DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 20     <-- 20 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


spoznaja o uzrocima širenja na novim domaćinima, koji utječu na dinamiku populacije po tencijalno
prirodinim neprijateljima i ostalim čimbencima štet nih kukaca na drvenastom bilju.


MATERIJALI I METODE RADA – Material and methods


Istraživanje faune lisnih minera odvijalo se tijekom
četiri godine (2004–2007). Uzorci su skupljani
na više lokaliteta u kontinentalnom (Zagreb
i šira okolica, Jastrebarsko i šume Pokupskog bazena,
Medvednica, Petrova gora, Plešivica, Žumberak,
Nacionalni park Plitvice, sjeverozapadni
dio Hrvatske) i submediteranskom dijeluHrvatske
(otok Krk). Mineri su sakupljani s minama u različitim
larvalnim stadijima i uzgajani do imaga zbog
determinacije. Vrste su determinirane na temelju
osnovnih dijagnostičkih karakteristika:


REZULTATI
Tijekom istraživanja pronađeno je 98 vrsta lisnih
minera pripadnika četiri reda (Hymenoptera,
Coleoptera, Lepidoptera i Diptera) na 46 taksona
iz 37 rodova drvenastih biljnih vrsta. (Tablica 1).
Rezultati istraživanja prikazani su prema vrstama
lisnih minera. Za svakog je navedena biljka domaćin
na kojoj je miner nađen tijekom istraživanja.
Datum i lokalitet prvog pronalaska znače kada je


Tablica 1. Vrste lisnih minera nađenih tijekom istraživanja


Table 1 Leafminer species found during the research


a) morfologija minera (ovisno o razvojnom
stadiju)
b)oblika i boje mine,
c) tragova ekskremenata, te
d)biljke domaćina.


Pri tome je korištena opsežna literatura:
(Csoka(2003);Hering(1957);GregoriPatočka(
2001);PatočkaiTurčani (2005);Alford
(1995); DePrins i DePrins (2005).Biljke domaćini
su imenovane premaBorzan(2001).


– Results
vrsta prvi puta nađena tijekom istraživanja i determinirana.
Broj generacija godišnje (arapski broj)
označava koliko je generacija godišnje miner imao
tijekom istraživanja, a mjesec pojave mina (rimski
brojevi u zagradi) označavaju koji kalendarski
mje sec su mine s ličinkama nađene na listovima.


Navedeno je i da li je vrsta novoutvrđena ili/i invazivna
u entomofauni Hrvatske.


Vrsta lisnog minera
Leafminer species
Biljka domaćin
Host plant
Datum i lokalitet
prvog pronalaska
Material examined
(date, locality)
Broj generacija godišnje,
mjesec pojave mina
Number of generations,
mines found on leaves
Novoutvrđena (N)/
invazivna (I)vrsta
New record (N)/
invasive species (I)
Red Hymenoptera
Porodica Tenthredinidae
Fenusa dohrnii Alnus glutinosa 03/10/2005,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
2 (VI, IX)
Heterarthrus aceris Acer obtusatum 11/05/2005,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
1(V-VI)
Heterarthrus vagans Alnus glutinosa 03/10/2005,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
1(V-IX)
N
Hinatara nigripes Acer campestre 11/05/2007,
Zagreb, Orlovac
1(IV-V)
Hinatara recta Acer platanoides 27/5/2006,
Zagreb, Tuškanac
1(V)
N
Fenusa ulmi Ulmussp. 03/06/2005,
Zagreb, Orlovac
1(V-VI)
Metallus pumillus Rubussp. 03/06/2006,
Zagreb, Maksimir
2 (VI, IX)
Parna apicalis Tilia sp. 17/4/2007,
Zagreb, Maksimir
1(V)
N
Profenusa pygmaea Quercus robur,
Quercus petraea
10/06/2005,
Zagreb, Maksimir
1 (V-VII)
N
Red Coleoptera
Porodica Curculionidae
Orchestes fagi Fagus sylvatica 03/06/2004,
Zagreb, Dotršćina
1(V-VI)