DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 100     <-- 100 -->        PDF

IN MEMORIAM
ĐURAĐ BABOGREDAC (1922. – 2009.)


Dana 21. siječnja 2009. godine
na Krematoriju zagrebačkoga groblja
Mirogoj, na vječni je počinak
ispraćen naš kolega Đurađ Babogredac.


Rođen je 22. travnja 1922. godi ne
u Bošnjacima, gdje je završio os novnu
školu. Nakon toga pohađao je
gimnaziju uVinkovcima te studirao
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.Apsolvirao
je školske godine 1946/1947., a
diplomirao 1948. godine.


Po završetku studija zapošljava
se u tadašnjemu Ministarstvu šumar stva,
gdje obnaša odgovorne i važ ne
funkcije. Poslije toga posao na lazi u
Šumarskom institutu u Zagrebu, na kon
čega 1953. godine dolazi na vinko
vačko područje u Sek ciju za
uređivanje šuma pri Direkciji šuma.
Po osnivanju Šumskoga gospodarstva
Spačva, Đurađ Babogredac postao
mu je direktor. Godine 1961.
ovo se Šumsko gospodarstvo ujedini
lo s pet godina ranije osnovanom
Drv nom industrijom Slavonski hrast
izVinkovaca, u jedinstveni Šumskopoljoprivredno-
industrijski kombinat
Spačva, kojemu je Babogredac bio
generalni direktor od 1965. do 1969.
godine. Nakon toga obnašao je mno ge
vrlo odgovorne rukovodeće poslove
u DIK-u Spačva (pomoćnik i
zamjenik direktora, direktor Radne
za jednice i Tehničko-razvojne služ be)
do umirovljenja 1987. godine.


Njegov najveći doprinos tijekom
dugogodišnjega rada bio je što se kao
šumar zalagao za veću preradu i finalizaciju
sirovine iz bogatih spačvanskih
šuma. U DI Spač va, u vrijeme
dok je bio direktor Teh ničko-raz vo jne
službe, pod njegovim neposrednim
rukovodstvom razrađeni su i
usvo jeni mnogobrojni razvojni projekti,
ne samo Spačve već i cjelokup ne
drvne industrije. Većina tih
projekata je i rea lizirana. Spomenimo
samo Tvor nicu iverica, Tvornicu
mon tažnih kuća (najveću u ovome
di jelu Europe), razvoj Finale i izgradnju
Spačvina pogona u Županji.
Zahvaljujući tomu Spačva je izras la
u najvećega prerađivača slavonske
hrastovine i jasenovine te najvećega
izvoznika drvnih proizvoda toga vremena.
Na svemu što je učinio za
Spač vu zahvalne su mu brojne generacije
spačvanaca i njiho vih obitelji.


Njegova svestranost dolazila je
do izražaja u podržavanju mnogobroj
nih društvenih, kulturnih i
šport skih aktivnosti. Bio je jedan od
osnivača i predsjednik Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drv ne
industrije uVinkovcima (današ nje
Hrvatsko šumarsko društvo).
Također je bio predsjednik Radničkoga
kulturno-umjetničkog druš tva
Šumari, koje i danas pronosi
slavu i obilježja ovoga kraja u tradicijskoj
kulturi, folkloru i pjesmi.
Bio je osnivač i predsjednik Sportskoga
društva Spačva i aktivist u
mnogim drugim područjima života.


Od mnogobrojnih stručnih i društvenih
priznanja najvrjedniji je
Orden rada, kojim je odlikovan
1984. godine.


Đuka Babogredac bio je velik
au toritet, a iznad svega dobar i pleme
nit čovjek, koji je imao razumijevanja
za svakoga i koji je u svakom
trenutku bio spreman pomoći onima
kojima je pomoć bila potrebna.


Njegov odlazak velik je gubitak,
kako za obitelj, tako i za njegove
mno gobrojne prijatelje i kolege.


Najvažniji objavljeni radovi:
Melioracija degradiranih sastojina


u bosutskom području. ŠL 1952.,
str. 153–160.
Utvrđivanje kvalitetne vrijednosti


stabala i sastojina. ŠL 1953., str.
118–127.


Josip Filipović