DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 14     <-- 14 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


centracije dušika i najveća biomasa biljaka. S obzirom


da je dušik sastavni dio klorofilne molekule, biljke ko


jima je omogućena povoljna ishrana dušikom imaju do bar
rast i izrazito zelenu boju lišća. Nasuprot tomu,
bilj ke deficitarne dušikom klorotične su i slabo priraš ćuju.
Već spomenutu pojavu razrjeđenja dušika u lišću
sad nica u tretiranju F1 potvrđuje i razlika u koncentraciji
ukupnog klorofila (Chla+b) između tretiranja F0 i
F1.Gnojidba je statistički značajno utjecala na fotosintetski
kapacitet biljaka, dok razlike gnojiva nisu utvrđe ne. U
negnojenim varijantama (L0, B0, F0) srednje koncentracije
ukupnog klorofila kretale su se od 0,88 mg/g svježe
tvari za tretiranje F0 do 1,36 mg/g u tretiranju B0. Ove
su vrijednosti usporedive s vrijednostima u kontrolnom
tretiranju (0,95 mg/g) dobivenim u pokusu Kreuzwiesera,
FurnissaiRennenberga(2002).


Biomasa


Biomass


Biomasa lišća i stabljike ponaša se vrlo slično u odnosu
na tretiranja (Slika 7.). Primijećujemo općenito
pozitivan utjecaj gnojidbe, osobito u tretiranju s Osmocote
5–6 M. Razlike u odnosu na kontrole su statistički
značajne, dok su razlike između gnojiva utvrđene kod
Humofin supstrata, a nisu kod Litvanskog treseta. Najveća
biomasa postignuta je u tretiranju L1.


Za razliku od drugih dijelova biljaka, biomasa korijenja
za tretiranje F1 gotovo je jednaka tretiranjima L1
i B1, u kojima je inače zabilježena najveća biomasa korijenja
i drugih biljnih dijelova. Iz ovoga, kao i iz koncentracija
biogenih elemenata vidljivo je da biljke
uzgajane u supstratu StenderA400 investiraju u razvoj
pojedinih biljnih dijelova različito u odnosu na biljke
uzgajane u druga dva korištena supstrata. U nastavku
ćemo razmotriti ovo pitanje s aspekta ponašanja biljaka
pri presadnji na teren.


Biomasa lista –Leaf biomass (g)
Tretiranje – Treatment
Slika7. Biomasa lišća bukve (g suhe tvari) po tretiranjima. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval
pouzdanosti.


Figure 7Biomass of beech leaves (g DW) by treatment. Vertical bars represent 0,95 confidence
intervals.