DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 123     <-- 123 -->        PDF

L’ ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti, Firenze)


Iz broja 1/2009. siječanj-veljača izdvajamo:
Komentar urednika: Gospodarenje faunom i šu mom
U prva dva broja časopisa bit će predstavljeni ra


dovi prezentirani u povodu “Studijskog dana o gospodarenju
faunom i šumom“, održanog 17. lipnja 2008. g.
u sjedištu Akademije. Radovi znanstvenika ovog
“okrug log stola” predstavljaju razna stajališta o odnosi
ma između šumske faune i šume: od onih koji su miš lje
nja da divlje životinje oštećuju šumu i da ih treba
eliminirati iz šume, do onih koji podupiru ne samo zaštitu
faune, već i povećanje njenog brojnog stanja. U
sva kom slučaju ne treba zanemariti ovu problematiku.


Biološka raznolikost šume ne proizlazi samo iz odnosa
šume i krupnih životinja. U šumskom ekosustavu
glavni dio raznolikosti očituje se u učešću ostalog biljnog
i životinjskog svijeta: bakterije, protozoi, mekušci,
člankonošci, gljive i lišajevi. Ti organizmi bitni su za
odr žavanje učinkovitosti ekoloških procesa.


Ambijentalne i socijalno-ekonomske promjene posljednjih
desetljeća ugrozile su dinamičku ravnotežu,
koja je bila osnova odnosa između životinjskih populacija
i raznog korištenja zemljišta. U odnosu na te promjene,
samo detaljne analize mogu dati korisni prilog
održivom odnosu između raznih komponenta koji obilježavaju
šumske komplekse. Na ovom “Studijskom
da nu” prezentirane su važne postavke na tehničkom,
znan stvenom i kulturnom planu, s ciljem poboljšanja
gos podarenja šumskim kompleksima.


Orazio Ciancio, Susanna Nocentini: Gospodarenje
šumom i faunom


Rasprave o gospodarenju faunom s jedne strane i
šumom s druge strane, te sukobi koji često proizlaze iz tih
odnosa, posebice kada se radi o operativnim planovima,
otežavaju donošenje definicije o održivom gos po darenju
šumom i svim njenim komponentama.


Problem odnosa između šumske faune i šume očituje
se u čestom remećenju ravnoteže i funkcionalnosti ekosustava,
iz čega proizlaze rasprave o štetama u šumi.


Učinci ljudske aktivnosti tijekom stoljeća, uzrokovali
su promjene koje utječu na pojednostavljenje strukture i
funkcionalnosti šuma, što se odrazilo na povećanu rasprostranjenost
nekih vrsta faune na štetu drugih, koje su goto vo
nestale. Drugim riječima, kvaliteta i kapacitet staništa
je narušena, što je istovremeno utjecalo na kvalita tivne i
kvantitativne promjene raznih životinjskih po pulacija.
Ova problematika nije jednostavna, te je potreb no istražiti
i korigirati teoretske pretpo stavke o gospodarenju prirodnim
sustavima, po sebice šumskim, da bi se na održiv način
sačuvala bio loška raznolikost i jamstvo za uravnotežene
odnose iz među životinjskih populacija i funkcionalnosti


šume. Klasično gospodarenje šumom obi lježeno je linear-
nom paradigmom, koja se svodi na odnos zaliha drvne
ma se, obnove i kontinuiranog izvora prihoda.


Unutar tog odnosa, uzgoj i uređivanje šuma su usmjere
ni na trajnost šume preko poduzimanja uzgoj no-teh ničkih
mjera, koje jamče obnovu drvne mase i planiranje
u vremenu i prostoru s ciljem maksimalne i kontinuirane
godišnje proizvodnje. Oslanjajući se na znanstvene analize,
ove postavke su dobile zakonsku potporu, stvorivši
model “normalne šume“. Taj pristup je u to vrijeme, bez
sumnje, regulirao korištenje šume i kočio njenu destrukciju.
U svjetlu sadašnjih hipoteza, funkcioniranje šumskih
ekosustava zasniva se na drugim načelima, u cilju ostvarenja
realno održivog gos po darenja.


Klasično šumarstvo zanemaruje učinke, koje uzgojno-
tehnički zahvati imaju na šumsku faunu. Autori
navode primjer gole sječe i umjetne obnove, gdje je
šuma za dugi period ostala bez velikih stabala, a dvopapkari
su zbog mladih biljaka morali biti stiješnjeni u
malom prostoru s ograničenom mogućnosti prehrane, a
da se ne govori o utjecaju ovakve sječe na ostale organizme,
koji su ostali bez velikih, osušenih i trulih stabala
koji su uvjet za njihov opstanak.


Iz toga proizlazi da za postizanje kompleksne učinkovitosti
šumskih sustava treba napustiti ograničenu
viziju šume, kao isključivu zajednicu stabala komercijalne
vrijednosti, već kao ukupnu biološku cjelinu podložnu
reakciji na sve promjene. U traženju ravnoteže
odnosa između šumske faune i gospodarenja šumom
treba imati u vidu dinamiku procesa i utjecaj svih endogenih
i egzogenih čimbenika.


Šumsko planiranje, a posebno planiranje uzgojnih
zahvata, ima važnu ulogu u odnosima šuma – fauna, te uz
analizu opisa i prijedloga za uzgojne zahvate u šumi
treba uvažiti i gledišta koji se odnose na faunu. Utjecaj
faune na šumu najčešće se interpretira kao šteta, kada povećano
oštećuje dijelove ekosustava. Taj negativni utjecaj
faune svakako je značajno manji u staništu koje zbog
svoje raznolikosti pruža veću mogućnost nalaženja
hrane, bez znatno negativnog utjecaja na šumsku vegetaciju.
Pojednostavljenje, rascjepkanost i izoliranost staništa,
negativno djeluju na biološku raznolikost. U zaštiti
biološke raznolikosti šumskih ekosustava treba bezuvjet no
voditi računa o fauni, pa makar ona bila u sukobu s
ostalom uporabom i interesima, zaključuju autori.


Andrea Gennai, Iuanito Grigioni: Uzgojne
stra tegije u odnosu jelen-šuma, u Nacionalnim par kovima


Nacionalni parkovi Foreste Casentinesi, Monte Falterona
i Campigno s ukupnom površinom od 36800 ha
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 124     <-- 124 -->        PDF

protežu se na granici Romagne i Toskane. Kao i ostale
površine talijanskih Nacionalnih parkova, bile su stoljećima
izložene velikom antropološkom djelovanju. Uslijed
promjene demografske slike, vrlo brzo poprimaju
prirodne karakteristike. Uz velike promjene u vegetaciji,
brzo se povećalo brojno stanje šumske faune. To se očituje
i u velikom broju dvopapkara, posebice običnog jelena
(Cervus elaphus), kojemu je u jednom periodu
prijetilo potpuno istrebljenje. Sada u tom dijelu Apenina
brojno stanje iznosi 3400 grla jelenske divljači (gotovo
1 grlo/ha), što daje težinu odnosu fauna – šuma.


Velika gustoća jelenske divljači u ovim Nacionalnim
parkovima uzrokuje niz problema, te se ne vidi
izlaz bez lovne aktivnosti. Kako su Nacionalni parkovi
“specijalni projekti”, gdje se naglašeno uvažavaju kulturna,
etička, socijalna i ekonomska stajališta, tako su
odnosi divljači i šume sastavni dio tih projekta.


Utjecaj gustoće jelenske divljači na šumu prati se konstantnim
monitoringom na cijelim površinama Nacionalnih
parkova. To je objekt širokih studija, s ekonomskog i
socijalnog gledišta. Prisutnost jelenske div ljači u Nacionalnim
parkovima (a također i izvan njih) pokreće jednu
ekonomiju koja nije zanemariva. Naime, mnoge turističke
agencije zaštićenih zona pokrenule su “turističke pakete“,
koji omogućuju posjetiteljima u svakom trenutku
dana promatranje velikog broja jelenske divljači.


To u vrijeme reprodukcijskog okupljanja, tj. za vrijeme
jelenske rike, privlači mnogobrojne posjetitelje iz
urbanih sredina, koji mogu iz “tisuću uglova” slušati
jelensku riku. Prihodi koji proizlaze iz te turističke aktivnosti,
te posjeta učenika, studenata i istraživača, indirektno
djeluju na ekonomiju okružja, pa je s pravom
zovu “ekonomija rike”. Za uravnoteženje odnosa jelenšuma,
neizbježno je, ako se žele postići minimalno
učinkoviti rezultati, uključiti ostale čimbenike, a posebno
šumsko-uzgojne.


Ekstremna osjetljivost nekih tipova šume, (kao na
primjer panjača) na štete od dvopapkara, posebice od jelena,
očiti su dokazi da neki uzgojni oblici šuma ne mogu
biti u ravnoteži s prisutnošću povećanog broja divljači,
kao što je to u Nacionalnom parku Foreste Casentinesi.


Postoji mogućnost konverzije osjetljivih oblika šume
u druge, koji su više u ravnoteži s faunom. Dobri rezultati
za smanjenje šteta postignuti su podizanjem plan taža
duglazije i jele na većim površinama unutar Na cionalnih
parkova. Postoji mogućnost transformaci je većih kompleksa
šuma u prirodne ekosustave koji neće biti manje
produktivni i manje biološki različiti.


Jasno je, da jedino kompleksan pristup ovom proble
mu daje mogućnost rješenja “sukoba”, jer uobičaje no
lovno gospodarenje dvopapkarima neće popraviti
odnos fauna-šuma. Za rješenje ovih problema potrebna
je strategija gospodarenja pojedinim vrstama na nacionalnoj
razini, koja do sada nije postojala, a kojoj se tre ba
prilagoditi i realnost Nacionalnih parkova.


Paolo Casanova, Anna Memmoli: Panjača –
šu ma za ptice selice


Veliki mediteranski poluotoci (Pirinejski, Apeninski i
Balkanski) predstavljaju važne tranzitne zone za mnoge
ptičje vrste, koje u jesen iz središnje i sjeverne Europe
kreću na jug prema područjima prezimljavanja. Dio leti
sve do Afrike, a dio se zaustavlja na povoljnim staništima.
Povratak radi gniježđenja je u proljeće, kada ptice
radi reproduktivnog nagona obično biraju kraće rute.


Fenomen migracije obuhvaća mnoge ptičje vrste,
koje zbog prezimljavanja i gniježđenja prelijeću velike
distance, a razlog je jamstvo bolje ponude hrane za vrijeme
reprodukcije i prezimljavanja. Šuma predstavlja
nezamjenjivi izvor hrane za mnoge ptičje vrste ponudom
biljnih supstanca (sjeme, plodovi, bobe i slično) i
indirektno ponudom beskralježnjaka, među kojima se
nalaze mnogi insekti fitofagi. Velika potreba za energijom
prisiljava ptice na kontinuiranu potragu za hranom,
a koja je odlučujuća za normalni tok reprodukcije, broj
oplođenih jaja i razvoj embrija.


Prije Drugog svjetskog rata, Apeninski dio Italije bio
je obilježen ekstenzivnom agrikulturom, koja je slu žila
za lokalnu potrošnju, a šume su bile pretežito šu me panjače
namijenjene proizvodnji drveta za ugljen i ogrijev.
U tim okolnostima postojali su dobri uvjeti za širenje grmolike
vegetacije (kupina, šipak, glog, bazga, divlje voćkarice
i sl.), čiji su plodovi izvor hrane za raz ne vrste
drozdova (Turdidi) i zeba (Fringillidi). Ovome treba dodati
pašnjake s mnogobrojnom stokom, u čijem izmetu
ptice pronalaze izvor hrane (neprobavljeni dio sjemenka
i koprofagna fauna). Brojno stanje ptica bilo je toliko, da
su se mno ga seoska kućanstva bavila dodatnom zaradom
loveći raznim primitivnim, ali učinko vitim sredstvima
(zam ke, klopke, ptičji lijepak od ime le itd.) razne vrste
ptica koje su se prodavale za pripre mu hrane. U razdoblju
od 1930. do 1940. g. dnev ni ca poljoprivrednog radnika
bila je 8–10 lira, a za pro daju kosa, drozda cikelja,
brinovca i dr. iznosila je više od 1 lire po komadu.


Ruralni egzodus iz 50-ih i 60-ih godina uzrokovao
je radikalne promjene na poljoprivrednim i šumskim
površinama, koje se sastoje u smanjenju stoke na pašnjacima
i promjene načina gospodarenja u panjačama.
Sve ove promjene uzrokovale su smanjenu prehrambenu
ponudu, osim na izvjesnim površinama, gdje još
uvijek postoje dobri prehrambeni uvjeti, kao na primjer
na područjima gdje se uzgaja stoka na otvorenom.


Panjače se danas uzgajaju u znatno dužim turnusima
(25 g. i duže) što uzrokuje veliku pokrivenost tla
krošnjama, koje sprječavaju rast grmlja i prizemnog
raš ća, upravo najvećeg izvora prehrane.


U daljnjem dijelu članka autori su obradili produktivnost
raznih vrsta grmova ubiranjem svih plodova sa
odabranih uzoraka, šipka, borovice i mukinje. Na osnovi
tih podataka preporučuju širenje ovih i drugih plodonosnih
grmova i stabala u panjačama, čime bi se povećao
prehrambeni kapacitet staništa.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 125     <-- 125 -->        PDF

U zaključcima članka autori preporučuju promjene
u gospodarenju panjača skraćivanjem vremena sječe i
oču vanjem prirodnih resursa. To je doprinos očuvanju
broj nog stanja ptičje faune koja je zajednička vrijednost
cijele Europe.


Silvio Spano: Šuma za šljuku


Unatoč smanjenom ukupnom broju lovaca, u pos ljed
nje vrijeme povećava se interes za šljuke, što je potaklo
potrebu za boljim saznanjima o čimbenicima koji
utječu na život i brojno stanje “šumske kraljice”. Cilj
is traživanja, ponajprije je pronalaženje prikladnih mje ra
kojima bi se sačuvao do sada još solidan fond ove
div ljači.


Vrlo malo zakonskih mjera, koje bi pozitivno djelovale
na nepovoljne utjecaje se do sada primjenjivao.
Francuska, u kojoj lovci odstrijele preko jedan mil.
šlju ka godišnje, poduzela je minimalne serije istraživanja,
zahvaljujući specijalnom nacionalnom uredu za
lovstvo i divlje životinje. Značajnije studije započete
su u Danskoj, Engleskoj, Rusiji, Italiji, Španjolskoj i
Por tugalu, uz primjenu sofisticirane tehnologije.


U prosincu 2006. g. Europska komisija je s aktom
DGENVB2 donijela plan gospodarenja šljukom. Polazeći
od činjenice da šljuka pripada ugroženoj vrsti, treba
poduzeti mjere da se u periodu od 10 godina stvore optimalni
uvjeti u područjima gniježđenja i prezimljavanja.
Nažalost, ta aktivnost u punom smislu još nije ni započela,
osim pojedinačnih korisnih intervencija.


Značajno protezanje zone prezimljavanja šljuke u
zapadnim europskim područjima kreće se od Britanskog
otočja, zapadnim obalama Atlantika, preko Španjolske
do cijelog područja Sredozemlja. Sjeverna
granica zone prezimljavanja je siječanjska izoterma od
2 oC. Vegetacija tih područja je raznolika, ovisno o biografskoj
zoni. Vitalna zona šljuka složena je od dvije


Marija Nodilo:


zone vezane za godišnji ciklus (reprodukcija i prezimlja
vanje), međusobno udaljene tisuće kilometara, a
koje šljuke prelijeću za vrijeme migracije. Tim zonama
su šljuke sustavno vjerne.


Stanište šljuka sastoji se od šumskih područja, gdje
borave danju i otvorenih područja gdje borave noću.
Optimalne šumske površine su miješane raznodobne listače,
naročito u režimu panjača. Povoljno je ako je visina
stabala niža od 15 m, s obilnim slojem grmlja. Tlo
treba biti pokriveno lako razgradivim listincom i bogato
humusom, prikladnim za razvoj mikrofaune, koja
je osnova prehrane šumske šljuke. Isprekidane grupe
četinjača mogu doprinijeti povoljnoj zimskoj mikroklimi,
a manje vodene površine poboljšavaju staništa.
Otvorene površine, posebno livade sa stalnim pašarenjem,
s vlažnim, ali nepoplavnim zemljištem, bogate
glistama (do 1 tona/ha), osiguravaju dobru prehranu.
Gr moliki pojasevi, povezani sa šumskim komplek sima,
poboljšavaju kvalitetu staništa.


U povoljnim uvjetima dnevnog i noćnog ambijenta
šljuke će produžiti trajanje zaustavljanja za vrijeme postreprodukcijskog
leta. To osiguravaju staništa bogata
hranom, zajedno sa čimbenikom sigurnosti.


Jasno je, da nitko neće pretvarati visoke šume u panjače
zbog pogodovanja stvaranja idealnog staništa za
šum ske šljuke, ali se ipak mnogi šumsko-uzgojni radovi
mogu prilagoditi ublažavanjem radikalnih zahva ta. Po mla
đivanje šuma trebalo bi vršiti na kompleksima od
nekoliko tisuća kvadratnih metara, omogućavajući dolazak
svijetla radi razvoja sloja grmlja te očuvanja vlažnosti
unutar šume, što povećava biološku raznolikost.


Frane Grospić


ZANIMLJIVOSTI PRIRODNE BAŠTINE OTOKA MLJETA


U vlastitoj nakladi (1000 primjeraka) u studenom
2008. god. izašla iz tiska knjiga “Zamimljivosti prirodne
baštine otoka Mljeta”, autorice mr. sc. Marije N o dilo.
Uz zanimljivosti otoka, kako autorica kaže
“namjera je bila predočiti rijetke i ugrožene vrste stanovnicima
i posjetiteljima otoka Mljeta, kako bi uočili
raznolikost koja ih okružuje, cijenili je i čuvali.” Knji gu
su recenzirale doc. dr. sc. Ljerka Regula-Bevilaqua
i izv.prof. dr. sc. Marilena Idžojtić.


Knjiga ima okvirno 108 stranica i većinom su to fotografije.
Fotomaterijal je sakupljan unatrag 20 godina,
kako bi jednom bio objavljen i mogao poslužiti za


upoz navanje prirodnih vrijednosti otoka Mljeta, za
uče nje i promidžbu. U tom dugom razdoblju pronalaženja
i fotografiranja, neke endemične i rijetke vrste
bilja nađene su na novim lokalitetima, koji do sada nisu
bili zabilježeni.


U uvodnom dijelu kratko, na dvije stranice opisane
su prirodne osobitosti otoka Mljeta kao što su: reljef,
klima i biljne zajednice. Spomenuti su autori koji su
istraživali vegetaciju i biljne vrste: profesori Lj. Ilijanić,
Lj. Regula (1984.), I. Trinajstić (1985. i
1995.), Z. Pavletić (1995.) te A. Alegro, M. Biljaković,
S. Bogdanović, i I. Boršić (2003. i