DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 89     <-- 89 -->        PDF

u datom povijesnom razdoblju, bez bilo kakvih redaktorskih
ili lektorskih zahvata ili jezičnih intervencija”.
Kako su žandarmerijske kontrole postrožile legitimiranje
lovaca na terenu, tražeći od njih posjedovanje lovne
karte i oružnog lista, šumarnik Ivo Čeović,tada na
dužnosti tajnika Saveza lovačkih društava za Hrvatsku
i Slavoniju, svojom okružnicom od siječnja 1927. upozorava
lovce da svaki od njih “pravovremeno izvadi
lovnu kartu” i “ne uzimajući u zaštitu one lovce koji
love bez lovnih isprava, krnjeći sebi ugled, a našem
lovstvu nanose samo štetu”.Tko želi loviti mora imati
lovnu kartu, odrješit je Zakon o lovu iz 1932., a moraju
je posjedovati i strani državljani (izdavana im je na
mjesec dana). U tom je poglavlju dat integralni tekst
Pra vilnika o obliku, sadržaju i načinu izdavanja lovačke
iskaznice i dopuštenja za lovljenje, objavljenog u
“Narodnim novinama” 13.VIII 1935.


Dok su krajem 19. st. lovne karte neko vrijeme izdavane
bez oružnog lista (lovci s lovnom kartom smatrali
su se, po oružnom patentu, ovlašteni nositi lovačku
pušku i bez oružnog lista kod sebe), za vrijeme Kraljevine
Jugoslavije u opticaju je bila lovna karta koja, iako
utemeljena na oružnom listu, lovcu nije bila dostatno
da legalno lovi. “Svaki lovac mora u lovu pored lovačke
karte uza se imati i oružni list – legitimaciju za no še
nje oružja”. Što se oružnih listova tiče, prema
odredbi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Federalne
države Hrvatske o izdavanju oružnih listova iz
1945., lugari, nadlugari, čuvari šuma i lova, imali su
pra vo na besplatne lovne karte.


Knjiga je bogato ilustrirana fotografijama lovačkih
iskaznica i drugih dokumenata, od lovne karte iz 1882.
do važeće lovačke iskaznice kojoj je u knjizi, riječju i
slikom, dat najveći prostor. Spomenimo na kraju da je
knjiguLovačka iskaznicauz financijsku potporu Ministarstva
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gos po
darstva i Hrvatskog lovačkog saveza izdala Lovačka
udruga “Split” za gajenje i lov divljači i Pučko otvoreno
učilište “Hubert” Split. Grafičku pripremu potpisuje SinišaBebić,
atiskala ju je Slobodna Dalmacija Split.


Alojzije Frković


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti, Firenze)


Iz broja 2/2009. ožujak - travanj izdvajamo:
UmbertoZamboni:Divokoza i šuma – novo stanište
divljači?


U opisu divokoze (Rupicapra rupicapra) stalno se
navodi da je životinja planinskih čistina i stjenovitih padina
na gornjoj granici šumske vegetacije. Povećanjem
populacije evidentirano je, u drugoj polovici dvadesetoga
stoljeća širenje ove divljači u niže šumske predjele.


Na sjevernim obroncimaAlpa te također u trentins kom
JužnomTirolu i u provinciji Trento (gdje je u posljed
njih dvadeset godina odstrel povećan od 600 na
3 000 jedinki), registrirano je širenje divokoze u šume
na visokoj nadmorskoj visini.Cijele populacije divoko za
sada žive stalno u šumama koje su tipično stanište
srne će i jelenske divljači. Ovaj fenomen još je više nagla
šen u njemačkom dijelu Tirola. U ovom članku au tor
(član Udruge trentinskih lovaca) je iznio prve analize
ove pojave u provincijiTrento.


Divokoze su (kao i ostali dvopapkari) vrsta u porastu
brojnog stanja na područjuAlpa. Brojno stanje vrste
povećalo se od 80 000 na 140 000 jedinki (podaci
INFS, 2000). U provincijiTrento u posljednjih 40 godina
populacija je od 3000 povećana na 25000 jedinki.


Kao ostatak austrougarske podjele teritorija u općinska
lovišta, u provincijiTrento postoji 209 lovišta,
koja su pregrupirana u 20 područja namijenjenih za uz goj
cervida i 28 područja za uzgoj divokoza.


Uz poboljšanja staništa, povećanju brojnog stanja
divljači doprinijele su temeljite promjene u gospodarenju
s divljači: obvezna pratnja stručne osobe prilikom
odstrela (od 1971/72 g.), planski selektivni odstrel po
dobnoj i spolnoj strukturi, ocjene trofeja i organiziranje
izložbi, te poduzimanje adekvatnih uzgojnih mjera u homogenim
staništima (od 1979/80 g.).Također se ana lizira
kvaliteta odstrijeljene divljači. Zapaženo je da se
staništa divokoze u mnogim slučajevima nalaze ispod
1800 m n.v., koja se smatra gornjom granicom šume. Tu
se na sjevernoj strani uglav nom nalazi visoka šuma četinjača,
a na južnoj su panjače s termofilnim elementima.
Nakon napuštanja uzgoja koza i ovaca te organizirane i
smanjene lovne aktivnosti, divokoze su tu našle optimal
no stanište. Autor opisuje dva primjera:


Šumski posjed Stramentizzo, površine 711 ha, s vri


3


jed nom šumom, mase preko 450 m /ha, smještenom na
nad morskoj visini ispod 1800 m, divokoze su spontano
počele naseljavati 1970. g. Njihov utjecaj na populaciju
srneće divljači, koja je do tada bila glavna vrsta, bio je


drastičan. Poduzete su mjere kojima su se oplemenile


pašnjačke površine i ozelenile prosjeke i šumske pro-


met nice, tako da su štete na obnovi šuma smanjene.