DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 127     <-- 127 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


53. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE
Opatija 10. – 13. veljače 2009. godine
Uvod


Seminar je održan u hotelima “4 opatijska cvijeta“, a
na njemu je sudjelovalo oko 650 sudionika, zaštitara
agro nomske i šumarske struke, uz velik broj mladih struč
njaka i studenata. Organizatori seminara su Hrvatsko
društvo biljne zaštite (HDBZ) i Agronomski fakultet u
Zagrebu, a pokrovitelj je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja. U ime pokrovitelja, seminar
je otvorio gospodin Srećko Selanec.


Tijekom svečanog dijela seminara dodijeljeno je 5
na grada i priznanja za značajan doprinos unapređenja
rada HDBZ i predan stvaralački rad u struci. Podijeljene
su 2 zlatne, 2 srebrne i jedna brončana plaketa uz povelje.
Promovirana su 3 nova magistra znanosti i 5 novih
doktora znanosti za razdoblje od prošlogodišnjeg do
ovog seminara.


I ove su godine kao gosti HDBZ sudjelovali studen ti
zaštite bilja: 3 iz Agronomskog fakulteta u Zagrebu i
2 iz Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i 1 iz Šumarskog
fakulteta u Zagrebu.


Radni dio seminara protekao je prema planu i programu,
održana su izlaganja, 2 okrugla stola te rasprave
u 5 sekcija.


Nakon svečanog dijela održan je prvi okrugli stol
pod naslovom “Novi postupak registracije sredstava
za zaštitu bilja u RH”. Nakon uvodnih riječi moderatora
prof. Zvonimira Ostojića, prezentirane su 3 te me
predstavnika Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja:


Višnja Ljubetić, V. Novaković, M. Vinceko
vić: Postupak registracije sredstava za zaštitu
bi lja – novi propisi i prva iskustva


V. Novaković, V. Ljubetić i Z. Žalac: Novi
propis o ispunjavanju uvjeta dobre istraživačke
prak se pri istraživanju učinkovitosti sredstava za
za štitu bilja
L. Ross, S. Dobson, R. Mason: Novosti o pro-
pi sima Europske unije iz područja sredstava za zaš ti
tu bilja.
Iza toga kratka izlaganja iznijeli su predstavnici Zavoda
za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH.


Drugi okrugli stol vodio je moderator dr. sc. Zlatko
Černjul pod naslovom : Zbrinjavanje ambalažnog
ot pada sredstava za zaštitu bilja.


Radni dio Seminara unutar 5 sekcija kako slijedi:
En tomologija 14 izlaganja, Herbologija 6 izlaganja,
Fi lopatologija 11 izlaganja, Šumarstvo 25 izlaganja i
In dustrija 13 izlaganja.


U dvorani Mimoza stručnjaci Zavoda za zaštitu bi lja
u poljoprivredi i šumarstvu u RH prikazali su novo
registrirana sredstva za zaštitu bilja, koja su dobila
doz volu od prošlogodišnjeg do ovog seminara.


Drugog dana Seminara održana je 8. izborna skupština
HDBZ. Prihvaćena su izvješća za četverogodišnje
razdoblje. U izbornom dijelu Skupštine izabrano je
vodstvo društava za četverogodišnje razdoblje. Za
pred sjednicu društva ponovno je izabrana prof. dr. Jasmin
ka Igrc Barčić, a za doprijedsednika izabran je
prof. dr. Milan Glavaš. Za sud časti izabrani su dr.
Mi roslav Harapin, dr.Sonja Kačić iprof. dr. Mari ja
Ivezić.


Sudionici 53.semihara biljne zaštite (Opatija 2009.) Radno predsjedništvo (slijeva: M. Vukadin, B. Hrašovec, K. Arač)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Šumarska sekcija


Šumarska sekcija imala je najveći broj izlaganja
(25). U njoj su sudjelovali znanstvenici i istraživači sa
Šu marskog fakulteta, Šumarskog instituta i stručnjaci
iz šumarske operative (Delnice, Vinkovci, Split, Gos pić,
Bjelovar i Koprivnica). U radu sekcije bila su zapažena
izlaganja znanstvenika iz inozemstva: Austrija,
Češ ka, Slovačka, BiH i Slovenija. Slijede izlaganja:


M. Harapin: Zaštita šuma hrvatskog priobalja
Zaštita šuma započinje s antropogenim utjecajem
na njen razvoj i opstanak. Prve zaštitne mjere bile su
ad ministrativne od strane vlasti, u tzv. Redu i Urbanim
ured bama koje su propisivali kraljevi, feudalci i grado


vi. Već u drugoj polovici 18. stoljeća mletačka vlast na kon
uništenja šuma u Dalmaciji propisala je “Dukale“
kojima se određuje čuvanje šuma. Stroge odredbe izdaje
Dandolo, namjesnik Napoleona (1805–1813) u
skla du s odredbama u srednjoeuropskim državama.
Tek u 20. stoljeću kada se razvijaju prirodne znanosti,
na pose biološke i kada gospodarenje šumama ima
znan stvene osnove, omogućen je razvoj zaštite šuma.
Zaš tita šuma uzima u obzir antropogeni utjecaj, abiotske
i biotske čimbenike. Kemijske metode suzbijanja u
razdoblju 1950–1980. provodile su se samo mjestimič no
na malim površinama protiv gubara i borova četnjaka.
Od 1980. u priobalnim šumama primjenjuju se
isključivo biotehničke metode suzbijanja.
Ž. Kauzlarić: Štete od atmosferskih sila – pijavi
ca u šumariji Klana


Pijavica ili tromba je atmosferski vrtlog manjeg razmjera
i kratkog trajanja, a pojavljuje se ispod kumulonim
busa. Pijavica se pojavila 7. srpnja 2008. kod
na selja Lisac, nedaleko Klane u gospodarskoj jedinici
“Dletvo“. Zahvatila je 20-setak odjela – odsjeka na povr
šini od 48 ha. Oštećeno je 14 147 m3 crnog bora i


2.319 m3 smreke. Osim materijalne štete narušen je re žim
gospodarenja, poremećena šumska higijena i potraj
nost gospodarenja.
T. Nemeš, P. Bašić-Pavković, R. Licht, D.
Po sarić: Štete u spačvanskom bazenu nastale oluj nim
nevremenom u 2008. godini
Vjetar je u prošlosti u spačvanskom bazenu izazivao
ka lamitete većih razmjera. Njegova razorna pojava zabi
lježena je 1965. i 1995. i 1998. godine. Razorna sna ga
vjetra registrirana je 4. srpnja 2008. godine na
području Vinkovaca u šumariji Otok u g.j. Slavir i Otoč
ke šume na površini 2 600 ha, u šumariji Županja u


g.j. Kusare na površini od 200 ha. U šumariji Otok dozna
čeno je 87 000 m3, što čini 122 % godišnjeg etata. U
Kusarama je doznačeno 4 180 m3, što čini 20 % godišnjeg
etata.
J. Jošt: Štete u slovenskim šumama od prirodnih
nepogoda
S promjenom klime povećava se količina energije u
oko lišu, a to uzrokuje i intenzivira atmosferske pojave.
Ju gozapadni vjetrovi u Sloveniji uzrokuju ciklone i
pret hodnica su pogoršanja vremena koji dovode do
eks trema. Olujni vjetrovi dostižu brzinu od 40 m/s ili
veću. U posljednjem desetljeću bilo je preko 70 slučajeva
olujnih vjetrova koji su rušili krovove, dalekovode
i drveća. Neki su prelazili u tornada, dosežući snagu or-
kana. U 2008. godini šume su stradale na 20 000 ha, pa
je prosječno 500 000 m3 drvne mase. Najgore je bilo u
Trnovskoj šumi i na Pohorju. Stradale su starije sastoji ne.
Četinjače su stradale 59 %.


Z. Grees: Plan i realizacija obnove slovenskih
šu ma stradalih od prirodnih nepogoda
U 2008. godini u Sloveniji su zabilježene četiri snaž ne
oluje za vrijeme ljeta uz granicu s Hrvatskom, Italijom
i Mađarskom. Izravna šteta u šumama bila je na
površini od 20 000 ha. Prosječno je 500 000 m3 drvne
mase. Potpuno je uništeno oko 700 ha, a toliko se godišnje
obnavlja šuma sadnicama ili sjemenom.


D. Žaja, I. Šipušić: Analiza šteta od šumskih
po žara na području uprave šuma podružnica Split
u proteklih 10 godina
Vlada RH za svaku tekuću godinu donosi Program
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite šuma od
po žara. Unatoč Programu i dobroj organizaciji štete su
ogrom ne i zabrinjavajuće. Požari najčešće započinju na
za puštenim privatnim površinama, a onda prelaze u šu me.
Klimatski čimbenik je tu dominantan (srednja go dišnja
temperatura zraka ukazuje na deset najtoplijih
go dina).


O. Mujezinović, M. Uščuplić, T. Treštić,
M. Dautbašić: Prostorni raspored grmova imele
(Viscum album L.) u zaraženim krošnjama jelovih
sta bala (Abies alba Mill)
Bijela imela jedan je od najznačajnijih štetnih organizama
koji parazitira jelu u šumama BiH. Jelove šume
čiste ili s bukvom i smrekom pokrivaju 50 % površine
svih šuma u BiH. Jela čini 23 % drvne zalihe. Često je
imela u sukcesiji s biotičkim i abiotičkim čimbenicima,
uzrok odumiranja jela. U sastojinama s jakim napadom
rea lizira se posebni program sanacije uzgojno tehnič kim
mjerama, s posebnim naglaskom na intenzitet sje če
napadnutih stabala i načina obnove.


A. Vukadin, B. Hrašovec: Novosti u svezi s
Anoplophora chinensis (Forster) u Hrvatskoj
Azijska strizibuba, poznatija iz stručne literature
kao Ci trus longhorn beetle, prvi puta je pronađena u
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 131     <-- 131 -->        PDF

2008. godine praćena je djelotvornost usporedbom tretiranih
i netretiranih površina. Prva opažanja pokazala
su vrlo dobru djelotvornost. Treba učiniti “cost-benefit
analizu“ kako bi se utvrdila isplativost primjene u šumarskoj
praksi.


B. Liović: Utjecaj hrastove pepelnice na intenzitet
fotosinteze hrastova pomlatka
Uz problem korova, hrastova pepelnica je drugi negativni
čimbenik za preživljavanje hrastova ponika i
pomlatka. Gljiva hrastove peplnice (Microsphaera alphitoides)
haustorijama uzima hranu iz lista i micelijem
prekriva list i na taj način smanjuje fotosintezu. U poku
sima je utvrđivan intenzitet fotosinteze pri različitim
stup njevima napada pepelnice. Da bi se zaustavio rast
pa togena, dio ponika hrasta tretiran je svakih 10–15 da na
fungicidom. Rezultati ukazuju na utjecaj gljive na
intenzitet fotosinteze, što ima utjecaj na rast i prirast
hras tova pomlatka, kao i na njegovo preživljavanje ka da
je zaštićen od napada pepelnica.


M. Grubešić, K. Krapinec, D. Majnarić, J.
Ser tić, J. Margaletić, M. Vucelja: Šteta od
sme đeg medvjeda (Ursus arctos) u šumama Gors kog
Kotara, Like i mjere zaštita
Štete od medvjeda manifestiraju se u šumama kao
gu ljenje kore i griženje kambija na stablima. Medvjed
guli koru s drveta do visine 1, 5 m hraneći se slojem
kam bija i bjelike. Ponekad se penje i guli koru s viših
di jelova debla. U Gorskom kotaru i Lici oštećuje stabla
obič ne jele. Oštećenja nastaju u svibnju i lipnju. Med vjed
to čini radi zadovoljenja potreba za šećerom. Med vjed
preferira najjača i najrazvijenija stabla, uzrokujući
smanjenje prirasta ili sušenje. Ne mjestu oštećenja ula ze
patogeni mikroorganizmi. Na promatranim lokalitetima
bila su oštećena i doznačena 232 stabla, s drvnom
masom od 478 m3. Prosječni debljinski stupanj iznosio
je 42,5 cm. Štete su pretežno zabilježene na zapadnim i
jugozapadnim ekspozicijama. Za smanjenje šteta koriš
tene su dvije metode: dodatna prehrana peletama na
bazi šećera i regulacija brojnosti populacije pojačanim
odstrelom.


K. Arač: Postavljanje kućica za gniježđenje pti ca
– doprinos biološkoj metodi suzbijanja štetnika.
Šumsko-uzgojnim radovima uklanjaju se gotovo sva
fiziološko oslabljena, bolesna šuplja ili suha stabla za izradu
gnjezdišta za sljedeće ptice dupljašice: žune, sje nice,
brgljeze, šumske crvenrepke, vijoglave, pupav ce,


poljske vrapce, čvorke i poludupljašice: pastiri ce, palčiće,
crvendaće, mrke crvenrepke, bjelovrate muharice,
muharice i vrapca, koje naseljavaju samo ve ći nom šumska
staništa. Postavljanjem kućica za gniježđe nje ono se
pospješuje, povećava se brojnost, očuvanje i zaštita
ptica koje prehranom smanjuju populacije kukaca. Kućice
su postavljenje u 5 različitih uređajnih razreda (kitnjak,
bukva, grab, crna joha i ariš), ukupno 30 kućica.
Promjer otvora bio je 2,5 cm. Nakon gniježđenja kućice
su očišćene od gnijezda i eventualnih parazita. Ptice su
praćene četiri godine. Na seljenost kućica iznosila je
98,5 %. Rezultat potvrđu je da ptice ne nalaze dovoljan
broj prirodnih gnijezdi lišta, što opravdava postavljanje
kućica.


Zaključak


Iz sažetka 25 izlaganja širokog raspona problematike,
može se zaključiti da je Šumarska sekcija kao i cijeli
seminar, održana na zavidnoj razini. Najkvalitetniji
dio, a to je rasprava, nije se ovdje obrađivala. Naglašavamo
da je šteta što nije došlo više sudionika iz šumarske
operative (bilo je sveukupno 50-tak sudionika).
Smatramo da bi sljedeće godine 2010. Hrvatske šume


d.o.o. trebale biti suorganizatori i sponzor Seminara
biljne zaštite kojega je šumarska operativa kroz šumarsku
sekciju integralna komponenta. Upućujemo čestitke
prof. Milanu Glavašu na izboru i imenovanju za
pot predsjednika Hrvatskog društva biljne zaštite.
Miroslav Harapin
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Hrvatskoj 2007. godine u rasadniku u Turnju kraj Zad ra.
Uvrštena je na EPPO A2 karantenskoj listi pod rednim
brojem 187., u ovom slučaju se mora postupiti
prema: Pravilniku i mjerama za sprječavanje unošenje i
širenje organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i
druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih orga
nizama (NN br. 74/06). Područje rasprostranjenosti
ovog štetnika je Kina, Japan i skoro cijela Azija. To je
polifagni štetnik, jer napada 31 vrstu drveća u šumama
i voćnjacima. Posebni program nadzora azijske strizibube
provodi se u RH. Sav uvezeni drvni materijal
(sad nice) se strogo kontroliraju, jer je to prijeteća opasnost
za naše šume i parkove.


M. Pernek: Prvi nalaz bagremove muhe šiškarice
– Obolodiplosis robiniae u Hrvatskoj
Bagremova muha šiškarica prvi puta je nađena u
Hr vatskoj u lipnju 2008. godine u Zagrebu. Dolazi is klju
čivo na bagremu, a autohtona je vrsta Sjeverne
Ame rike. U Europi je prvi put nađena 2003. u Italiji,
Češ koj i Sloveniji, a 2006. u Mađarskoj i Ukrajini i
2007. godine u Crnoj Gori , Srbiji, Njemačkoj i Švicarskoj.
Nakon Zagreba nađena je na širem području RH.
To je potpuno nova vrsta za to područje. Muha ima 3–4
ge neracije godišnje, ali su nađeni i parazitoidi koji
mogu smanjiti i reducirati njenu populaciju.


M. Turčani: Sadašnje stanje pojave Ips typograp
hus u Republici Češkoj
Šume u Češkoj pretrpjele su velike štete od orkanskih
vjetrova u posljednje dvije godine. To je pogodovalo
porastu populacija potkornjaka, u 2007. godini.
Potkornjaci su napali 1,3 milijuna m3 smrekovih stabala.
Najteže stanje je u Nacionalnom parku Šumava,
gdje je nakon orkana Kyril ostalo 200 000 m3 nesaniranih
smrekovih stabala napadnutih potkornjacima. U
razdoblju 1998–2007. količina uništene drvne mase varirala
je između 110 i 220 tisuća m3 godišnje. Procjena
je da će većina zrelih smrekovih sastojina u području
stroge zaštite biti potpuno uništena tijekom ove gradacije
potkornjaka.


M. Franjević, I. Kralik, B. Hrašovec: Štet na
entomofauna u klonskim sjemenskim plantaža ma
hrasta lužnjaka u razdoblju od 2001. do 2008.
godine
Početkom 90-tih godina prošloga stoljeća osnovane
su klonske sjemenske plantaže hrasta lužnjaka u Šumarijama
Našice, Orahovica, Čazma i Otok. Od 2001. go-
di ne do danas provode se istraživanja potencijalnih i
stvarnih štetnika lišća, cvjetova i ploda. Najčešći uz roč
nici šteta na žiru su žirotoči roda Curculio, ose šiš ka
rice (Cynipidae), posebno Andricus guercuscalicis i
savijači iz roda Cydia. Pokusna suzbijanja provedena


su 2005. godine. Postotak oštećenja žira na tretiranim
površinama inosi 1.86 %, a na netretiranim od 10.11 do


33.36 % ili prosječno 23.32 %.
H. Krehan: Rastući problemi na drveću uslijed
krasnika, stjenica i promjene klime
Mnoga izvješća tijekom 2008. godine uz propadanje
listopadskog drveća navode jake napade krasnika (Buprestidae).
U središnjoj Europi na bukvi i hrastu registri
rani su jaki napadi krasnika iz roda Agrilus, a u
ur banim sredinama na lipama, javorima i glogu. Kras nici
vole tople klimatske uvjete, jer napadaju dijelove
debla izložene suncu. Topla razdoblja sa sušom uzroku ju
stres. Krasnici napadaju stabla oslabljena nakon defolijacije
od gubara i mrazovaca. Zbog promjene klime
javlja se i nekoliko vrsta stjenica. Sjevernoamerička
stjenica Leptoglossus occidentalis utvrđena je 1999.
prvi puta u Italiji, a 2005. godine u Austriji. Širom Aus tri
je širi se platanina stjenica (Corythuca ciliata) i crna
sljezora stjenica (Oxycaraenus lavaterae) na lipi.


M. Dasović: Štete od potkornjaka na području
uprave šuma podružnice Gospić od 2000. do 2008.
godine.
U proteklih sedam godina sušenje jele, smreke i
obič nog bora uvjetovana uzajamnim djelovanjem nepo
voljnih abiotskih i biotskih čimbenika poprima
zabri njavajuće razmjere. Godine 2002. posječeno je
26 000 m3 oboljelih posušenih stabala crnogorice. Sljedeće
godine se taj trend nastavlja, da bi maksimum bio
2005. godine kad je prosječno 136 000 m3 sušaca. Protekle
tri godine intenzitet sušenja je nešto slabiji. Jedan
od glavnih uzroka sušenja su potkornjaci. Pojava i brojnost
potkornjaka prati se pomoću feromonskih klopki na
području najintenzivnijeg sušenja u Otočcu, Peru šiću,
Ko renici i Vrhovinama. Kao glavna mjera borbe pro tiv
pot kornjaka je sječa napadnutih i suhih stabala. Veliki
prob lem s potkornjacima je na području šumarija Vrhovine
i Korenica na rubnom području Nacional nog parka
Plit vička jezera, gdje se ne provodi sanitarna sječa.


T. Cech: Gljivične bolesti četinjača u Austriji
Nekoliko mikoza dovodi se u vezu sa sušenjem obične
smreke. Drveće svih dobnih razreda napadnuto je
gljivom Sirococcus conigenus. Osim navedene dolazi i
Thecospora areolata, te vrste iz roda Phomopsis i Tryblidiopycnis
prinastri. Znatno je prisutna i gljiva Chrysomyxa
rhododendri i gljiva Tiarosporella parca, kao
uzročnik osipanja iglica smreke u visokim planinama.
Od truležnica korijena najznačajnija je Heterobasidion
annosum, jer uzrokuje velike štete. Gljiva Stereum sanguinolentum
uzročnik uleknuća kore smreke. Na arišu
osim uzročnika osipa iglica kojeg izaziva gljiva Mycos pha
erella laricina, dolazi još nekoliko gljivičnih
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 130     <-- 130 -->        PDF

uzroč nika. Crni bor u zadnjih 17 godina napada gljiva
Spha eropsis sapinea. Uzročnik crvene pjegavosti borovih
iglica je Mycosphaerella pini. Uzročnik smeđe pjegavosti
borovih iglica M. dearnessii više od 10 godina
bila je na samo jednom lokalitetu, a proširila se na neko
liko područja šumskih ekosustava.


M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak: Eutypel
la parasitica, opasnost za Hrvatsku
E. parasitica (Ascomycotina, Diotrypaceae) prvi
puta je opisana 1938. godine. Rasprostranjena je na javorima
u SAD-u. i Kanadi. Uzrokuje deformacije i rak
stabala. U Europi je prvi puta zapažena 2005. godine
svrstana je u EPPO “Albert listu“. Nađena je u Slove niji
i Austriji. U Hrvatskoj je nađena 2007. godine. U
Slo veniji napada gorski javor, mliječ i klen, ali i nekoliko
stranih vrsta. U Sloveniji je napravljena karta ras pro
stranjenja i izvršena procjena rizika. Za RH je
oci jenjeno da 57 % površine ima vrlo visoki rizik, 15 %
vi sok, 20 % srednji, 8 % mali. U Hrvatskoj raste 6 vrsta
autohtonih i oko 20 vrsta alohtonih javora.
B. Piškur: Da li su gljive iz porodice Botryosphaeraceae
koje uzrokuju sušenje crnoga graba intro
ducirane ili autohtone
Ekstenzivna oštećenja i mortalitet crnog graba (Ostr ya
carpinifolia) zapažena su u zapadnoj Sloveniji 1997.
godine. Na kori stabla i grana javljaju se nekroze. Zaraženo
drvo odumire ili nosi rak rane. Zanimljivo je da je
pogođena vrsta koja je poznata kao otporna na uz ročni ke
bolesti i dugotrajnu sušu. Uzročnik navedene pojave
gljiva Botryosphaeria dothidea i druge iz te porodice
prisutne su na različitim vrstama drveća širom svijeta.
Poz nate su kao endofiti i kao agresivni patogeni, koji
obič no uzrokuju bolest na oslabljenim biljkama.


Ž. Bakran, V. Šušnjić, M. Pernek: Pojava
pse udogljive Phytophthora sp. na Bilogori i njen utje caj
na sušenje bukve


Za vrijeme ljeta 2008. godine na Bilogori na području
Šumarije Blevorar primijećeno je pojačano sušenje
bukve. Na stablima od pridanka do deset metara visine
uočene su tekline, izrazita prorijeđenost krošnje i žućenje
lišća. Skidanjem kora uočena je narančasta obojenost
eliptičnog oblika i intenzivan voćni miris. Simp tomi
uka zuju na napad nepoznate vrste iz navedenog roda.
Uzroč nik je izoliran, a determinacija je u postupku.


T. Hauptman, D. Jurc: Nove pepelnice na drveću
i grmlju u Sloveniji
Zbog povećanog međunarodnog prometa ljudi i ro ba
povećao se unos štetnih organizama. Nedavno se u
Europi pojavilo više vrsta novih pepelnica, a četiri od
njih pronađene su u Sloveniji. Na divljem kestenu pro


nađena je 2003. godine gljiva Erysiphe flexuosa, a na
katalpi pepelnica E. elevata. Sljedeće godine na rododenronu
nađena je E. azaleae. Ove tri vrste su prirodno
prisutne u Sjevernoj Americi. U arboretumu u Volčjem
po toku na običnom grabu nađena je gljiva E. areuata
koja je prenesena iz Azije. Navedeni patogeni sada se
mogu naći na cijelom području Slovenije.


B. Bradić: Sušenje sastojina lipe na području
Upra ve šuma podružnica Bjelovar
Lipa najčešće dolazi na Bilogori, s učešćem od 2–5 %,
a najviše je ima na području Virovitičke bilogore, oko
20 %. Radi se o srebrenoj ili bijeloj lipi (T. argentea).
Sušenje je primijećeno već prije 50 godina u sastojinama
starosti od 30–50 godina. Oboljela stabla imaju
sma njeni list žutozelene boje. Na donjem dijelu debla
na laze se tekline. Od pojave bolesti do sušenja dovolj na
je jedna godina. Uzrok u 90 % slučajeva je med nja ča
(Armillaria mellea). Zatim dolazi gljiva Nectria sp. i
kukci drvaši.


D. Diminić, L. Barić: Bolesti kore izbojaka i
gra na hrasta crnike
Tijekom proteklih godina zapažena su sušenja izbojaka
i grana hrasta crnike (Quercus ilex) u Istri, Rabu,
Zadru, Splitu, Hvaru, Korčuli. Nađeno je nekoliko vrs ta
gljivičnih uzročnika: Dothiorella iberica, Coryneun
spp. I Cytospora sp. uloga pojedinih vrsta nije potpuno
razjašnjena.


A. Repe, M. Jure: Gljive iz roda Ophiostoma na
potkornjacima u Sloveniji
Ofiostomoidne gljive čine skupinu morfološki sličnih
rodova. One su kao šumski patogeni uzročnici plavila
drva i bolesti provodnih elemenata. Neke od njih
imaju prilagodbe da ih prenose kukci, kao najčešće
Cur culionidae i Scolytinae. To je zapravo simbioza
(am brozija gljiva, ambrozija kukac). Smatra se da su
pot kornjaci u asocijaciji s ofiostomoidnim gljivama još
štetniji za drveće. Istraživali smo ofiostomatske gljive
koje su udružene s Ips typhographus i Pityogenes chalcographus.
Izolacija iz kukaca pokazala je da je preko
40 % individua imalo 10 različitih ofiostomatoidnih
glji va. Gljive se pojavljuju bez obzira na intenzitet napada,
lokaciju, nadmorsku visinu i geografsko područje.
One su u trojakoj vezi: gljiva – potkornjak – biljka.


C. Habuš, N. Pernek: Zaštita hrastovog po mlat
ka od divljači primjenom biološkog sredstva Trico
Štete od divljači nastale odgrizom pupova i izboja ka
velik su problem u hrastovom pomlatku i u pomlađivanju
sastojina. Na pokusnoj plohi u šumariji Čakovec
testiran je biološki pripravak “Trico“. Aplikacija je prove
dena u studenome 2007. godine na tri plohe. Tijekom