DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ZAŠTITAPOLARNIH PODRUČJAI LEDENJAKA
NA POŠTANSKIM MARKAMA


Zbog klimatskih promjena, sve su


glasniji znanstvenici: Zemlji prijeti
katastrofalni scenarij. Preveliko ispuštanje
onečišćenja u atmosferu stvara


(1)
učinak staklenika, zbog čega se
može očekivati topljenje leda, povećanje
razine mora, potapanje nekih
obalnih gradova, pretvaranje mnogih
obradivih površina u pustinje. Čuju se
i mišljenja da bi se svijet mogao suočiti
s kataklizmama velikih razmjera,
od velikih migracija, ratova za vodu i
drugo. Stoga ne treba čuditi da se sve
više u ljudi stvara svijest da je potrebno
štititi okoliš, i to ne više samo deklarativno.Što se to zapravo zbiva s arkti


čkim ledom? Prema naj novijim istraživanjima
u SjedinjenimAmeričkim
Državama otprilike 80 posto arktičkog
leda moglo bi nestati do 2040.
godine, umjesto do 2100. kako se do
sada predviđalo. PovršinaArktičkog
oceana prekrivena ledom potkraj
ljeta 2040. godine mogla bi iznositi
milijun četvornih kilometara, nasuprot
današnjih 4,6 milijuna. Najnovije
pro gnoze govore da bi Arktik
praktički mogao ostati bez leda za 32
go dine, dok su raniji modeli Državnog
sveučilišta uWashingtonu (UW)
iAmeričke oceanske i atmosferske
uprave (NOAA) taj rok bili pred vid jeli
tek za kraj 21. stoljeća (Vjesnik,
4/5. travnja 2009.).


Imajući na umu da je oko 10
posto kopnene površine Zemlje prekriveno
ledenjacima, ledenim masama
u kojima je “zarobljeno” više
od 75 posto slatke vode u svijetu, i


Slika 1.Prigodni poštanski blok Republike Hrvatske posvećen zaštiti polarnih područja
i ledenjaka


Slika 2.Ohranitev polarnih območjih in ledenikov, poštanski blok od dvije marke
Republike Slovenije


ledenjaci su postali top temom znanstvenih istraživanja.
Odlamanje i otapanje ledene ploče Larsen B 2002 na
Antarktičkom šelfu, navodi primjera radi Marko
Pavić,ploče osam puta veće od našeg najvećeg otoka
Krka, zaprepastilo je znanstvenu zajednicu. Nitko nije
predviđao tako brz razvoj događaja u tom smjeru. Postoji,
naime, opasnost da bi njihovim otapanjem diljem
svijeta moglo, kako je to naprijed istaknuto, dovesti do


Stakleni učinak predstavlja sklonost atmosfere da doprinosi zagrijavanju
Zemlje, na način da propušta Sunčevo zračenje, no
djelomično i upija određenu količinu, koja povratno zrači sa
Zem lje. Povećani učinak staklenika u cjelini povećava prosječne
tem perature na Zemlji.


znatnog povišenja morske razine. Stoga, pažljivo se
prate posljedice globalnog zagrijavanja na postojanje i
razvoj ledenjaka.


To, kako se sve to više naziva, planetarno zatopljenje,
prouzročio je sam čovjek. Od početka 19. stoljeća
ra zina ugljičnog dioksida (CO) u atmosferi narasla je


2


go tovo za polovicu, uglavnom zbog povećane uporabe
fosilnih goriva, onečišćenja atmosfere i uništavanja šu ma
(drveće upija CO).Toje pojačalo učinak staklenika


2


i učinilo da se Zemlja zagrije. NaArktičkom polu oto ku
iza šezdesetih godina prošlog stoljeća ljetne tem perature
porasle su za 2 stupnja. Zbog otapanja lede njaka morska
razina se svake godine povećava za neko liko milime
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 80     <-- 80 -->        PDF

tara. Rast od samo 50 cm mogao bi imati dramatične


(2)
učinke na priobalne gradove i atole. Što se pak šuma
sjevera tiče, one će tamo gdje bude toplije i vlažnije proširiti
svoj areal na današnja travnata područja, a one pak
crnogorične i na pojas tundre.To, među tim, ne vrijedi za
tamošnje sisavce i ptice, poput po larnog medvjeda, polarne
lisice, morževa, pingvina. Pri mjerice, zbog klimatskih
promjena njegova zavičaja, topljenja leda na
Sjevernom polu, već sada je polarni medvjed prisiljen
preplivavati velike udaljenosti u potrazi za ledenom santom,
dok arktička lisica, stanovnik tundre, iz godine u
godinu sve dulje nosi mnogo tanji i čokoladno smeđi
“kaput”, za razliku od onog bijelog krznenog plašta u
kakvome je obično na slikama.


Moglo bi se pokazati da je planetarno zatopljenje
najveća promjena u okolini što ju je ikad izazvala ljudska
aktivnost. Godine 1997. protokol iz Kyota bio je
prvi pokušaj u nastojanju da se ispuštanje ugljičnog dioksida
stavi pod nadzor. Na žalost, u tome nije do kraja
uspio. Da bi se to realiziralo, trebat će se što hitnije prebaciti
s fosilnih goriva na obnovljive izvore, kao što je
primjerice sunčana energija.


Imajući na umu sve do sada iznijeto, ne treba čuditi da
je Hrvatska pošta (i ne samo ona) odlučila izdati poštanske
marke posvećene problemu zaštite polarnih područja
i ledenjaka, a vezano uz napore znanosti da se ti
problemi što bolje izuče i razriješe. Naime, 2007./08. go-


Atol je koraljni otok koji su tijekom mnogih godina izgradile aktivnosti
koraljnih životinja i drugih organizama.


dina proglašena je Međunarodnom polarnom godinom,
koja je u ožujku 2009. i okončala. Marke, njih dvi je, izda
ne u obliku bloka veličine 112 x 73 cm, tehnikom vi-
še bojnog offsetnog tiska tiskao je čakovački Zrinski.
Au tor likovnog rješenja je Hrvoje Šercar, grafički dizajner
iz Zagreba. Nominalna vrijednost bloka-marki je
10,00 kn (2 x 5,00 kn), a u promet je stavljen zajedno s
pri godnom omotnicom prvoga dana (FDC) 27. ožujka
2009. u nakladi od 30.000 primjeraka.


Ovaj prikaz okončat ćemo upitom već spomenutog
Marka Pavića, autora propagandnog letka izdanog povodom
tog izdanja, a koji glasi: Što mi kao pojedinci možemo
učiniti na zaštiti polarnih područja? Iako smo,
navodi autor, ne samo daleko od njih (ledenjaka), nego
smo i mala država, ipak možemo dati svoj doprinos. Kao
nacija možemo planirati održivi razvoj koji ne će dodatno
ugrožavati Zemlju, a kao pojedinci možemo štedjeti
i učinkovito trošiti, bolje planirati i smanjiti svoj “otisak”
u emisiji stakleničkih plinova, kako bismo pomogli svi ma
na planetu. Pavić vjeruje da će i izdanje ove prigodne
marke imati određen utjecaj i pridonijeti podizanju svijesti
o potrebi zaštite polarnih područja i ledenjaka.


Marke na istu temu izdala je i pošta našeg sjeverozapadnog
susjeda Slovenija, “ukrasivši” ledenjake usp je lim
crtežima polarnih medvjeda, morževima, kitovi ma,
pingvinima i polarnom lisicom, kojima je topljenje ledenjaka
neposredna prijetnja.


Alojzije Frković


OSORŠĆICA


U gradu Osoru preko mosta prelazimo iz otoka Cresa
na otok Lošinj. Najviši vrh otoka jeTelevrin (589 m) na
gori Osoršćici koja je po obližnjem Osoru, nekad kopnenom
vezom spojenom s otokom Lošinjom, i dobila ime.
Preko šume hrasta crnike i crnog jasena, dijelom nalik
na visoku makiju, uz mnoštvo ciklama u proljeće (Cyclamen
repandumS.S.) podižemo se prema planinarskom


domu Sv. Gaudenta (276 m) koji je smješten na istaknutom
mjestu sa širokim pogledima uokolo. Kad u proljeće
cvate crni jasen(Fraxinus ornusL.) pogled nam kruži
po okolnim padinama iz čijeg zelenila izranjaju veće ili
manje hrpe bijelih rascvalih jasenovi stabala, a zrakom
se širi ugodan i opojan miris.


Za nepunih sat i po može se dobro označenom stazom
dospjeti doTelevrine. Odavde su vidici nešto ma nji
prema Osoru, prema istoku i prema onim lagunama
istočno od grada jer ih zaklanja razmjerno prostrana
šuma primorskog bora i borovice. Na zapadnoj strani
otvorenoj prema moru pozornost nam privlače strme i
razlomljene stijene sa zanimljivim geomorfološkim


napore ovuda se može i proći i upoznati najslikovitije
dijelove gore Osoršćice i cijelog otoka Lošinja. Put od
vrhaTelevrine možemo nastaviti grebenom prema jugu
i spustiti se na otočku magistralnu cestu kod Nerezina.


Ljepotu krajolika Osoršćice najbolje ćemo doživjeti
u proljeće kad još nema visokih temperatura i kad je


de taljima uzduž donje polovice padine. Uz povećane


Donji dijelovi Osorščica u proljeće