DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Hrvatski zastupnici u Parlamentu Županije optužuju
bošnjačke, bošnjački hrvatske da opstruiraju ukupnu
provedbu Zakona o šumama.


Istina, formirana je samo Uprava za šumarstvo u
sklopu županijskog Ministarsvapoljoprivede, vodopivrede
i šumarstva koja funkcionira da bi zadovoljila
najminimalnije zakonske obveze bez udubljivanja u bit
koja im je zakonom nametnuta.


Podsjetimo se na člank 59 Zakona koji regulira nadležnost
županijske uprave za šume:
“Kantonalna uprava obavlja sljedeće poslove:


a)
prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i
razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog
zemljišta na području kantona;


b) priprema kantonalni šumsko-razvojni plan i podnosi
ga kantonalnom ministarstvu;
c) prati dinamiku poslova na izradi šumskogospodarskih
osnova i njihovo realiziranje;


d)
vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradušumskog
sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog
drveća i grmlja;


e)
obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati
stanje i i stupanj oštećenosti šuma i o tome izvještava
Federalnu upravu;


f)
osigurava neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske
službe;


g)
ustupa poslove kantonalnom šumsko-gospodarskom
društvu glede gospodarenja šumama i šums kimzemljištima
u državnom vlasništvu i prati izvršenjeugovorenih
obveza;


h)
prati realizaciju programa integralne zaštite šuma;


i) usuglašava šumsko-gospodarske osnove s prostornimplanovima,
vodoprivrednim osnovama, lovnoprivrednimosnovama,
evidencijama koje se vode u
Zavodu zazaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog
naslijeđa i fede-ralnim programom upravljanja mineralnim
sirovinama iplanovima upravljanja s pojedinim
mineralnim sirovinam;


j) daje mišljenje za šumsko-gospodarske osnove;
k) prati ekonomsko stanje šumarstva na području kantona
ipodatke dostavlja Federalnoj upravi;
l) priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva


koji se financiraju ili sufinaciraju iz namjenskog
fonda kantona;
m)sudjeluju u izradi stručnog mišljenja za formiranje
ilirevizju šumsko-gospodarskih područja;


n)
priprema i daje mišljenje za progalašenje zaštitnih i
šuma s posebnom namjenom na način propisan
ovim zakonom;


o)
provodi programe i potiče naučno-istraživačku djelatnost,
organizira savjetovanja i pruža stručnu po moć
kantonalnomšumsko-gospodarskom društvu;


p)
izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih
prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar
šumskih resursa, uz suglasnost nadležnog organa za
poslovevodoprivrede;


q)
prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskihproizvoda;


r)
upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne
stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom
značaju;


s) izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje
izvješće i iste dostavlja kantonalnom ministarstvu
t) obavlja i druge poslove proizilaze iz ovogzakona ili
po zahtjevu kantonalnog ministarstva.


Kantoni će donijeti propise o upravljanju i korištenju
sredstava namjenskih fondova kantona. Sredstva
namjenskih fondova kantona, mogu biti korištena samo
za izvršenje zadataka koji su sukladni s ovim zakonom
dati kantonima i za mjere koje su slične namjeni korištenja
sredstava namjenskog fonda Federacije.


Kantonalna uprava dostavlja Federalnoj upravi sve
potrebne podatke u cilju sagledavanja stanja šumarstva
uFederaciji”.


Ova uprava ubire sredstva od OKFŠ-a (općekorisne
funkcije šume). Zakon o šumama precizirao je u članku
60., 61. i 62. financiranje poslova u nadležnosti Federalne
i kantonalne šumske uprave. Ustanovio je dva
odvojena fonda u Federaciji i kantonu s obvezom svih
pravnih osoba u Federaciji BiH na plaćanje iznosaod
0,1% na ukupan prihod po polugodišnjem i godišnjem
obračunu u omjeru od 20% u korist Federalne šumske
uprave i 80 %kantonalne šumske uprave.Ova sredstva
OKFŠ-asu vrlo značajna i mogla bi pomoći razvoju šumarstva
kao cjeline u ovoj Županiji.


Ne zna se ni koji je iznos prikupljen, ni kako se troši taj
relativno velik iznos. Kako je uŽupaniji, istina bez zakonske
podloge, pet gospodarskih subjekata umjesto samo
jednog, možemo zamisliti kako se uopće primjenjuju zakonske
odredbe u svezi s gospodarenjem, programima,
planovima, izradbi ŠGO (šum sko-gospodarskih osnova),
a da ne govorimo o suvremenim tendecijama u postupku
certifikacije šuma, strategije razvoja šumarstva, šumarskih
programa Federacije, dugoročnih i kratkoročnih, te
uopće kontrole i procedura koje proizilaze iz Zakona.


Sve ove probleme zastupnici vjerojatno ne znaju, ili
im je teško shvatiti ih, zašto ponajprije snosi odgovornost