DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Spomenimo samo neke: Jesu li kućice koje možemo kupiti
u trgovini dovoljno dobre? Što ako kućica ostane nenastanjena?
Što ako grabežljivci uništavaju polog ili
leglo u kućici? Kako preurediti pukotinu i dru ge šupljine
u deblu u duplje za gniježđenje? I na kraju upozorenje:
Ne ometajte ptice tijekom gniježđenja!Ako unaprijed
želite doznati koje su vrste zauzele vašu ku ćicu, autorica
predlaže da se poslužite dalekozorom. I još dvije pripomene.
Za izradu i postavu većeg broja umjetnih duplji u
nekom šumskom ili lovnom reviru, koje namjerava provesti
šumarija ili lovačko društvo, valja se posavjetovati
sa stručnjakom ornitologom. Nai me, postavljanje većeg
broja kućica za jednu vrstu moglo bi ugroziti opstanak
neke druge vrste ako se ne zadovolje određeni kriteriji.
Želite li postaviti kućicu za neku od vrsta koja u knjižici
nije navedena ili imate dodatnih pitanja vezanih za izradu
i postavljanje kućica, slobodno se javite na adresu
Zavoda za ornitologiju HAZU (Gundulićeva 24, 10000
Za greb, tel. 01/4825-402 ili 01/4825-400), gdje će vam
se izići u susret i rado pomoći.


Uz osnovni tekst u publikaciji je u posebnim okvirićima,
riječju i slikom, predstavljeno petnaestak naših
dupljašica i poludupljašica. Prikaz počinje djetlićima
(na slikama su predstavljeni veliki i mali djetlić), koji su
uz žune jedine naše dupljašice koje same u suhim i tru lim
stablima buše duplje za gniježđenje, a koje kas ni je
koriste one vrste koje nisu u stanju da svojim kljunom
buše rupe (sekundarne dupljašice). Kad je riječ o djetlićima
i žunama, autorica upozorava da ove dvije sku pine


ptica rijetko prihvaćaju umjetno duplje. Uvjet da ih
eventualno prihvate je da kućica bude ispunjena poliuretanskom
masom, osim dijela neposredno uz ulaz nu
rupu, i postavljena visoko na stablo (najmanje 4–5 m vi-
sine). Od krupnijih dupljašica slikom je predstavljena
vjetruša (prihvaća poluotvorene kućice, također postavljene
visoko u krošnji) i šumska sova, a od sitnih vrsta
pla vetna, crnoglava i velika sjenica, šumska i mrka crven
repka (prihvaća poluotvorene kućice za gniježđenje,
koje je najbolje postaviti na fasadu kuće podno strehe),
čvorak, bijela pastirica (kućicu joj je najbolje postaviti u
nisko gusto grmlje), brgljez (ako mu je ulazna rupa prevelika
blatom je sužava!), kos (samo rijetko prihvaća
po luotvorene kućice, s vrlo niskom prednjom stranom i
smješ tene na skrovitu mjestu) i poljski vrabac.


Uz crteže i fotografije raznih tipova kućica (s tabličnim
prikazom njihovih dimenzija, posebno promjera
ot vora za razne vrste ptica), knjižica je bogato ilustrira na
uspjelim snimcima ptica za koje su zaslužni: Davor
Ćiković,Boris Debogović,Miljenko Devčić
(au tor atraktivne snimke na naslovnici), Darko Ivan
Gr lica,DavorKrnjeta,KrešimirLeskovar,Ivi ca
Lolić,Kristijan Mandić,Darko Podravec
VesnaZadravec. Tehničko uredništvo potpisuje autorica,
a dizajn i grafičku pripremu Gore Design Group
Za greb. Knjižica je tiskana u nakladi od 5000 primjera ka
uTiskari Kerschoffset u Zagrebu.


Alojzije Frković


IZ POVIJESTI LOVSTVA


FROM THE HISTORY OF HUNTING


SJEĆANJAIZ 1956. G.


U svom stručnom članku “Reintrodukcija divokoza na SjeverniVelebit”,
objavljnom u Šumarskom listu br. 11–12, 2008. g., autor Alojzije
Frković, dipl. ing. šumarstva, najplodniji naš pisac s područja lovstva,
spominje neuspjeli pokušaj unošenja divokoze na prirodno lovište Južni
Velebit 1956. g.


Tad sam bio gimnazijalac, a moj otac je obavljao duž nost upravitelja šumarije
u Gospiću, pa su mi ostale u sjećanju okolnosti toga događaja.


Akcija se odvijala pod pokroviteljstvom “Instituta za šumarska istraživanja”,
a predvodio ju je ing. Zvonko Car(kasnije dr. znanosti, poznati lovni
stručnjak čija se fo tografija nalazi s ostalim velikanima hrvatskoga lovs tva u
prostorijama “Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva” u Zagrebu).


Za radove na terenu, na lokacijiAlanak, kod sela, Di vosela bio je zadužen
Petar PećoBjegović,lugar šu marije Gospić. Sudionici ove akcije
već su odavnopo kojni.


Mala skupina divokoza (ne znam koje provenijencije) smještena je u
ograđeni prostor, u kojemu je već bilo nekoliko grla jelenske divljači, da bi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 100     <-- 100 -->        PDF

se oporavila prije ispuštanja u prirodu. No, stvari su
pošle po zlu, divokoze su se povukle na mali, skučeni
prostor u ogradi i nisu prihvaćale hranu.


Radi dugog boravka na istom prostoru dobile su
mno go unutarnjih parazita (što je naknadno ustanovljeno)
i izgubile tjelesnu težinu. Nakon što su uginula
prva grla, donesena je odluka da se preostale puste u
pri rodu, ali je bilo prekasno. Onako iscrpljena divljač
pos tala su žrtva svoje bolesti ili vukova, kojih je tada
naVelebitu bilo dosta.


Od uginulih divokoza ostale su samo kuke, kao us po
mena na ovaj neuspjeli pokušaj, koji nije zaustavio
kasnije uspješne akcije unošenja divokoza na lovištaVelebita.Najmanje roščiće jareta koje nije dočekalo kraj dru ge
godine svog života, otacje donio kući, a ja sam ih
sa čuvao do danas (na slici).


Frane Grospić dipl. ing.


IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA


FROM FOREIGN FORESTRY


Ovih dana dopalo nam je u ruke Izvješće o šumama za 2005. godinu, Švicarske agencije za okoliš, šumarstvo i
krajobraz (SvissAgency for the Environment, Forests and Landscape). Iz opširnijega izvješća preveli smo potpoglavlje
“Kakvo je stanje švicarskih šuma” i poglavlje “Zaštita šuma”, što smatramo zanimljivim čitateljima “Šumarskoga
lista”.


Švicarska je zemlja čije pučanstvo pridaje općekorisnim funkcijama šume posebnu pozornost i posebno cijene
blagodati koje im šuma pruža.
Uredništvo


Kakvo je stanje švicarskih šuma


Strogo nametnute mjere održavanja čistoga zraka posljednjih
su godina dovele do prilično dobroga stanja
švicarskih šuma.


Iskorištavanje više nije isplativo, pa se drvna zaliha
po većava, što kratkoročno donosi negativne posljedice.
Šuma postaje tamnija i hladnija, te se ne može dobro regenerirati.
Takav je razvoj osobito nepoželjan u zaštitnim
šumama, koje su toliko važne za Švicarsku. Kada bi
se iskorištavao otpad dobiven od drveta, potražnja bi u
Švicarskoj morala porasti, a cijene bi morale biti dovoljno
visoke, da prodaja trupaca donese profit.Tobi
koristilo ekonomiji, jer je šuma COneutralani i obnov


2


ljivi izvor koji se može koristiti umjesto betona i čelika u
građevini[i zamijeniti naftu, plin ili ugljen kao sredstvo
za ogrijev.


Danas su šume još uvijek zagađene, osobito emisijama
dušika s farmi i prometnica.Toremeti hranidbene
ravnoteže kod stabala, što se odražava na njihovo korijenje
i time na osjetljivost na vjetrolome.Visoke koncentracije
ozona češće napadaju lisne stanice ljeti, zato,
iako više nije ispravno govoriti o “odumiranju” šuma,
one su još uvijek glavna tema.


Nije moguće odgovoriti na često postavljeno pitanje


o trenutnom stanju švicarskih šuma jednostavnim
“dobro” ili “loše”. Dok se za čovjeka koji ima tjelesnu
temperaturu preko 37 % °C smatra da je bolestan, ne postoji
jednostavna i uvriježena mjera kojom bi se došlo do
općeg stanja šume.
Tone iznenađuje, jer šuma nije živo biće, nego složeni
ekosustav, u kojemu raste preko 500 milijuna stabala.
Takozvane “šumske katastrofe”, oluje, požari ili
potkornjaci, znače uništenje cijeloga šumskoga područja,
no to su za šume koje rastu u prirodnim uvjetima
potpuno normalne pojave tijekom njihova razvoja.


lzmjeru šuma trebalo bi izvršiti ponajprije zbog njihovoga
značaja za ljude. Sljedeće ključne riječi upućuju
na opseg koristi koje daje šuma: osiguravanje zaštite (od
odrona i zaštita pitke vode), šumskih proizvoda, spored nih
šumskih proizvoda kao što je divljač, med i gljive,
podobnost za odmor i rekreaciju, bioraznolikost te raznolikost
krajolika. Ovaj sustav praćenja dogovoren je
1998. godine na Konferenciji europskih ministara šumarstva
u Lisabonu na kojoj je i Švicarska sudjelovala.


Dušik i potkornjaci


Najvažniji preduvjet za održavanje produktivnosti
šume, njezine vitalnosti i sposobnosti regeneracije je da
nije oštećena polutantima, ni drugim opasnim utjecajima.
U stvarnosti je 90 % šuma s godinama postalo pre


zasićeno dušikom koji emitiraju automobili, centralno
gri janje i zahvati u poljoprivredi.
To je rezultiralo zakiseljavanjem tala na mnogim
mjes tima, te im stoga nedostaju hranjiva, a previše je