DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ


Izdvajanje šumskih ekosustava s njihovim staništima u nacionalnu ekološku mrežuu kopnenome dijelu Hrvarske bilo je
vrlo uspješno, dok je u Sredozemlju predstavljalo teškoće zbog degradiranosti šumske vegetacije. Budući da u kopnenome
dijelu imamo prirodno gospodarene šume, bilo bi uputno u nacionalnoj ekološkoj mreži NATURA2000 uzgojiti što više šuma
sjemenjača hrastova crnike i medunca u hrvatskome Sredozemlju, kako iz degradiranihšuma s očuvanim dijelom ekosustava
(makija, šikare medunca), tako i ukulturamaborova s prirodnom pojavom autohtonih vrsta.To bi značajno povećalo vrijednost
općekorisnih funkcija tih šuma.


Prirodno gospodarene hrvatske šume predstavljaju izuzetnu vrijednost u Europi, ponajprije jer osiguravaju brojne općekorisnie
funkcije s vrlo naglašenom zaštitom prirode. Uz FSC certifikaciju šuma, Zagrebačka škola uzgajanja šuma raspolaže
s tehnologijama kojima se u prirodno gospodarenoj šumi postiže biološka raznolikost jednaka onoj u prašumi, što još više
osigurava njezinu prirodnost.


Sve pozitivno što danas posjeduju hrvatske državne šume postigla je šumarska struka u proteklih 250 godina, pa nije li
logično da se toj struci prepusti skrb o naciomalnoj ekološkoj mreži šuma u Hrvatskoj. Moram naglasiti da smo kao struka
izvrsno organizirani i dobro obučeni, što smo dokazali sastavom naših šuma, od kojih svaka po svojoj strukturi može biti
prema europskim kriterijima proglašena nacionalnim parkom. Mi se, međutim, danas natječemou proglašavanju zaštićenih
površina s osnovnim fenomenom šume, osnivamo nove uprave u kojima izbjegavamo zaposliti šumare, “jer oni samo sijeku”.
Razbacujemo se zapravo sa sredstvima kojihnemamo, umjesto da zaštitu prirode obavljamo zajednički, svaki stručnjakza
svoju komponentu (šumari, biolozi, veterinari, sociolozi). Svaki čuvar šume zna sve ono što bi trebao znati rendžer, zanimanje
koje smo pokupili u SAD-u i mukotrpno gadanas pokušavamo implementirati, a većulugarima koji vode skrb o fenofazama
drveća i životinjskom svijetu šume, imamo obučene ljude.


Predlažem u ime šumarske struke da predstavnici Državnoga zavoda za zaštitu prirode sjednu zajedno za okrugli stol sa
šumarima, kako bi se NATURA2000 iskoristila za razuman dogovor o zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj.


Podsjećam kako sam u Šum. listu 1–2/2008. pisao o mogućnosti prijelaza Državne uprave za zaštitu prirode iz
Ministarstvakulture u Ministartvošumarstva, regionalnog razvoja ivodnog gospodarstva.To bi zasigurno otklonilo brojne
nesporazume u zaštiti prirode šumovitih prostora i ulozi biologa u zaštiti šumskih ekosustava, ili jeipak bolje živjeti u dubokoj
sjeni ministra, koji odgolemoga posla svojega područja nema puno vremena za zaštitu prirode.


Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić


A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF


MORE ABOUT FORESTS AND NATURE PROTECTIONIN RELATION TO
NATURA 2000 IN CROATIA


Classification of forest ecosystems and their habitats into the national ecological network in the continental part of
Croatia was performed very successfully; however, in the Mediterranean part the task was made more difficult by the degraded
condition of the forest vegetation. Since the continental part abounds in forests managed on a close-to-nature principle,
it would be opportune to raise as many high forests as possible of holm and pubescent oak in the Croatian part of the
Mediterranean within the NATURA 2000 ecological network. These forests could be raised from both degraded forests with
preserved parts of the ecosystem (maquis, pubescent oak scrub), and from pine cultures with naturally occurring autochthonous
species. This would considerably increase the non-market value of these forests.


Croatian forests managed on a close-to-nature principle represent an exceptional asset for Europe, owing in the first place
to their numerous non-market functions, in particular those associated withnature protection. In addition to the FSC forest
certification, the technologies used by the Zagreb School of Silviculture ensure biological diversity in naturally managed
forests equal to biodiversity in virgin forests, which further enhances their naturalness.


The 250-year history and hard work of the forestry profession in Croatia has resulted in a number ofpositive benefits currently
attributed to Croatian state forests. Would it not be logical, therefore, that the task of caring for the national ecological
forest network in Croatia is given to this profession? I should stress that as a profession we are very well organized and
adequately trained, as testified by the composition and structure of Croatian forests, of which every single one could be proclaimed
a national park under the European criteria. We, instead, are competing in giving areas with forests as basic phenomena
the status of protected areas. We are establishing new administrations but hesitating to employ professional foresters,
because “all they do is cut down forests”. We, in fact, arethrowing away money which is short anyway, instead of gathering
specialists from different fields (foresters, biologists, veterinarians, sociologists) in the joint task of nature protection. Every
forest keeper is well trained in all those forest matters which aranger (a professional term taken over from the USA) is supposed
to know. We are spending considerable means on educatingrangers despite the fact that our forest keepers, who care
for tree phenophases and forest wildlife, are already well trained and equipped for the job.


I speak on behalf of the forest profession and suggest that representatives of the State Institute of Nature Protection and
forestry professionals sit down at the round table and use NATURA 2000 as an opportunity to reach a satisfying agreement
on nature protection in the Republic of Croatia.


I would like to remind the readership that the issue of Forestry Journal 1–2/2008 already tackled the possibility oftranslocatingthe
State Administration for Nature Protection from the Ministry of Culture to the Ministry of Forestry, Regional
Development and Water Management. This would undoubtedly eliminate various misunderstandings related to nature protection
in forested areas and the role of biologists in the protection of forest ecosystems. Or is it more convenient to live in the
shade of a minister who, overwhelmed by the enormity of workin his field, finds little time for nature protection?


Emeritus Professor Branimir Prpić, Ph.D.


Naslovna stranica – Front page:
Šumski mozaik kod slapova Krke –Forest Mosaic at River Krka Waterfalls
(Foto–Photo:Zvonimir Ištvan)


Na kla da1850pri mje ra ka