DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 65     <-- 65 -->        PDF

R. Pašičko, D. Kajba, J. Domac: KONKURENTNOST ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ U UVJETIMA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 425-438


EUROPSKASHEMATRGOVANJAEMISIJAMA(EU ETS)
European Emission Trading Scheme (EU ETS)


Europska komisija je 13. listopada 2003. godine obja
vila Direktivu o trgovanju emisijama (E C, 2003),
koja definira Europsku shemu trgovanja emisijama, EU
ETS. Sama shema pokrenuta je 1. veljače 2005. godine,
kao najveći međunarodni sustav trgovanja emisijama u
kojemu sudjeluje preko 12.000 energetski intenzivnih
po strojenja. EU ETS je shema sa zadanim apsolutnim
ogra ničenjem emisija, gdje svako postrojenje dobije
odre đeni broj emisijskih prava tj. emisijsku kvotu.
Omo gućeno je trgovanje među postrojenjima, tako da
se osim vlastitim smanjenjem emisija, kvota može zado
voljiti i kupovinom emisijskih prava na tržištu. Prva
faza trgovanja trajala je od 2005–2007., a druga traje od
2008–2012. i koincidirat će s prvim obvezujućim razdobljem
Kyoto protokola. Treća faza najavljena je
novim energetsko-klimatskim paketom Europske Komisije
(EC, 2008), trenutačno je u fazi planiranja i tra


jat će od 2013–2020. Postavljeni cilj za EU ETS je sma


njenje emisija od 21% u odnosu na 2005. godinu, do


čega će se doći linearnim godišnjim smanjenjem.


U 2006. godini vrijednost svjetskih tržišta emisija
iznosila je 22.5 milijardi €, a trgovalo se sa 1.6 milijardi
tona CO (PointCarbon, 2008). U ukupnoj svjet


2


skoj trgo vini emisijama na EU ETS shemu otpalo je 62
posto ukupnog volumena i preko 80 posto ukupne vrijednosti
svih tržišta emisija. Tijekom 2007. godine,
ukupni volumen trgovanja porastao je 64% na 2.7 milijardi
tona CO, dok je svjetsko tržište emisija u 2007.


2


vrijedilo neš to više od 40 milijardi € (povećanje od 80
%u odno su na 2006).


Transakcije na EU ETS tržištu vršile su se preko
brokera i na burzama.Osim trgovanja preko brokera i
bur zi postoji i izravno bilateralno tržište na kojemu se
tran sakcije vrše izravno između kompanija.


Slika 1. Kretanje cijene volumena trgovanja CO emisijama (Point Carbon, 2008)


2


Figure 1Price and volume of CO2emissions traded within EU ETS markets (Point Carbon, 2008)


Tržište emisija znači dodjeljivanje novčane vrijedno-utječe na troškove proizvodnje električne energije, pa
sti svakoj toni ekvivalentnog CO, tj. emisijskome pravu tako elektrane koje emitiraju manje CO postaju konku


22


(slika 1). Dodjeljivanje novčane vrijednosti ugljičnome rentnije kako raste cijena COemisija.


2


dioksidu, odnosno novčana vrijednost prava na emisije,