na izgradnji protupožarnih
prometnica obično stvarali veće materijalne
troškove, pokušalo ih se smanjiti primjenom pokretne
drobilicekamena Vermeer T855.


Osim pri izgradnji prometnica, Vermeer T855 se
čes to koristi pri melioraciji krša, kao prvi korak u preobrazbi
krša u plodno tlo pogodno za podizanje maslenika,
vinograda te ostalih nasada koji uspijevaju pod
sredozemnim podnebljem. Uporabom tog stroja znatno
se smanjuju troškovi melioracije, a prerađeno tlo pos taje
gospodarski učinkovito, pri čemu se smanjuje i
opas nost od požara.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Mjereni rezultati prikazani su uTablici 1. Najkraća
trasa izrađene šumske protupožarne ceste od 260 m i
najmanje vrijeme rada je zabilježeno tijekom prvog
dana mjerenja, kada je ujedno bio i prvi dan dolaska
stroja na radilište na području šumarije Zadar. Na drugom
radilištu istraživanje radnih značajki pokretne
drobilice kamena provedeno je nekoliko dana nakon
početka izvođenja radova melioracije krša.


Ukupno vrijeme rada stroja podijeljeno je na efektivno
vrijeme te na opravdane prekide (zastoji zbog
osobnih potreba operatera) i neopravdane prekide. Pri
tome nisu uočene razlike u strukturi vremena rada između
radilišta niti između različitih uvjeta rada. U
ukup noj strukturi vremena rada za sve dane istraživanja
efektivno vrijeme čini 80 % ukupnog vremena rada,
neopravdani prekidi 13 %, a opravdani prekidi 7 %
(Slika 2). Istraživanje je provedeno tijekom probnog
rada pokretne drobilice kamenaVermmerT855,što je
rezultiralo dužim neopravdanim prekidima pojedinih
dana. Ovi neopravdani prekidi ponajprijese odnose na
zastoje rada stroja usljed dužih i češćih razgovora operatera
sa šumarskim stručnjacima i projektantima šumskih
prometnica. Ostalih dana neopravdane prekide
rada čini vrijeme potrebno za zamjenu potrošenih i polomljenih
noževa bubnja.Tijekom rada stroja noževi se
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Šušnjar, D. Pičman, T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger: RADNE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


Tablica 1. Prikupljeni mjerni rezultati


Table 1 Collected research data


Dubina
rada
Working
depth
Podloga
Surface
Ukupno Efektivno Neopravdani Opravdani
vrijeme vrijeme prekidi prekidi
Total Effective Avoidable Delay
time time breaks times
Izrađena
trasa
Processed
route
Potrošnja
noževa
Broken
knives
Potrošnja
goriva
Fuel
consumption
cm min m no. L
rastresiti kamen
150 60 60 30 260 4 50
40 loose stones 480 300 90 90 1300 6 280
540 330 120 90 1400 7 300
420 240 90 90 800 5 220
540 480 30 30 1200 15 440
540 450 60 30 1100 15 420
510 420 60 30 950 15 400
tvrdi kamen
40 hard rocky 510 450 30 30 1000 12 420
510 450 30 30 1000 12 420
540 510 30 1200 10 460
540 460 60 20 830 10 400
480 390 60 30 500 8 350
480 210 240 30 800 6 190
600 300 30 30 600 9 400
480 420 90 30 900 10 400
rastresiti kamen 600 540 30 30 900 7 420
75 loose stones 480 540 30 30 1100 15 450
480 540 150 30 1200 10 410
600 540 30 30 1200 12 500
600 540 30 30 1100 13 500
tvrdi kamen
75 hard rocky 600 420 30 30 700 10 300
480 360 30 30 750 15 430


bubnja, koji lome i drobe kamen, oštećuju,te je za prativno
(pogonsko) vrijeme rada stroja. Srednje su vrijedvilan
i učinkovit rad potrebno mijenjati noževe. Broj nosti s obzirom na uvjete rada uspoređeni u svrhu analize
noževa bubnja koji se potroše ovisi o dubini rada i vrsti
rada stroja (Tablica 2). Najveći prosječni učinak od 4,30
podloge, a taj se broj tijekom istraživanja kretao od 6
m/min ostvaren je pri radu na dubini od 40 cm u rastresinoževa/
dan do 15 noževa/dan.
tom kamenu. Kod iste dubine rada znatno je manji uči-
Iz mjerenih podataka je za svaki radni dan izračunat
nak kada radi na tvrdoj kamenoj podlozi (2,42 m/min).
učinak stroja, izražen u duljini izrađene trase u jedinici
Manji učinak stroja postiže se pri melioraciji krškog
vremena, potrošnja goriva po jedinici vremena i duljini
zemljišta na većoj dubini rada. Općenito se može zakljuizrađene
trase te potrošnja noževa po duljini izrađene čiti da učinak ovisi o dubini rada i vrsti podloge.Veća dutrase.
Za izračun po jedinici vremena odabrano je efekbina
rada i tvrđa podloga smanjuju učinkovitost rada.


Tablica 2. Učinak, potrošnja noževa i goriva drobilice kamenaVermeerT855


Table 2 Efficiency and fuel consumption of terrain leveler Vermeer T 855


Dubina rada
Working depth Podloga
Surface
Učinak
Efficiency
Potrošnja noževa
Broken knives
Potrošnja goriva
Fuel consumption
cm m/min no./km L/min L/m
40
40
75
75
rastresiti kamen -loose stones
tvrdi kamen -hard rocky
rastresiti kamen -loose stones
tvrdi kamen -hard rocky
4,30
2,42
2,05
1,93
8
11
11
15
0,89
0,92
0,93
1,04
0,21
0,41
0,46
0,53
Srednje vrijednosti -Average values 2,51 12 0,93 0,41


Nadalje je razmatrana duljina izrađene trase šumske jednačavanje podataka (Slika 3). Koeficijenti regersije
protupožarne ceste u odnosu na efektivno (pogonsko) ukazuju na jaku povezanost podataka, osim u slučaju
vrijeme rada. Parovi podataka razvrstani su s obzirom rada na dubini od 40 cm na tvrdoj kamenoj podlozi,
na uvjete rada,te se regresijskom analizom izvršilo iz-kada uslijed rasipanja podataka koeficijent regresije iz
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Slika 4. Ovisnost potrošnje goriva o efektivnom vremenu rada


Figure 4Fuel consumption vs. effective time
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Šušnjar, D. Pičman, T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger: RADNE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


dubine pri podlozi od rastresitog kamena. Linije izjednačenja
se za ostale uvjete rada ne razlikuju značajno,
tj. stroj će ostvariti isti učinak u jedinici vremena kada
radi na tvrdoj kamenoj podlozi, odnosno kada radi na
dubini od 75 cm.


Slični se slijed javlja pri razmatranju potrošnje noževa
s obzirom na uvjete rada. Potrošnja noževa iskazana
je kao broj polomljenih noževa po izrađenoj duljini
trase. Najmanji se broj noževa troši kod rada na dubini
od 40 cm u rastresitoj kamenoj podlozi (8 noževa/km).
Pri melioraciji krša kod dubine rada 75 cm u tvrdom kamenu
može se očekivati potrošnja od 15 noževa/km. Zanimljivo
je uočiti jedanku potrošnju noževa po duljini
izražene trase pri radu na tvrdoj kamenoj podlozi i dubini
od 40 cm,te pri radu u rastresitom kamenu na dubini
od 75 cm. Stoga se može zaključiti da na potrošnju noževa
utječe različitost konzistencije kamena na mikrolokacijma
duž trase šumske protupožarne šumske ceste.


Potrošnja goriva istraživana je u odnosu na izrađenu
duljinu trase ceste i na efektivno (pogonsko) vrijeme


ZAKLJUČCI
Na temelju rezultata mjerenja i uvodnih razmatranja
ponajprije se želi naglasiti mogućnosti primjene pokretne
drobilice kamenaVermeerT855 pri gradnji šumskih
protupožarnih cesta. Prednost pokretne drobilice ogleda
se u mogućnosti korištenja kamenog materijala na trasi
šumske protupožarne ceste te u novoj tehnologijie grad nje
protupožarnih cesta,gdje rad jednog stroja djelomič no
zamjenjuje nekoliko građevinskih strojeva. Drobilica
kamena može ustinjavati stijenje i kameni materijal u sitnije
čestice na trasi buduće šumske protupožarne ceste
do najveće dubine od 80 cm. Kameni materijal usitnjen
je u tucanik zadovoljavajuće granulometrije za izradu
kolničke konstrukcije. Na tajnačin rad stroja zamjenjuje
vrlo sku pu nabavu i transport kamenog materijala iz
kamenoloma ili zamjenjuje rad stacionarne drobilice kamena
na radilištu. Isto tako izostavlja se i rad razastiranja
kamenog materijala duž trase ceste dozerom. Nakon
pri premne izrade trase šumske protupožarne ceste pokret
nom drobilicom,potrebno je grejderom izvršiti po


rada. Nema znatnijih razlika u potrošnji goriva u jedinici
vremena (od 0,89 L/min do 1,04 L/min) s obzirom
na uvjete rada. Prosječna potrošnja goriva bez obzira
na različite radne uvjete iznosi 0,93 L/min. Ovisnost
potrošnje goriva u jedinici vremena za sve dane istraživanja
prikazan je na slici 4. Regresijskom analizom
utvrđena je jaka povezanost podataka, a izjednačenje
podataka pravcem također ukazuje na potrošnju od približno
0,9 L/min.


No, razlike u potrošnji goriva po duljini izrađene
trase ceste znatno se razlikuju s obzirom na dubinu rada
i podlogu. Zabilježena je potrošnja od samo 0,21 L/m
kod rada na dubini od 40 cm u rastresitoj kamenoj podlozi.
Pri istoj dubini rada gotovo je dvostruka veća potrošnja
po duljini trase na kamenoj podlozi (0,41 L/m).
S povećanjem dubine rada povećava se potrošnja goriva
po duljini trase ceste,te je najveća potrošnja od
0,53 L/m detektirana pri radu na dubini od 75 cm u tvrdom
kamenu.


– Conclusions
rav navanje kamenog materijala uz izradu određenog poprečnog
nagiba ceste te valjanje.
S druge strane potrebno je naglasiti vsioku nabavnu
cijenu stroja, veliku potrošnju goriva te neizostavnu potrošnju
noževa,što će uveliko utjecati na troškove rada.
Za pripremne radove na gradnji šumskih protupožarnih
cesta pokretna drobilica kamena treba se koristiti pri
dubini rada od maksimalno 40 cm. Na tvrdoj kamenoj
podlozi može se koristiti i na manjoj dubini rada,gdje je
usljed dobre nosivosti podloge potrebna svega 10–15 cm
debljina zastora kolničke konstrukcije. Na taj način može
se postići veća proizvodnost stroja uz manju potrošnju
goriva i noževa te time i manji trošak rada.
Iznesene pretpostavke potrebno je potkrijepiti troškovnom
analizom primjene pokretne drobilice kamena
uz usporedbu s troškovima rada pri dosadašnjim
uvriježenim tehnologijama gradnje šumskih protupo


žarnih cesta,gdje treba uključiti više varijanti dobave
tucanika i primjene različitih građevinskih strojeva.


LITERATURA – References
Pičman,D., T.Pentek,1996: Fire prevention roads by forest road excavating machines, Strojarstvo
in the area of the forest enterprise Buzet. Zbor-45 (4–6), 149–157.
nik gozdarstva in lesarstva 49, 187–203.


Pentek, T., 1998: Forest fire prevention roads as a


Pičman,D., T.Pentek,1997: Fire prevention roads special category of forest roads and factors that
on the karst area of Republic of Croatia. Procce-influence their distribution in space, Glasnik za
dings of the International scientific conference šumske pokuse 35, 93–141.
“Forest-Timber-Enviroment“ TU Zvolen, Slova-


Pentek, T., H. Nevečerel, T. Poršinsky, D.
kia, 1–8.


Horvat, M.Šušnjar, Ž.Zečić,2007: QuaPičman,
D., T. Pentek, T.Poršinsky,2003: lity planning of forest road network – precondi-
Con tribution to investigation of tree damaging tion of building and maintenance cost
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Šušnjar, D. Pičman, T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger: RADNE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


rationalisation. Proceedinsg of Austro2007/ -ering, BOKU,
FORMEC´07: Meeting the Needs ofTomorrows’ CD ROM.
Forests – New Developments in Forest En gine-www.vermeer.com


SUMMARY: The paper deals with performance of terrain leveler Vermeer
T855 in forest fire road construction and carst melioration. Research was caried
out in the Mediterranean region on southern part of Croatia (Dalmatia) exactly
on the area of forest office Zadar and forest office Buzet. The research
was performed during three weeks of the machine work and the following parameters
were recorded on a daily basis: effective time, fuel consumption,
number of broken knives, length of the processed route, working depth and
type of surface. The data gathered covered 22 working days in total. The basic
classification of the working days was made according to the depth of work
and type of surface. The first 13 days the working depth was 40 cm and during
first 3 days the fire-prevention road route was on the ground of loose stones,
and the following 10 days, on hard stone ground. During 9 days of work on the
depth of 75 cm, the machine was working 6 days on the ground consisting of
loose stones and 3 days on hard rocky ground.


The measured data served to calculate on a daily basis the efficiency of the
machine expressed in the length of processed route within the time unit as well
as the fuel consumption per time unit and the length of the processed route and
dependence of number of broken knives on the length of the processed route


The largest average productivity of the machine of 4.30 m/min has been achieved
at the work in ground 40 cm deep consisting of loose stones. At the
same working depth, the productivity appears to be considerably lower on
hard rocky ground (2.42 m/min). A lower efficiency is achieved at larger working
depth. A general conclusion can be made that the productivity depends
on the working depth and the type of ground. The larger working depth and
the harder ground, the lower productivity.


The same sequence occurs when the consumption of knives is examined
with regard to the working conditions. On average, when working on the
depth of 40 cm in loose stone ground the smallest number of knives are used
up. When working at 75 cm in hard stone, the consumption could be from 15
knives/km.


The fuel consumption was researched in regard to the constructed route
length and to the effective (productive) working time. There are no more significant
differences in fuel consumption within a time unit (from 0.89 L/min to


1.04 L/min) in regard to the working conditions. The average fuel consumption
regardless of different working conditions comes to 0.93 L/min. Nevertheless,
the differences in fuel consumption according to the length of the
constructed road route considerably differ with regard to the working depth
and the surface. The consumption of only 0.21 L/m has been registered with
the work on the depth of 40 cm in loose stone ground. At the same depth, the
consumption is almost double by the route length on the rocky ground (0.41
L/m). As the working depth increases the consumption by route length increases
too and the largest consumption was from 0.53 L/m established with the
work on the depth of 75 cm in hard stone.


Based on the measurement results and introductory study, we can make a
conclusion on use of the terrain leveler Vermeer T855 in construction of the
forest fire-prevention roads. The advantage of the terrain leveler lies in a possibility
of use of the stone material on the forest fire-prevention roads route as
well as in new technology of construction of fire-prevention roads where the
operation of a machine substitutes several construction machines.


Vienna, Austria, 07-11.10.2007.;