DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


UDK 630* 453 (001)


ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA DRVENASTOG BILJA U HRVATSKOJ


RESEARCH OF LEAFMINERS ON WOODY PLANTS IN CROATIA


12


Dinka MATOŠEVIĆ, Milan PERNEK, Tomislav DUBRAVAC, Božena BARIĆ


SAŽETAK: U radu je navedeno 98 vrsta lisnih minera iz četiri reda (Hymenoptera,
Coleoptera, LepidopteraiDiptera) na drvenastom bilju u Hrvatskoj,
što je rezultat četverogodišnjeg istraživanja. Od toga se 38 vrsta može
sma trati novoutvrđenim, a 5 novounesenim invazivnim vrstama u fauni Hrvatske.
Lisni mineri pronađeni su unutar 46 taksona, odnosno 37 rodova drvenas
tih biljnih vrsta. Za svaku nađenu vrstu minera navedena je biljka domaćin,
da tum i lokalitet pronalaska, broj generacija godišnje i mjesec pojave mina.


Ključne riječi:lisni mineri, novoutvrđene vrste, Hymenoptera, Coleoptera,
Lepidoptera, Diptera


UVOD – Introduction


Lisni mineri su kukci,čije ličinke žive i hrane se
unutar lista (endofagne), između dvije epiderme i
stvaraju minu (hiponomium), vidljivu kao diskolorirano
područje na listu. Mina je kanal ili prostor u
parenhimu lista lista koji je nastao zbog hranjenja
ličinki minera, pri čemu vanjska epiderma ostaje
neoštećena (Hering 1951, Matošević 2007a).
Ve ćina vrsta u mini provodi cijeli larvarni razvoj, a
tek neke miniraju list samo u ranim larvalnim stadijima.
Lisni mineri su taksonomski svrstani u oko 50
po rodica iz 4 reda (Hymenoptera,Coleoptera,Le-
pi doptera i Diptera) sa oko 10.000 opisanih vrsta
(Csoka 2003) pri čemu je red Lepidoptera vrstamanajbogatiji.


Unazad 30 godina u Europu je uneseno nekoliko
novih vrsta lisnih minera, pa je to potaknulo niz entomoloških
istraživanja ove skupine kukaca (Cso ka
2001; Freise i Heitland 2001; Gregor i
Patočka 2001;Hering 1957;Nash i sur. 1995;
Rott iGodfray 2000;Šefrova 1999;Šefrova
2001; Šefrova 2002; Šefrova 2002a; Šefrova
2002b, Šefrova 2003; Šefrova i Skuhravy
2000). Među tim novounesenim vrstama lisnih
mine ra neke su se počele značajno širiti u novom
stani štu i činiti zamjetne štete na domaćinima. No


1


Dr. sc. Dinka Matošević, dinkam@sumins.hr,
Dr. sc. Milan Pernek, milanp@sumins.hr
Dr. sc. Tomislav Dubravac, tomod@sumins.hr
Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko


2


Dr. sc. Božena Barić, baric@agr.hr,Agronomski fakultet,
Svetošimunska 25, Zagreb


vounesena, invazivna vrsta se opi suje kao neautohtona
vrsta koja je unesena u novo područje, širi se i
čini štete na autohtonim vrstama i staništima (Daisie
2009). Za razliku od novounesene, novoutvrđena
vrsta nije nužno novounesena u neko
područje, ona samo do sada nije bila registrirana u
fauni nekog područja iako je autohtona. Slično kao
u drugim europskim zemljama, invazivne vrste kukaca
unesene su i rasprostranile su se i po Hrvatskoj
(Matošević2007b,PernekiMatošević2009).


Opsežna i dugogodišnja istraživanja lisnih minera
u susjednim zemljama (Csoka2003;Dimić
2003;Maček1999) te nedostatak podataka u Hrvatskoj
ukazali su na potrebu takvih istraživanja u
nas. Smjernice za faunistička istraživanja daje i
strategija biološke raznolikosti Europske zajednice
(Fauna EuropaeaWeb Service 2004), prema
kojoj svaka europska zemlja treba determinirati i
katalogizirati komponente europske bioraznolikosti
(vrste i podvrste) na nacionalnoj razini koju
svakako čini i fauna određene grupe kukaca.


Cilj ovog istraživanja bio je istražiti vrste lisnih
minera na drvenastom bilju u Hrvatskoj koji su
bitan dio biološkog i faunističkog bogatstva naših
šuma.Od velike je važnosti i otkrivanje novih inva zivnih
vrsta kukaca, praćenje njihovog raspro stranjenja
i evidentiranje eventualnih šteta na
autohtonim domaćinima,kako bi se pravovremeno
mogle primijeniti zaštitne mjere. Ranim otkrivanjem
novih vrsta u fauni Hrvatske dolazimo do