DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 68     <-- 68 -->        PDF

R. Pašičko, D. Kajba, J. Domac: KONKURENTNOST ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ U UVJETIMA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 425-438


Tablica 2. Usporedba cijena biomase u Hrvatskoj i zemljama EU (Tuerk i sur., 2006)


Table 2 Comparison of biomass prices in Croatia and EU member states (Tuerk et al., 2006)


Država
Country
Minimalna cijena biomase (€/GJ)
Minimal biomass price (€/GJ)
Maksimalna cijena biomase (€/GJ)
Maximal biomass price (€/GJ)
Austrija -Austria 5,6 8,33
Finska -Finland 2,1 4,0
Njemačka -Germany 2,9 10,0
Nizozemska -Netherlands 3,0 10,0
Švedska -Sweden 1,8 3,3
Velika Britanija -UK 2,2 4,2
Hrvatska -Croatia 2,8 3,6


cija), stupanj toplinske učinkovitosti kod biomase iz-smo se ograničili samo na proizvodnju električne enenosi
80%.No, budući da u Hrvatskoj još nije definirana rgije s koeficijentom učinkovitosti od 29%.
poticajna otkupna cijena topline iz biomase, u modelu


Tablica3.Faktor emisije po proizvedenoj jedinici energije za različite tipove goriva


Table 3 Emission coefficient per energy unit produced for different fuel types


Ugljen –Coal Plin –Gas Biomasa –Biomass Nuklearna –Nuclerar
Emisije po proiz. jed. energije tCO
2
/MWh
Emission coefficient tCO2/MWh 0,918 0,38 0 0


Sljedeći korak pri opisu matematičkog modela je utralnom ni cijena emisijskih prava ne utječe na izrapridodavanje
cijene COemisija u izračun KGT (ta-čunu KGTza biomasu (slika 2 i 3).


2


blica 3). Budući da se biomasa smatra emisijski ne-


Slika 2. Utjecaj porasta cijene emisijskih prava na kretanje KGT


Figure 2Impacts of emission allowances price on SRMC


Sa Slike 2 vidi sešto se događa s porastom cijene nuklearnu elektranu nema promjene jer nema ni CO


2


emi sijskih prava – mijenjanju se KGTintenzitetom koji emisija). Pri minimalnoj cijeni biomase ona je konkuovisi
o količini emisija koju ta tehnologija emitira pri rentnija od plina i kada se ne računa cijena COprava ili


2


proizvodnji jedinice energije (odnosno, za biomasu i po ticajna cijena za otkup proizvedene električne ener