DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 73     <-- 73 -->        PDF

R. Pašičko, D. Kajba, J. Domac: KONKURENTNOST ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ U UVJETIMA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 425-438


godišnje, dok se kod nekih južnoameričkih vrsta šum


skog drveća prosječni godišnji ponor kretao od 8,6 do


-1


14,3t CO ha .


2


Cijena osnivanja jednog ha kulture kratkih ophodnji
vrba (9000 kom/ha), koje su se u dosadašnjim istraživanjima
iskazale najpodesnije s obzirom na produkciju
i na uzgajanje na težim tipovima hidromorfnih tala, iznosi
oko 30.000 kuna. U cijenu su uračunati troškovi
pri preme zemljišta (oranje i tanjuranje), cijena sadnica
(reznica) i dvije njege tijekom prve godine od osnivanja
kulture. Procjene dodatnog troška za održavanje su
još uvrstiti 18.000 kn/ha (što uključuje 20 nadnica za
okopavanje i dvije međuredne ophodnjes mehanizacijom).
Time se ukupni troškovi osnivanja i održavanja
jednog hektara KKO procjenjuju na 48.000 kn.


U prosjeku kod šest ophodnji (šest sječa od po dvije
godine) i s prosječnom produkcijom od 15 t suhe tvari
godišnje, ukupna proizvodnja iznosila bi kroz 12 godi na
180 tona suhe drvne tvari.Također bi prosječno ve


-1


zivanje od 15 t COha godišnje u istom razdoblju ve


2


-1


zalo ukupno 180 t CO ha .


2


Kalkulacija kulture kratkih ophodnji za klonove
vrba kroz 12 godina proizvodnosti iznosila bi:


– ukupni troškovi osnivanja i održavanja ha
KKO= 48.000 kn
– ukupno je tako proizvedeno 180 t suhe drvne tvari
– cijena tako proizvedene biomase je 48.000 kn /
180 t = 267 kn (tj. 35,6 €/t)
Ta cijena odgovara tržišnoj cijeni biomase (35 €/t)


– ukupna količina vezanih CO emisija iznosila bi


2


180 t CO/ha


2


Kalkulacija je izvedena bez poticaja od strane Mini-
star stva, koji u zemljama EU iznosi od 110 do
220 € ha/godišnje, a za period od 15 godina dobivaju se
povlastice oslobođenja od plaćanja porezana zemljište
(usmeno priopćenje,ASO projekt).


ZAKLJUČCI – Conclusions


Europska shema trgovanja emisijama (EU ETS)
ograničava količinu emisija na nacionalnoj razini i na
razini pojedinog postrojenja. JI i CDM projekti predstavljaju
fleksibilne Kyoto mehanizme koji omogućuju
ulaganje u projekte smanjenja emisija izvan zemlje ulagača.
Količina emisija smanjena u tim projektima koristi
se za zadovoljenje kvota zemlje ulagača, a cijenu CO


2


emi sija po toni iz takvih projekata određuje tržište.
Ogra ničenje količine emisija koju pojedino postrojenje
ili država smiju emitirati dovodi do povećanja konkurentnosti
niskougljičnih tehnologija. Trenutačne CO


2


emisije u Hrvatskoj dosegnut će količinu dodijeljenu
Kyot skim Protokolom u 2009. godini (Pašič ko,
2008), pri čemu se naglašava potreba za domaćim mjerama
smanjenja emisija u budućnosti. Ulaskom u EU
Hrvatska će pristupiti i shemi trgovanja emisijama u EU,
što će dodatno naglasiti potrebu za projektima koji bi
smanjili CO emisije. Korištenje biomase kao energenta


2


dokazano je razvijena praksa u brojnim zemljama, pa je
tako iznos ukupne električne energije proizvedene iz
biomase u zemljama članicama EU u 2007. godini bio
trostruko veći od ukupne potrošne u Hrvatskoj (EurObserv`
ER, 2008).


Pri iskorištenju i gospodarenju šumama nastaju velike
količine šumske biomase koje se mogu upotrijebiti
za proizvodnju energije. Dodatna mogućnost iskorištenja
biomase ostvariva je osnivanjem bioenergetskih
plantaža i proizvodnjom biomase šumskih vrsta drveća
u kulturama kratkih ophodnji (KKO). Među brojne
pred nosti KKO spadaju mogućnost primjene na degradiranim
zemljištima, vezivanja CO i dodatno zapo


2


šljavanje ruralnog stanovništva.
Promjena cijene CO emisija utječe na kratkoročne


2


(KGT) i dugoročne granične troškove (DGT) proizvodnje
električne energije, pri čemu odluka o promjeni
goriva u postojećoj elektrani ovisi o kretanju kratkoročnih
graničnih troškova, dok o dugoročnim graničnim
troškovima ovisi investicijska odluka prilikom
izgradnje novih elektrana.


Rezultati primijenjenog modela govore kako je u postojećim
elektranama (usporedba KGT), upotreba bio mase
kao goriva konkurentnija od upotrebe plina ili
ugljena, čak i bez poticajne cijene od prodaje električne
energije iz obnovljivih izvora (feed-intarife). Usporedba
KGT važna je kad su te elektrane već izgrađene i me đusobno
se uspoređuje konkurentnije gorivo za spaljivanje.


Prilikom donošenja odluke o investiranju u novu
elektranu, međusobno se uspoređuju DGT pojedinih
tehnologija.S postojećomfeed-intarifom investiranje
u izgradnju elektrane na biomasu je isplativija odluka
od investiranja u elektranu na ugljen ili plin, i pri nižoj i
pri višoj cijeni biomase. Ovakvi rezultati analize govore
o snažnoj ekonomskoj opravdanosti investiranja u
energetsko korištenje biomase u Hrvatskoj.


Primjenom poticanja proizvodnje električne ener gije
iz obnovljivih izvora počeo je nagli razvoj projekata
korištenja biomase u energetske svrhe. Velika
pre preka razvoju tih projekatabila je nemogućnost investitora
da ugovorno kupi biomasu za sljedećih 12+3
go dine. Nedavnim sklapanjem predugovora o isporuci
bio mase(Pašičko,2009), stvaraju se uvjeti za razvoj
tržišta biomase, u što će s vremenom uključiti i vlasnici
privatnih šuma.