DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


UDK 630* 453 (001)


ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA DRVENASTOG BILJA U HRVATSKOJ


RESEARCH OF LEAFMINERS ON WOODY PLANTS IN CROATIA


12


Dinka MATOŠEVIĆ, Milan PERNEK, Tomislav DUBRAVAC, Božena BARIĆ


SAŽETAK: U radu je navedeno 98 vrsta lisnih minera iz četiri reda (Hymenoptera,
Coleoptera, LepidopteraiDiptera) na drvenastom bilju u Hrvatskoj,
što je rezultat četverogodišnjeg istraživanja. Od toga se 38 vrsta može
sma trati novoutvrđenim, a 5 novounesenim invazivnim vrstama u fauni Hrvatske.
Lisni mineri pronađeni su unutar 46 taksona, odnosno 37 rodova drvenas
tih biljnih vrsta. Za svaku nađenu vrstu minera navedena je biljka domaćin,
da tum i lokalitet pronalaska, broj generacija godišnje i mjesec pojave mina.


Ključne riječi:lisni mineri, novoutvrđene vrste, Hymenoptera, Coleoptera,
Lepidoptera, Diptera


UVOD – Introduction


Lisni mineri su kukci,čije ličinke žive i hrane se
unutar lista (endofagne), između dvije epiderme i
stvaraju minu (hiponomium), vidljivu kao diskolorirano
područje na listu. Mina je kanal ili prostor u
parenhimu lista lista koji je nastao zbog hranjenja
ličinki minera, pri čemu vanjska epiderma ostaje
neoštećena (Hering 1951, Matošević 2007a).
Ve ćina vrsta u mini provodi cijeli larvarni razvoj, a
tek neke miniraju list samo u ranim larvalnim stadijima.
Lisni mineri su taksonomski svrstani u oko 50
po rodica iz 4 reda (Hymenoptera,Coleoptera,Le-
pi doptera i Diptera) sa oko 10.000 opisanih vrsta
(Csoka 2003) pri čemu je red Lepidoptera vrstamanajbogatiji.


Unazad 30 godina u Europu je uneseno nekoliko
novih vrsta lisnih minera, pa je to potaknulo niz entomoloških
istraživanja ove skupine kukaca (Cso ka
2001; Freise i Heitland 2001; Gregor i
Patočka 2001;Hering 1957;Nash i sur. 1995;
Rott iGodfray 2000;Šefrova 1999;Šefrova
2001; Šefrova 2002; Šefrova 2002a; Šefrova
2002b, Šefrova 2003; Šefrova i Skuhravy
2000). Među tim novounesenim vrstama lisnih
mine ra neke su se počele značajno širiti u novom
stani štu i činiti zamjetne štete na domaćinima. No


1


Dr. sc. Dinka Matošević, dinkam@sumins.hr,
Dr. sc. Milan Pernek, milanp@sumins.hr
Dr. sc. Tomislav Dubravac, tomod@sumins.hr
Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko


2


Dr. sc. Božena Barić, baric@agr.hr,Agronomski fakultet,
Svetošimunska 25, Zagreb


vounesena, invazivna vrsta se opi suje kao neautohtona
vrsta koja je unesena u novo područje, širi se i
čini štete na autohtonim vrstama i staništima (Daisie
2009). Za razliku od novounesene, novoutvrđena
vrsta nije nužno novounesena u neko
područje, ona samo do sada nije bila registrirana u
fauni nekog područja iako je autohtona. Slično kao
u drugim europskim zemljama, invazivne vrste kukaca
unesene su i rasprostranile su se i po Hrvatskoj
(Matošević2007b,PernekiMatošević2009).


Opsežna i dugogodišnja istraživanja lisnih minera
u susjednim zemljama (Csoka2003;Dimić
2003;Maček1999) te nedostatak podataka u Hrvatskoj
ukazali su na potrebu takvih istraživanja u
nas. Smjernice za faunistička istraživanja daje i
strategija biološke raznolikosti Europske zajednice
(Fauna EuropaeaWeb Service 2004), prema
kojoj svaka europska zemlja treba determinirati i
katalogizirati komponente europske bioraznolikosti
(vrste i podvrste) na nacionalnoj razini koju
svakako čini i fauna određene grupe kukaca.


Cilj ovog istraživanja bio je istražiti vrste lisnih
minera na drvenastom bilju u Hrvatskoj koji su
bitan dio biološkog i faunističkog bogatstva naših
šuma.Od velike je važnosti i otkrivanje novih inva zivnih
vrsta kukaca, praćenje njihovog raspro stranjenja
i evidentiranje eventualnih šteta na
autohtonim domaćinima,kako bi se pravovremeno
mogle primijeniti zaštitne mjere. Ranim otkrivanjem
novih vrsta u fauni Hrvatske dolazimo do
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 20     <-- 20 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


spoznaja o uzrocima širenja na novim domaćinima, koji utječu na dinamiku populacije po tencijalno
prirodinim neprijateljima i ostalim čimbencima štet nih kukaca na drvenastom bilju.


MATERIJALI I METODE RADA – Material and methods


Istraživanje faune lisnih minera odvijalo se tijekom
četiri godine (2004–2007). Uzorci su skupljani
na više lokaliteta u kontinentalnom (Zagreb
i šira okolica, Jastrebarsko i šume Pokupskog bazena,
Medvednica, Petrova gora, Plešivica, Žumberak,
Nacionalni park Plitvice, sjeverozapadni
dio Hrvatske) i submediteranskom dijeluHrvatske
(otok Krk). Mineri su sakupljani s minama u različitim
larvalnim stadijima i uzgajani do imaga zbog
determinacije. Vrste su determinirane na temelju
osnovnih dijagnostičkih karakteristika:


REZULTATI
Tijekom istraživanja pronađeno je 98 vrsta lisnih
minera pripadnika četiri reda (Hymenoptera,
Coleoptera, Lepidoptera i Diptera) na 46 taksona
iz 37 rodova drvenastih biljnih vrsta. (Tablica 1).
Rezultati istraživanja prikazani su prema vrstama
lisnih minera. Za svakog je navedena biljka domaćin
na kojoj je miner nađen tijekom istraživanja.
Datum i lokalitet prvog pronalaska znače kada je


Tablica 1. Vrste lisnih minera nađenih tijekom istraživanja


Table 1 Leafminer species found during the research


a) morfologija minera (ovisno o razvojnom
stadiju)
b)oblika i boje mine,
c) tragova ekskremenata, te
d)biljke domaćina.


Pri tome je korištena opsežna literatura:
(Csoka(2003);Hering(1957);GregoriPatočka(
2001);PatočkaiTurčani (2005);Alford
(1995); DePrins i DePrins (2005).Biljke domaćini
su imenovane premaBorzan(2001).


– Results
vrsta prvi puta nađena tijekom istraživanja i determinirana.
Broj generacija godišnje (arapski broj)
označava koliko je generacija godišnje miner imao
tijekom istraživanja, a mjesec pojave mina (rimski
brojevi u zagradi) označavaju koji kalendarski
mje sec su mine s ličinkama nađene na listovima.


Navedeno je i da li je vrsta novoutvrđena ili/i invazivna
u entomofauni Hrvatske.


Vrsta lisnog minera
Leafminer species
Biljka domaćin
Host plant
Datum i lokalitet
prvog pronalaska
Material examined
(date, locality)
Broj generacija godišnje,
mjesec pojave mina
Number of generations,
mines found on leaves
Novoutvrđena (N)/
invazivna (I)vrsta
New record (N)/
invasive species (I)
Red Hymenoptera
Porodica Tenthredinidae
Fenusa dohrnii Alnus glutinosa 03/10/2005,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
2 (VI, IX)
Heterarthrus aceris Acer obtusatum 11/05/2005,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
1(V-VI)
Heterarthrus vagans Alnus glutinosa 03/10/2005,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
1(V-IX)
N
Hinatara nigripes Acer campestre 11/05/2007,
Zagreb, Orlovac
1(IV-V)
Hinatara recta Acer platanoides 27/5/2006,
Zagreb, Tuškanac
1(V)
N
Fenusa ulmi Ulmussp. 03/06/2005,
Zagreb, Orlovac
1(V-VI)
Metallus pumillus Rubussp. 03/06/2006,
Zagreb, Maksimir
2 (VI, IX)
Parna apicalis Tilia sp. 17/4/2007,
Zagreb, Maksimir
1(V)
N
Profenusa pygmaea Quercus robur,
Quercus petraea
10/06/2005,
Zagreb, Maksimir
1 (V-VII)
N
Red Coleoptera
Porodica Curculionidae
Orchestes fagi Fagus sylvatica 03/06/2004,
Zagreb, Dotršćina
1(V-VI)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 21     <-- 21 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


Orchestes quercus Quercus robur,
Quercus petraea
03/05/2006,
Zagreb, Maksimir
1 (IV-VI)
Red Lepidoptera
Porodica Nepticulidae
Stigmella aceris Acer campestre,
Acer platanoides
10/09/2006,
Zagreb, Tuškanac,
27/5/2006,
Zagreb, Maksimir
2-3 (V-IX)
Stigmella alnetella Alnus glutinosa 09/09/2005,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
2 (VI, IX)
Stigmella aurella Rubussp. 07/10/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VI, IX)
Stigmella betulicola Betula pendula 04/06/2006,
Zagreb,
Bijenička cesta
2 (VI, IX-X)
Stigmella centifoliella Rosasp. 27/07/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2 (VII, IX-X)
Stigmella crataegella Crataegussp. 15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2(VI,VIII)
Stigmella floslactella Corylus avellana 02/10/2005,
Jastrebarsko,
Jastrebarski lugovi
2 (VI-VII, IX-X)
Stigmella glutinosae Alnus glutinosa 11/09/2005,
Jastrebarsko,
Crna Maka
2 (VI, IX)
Stigmella hermargyrella Fagus sylvatica 03/06/2005,
Zagreb, Dotršćina
2 (VI-VII, IX-X)
Stigmella hybnerella Crataegussp. 09/09/2005,
Zagreb, Tuškanac
2 (VII, IX)
Stigmella lemniscella Ulmussp. 25/08/2005,
Jastebarsko, Gonjeva
2(V-VI, VIII-X)
Stigmella malella Malussp. 28/9/2005,
Jastrebarsko, Gonjeva
2 (VII, IX-X)
Stigmella microtheriella Carpinus betulus,
Ostrya
carpinifolia
16/10/1005,
Zagreb, Maksimir,
15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2 (VII, X)
Stigmella prunetorum Prunussp. 02/10/2005,
Jastrebarsko, Gonjeva
2 (VII, IX-X)
Stigmella roborella Quercus robur,
Quercus petraea
20/10/2005,
Zagreb, Maksimir,
15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2 (VII, IX-X)
Stigmella samiatella Castanea sativa,
Quercus robur,
Quercus petraea
09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad,
03/06/2005,
Zagreb, Maksimir,
15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2 (VII, IX-X)
Stigmella speciosa Acer
monspessulanum,
Acer
pseudoplatanus
23/09/2006,
Island Krk, Šilo,
16/10/2005, Zagreb,
Maksimir
2 (VI,VII-X) N
Stigmella
splendidissimella
Rubussp. 11/09/2005, Zagreb,
Maksimir
2 (VI-VII, IX-XI)
Stigmella tiliae Tilia sp. 09/09/2005, Zagreb,
Tuškanac
2 (VI, IX-X)
Stigmella tityrella Fagus sylvatica 07/10/2005, Zagreb,
Medvedgrad
2 (VI-VII, IX-X) N
Stigmella ulmivora Ulmussp. 25/08/2005,
Jastrebarsko, Gonjeva
2(V,VIII)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


Stigmellasp. Sorbus aria,
Sorbus torminalis
09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad
2 (VII, IX-X)
Simplimorpha promissa Cotinus coggigrya 12/07/2005, otok Krk 2 (V-VII, VIII-X)
Porodica Heliozeliidae
Antispilla treitschkeella Cornus mas 04/06/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VI-VII, IX-X) N
Heliozela sericiella Quercus petraea 17/06/2007,
Zagreb, Maksimir
1(VI-VII)
Porodica Tischeriidae
Coptotriche
angusticolella
Rosasp. 27/07/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
1(VII-X)
Coptotriche heinemanni Rubussp. 11/09/2005,
Zagreb, Maksimir
1(VIII-X) N
Tischeria decidua Quercus robur,
Quercus petraea
02/08/2004,
Zagreb, Maksimir
1(VIII-IX) N
Tischeria dodonea Quercus robur,
Quercus petraea
02/08/2004,
Zagreb, Maksimir
1(VIII-IX) N
Tischeria ekebladella Quercus robur,
Quercus petraea,
Castanea sativa,
Quercus pubescens
09/09/2005,
Zagreb, Maksimir,
20/6/2008,
otok Krk, Šilo
2 (VI, IX-X)
Porodica Gracillariidae
Gracillaria syringella Fraxinus excelsior 09/09/2005,
Zagreb, Tuškanac
2(V-VI, VIII-IX)
Parectopa robiniella Robinia
pseudoacacia
09/08/2004,
Jastrebarsko, Murat
2(VI-X) I
Caloptilia roscipenella Juglans regia 15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2(VI-VII,VIII-IX) N
Parornix carpinella Carpinus betulus 16/10/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VII, IX-X)
Parornix devoniella
Corylus avellana
11/09/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VII, IX-X)
Parornix fagivora Fagus sylvatica 27/05/2006,
Zagreb, Dotršćina
2 (V-VII, IX)
Acrocercops
brongniardella
Quercus robur,
Quercus petraea,
Quercus ilex
04/06/2005,
Zagreb, Maksimir,
12/06/2005,
Zagreb, Medvedgrad,
30/06/2006, Krk, Šilo
2(V-VI, VII-IX)
Cameraria ohridella Aesculus
hippocastanum
15/05/2004,
Zagreb, Cmrok
3(IV-X) I
Cupedia cupediella Pistacia
terebinthus
12/7/2005, otok Krk,
Šilo
1 (V-VI)
Phyllonorycter
acerifoliella
Acer campestre 10/09/2006,
Zagreb, Šalata
2(VI,VIII) N
Phyllonorycter
blancardella
Malussp. 28/09/2005,
Jastrebarsko, Gonjeva
3-4
Phyllonorycter
comparella
Populus alba 09/10/2005,
Zagreb, Jarun
2 (VII, IX-X) N
Phyllonorycter coryli Corylus avellana 11/09/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VII, IX-X)
Phyllonorycter dubitella Salix caprea 03/06/2006,
Zagreb, Šalata
2 (VI, IX)
Phyllonorycter esperella Corylus avellana 16/10/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VII, IX-X)
Phyllonorycter
froelichiella
Alnus glutinosa 14/08/2004,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
2(VII,VIII-X) N
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


Phyllonorycter
geniculella
Acer
pseudoplatanus
16/10/2005,
Zagreb, Maksimir
2(VI,VIII-X)
Phyllonorycter harisella Quercus robur,
Quercus petraea
30/09/2006,
Zagreb, Maksimir
2 (VI, IX-X) N
Phyllonorycter
heegeriella
Quercus robur,
Quercus petraea,
Quercus pubescens
15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva;
23/09/2006, otok
Krk, Šilo
2 (VII, IX-X) N
Phyllonorycter issikii Tilia sp. 09/09/2005,
Zagreb, Tuškanac
2(VI,VIII-IX) N,I
Phyllonorycter
kleemanella
Alnus glutinosa 14/08/2004,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
2(VII,VIII-X)
Phyllonorycter lautella Quercus robur 17/10/2005,
Zagreb, Maksimir
2(VII,VIII-X) N
Phyllonorycter
leucographella
Pyracantha
coccinea
10/06/2004,
Zagreb, Šalata
2(VI,VIII-IV) I
Phyllonorycter
maestingella
Fagus sylvatica 07/10/2005,
Zagreb, Medvedgrad
2(VI,VIII-IX)
Phyllonorycter
millierella
Celtis australis 15/07/2005, otok
Krk, Šilo
2 (VI,VII-IX)
Phyllonorycter
monspessulanella
Acer
monspessulanum
23/09/2006, otok
Krk, Šilo
2 (VI,VIII-IX)
Phyllonorycter nicelli Corylus avellana 11/09/2005, Zagreb,
Maksimir
2 (VI,VIII-X) N
Phyllonorycter
oxyacanthe
Crataegussp. 15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2(V-VI, VIII)
Phyllonorycter parisiella Quercus pubescens 16/06/2005, otok
Krk, Šilo
2 (VI,VIII-IX) N
Phyllonorycter platani Platanussp. 21/05/2004,
Zagreb, Maksimir
3(V-IX)
Phyllonorycter
platanoidella
Acer platanoides 09/09/2005,
Zagreb, Tuškanac
2 (VI,VIII-IX) N
Phyllonorycter
quercifoliella
Quercus robur,
Quercus petraea
12/06/2005,
Zagreb, Maksimir,
15/08/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
2(VI,VIII-X) N
Phyllonorycter rajella Alnus glutinosa 14/08/2004,
Jastrebarsko,
Crna Mlaka
2(VI,VIII-X) N
Phyllonorycter
robiniella
Robinia
pseudoacacia
09/08/2004,
Jastrebarsko, Murat
2(VI,VIII-IX) I
Phyllonorycter roboris Quercus robur,
Quercus petraea
09/09/2005,
Zagreb, Maksimir,
11/06/2005,
Jastrebarsko, Gonjeva
2(VI,VIII-X) N
Phyllonorycter
schreberella
Ulmussp. 09/09/2005,
Zagreb, Tuškanac
2(VI,VIII-IX)
Phyllonorycter tenerella Carpinus betulus 16/10/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VI-VII, IX-X) N
Phyllonorycter
tristrigella
Ulmussp. 17/10/2005,
Zagreb, Orlovac
2(VI,VIII-IX) N
Phyllonorycter
ulmifoliella
Betula pendula 04/06/2006,
Zagreb, Šalata
2(VI,VIII-IX) N
Phyllocnistis
unipunctella
Populus nigra 05/09/2004,
Zagreb, Jarun
2 (VI,VIII-X) N
Phyllocnistis xenia Populus alba 14/08/2005,
Zagreb, Šalata
2(VI,VIII-IX) N
Porodica Yponomeutidae
Argyresthia fundella Abies alba 10/08/2004,
Zagreb, Medvednica
1
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


Argyresthia thuiella Thuja occidentalis 05/08/2005,
Zagreb, Šalata
1 I
Porodica Lyonetiidae
Lyonetia clerkella Prunussp. 25/08/2005,
Jastrebarsko, Gonjeva
2-3(VI-X)
Leucoptera laburnella Laburnum
anagyroides
09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad
2 (VI, IX)
Porodica Coleophoridae
Coleophora kuehnella Quercus robur,
Quercus petraea
12/06/2005,
Zagreb, Maksimir;
11/06/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
1(IV-V)
Colepohora laricella Larix decidua 04/06/2004,
Zagreb, Tuškanac
1(IX-V)
Coleophora spiraeella Spiraeasp. 30/09/2006,
Zagreb, Šalata
1(V-IX) N
Red Diptera
Porodica Agromyzidae
Liriomyza amoena Sambucus nigra 27/08/2005,
Zagreb, Šalata
2(VI-VII,VIII-IX) N
Aulagromyza cornigera Lonicerasp. 03/06/2005,
Zagreb, Maksimir
2(IV-VI, VII-VIII) N
Aulagromyza populi Populus nigra 05/09/2004,
Zagreb, Jarun
2 (VI, IX-X) N
Aulagromyza populicola Populus nigra 05/09/2004,
Zagreb, Jarun
2(VI-VII,VIII-X) N
Phytomyza vitalbae Clematis vitalba 03/06/2005,
Zagreb, Maksimir
2(VI,VIII-X)
Phytomyza agromyzina Cornus mas 04/06/2005,
Zagreb, Maksimir
1(VI-VIII) N
Phytomyza cytisi Laburnum
anagyroides
09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad
2 (VII, IX) N
Agromyza alnivora Alnus glutinosa 09/09/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VI, IX) N
Agromyza demeijerei
anagyroides
Laburnum 09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad
1(VIII-IX) N


RASPRAVA
Tijekom istraživanja pronađeno je 98 vrsta lisnih
mineraiz redova Hymenoptera (9 vrsta), Coleoptera
(2), Lepidoptera (78) i Diptera (9) (Tablica 1).
Najviše pronađenih vrsta (78) pripada redu Lepidoptera,
što odgovara sličnim istraživanjima
(Dimić 2003; Hering 1957; Maček 1999). Na
temelju popisa fauna (Alonso-Zarazaga 2004;
DePrinsi DePrins2005,KarsholtiNieukerken
2004; Martinez 2004; Perović i Lajner
1996;Šefrova 2003;Taeger iBlank 2004), 38
vrsta se može smatrati novoutvrđenim vrstama u
fauni lisnih minera Hrvatske.
Maček(1999) na temelju 30-godišnjeg istraživanja
faune minera Slovenije opisuje 356 vrsta minera
sva četiri reda na 168 drvenastih biljaka
domaćina.Hering(1954) u kapitalnom djelu o lisnim
minerima opisuje ukupno 5551 vrstu minera
pripadnika sva četiri reda nakon 35 godišnjeg is tra
živanja. Dimić (2003) prikazuje rezultate 40


– Discussion
go dišnjeg istraživanja faune lisnih minera u Bosni
i Hercegovini i pronalazi 252 vrste lisnih minera
pripadnika 4 reda (Hymenoptera –18 vrsta, Coleoptera
–9 vrsta, Lepidoptera –197 vrsta, Diptera
–28 vrsta) na 188 drvenastih biljnih vrsta.
Ovim četverogodišnjim istraživanjem nađen je
zamjetno manji broj vrsta od usporedivih istraživanja
(Dimić 2003, Hering 1954, Maček 1999).
Duljina istraživanja utječe na broj pronađenih vrsta.
Prvih godina istraživanja, ukoliko nisu rađena faunistička
istraživanja određene grupe kukaca, nalazi
se velik broj vrsta,što potvrđuje i ovo istraživanje
jer su tijekom 4godine nađene 93 vrste. Lisni mineri
pronađeni su na 46 taksona iz 37 rodova drvenastih
biljnih vrsta (Tablica 1), a novoutvrđene
vrs te na 23 taksona iz 18 rodova. Drvenasto bilje,


posebno stabla, imaju najbogatiju faunu lisnih minera
(Askew1980).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


adults, pupae, shape and colour of leafmines, its position on leaves, frasslines
and host plant species. In the results section for each found species of
leafminers a host plant, colleciton site and date, number of generations,
months when mines can be found on leaves and note on new record (Table 1)
is given. In total, 98 species from the orders Hymenoptera (9 species), Coleoptera
(2), Lepidoptera (78) and Diptera (9) were found. Out of them, 38 species
can be considered as new records for Croatia. Five species of leafminers have
been recently introduced into the Croatian fauna as new invasive species.
Leafminers found during this research have varied in their choice of host
plant, 23 species are defined as first degree monophags, 23 species are second
degree monophags, 27 species are third degree monophags, 24 species are systematic
oligophags, and only 1 species was polifagous. This is not final number
of leafminer species on woody plants in Croatia and continuation of this
kind of research is strongly suggested.


Key words:leafminers, new record, Hymenoptera,Coleoptera,Lepidoptera,
Diptera
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


Porodica Gracillariidae je najbogatija prema
broju pronađenih vrsta lisnih minera(41 vrsta, 19
novoutvrđenih, 5 invazivnih).To je mala porodica
prema broju opisanih vrsta, ali dosta značajna ako
se uzmu u obzir ekonomski učinci, jer se u njoj
nalaze brojni štetnici ukrasnih i poljoprivrednih biljaka
(De Prins i De Prins 2005). Od 77 srednjeeuropskih
vrsta minera porodice Gracillariidae
(podporodica Lithocoletinae) (Gregor iPatočka
2001;Patočka iTurčani 2005), 32 vrstesu nađene
u fauni Hrvatske.


Phyllonorycter robiniella Clemens, Phyllonorycter
issikii Kumata, Phyllonorycter leucographella
Zeller, Cameraria ohridella Deschka &
DimiciParectopa robiniella Clemens su nedavno
unesene, invazivne vrste lisnih minera u Hrvatskoj
(Matošević 2007b), a njihov način unosa, ras pro
stranjenje i intenzitet pojave bio je sličan kao i
u drugim europskim zemljama (Csoka 2001;Šefrova
1999; Šefrova 2002; Šefrova 2002a;
Šefrova2002b;Šefrova2003)


Tischeria ekebladella Bjerkander je tijekom
istraživanja imala dvije generacije godišnje, što
odgovara broju generacija koje navodi Kovačević(
1956).To se poklapa i sa istraživanjem Patočke
(1989) koji navodi da su srednjeeuropske
vrste rodaTischeriamonovoltine u hladnijim i sjevernijim
područjima, a u toplijim i južnijim dijelovima
Europe imaju dvije generacije godišnje.


Parectopa robiniella je tijekom istraživanja
imao jasno izražene 2 generacije godišnje, aMaceljski
iIgrc (2004) navode da na područji Zagreba
vrsta ima 3, a u toplijim krajevima i 4
generacije godišnje. Csoka (2003 i usmeno
priopćenje) iMelika i sur. (2006 i usmeno priopćenje)
potvrđuju daP. robiniellaima dvije generacije
godišnje.


Phyllonorycter robiniella je tijekom istraživanja
imao 2 generacije godišnje.Šefrova (2002b)
navodi da vrsta ima 2 do 3 generacije godišnje,
Dimić i sur. (2000) nemaju pouzdanih podataka i
diskutiraju o jednoj do više generacija godišnje,
Csoka(2003 i osobno priopćenje) navodi da vrsta
ima dvije čitave i ponekad treću nepotpunu generaciju,
Melika i sur. (2006) navode 3 generacije
godišnje.Gibogini i sur. (1994) istražuju biologiju
ovog minera koji je u Italiji, u pokrajini Piemont
imala 3 generacije godišnje.


Phyllonorycter platani Staudinger je tijekom
istraživanja imao 3generacije godišnje.To se poklapa
sa istraživanjem Šefrove (2001)koja navodi
da miner ima 3, a u južnoj Europi 4 generacije
godišnje.Bogavac (1959) navodi da u Jugosla


viji vrsta ima četiri i nepotpunu petu generaciju


godišnje,što se ovim istraživanjem nije pokazalo,


aCsoka(2003) daje podatak da ima dvije generacije
godišnje (VI-VII. i VIII-IX.). Vjerojatno je
moguće da i u našem kontinentalnom podneblju
(klimatske prilike grada Zagreba) kod pojave vrlo
ranog i toplog proljeća, toploga ljeta i tople jeseni
vrsta može započeti 4. generaciju koja se vjerojatno
ne bi do kraja razvila.Principi (1952) koja
prva daje detaljnu morfološku i biološku studiju
vrsteP. plataniopisuje 4 generacije godišnje, ali u
toplijoj klimi južne Italije.


Utvrđene biologije ostalih vrsta lisnih minera
poklapaju se biologijama u referentnim radovima
(Csoka (2003); Hering (1957); Gregor i Patočka
(2001); Patočka i Turčani (2005); Alford(
1995); DePrinsi DePrins(2005).


Većina vrsta lisnih minera je vrlo usko specijalizirana
prema načinu ishrane (Hering 1951; Matošević
2007a). Lisni mineri nađeni tijekom
istraživanja razlikovali su se prema načinu ishrane.
Monofagi prvog stupnja hrane se isključivo jednom
biljnom vrstom, a takve su nađene 23 vrste.
Monofagi drugog stupnja hrane se vrstama jedne
sekcije unutar biljnog roda, a nađene su 23 vrste.
Monofagi trećeg stupnja, koji su u ovom istraživanju
bili neznatno brojniji (27 vrsta) hrane se svim
biljnim vrstama unutar jednog roda. Oligofagi
prvog stupnja hrane se rodovima koji pripadaju
istoj biljnoj porodici, a nađeno je 24 vrste. Polifagni
mineri hrane se biljnim vrstama koje pripadaju
različitim redovima, ali istom razredu, a nađena je
samo jedna vrsta. Način ishrane lisnih minera ima i
važno dijagnostičko značenje, jer poznavanje bilj ke
domaćina i karakteristični način ishrane minera
(monofagija, oligofagija) pomaže koddeterminacije
vrste.


Nađeni broj vrsta lisnih minera nije konačan.
Taj bi broj sigurno bio veći da je istaživanje bilo
obuhvatnije (dužina trajanja, broj pregledanih
vrsta biljaka domaćina, lokaliteti u drugim vegetacijskim
područjima (krš, mediteran)). Pronađene i
novoutvrđene vrste pridonose novim spoznajama


o fauni lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


LITERATURA– References


Alford, D., 1995:AColourAtlas of Pests of OrnamentalTrees,
Shrubs and Flowers. Man-
son Publishing, London, 448 str.


Alonso-Zarazaga, M., 2004: Fauna Europaea:
Coleoptera, Curculionidae. Fauna Europaea
version 1.1, http://www.faunaeur.org/, Copenhagen,
Amsterdam,Paris


Askew, R. R., 1980:The diversity of insect communities
in leaf-mines and plant galls. Journal
ofAnimal Ecology,49, 817–829.


Bogavac, M., 1959: Platanov miner –Lithocolletis
plataniStgr. (Lepidoptera, Gracillaridae).
Zaštita bilja 51/1959, 51–60, Beograd


Borzan,Z., 2001: Imenik drveća i grmlja.Hrvatske
šume, Zagreb, 485 str.


Csoka, G., 2001: Recent Invasions of Five Species
of Leafmining Lepidoptera in Hungary.
Proceedings: Integrated management and
dynamics of forest defoliating insects,1999,
31–36. Victoria, BC.


Csoka, G., 2003: Leaf mines and leaf miners. Forest
Research Institute, 192 str.,Matrafured,
Hungary.


Daisie European InvasiveAlien Species Gateway
2009: (http://www.europe-aliens.org/).


DePrins, W., J, De Prins, 2005:Gracillariidae
(Lepidoptera).uWorld Catalogue of Insects
6,Apollo Books, 502str., Stenstrup.


Dimić, N., 2003: Entomofauna minera lista na
dendroflori zelenih površina urbanih prostora
Bosne i Hercegovine.Works of the Faculty
of Forestry, University of Sarajevo,1,
1–28., Sarajevo


Dimić, N., M. Dautbašić, B. Magud, 2000:
Phyllonorycter robiniella Clemens, nova
vrsta minera lista u entomofauni Bosne i
Hercegovine.Works of the Faculty of Forestry,
1, 2000, 7–15., Sarajevo.


Fauna Europaea Web Service, 2004: Europaean
Community Biodiversity Strategy.
http://www.faunaeur.org/documents/ComBioDivStrat.
pdf


Freise, J. F.,W.Heitland, 2001: NeueAspekte
zur Biologie und Ökologie der Roßkastanien-
Miniermotte, Cameraria ohridella
Deschka&Dimic 1986 (Lep., Gracillariidae),
einem neuartigen Schädling anAesculus
hippocastanum. Mitteilungen der
Deutschen Gesellschaft derAllgimeinen und
Angewandten Entomologie,13, 135–139.


Gibogini, B.,A.Alma, A.Arzone, 1994: Indagini
biologiche suPhyllnonorycter robiniellus(
Clemens) (Lepidoptera, Gracillariidae).
Redia, LXXVII, n. 2, 265–272.


Gregor, F., J. Patočka, 2001: Die Puppen der
mitteleuropäichen Lithocolletinae (Insecta:
Lepidoptera: Gracillariidae). Mitteilungen
des internationalen Entomologischen Vereins
e.V., SupplementVIII, 177 str.,Frankfurt
a M.


Hering, E. M., 1951: Biology of the Leaf Miners.
Uitegeverij dr W. Junk, 408 str., Gravenhage.


Hering, E. M., 1957: Bestimmungstabellen der
Blattminen von Europa einschliesslich des
Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln.
Band I, II und III. Uitegeverij dr W.
Junk, 1185+221 str.,Gravenhage.


Karsholt, O., E. J. van Nieukerken, 2004:
Fauna Europaea: Lepidoptera. Fauna Europaea
version 1.1, http://www.faunaeur.org/,
Copenhagen, Amsterdam,Paris.


Kovačević, Ž., 1956: Primijenjena entomologija.
III. knjiga Šumski štetnici.Poljoprivredni
nakladni zavod533 str., Zagreb.


Maceljski, M., J.Igrc, 1984: Bagremov miner
Parectopa robiniella Clem. (Lepidoptera,
Gracillariidae) u Jugoslaviji. Zaštita bilja
Vol. 35 (4), 170: 323–331., Beograd.


Maček, J., 1999: Hiponomološka favna Slovenije.
Slovenska akademija zanosti in umetnosti,
Razred za naravoslovne vede. Dela
37, 385 str.,Ljubljana.


Martinez, M., 2004: Fauna Europaea: Diptera,
Agromyzidae.Fauna Europaea version 1.1,
http://www.faunaeur.org/, Copenhagen, Amsterdam,
Paris.


Matošević, D., 2007a: Neke biološke osobitosi
lisnih minera-definicija, oblik i podjela mi na.
Rad. Šumar. inst. Jastrebar. 42 (1): 47–66, Jastrebarsko.


Matošević, D., 2007b: Prvi nalaz vrste Phyllonorycter
issikii i rasprostranjenost invazivnih
vrsta lisnih minera iz porodice
Gracillariidae u Hrvatskoj. Rad. Šumar. inst.
Jastrebar.42 (2): 127–142., Jastrebarsko.


Melika, G.; Z.Penzes; I.Miko; G.Csoka; A.
Hirka; M.Bechtold,2006: Two invading
black locust leaf miners, Parectopa robiniella
and Phyllonorycter robiniella and
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


their native parasitoid assamblages in Hungary.
Proceedings of the IUFRO (WP
7.03.10) Symposium, September 12–16,
2004, 144–157,Matrafured.


Nash, D. R., D. J. L. Agassiz, H. C. J. God-
fray, J. H. Lawton, 1995:The pattern of
spread of invading species: two leaf-mining
moths colonizing Great Britain. J. Anim.
Ecol. 64: 225–233.; London.


Patočka, J. 1989: Über die Puppen der mitteleuropäischen
Tischeriidae (Lepidoptera, Tischerioidea).
Biologia (Bratislava), 44, 10,
923–932., Bratislava.


Patočka, J., M. Turčani, 2005: Lepidoptera
pupae. Central Europaean Species. Apollo
Books, 542 str., Stenstrup.


Pernek, M., D. Matošević, 2009: Bagremova
muha šiškarica (Obolodiplosis robiniae)novi
štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoida
Platygaster robiniaeu Hrvatskoj. Šumarski
list br. 3–4, CXXXIII, 157–163., Zagreb.


Perović, F., S. Lajner,1996: Index of the sawflies
sensu lato (Hymenoptera, Symphyta) of
Croatia. Nat. Croat.Vol. 5, No 4, 359–381.,
Zagreb.


Principi, M. M. 1952: Sviluppo postembrionale
ed etologia della Lithocolletis platan Stgr.
(Lepdioptera, Gracillariidae). Boll. Entom.
Bologna, XIX, 171–250., Bologna.


Rott,A. S.,H. C. J.Godfray, 2000:The structure
of a leafminer-parasitoid community. J.
Anim.Ecol. 69: 274–289., London.


Šefrova, H., 1999:On larval morpology, biology
and distribution of Phyllonorycter leucographellus
(Zeller) (Lepidoptera, Gracillariidae).
Acta universitatis agriculturae et
silviculturae Mendelelianae Brunenesis
XLVII,3: 57–63., Brno.


Šefrova, H., 2001:Phyllonorycter platani(Staudinger)–
a review of its dispersal history in
Europe (Lepidoptera, Gracillariide). Acta
uni versitatis agriculturae et silviculturae
Men delelianae Brunenesis IL, 5: 71–76.,
Brno.


Šefrova, H., 2002: Invazní druhy klíněnek v Evropě
– biologie, šíření, význam a ochrana
hostitelských rostlin (Insecta, Lepidoptera,
Gracillariidae). Disertační práce. Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Agro nomická fakulta, 114 str., Brno.


Šefrova, H., 2002a: Phyllonorycter issikii (Kumata,
1963)– bionomics, ecological impact
and spread in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae).
Acta universitatis agriculturae et silviculturae
Mendelelianae Brunenesis L, 3:
99–104., Brno.


Šefrova, H., 2002b: Phyllonorycter robiniella
(Clemens, 1859)– egg, larva, bionomics and
its spread in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae).
Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis L, 3:
7–13, Brno.


Šefrova, H., 2003: Invasions of Lithocolletinae
species in Europe–causes, kinds, limits and
ecological impact (Lepidoptera, Gracillariidae).
Ekol.Bratislava22, 2: 132–142., Bratislava.


Šefrova, H., V. Skuhravy, 2000: The larval
morphology of Cameraria ohridella Deschka
et Dimic compared with the genus
Phyllonorycter Hubner (Lepidoptera, Gracillariidae).
Acta Universitatis Agriculturae
et Silviculturae Mendelianae Brunensis
XLVIII,4: 23–30., Brno.


Taeger, A., S. Blank, 2004: Fauna Europaea:
Hymenoptera,Tenthredinidae. Fauna Europaea
version 1.1, http://www.faunaeur.org/,
Copenhagen, Amsterdam,Paris.


SUMMARY: The paper presents results of faunistic study of leafminers on
woody plants in Croatia. The starting point of this research was lack of knowledge
about leafminer fauna on woody plants in Croatia and longterm researches
and rich lefminer fauna of neighbournig countries (Slovenia, Bosnia
and Herzegovina, Hungary). The leafminers were collected on woody plants
in the continental and submediterranean region of Croatia during the period
of 4 years (2004 – 2007). They were collected with mines in different larval
developmental stages, reared to pupae and adults when needed for identification.
The species were identified by the main diagnostic characteristics: