DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Da opseg teksta ne bi bio preglomazan, svaki je sintakson
prikazan u sažetom obliku. U sklopu pojedinih
asocijacija navedene su samo najvažnije vrste, dok je
za pobliže upoznavanje i analizu svake asocijacije, na ve
dena odgovarajuća literatura.


Nomenklatura sintaksona uglavnom je usklađena sa
sin taksonomskim kodeksima (Barkmanetal. 1976,
1986; Weberetal. 2000), s izuzetkom onih sin taksona
koji su objavljeni poslije 1979. godine, a nisu dokumentirani
fitocenološkim snimkama, pa su nedostatno opisani.


Tamo, gdje je to bilo potrebno radi točnosti pojedine
nomenklaturene kombinacije u binomu sintaksona,
na vedeni su i epiteti vrsta onih rodova koji sadrže više
vrsta, a one su dijelovi imena sintaksona.Tako se broj
sintaksona povećao, da korištenje samo generičkoga
ime na u binomu sintaksona dovodi do zabune.


Izvjestan broj asocijacija opisan je izvan Hrvatske,
ali je poznat i u biljnom pokrovu Hrvatske. Kod nas
nije pobliže fitocenološki analiziran, pa o njihovu florističkom
sastavu ne postoje nikakvi podaci. Takvi su
sintaksoni, također, navedeni kako bi ih se tijekom
dalj njih istraživanja na odgovarajući način proučilo.


Uz znanstveno ime svakoga pojedinog sintaksona,
naveden je i hrvatski naziv. Uz svaku asocijaciju priložen
je kratki opisni tekst i navedene su najvažnije vrste
tzv. “karakteristične kombinacije”. Na kraju su nave de
ni literaturni izvori (autori i godina) kao pripomoć za
pobliže upoznavanje sa sadržajem, ponajprije fitocenološkim
tablicama, ukoliko postoje i ukoliko se ukaže
potreba za pobližu znanstvenu analizu.


Izvjestan broj sintaksona je u odnosu na “sintaksonomski
kodeks” (Weberetal. 2000) nedostatno opisan,
pa su njihova imena ilegitimna, ali to, kako je to i
prije istaknuto, može biti pobuda za daljnja odgovarajuća
znanstvena istraživanja. Ipak, da bi se u pojedinim
slu čajevima zadovoljio kodeks, sve one asocijacije
ime novane bez dokumentacije fitocenološkim snimkama,
ukoliko za to postoje odgovarajući neobjavljeni
podaci, opisane su u posebnom poglavlju – dodatku
(Appendix), kako su to nedavno počeli primjenjivati u
fi tocenološkoj literaturi (usp. Marinčeketal. 1993;
Mu cinaetal. 1993).


Nomenklatura taksona shvaćena je u užem smislu,
da bi florističko bogatstvo hrvatske flore došlo do većega
izražaja. Tako su npr. rodovi Scirpus s. l. shvaćeni
kao Scirpus,Schoenoplectus, Bolboschoenus, Chlo ro cy
perus;Silene s. l. kaoSilene, Melandrium,He lio s per ma;
Cardamine s. l. kaoCardamine iDen taria itd.


Čitav sadržaj podijeljen je na poglavlja – Nešumska
ve getacija primarnih biotopa, Nešumska vegetacija se kun
darnih biotopa i Šumska vegetacija.


Ova je knjiga vrlo vrijedan doprinos znanosti i bit
će bogat te sustavan izvor informacija svim istraživa čima
i stručnjacima koji se bave botanikom, fi to ce nolo
gi jom, ekologijom, šumarstvom, poljoprivredom,
zaš titom prirode i dr.


Prof. dr. sc. Jozo Franjić
Doc. dr. sc. Željko Škvorc


PRVAGENERACIJAŠUMARSKIH TEHNIČARA U HRVATSKOJ


Neposredno nakon okončanja Drugog svjetskog rata
potrebe za šumarskim stručnjacima u Hrvatskoj bile su
iznimno velike, posebno za srednjim stručnim kad rom,
šumarskim tehničarima. Da bi se taj problem što brže riješio
ili barem ublažio, resorno Ministarstvo šu mar stva
i poljoprivrede NRH pristupa organizaciji dvo godiš nje
šumarske škole u Glini, koja je otpočela s nastavom
21.studenog 1946. Sjećanje na tu prvu generaciju šumarskih
tehničara, koja je svoje školovanje ot počela
1946. u Glini, a okončala uspješno maturirav ši 1949. u
Karlovcu, iscrpno bilježi u svojoj spomen-publikaciji
pod naslovomŠumarska škola u Glini i Karlovcu –
Prva generacija, jedan od dugogodišnjih nastavnika
škole i poznati povjesničar šumarstva prof. Mladen
Skoko,dipl. ing. šum., s namjerom da otme za bo ravu


(1)
djelić povijesti naše struke . Rad je obogaćen, kako u


(1)
Vidi M. Skoko: (2007). Prva generacija šumarskih tehničara za počela
je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Kar lov cu.
Prilog obilježavanju šezdesete obljetnice postojanja i rada
Šumarske škole u Karlovcu (1947–2007). Šumarski list CXXXI
(11–12) 609–616.


Uvodu navodi autor, objavljivanjem iscrp nih životopisa
ukupno trideset šestorice uspješno okon čanih polaznika
Šumarske škole u Karlovcu 1949., od kojih je danas živih
samo 14!To i ne treba ču diti, ako su neki od njih kao
“nesretna generacija” pro živjeli Bleiburg i “križni put”
kao pripadnici sred nje domobranske škole ili domobranske
vojske.


Publikacija ukupna obima 32 stranice, velikogA4
for mata (21 x 29 cm), bogato ilustrirana s 55 slika, pre težno
u boji, razdijeljena je u sljedeća poglavlja:


–Uvod
–O Šumarskoj školi u Glini i Karlovcu
–Životopisi (polaznika škole)
–Sjećanja na dane školovanja
–Anegdote
–Zaključak
–Zahvale
–Značajnija literatura o Šumarskoj školi Karlovac
–Bilješka o autoru


ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Uz predstavljanje iscrpnih životopisa učenika, polaz nika
škole (s fotografijom), kao najopsežnijim po glav ljem
knjige (44 %), ne mali prostor dat je zbi va njima vezanim
uz početak nastave u Glini, smje š taju učenika, premještanja
u Karlovac, nastavnom osoblju i dr. U početku zamišljena
kao škola internat skog tipa, svoj je “curriculum
vitae” otpočela u jednokatnoj zgradi bivše Šumarije
Glina, pod čijim su se kro vom našli i uče nici i nastavnici
i učionice. Kako zbog skučenog pros tora, a i pomanjkanja
stručnog kadra, škola nije imala perspektive, zalaganjem
osni va ča škola je 26. lip nja 1947. preselila u Karlovac
u tzv. “šumarsku ku ću”, da bi 1980. definitivno
dobila posebnu reprezentativnu zgradu na Gažanskom
polju, gdje se i danas nalazi ne da leko sjedišta HŠ-a
Uprave šuma Podružnice Kar lo vac. Prema sjećanju Ivana
Ša vo ra, dipl. ing. šum., jednog od uglednih predavača
škole, učenici koji su nakon glinskog iskustva nastavili


JOURNALOF


Časopis Journal of Forestry (Society ofAmerican
Fo resters) izdaje Američko šumarsko društvo, koje je
nacionalna znanstvena i obrazovna organizacija jer
predstavlja šumarsku struku u SAD-u, a osnovana je
1900. godine.To je najveća profesionalna organizacija
šumara u svijetu. Osnovni zadaci Društva su: pro mi


školovanje u Kar lov cu, bili su smješteni u barakama.
“Svaka od njih”, za bilježio je autor, “imala je po 6 so ba,
a u svakoj sobi je bilo smješteno 6–8 (a po potrebi i
više) učenika. Peći su bile izrađene od limenih bačvi. Na
kraju hodnika, koji je prolazio sredinom barake, bio je sanitarni
čvor s umi vaonicima. Tople vode nije bilo”.


Od nastavnog osoblja, pretežito diplomiranih inženjera
šumarstva (Tomo Bikčević,LadislavHang,
Slavko Lovrić,Dragutin Hanzl,Ivan Šavor i dr., na
čije životopise autor upućuje čitatelje na Hrvatski šu marski
životopisni leksikon), detaljno je predstavljen životni
put prvog ravnatelja škole Ante Duića
(1904–1993), “ne samo uzornog direktora i profesora,
već i odgajatelja i prijatelja, kojega posebno pamtimo po
poštenju”, a koji je posljednji susret sa svojim učenicima
prve generacije imao u Karlovcu 1987. na prosla vi 40.
obljetnice Šumarske škole u Karlovcu (za bi lježeno i slikom).
Dojmljiva su i sjećanja pojedinih uče nika i/ili članova
njihovih obitelji(D.Truhli, I. Kezele, Z. Klepac,
R. Rački, M. Špigelski,st.)na dane
školovanja kada je bilo primarno “završiti školu u kojoj
smo imali red i disciplinu, ali smo imali i za jesti, ponekad
više nego kod kuće”. Na samom kra ju knjige, uz
kratku bilješku o autoru, dat je opširan po pis značajnije
literature o Šumarskoj školi Karlovac.


Zahvalivši se brojnim “svojim” učenicima koji su
bilo financijski ili bilo kroz suradnju na prikupljanju po dataka
pripomogli da ova publikacija ugleda svjetlo
dana, autor posebno naglašava suradnju BrankaMeš tri ća,
dipl. ing. šum., također polaznika karlovačke Šu mar ske
škole, koji je obavio tehničku pripremu i pri premio
digitalno izdanje publikacije.


Knjiga je izdana u digitalnom obliku i može se
naći u digitalnoj biblioteci HŠD na adresi www.sumari.
hr/biblioteka ili na internetskoj stranici www.sumari/
skoko.


Iako je izdana kao prilog proslavi 60. obljetnice
pos to janja i rada Šu mar ske škole u Karlovcu, u kojoj je
au tor kao profesor pro veo puna dva desetljeća
(1961–1981), od te školske usta nove nije, kako je rekao,
dobio očekivanu podršku ni pomoć.


Alojzije Frković


FORESTRY


canje znanosti, obrazovanja, tehnologije i šumarske
stru ke, unapređenja kompetencije svojih članova, po sti
zanje stručne izvrsnosti, spretnosti i etičnosti struke i
očuvanje zdravstvenog stanja i održivosti šumskih
eko sustava za sadašnjost i korištenje u budućnosti, na
do brobit društva. Američko šumarsko društvo je