DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 92     <-- 92 -->        PDF

HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva


Broj 151/2, vol. XIII, srpanj – kolovoz 2009., iz pera I. Tomića


Dobar znak – oštećenost šuma se ne pogoršava, objavljeno
je na seminaru koji je održan na području Šumarije
Jasenak (UPŠ Ogulin) u raznodobnoj bukovoj
šumi, jer je procjena oštećenosti pokazala ujednačene
kriterije, s prosječnim rasponom od 5–10 % odstupanja.
Izvješće o prošlogodišnjoj (2008) procjeni podnijeli
su dr. sc. Ivan Seletković i dr. sc. Nenad
Potočić izŠumarskog instituta Jastrebarsko s predstavnicima
Hrvatskih šuma ( sl. 1).


Dr. sc. Ivan Seletković, dr. sc. Nenad Potočić i mr. sc. Petar Jujević
s predstavnicima UŠPOgulin (dipl. ing. NenadVukadinović i dipl.
ing. Dubravko Hodak


Tijekom 2008. godine po dvadeseti je put provede na
godišnja procjena oštećenih šumskih sastojina na 85
bioindikacijskih ploha (mreža 16x16 km) i 422 osnovne
plohe (4x4 km). Motrenjem je obuhvaćeno 12.167 stabala
različitih vrsta šumskog drveća, od čega 9.734 stabala
listača i 2.433 stabla četinjača. Obrađeni rezultati
pohranjeni su u Šumarskom institutu, u jedinstvenoj
bazi Međunarodnog programa za procjenu i motrenje
utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP-Fo rests).
Motrenja su obavljena na plohama jednake međusobne
udaljenosti, a na svakoj plohi ocjenjena su 24 stabla. Za
svako stablo u uzorku se procjenjuje osutost (defolijacija)
krošnje, gubitak boje (diskolorizacija) asismilacijskih
organa te lako procjenjivi biotički i abiotički uzroci
šteta.Važno je istaći, kako se značajno oštećenim stablima
smatraju ona čija je osutost iznad 25 %. U Hrvatskoj
se oštećenost šuma prati od 1987. godine (6 %).
Trend rasta oštećenosti listača od 1987. povećao se do
1995. na 27,7 %, da bi se 1998. smanjio na 16,8 % i
dugo se zadržao na istoj razini. Od 2003. evidentiran je
ponovni rast, koji se nastavio do 2008. Kod četinjača
osutost krošanja 1987. bila je 17,1 %. Daljnjim praćenjem
ustanovljen je stalni rast do maksimalnih 56,7 %
(1996), niža je vrijednost od 38,6 %utvrđena 1977. go-
di ne, da bi 2002. bila 40,7 % i nakon toga neprekidno
raste do 2007. godine.


Jela je najugroženija na delničkom području.Analizirajući
značajnu oštećenost (iznad 25 %) po podružnicama
Hrvatskih šuma d.o.o. uočljive su velike razlike.Vrlo vi soke
vrijednosti zabilježene su na delničkoj (47,7 %),
zagrebačkoj (44,1 %), buzetskoj (42,8 %) i vinkovačkoj
podružnici (40,8 %), dok su neznatno iznad donje granice
značajne oštećenosti u UŠPOgulin (28,1 %), UŠP
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Split (31,2 %). Najniže vrijednosti su evidentirane u bje-greb zabilježeno je značajno povećanje oštećenosti (ukup lovarskoj
(5,1 %) i koprivničkoj podružnici (7,3 %). U no s 18,2 % na 44,1%) po promatranim vrstama, kod lužUŠPDelnice
visoki su postotci posljedica intenzivnog njaka s 21,4 % na 64,5 %, kitnjaka s 28,8 na 62,3 %,
sušenja jele, odnosno hrasta lužnjaka, a na buzetskom
bukve s 13,4 na 18,1 %. Na vinkovačkom području manje
području gotovo svih promatranih vrsta drveća. Na del


je oštećenost hrasta lužnjaka (s 35,7 na 40,8 %), a osobito
ničkom području stanje obične jele i dalje je vrlo loše


veliko kod poljskog jasena (s 11,3 na 26,2 %).
(86,2 %), aoštećenost bukve (15,6 %) neznatno je ma nja
u odnosu na 2007. godinu (9,7.%). Na području UŠPZa-Dr. sc. Joso Gračan


MEĐUNARODNASURADNJA


INTERNATIONAL COOPERATION


UGOVOR O KOOPERACIJI IZMEĐU
GRADOVANAŠICAI GÜSSINGA


Dana 19. lipnja 2009. godine u maloj gradskoj vi-
jećnici Grada Našica, mr. sc. Krešimir Žagar,gradonačelnik
grada Našica, upriličio je susret s gospodinom
Peterom Vadaszom, gradonačelnikom grada Güssinga
i predsjednikom Europskog centra za obnovljive
energije Güssing d.o.o. (EEE), te prof. DI Franz Jandrisitsom,
direktorom Poljoprivredne i stručne ško le
Güssing.


Slika 1. Slijeva: PeterVadasz, Krešimir Žagar i Hrvoje Žiha


Tom prigodom se gradonačelnik grada Našica nakon
pozdravnih riječi gostima izAustrije i svim nazočnima
iz tvrtki Nexe Grupa d.d., Hana d.d., UŠP Našice i drv ne
industrije i lokalne samouprave Našičkog kraja zahvalio
na dolasku u Našice, a posebice JanuKic kertu,VeleposlanikuAustrijskog
veleposlanstva u Zagrebu, Mag.
Tho masu Glücku, zamjeniku direktora Austrijskog
ureda za vanjsku trgovinu, Srećku Selancu,državnom
tajniku Ministarstva, poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, mr.sc. JosipuDundoviću,predsjed nikuHrvatske
udruge za biomasu, ZlatkuBenkovi ću,načelniku
Ministarstva regionalnog razvoja, šu marstva i
vodnog gospodarstva i mr. sc. Darku Beu ku, članu
Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, te IviciČemeu,
dipl. oec., članu NO-aHŠ d.o.o..


Slika2. Prvi red slijeva: Franz Jandrisits, Jan Kickert, Srećko Selanac,
Zlatko Benković iThomas Glück


Zatim je dao riječ PeteruVadaszu, koji je u 25 minutnoj
prezentaciji upoznao sve prisutne o “Modelu
Güssing – primjeru potrajne opskrbe energijom”. Grad
Güssing sa 4200 stanovnika nalazi se u južnom dijelu
Gradišća, kao jedan od sedam kotara Gradišća. Kotar
Güssing bio je preko 50 godina granična regija prema
Mađarskoj, bez razvijenog obrta i industrije, s jako
malo radnih mjesta, gotovo 70 % radnika putovalo je
svaki tjedan na posao u Graz i Beč, visoke promjene
mjesta boravka (fluktuacija) te male strukturirane poljoprivredne
površine. Sve je to rezultiralo i ve likim
odljevom novca iz grada Güssinga za nabavu fo silnih
goriva iz uvoza, gotovo 6,2 mil. EUR-a 1991. go dine
za 126.500 MWh utrošene energije. Prelaskom na domaće
i obnovljive izvore energije (sunčeva ener gi ja,
poljoprivredna i šumarska biomasa) grad Güssing je
2005. godine uštedio 13,0 mil. EUR-a (samo 0,6 mil.
EUR-a za nabavu fosilnih goriva) za 185.500 MWh
utrošene energije. Što se tiče zaštite okoliša godišnja
emisija CO bila je do 1996. godine 37.000 tona, a od


2