DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 84     <-- 84 -->        PDF

ma te rijala i relativno lako dosegnuti traženu razinu uštede.
Ve like rasprave vjerojatno neće ni biti. No, ako pak,
glav ni menadžer iziđe sa zahtjevom da se planirani troš kovi
imaju “srezati” za 30 %, nastat će rasprava, jer to
nije ostvarivo, onako usput. Zahtjev je to koji se ne rješava
kupovinom manje olovaka i po manjoj cijeni.To,
naprosto traži iznalaženje novog načina obavljanja
posla.Traži se promjena.


Većina od nas živeći svoj život slijedi određena na čela
kojih se manje više pridržava, uz povremena posrtanja
i odstupanja od njih. To je naprosto ljudski, no
važno je imati snage vratiti se na temeljni pravac, pa
ma kar i nakon dužeg vremenskog odmaka. Najveći gu bi
tak svake organizacije je gubitak čovjeka. Održati
ljude na okupu i u opredjeljenosti za pozitivno djelovanje,
u misiji koja je svima zajednička, primarna je za daća
vođe tima. Svaki pripadnik organizacije mora biti
uvjeren, da će, ukoliko naiđe na teškoće u svom profesionalnom
djelovanju ili privatnom životu, upravo u
tvrt ki pronaći potrebnu potporu da iziđe iz trenutno ne po
voljnog, ograničavajućeg stanja. Povjerenje za po vje
renje, mora biti geslo ozbiljne organizacije.


Voditi znači živjeti s rizikom, kao neizbježnim iz bo
rom. Naravno, s rizicima dolaze i pogreške, ali ne
pre uzeti rizik, znači ustuknuti. Istina ne ući u rizik zna či
i manje mogućih pogrešaka, ali i otvaranje pitanja
“što bi bilo da je bilo”. Eventualne pogreške iz preuzetih
rizika treba razmatrati, na njima učiti, ali bez zastoja
ići dalje.Tako postupaju vizionari, hrabri, odlučni,
sa mosvjesni i ljudi koji predvode sebi slične.


Ako bi danas otvorili neku Internetsku stranicu i
kao ključnu riječ upisali “rukovođenje” (leadership),
do bili bi na tisuće naslova na tu temu. To svakako uka zuje
na značaj ove funkcije u modernom svijetu. Da nas
neusporedivo više nego jučer, sutra neusporedivo više
nego danas. Paradigma rasta i razvoja veže se za rukovođenja
tvrtki, gdje su pojedini od njih postali si no ni mima
uspješnosti. Naravno, isto tako, slaba vodstva


uzrokovala su traume milijuna ljudi. Konačno, bez
kvalitetnog menadžmenta nije pametno uopće poslovati.
Bolje je, eventualni novac uložiti u banku.


Vrijeme jednog velikog trenutka je prošlost, isto kao
što je prošlost vrijeme jednog velikog vođe.Au to ri teti se
danas stvaraju kroz razumijevanje s ljudima i kom petitivnošću
za rješavanje potreba tvrtke i ljudi.Vođe ne
kontroliraju ishode, već svoje akcije koje po duzimaju
naspram izazova u svom djelovanju.Ako že limo da se
naši suradnici osjećaju hrabro, pokažimo hrab rost. Do si za
njem određenog stupnja na korporacijskoj ljestvici ne
smije se zaustaviti osobni razvoj. Dogodi li se to nekome
od članova tima treba ga zamijeniti. Oni koji teže miru, a
djeluju u upravljačkoj struk turi kompanije, očito su zalutali
i trebalo bi ih uputiti u redovničko zanimanje. Ne po s
toji menadžer koji u svojoj karijeri nije makar i
na kra tko doživio posrtanje. Tosvakako nije tragično, ali
je svakako tragično ako izostane svijest o svojim po greš ka
ma, kada se iz njih ne uči, a nakon svega ne po kre ne
na prijed, mudrije i pametnije. Istinsko ruko vo đenje
usredo točeno je na budućnost, ono se prošlošću bavi tek
toliko koliko neka iskustva iz nje mogu pomoći u oblikovanju
boljih rješenja za bližu ili nešto dalju budućnost.


Što se pak tiče profila menadžera u specifičnim sektorima
poput šumarstva, mišljenja smo da je svakako
pred nost na strani šumarski obrazovanog pojedinca, u
od nosu na druge obrazovne profile. Naime, razumije va nje
biologije šume kao fenomena složene strukture,
metoda gospodarenja ustanovljenih kroz šum sko-gos po
darske osnove, specifičnih tehnologija i postupaka,
nema dvojbe da šumarski obrazovanom menadžeru za
funkciju vođenja takve organizacije daje prednost. Uos ta
lom, lakše je biološo-tehnički orjentiranog pojedinca
podučiti ekonomiji nego li obrnuto. No, to ni kako ne
zna či da se upravljački tim ne sastavi po multidisciplinarnoj
strukturi koja će odražavati kom pe tentnost na
svim poslovnim područjima. Znati svoje slabe strane
oso bina je pobjedničkih timova, zar ne?


KAKO DO REZULTATA?


Izvršni direktor Chryslera, Lee Iacoccea, odlazeći iz
kompanije i s položaja menadžera zaključuje svoje go lemo
iskustvo riječima: “Kada odem, pretpostavljam da
će moje jedino nasljeđe biti na zidu u obliku mo jih me na
džerskih zapovijedi – sažetak moga rada u svi jetlu
biz nisa od četrdeset i četiri godine... najvažnije od sve ga,
zapamtite osnove”.


Koje osnove? Nema dileme, ovaj uspješni menager,
misli na temeljne osnove koje je primjenjivao u svojoj
uspješnoj karijeri i dugom stažu, koje su mu bile polugama
pri odabiru suradnika, upravljanjima procesima i
ostvarenjima ciljeva koje je postavljao ispred sebe i


svog tima. Evo, tih osnova, koje u svojevrsnom testa men
tu ostavlja Lee Iacoccea svojim nasljednicima.


Pet pretpostavki za postizanje rezultata


Ovdje je riječ o postupcima i načelima koji omogućuju
onima koji ih primjenjuju da ostvare uspješno
svoju misiju i unaprijede svoju učinkovitost i da pos tig
nu rezultate. Više nema apsolutnog, često je spominjani
aksiom modernog poslovanja, ali to jednostavno
nije točno. Naime, evidentna je činjenica da se pravila
pos lovanja i tržišta neprestano mijenjaju. No, pogrešno
bi zaključili da se mogu brzo popraviti stanja, zanemarujući
provjerene i ispravne postupke koji im omogu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ćuju bolje i jednostavnije razumijevanje i rješavanje
slo ženih pitanja poboljšanja učinkovitosti. Postupci
orijentirani na rezultate trebaju biti shvaćeni kao kompleksni
broj mjera, koje proizlazeći jedna iz druge daju
cjelovitost akcije. Uz to, uspješni menadžeri naglašavaju
svoju spoznaju da “bez snage ljudi ne možete razviti
du go trajno visoku učinkovitost”. Pobjeđuje se s ljudima,
no, i najbolji zaposlenici doći će samo do odre đene
ra zine preko koje neće moći bez odgovara juće podrške
sustava, procesa i resursa. Uostalom, postizanje boljih
re zultata može izgledati kao obeshrabrujući izazov iz
raz loga što ostvarenje takvog cilja zahtijeva usredotočenost,
vještinu, disciplinu i predanost u izrazito raznoli kim,
pa čak i međusobno suprostavljenim područjima.
Da bi se ostvario željeni re zultat, oni koji razumiju ru ko
vođenje i koji su orijentirani prema uspjehu u svom
dje lovanju drže se sljedećih pet aksioma:


Dovedimo sve na istu valnu duljinu: usmjerimo se
na smisao Naše organizacije:


1.Usmjerimo sebe, svoje ljude i organizaciju u cjelini
ka željenim rezultatima. Kreirajmo načine mjerenja
učin kovitosti.
2.Pripremimo se na borbu: osigurajmo svojoj organizaciji
alate, tehnologije i kadrove.
Progresivno zapošljavajmo visoko kvalitetne ljude i
ko ri stimo iskustvo onih koji su prošli put koji nama
tek predstoji. Razvijmo i ustanovimo djelotvorno
pla ni ranje, osigurajmo kontinuirani trening i edukaciju
svo jim ljudima i pobrinimo se da naši ljudi
ima ju po trebne alate za uspješno obavljanje posla.


3.Potičimo uspjeh: stvorite klimu pogodnu za ostvarenje
rezultata kojemu težimo.
Kontinuirano i sustavno mjerimo rezultate, kako
orga nizacijskih dijelova tako i pojedinaca koji u
njima djeluju. Uspostavimo sustav za dobivanje in for
macija i obavezno ne zaboravljajmo proslijediti
povratne informacije baš svakome akteru u procesu
komunikacije. Na taj ćemo način stvarati pogodnu
kli mu transparentnog procesa koji ima za cilj – za jed
nički uspjeh u ostvarenju namjere podizanja
učin kovitosti naših ljudi i naše kompanije u cjelini.


4.Gradite mostove na putu prema rezultatima: čuvajte
i njegujte odnose s ljudima.
Njegujmo, usmjeravajmo i održavajmo dobre me đu
ljudske odnose. Potičimo kooperaciju kroz pos tup
ke i to će nam sigurno pribaviti ugled kod naših
su rad nika, bez kojih ništa ne bi postigli, a takvim
po na ša njem naša će vjerodostojnost biti neupitna i
bit će os nažena njihovom potporom.


5.Ugodimo svoj klavir: kontinuirano obnavljajmo.
Uskladimo i uravnotežimo svoj život u svrhu dugoročnog
us pjeha. Poradimo na svom usavršavanju i
obnovi, upra vo onako kako to želimo da čine naši


suradnici, ko jima ističemo nužnost takvih aktivnosti.
Budimoprimus intre pares i bit ćemo poštovani od
svih onih do čijeg nam je poštovanja stalo, a to su
sigurno naši su rad nici, no ne samo oni. Sjetimo se
one... dobar glas da leko se čuje.


Postizanje i održanje rezultata visoke učinkovitosti
pri marna je zadaća svakog menadžera i njihovih timova,
a barometar koji mjeri uspješnost predstavlja in stru
ment prema kojemu se svakodnevno upućuje
pogled, čiji marker trenda uspješnosti određuje kakav
će biti san menadžera.


Kako u današnjem svijetu sve postaje brže, kompliciranije,
dinamičnije i promjenjivije, menadžeri se mo ra
ju vratiti na učenje upravljačkih osnova koje potiču
napredak, jer upravo iz njihove primjene i razumijevanja
proizlaze uzroci vlastitog uspjeha ili neuspjeha. Da
bi se uspješno bavili ovim izazovima neophodno je da
po sjedujemo mentalne, interpersonalne i tehničke spo sob
nosti. U nastavku ćemo pokušati dati kratku razradu
sva kog od navedenih aksioma za postignuće visoke
učin kovitosti.


Postavka 1


Ljudska je priroda da u svim dijelovima svoga života
svaki od nas traži smisao i usmjerenje. Izostane li smisao
i usmjerenje, čovjek će očitovati svoju zbunjenost, frustriranost
i otuđenje, a što će neminovno dovesti do njegovog
povlačenja. U modernim poduzećima svat ko
treba biti u stanju vidjeti cjelokupnu sliku, razumijeti
zašto njihova jedinica postoji i koja su djelovanja najvažnija,
kako bi posao bio uspješno obavljen. Uspješni
menadžeri pomažu stvaranju jasne i jedno znač ne slike,
što svaki zaposlenik mora raditi na svom poslu kako bi
do prinjeo da organizacija u kojoj radi ostvari svoju mi si ju
i svoje ciljeve. Bez usmjerenog vodstva, ostvarenje
učin kovitosti je gotovo neizvediva zadaća. Uko li ko smo
za duženi za neku grupu ljudi i želimo obaviti neki posao,
odmah se pobrinimo da svi pjevaju istu pjesmu, jer u
protivnom će ta pjesma ličiti na bal pijanih ljudi, gdje svi
nešto govre iz sveg glasa, ali se međusobno ne čuju niti
se mogu razumijeti. Pravilna usmjerenost nužna je za sve
razine djelovanja, a za menadžere nadasve.


Postavka 2


Da bis ostvarili željenu učinkovitost koju smo zacrtali
sebi i svojim suradnicima i koju ste postavili za cilj
pred svoju organizaciju, nužno je da se dobro pripremimo
za takvu “borbu”.To ponajprije znači poduzimanje
niz mjera i rješavanje mnogih problema i detalja koji
uklju čuju planiranje, zapošljavanje, trening i edukaciju
aktera s kojima kanimo krenuti u borbu za poželjnom
učin kovitošću. Upravo je priprema ključni dio plana
bor be za boljom učinkovitošću. Toj aktivnosti nije mo gu
će naći zamjenu. Na ovome se mjestu valja prisjetiti
ri ječi A. Lincolna, koji je rekao: “Kada bih imao šest
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 86     <-- 86 -->        PDF

sati da posječem stablo, četiri bih sata potrošio na to da
dobro naoštrim svoju sjekiru”. Dakle, ulazeći u borbu
za željenom učinkovitošću, naša “sjekira” treba biti
dob ro nabrušena. Uostalom, nije li odavno poznato da
je “dobra priprema – pola posla”.


Postavka 3


Stvoriti pogodnu klimu za ostvarenje bolje učinko vi tosti
svakako je zadaća, više od ostalih, vođe tima, a očituje
se u potrebi da znamo uistinu što se događa oko nas,
da motiviramo ljude kako bi razvili osjećaj odgo vor nosti
za činjenje i ne činjenje, da bi mentorirali svoje
suradnike i priskrbili svakome od njih pravodobnu
povratnu informaciju o svim gledištima procesa koji ste
pokrenuli kao zajednički pothvat radi ostvarenja učinkovitosti
vašeg entiteta. U današnjem poslovnom svijetu
stvari su postavljene tako, da ako se u pot punosti ne
posvetimo pokretanju ljudi koje predvodimo, ve lika je
vjerojatnost da ih kočimo, a što neminovno do vo di do
gubitka za sve. Prema mom shvaćanju uloge lidera tima
koji treba ostvariti učinkovitost svojih su rad nika u poslu
i zajedno s njima dovesti svoju organizaciju na željenu
razinu visoke učinkovitost, podsjeća nas u mnogome na
strojovođu parne lokomotive. Mora odr žavati pravac i
stalno gladajući naprijed raspirivati vatru koja će osigurati
dovoljno pare da se projektiranom brzinom sigurno
dođe na cilj putovanja.


Da bi se ostvarila učinkovitost nužno je imati spo sob
ne i motivirane ljude, koji će biti u svom djelovanju
svesrdno podržani od legalnih autoriteta.To je naprosto
matematička funkcija. Usklađeno djelovanje tima zahtijeva
individualni pristup i sinhronizaciju svakog aktera
posebno, jer tim kao kompaktna cjelina ipak je sačinjen
od različitih pojedinaca. Iz tog je razloga svakako neza ne
mariva zadaća lidera da otključa svaku pojedinu bravu
osobne učinkovitosti. U tom nastojanju bit će uspje ha i
po srtanja, a u konačnosti, onoga zaposlenika kojega ne
uspijemo promijeniti moramo zamijeniti (promijeni se
ili nestani!). Faktor vremena svakako je jedan od bitnih
čimbenika ukupne akcije, pa je potpuno razum ljivo da
se pojedine operacije odvijaju istovremeno. Nadas ve je
važno osigurati informacije o učincima po du zetih mjera,
kao i provesti ažurne povratne informacije svim akterima
u procesu.To je poput redovitog pranja zubi. Za ne ma
rimo li tu radnju, valika je vjerojatnost da će doći do
njihova oštećenja, a što više nećemo moći sa ni rati discipliniranom
higijenom, već skupljom i bolnom intervencijom
kod zubara i stanje više nikada neće biti isto.
Uzrok je otklonjen, ali šteta je nastala.


Postavka 4


Dobri radni odnosi osnovni su preduvijet za uspješno
obavljanje posla u bilo kojoj modernoj organizaciji.
Ljudi naprosto trebaju jedni druge priznali to oni ili
ne. Isto tako, bez vodstva utemeljenog na povjerenju,
bez djelotvorne komunikacije i bez timskog rada ne


mo guće je ostvariti vrijedne i visoke učinke u poslu.
No, valja istaći da se lider bilo kojeg entiteta ne postaje
bez kompetentnosti i čvrstog karaktera. Lidera se ne
instalira. Ukoliko se to ipak dogodi, tada je riječ o delegiranom
komesaru, koji nije u kompaniji da bi raz vijao
njenu misiju, već je njegova zadaća kontrolirati ljude i
pro cese za račun onih koji su ga tu postavili.


Svaki onaj menadžer koji se nađe u prilici da vodi
ti mo ve i upravlja procesima trebao bi si postaviti pitanje
da li je to njegovo vođenje utemeljeno na vođenju
vla s ti tim primjerom i na pitanje da li kroz to vođenje
kon zi stentno iskazuje svoju kompetentnost i karakternost.
Isto tako, svakome onome koji pretendira biti di je
lom nje gova tima treba objasniti zašto je dobro da ga
slijedi kao vođu. Razlozi tomu obično su u tome što:


–ćeš uvijek znati na čemu si
–ću ti pomoći ostvariti ciljeve
–ću se brinuti da budeš u tijeku
–ćemo tako posao obaviti zajedeno
–ću te naučiti onome što ja znam
–ću te uvijek saslušati
–ću ti osigurati sredstva da obavljaš posao
–ću nastojati učiniti posao zabavnim
–znam gdje idemo i kako tamo stići
–me trebaš da bi bio uspješan
–ti mogu pomoći graditi karijeru
–ću nagraditi tvoju učinkovitost
–ja ispunjavam svoja obećanja
Sve su to mostovi preko kojih se grade rezultati vi so ke
učinkovitosti. Ukoliko nismo u stanju takve mos tove
graditi, tada naš odlazak na posao nije ugodan, a mi
sami postajemo preprekom prema rezultatima visoke
učin kovitosti naše kompanije. Promijenimo se, ili ćemo
biti izvjesno promijenjeni, ali uz kopromitaciju da nis mo
do rasli zadaći koje smo se nekritično prihvatili.


Postavka 5


Menadžeri koji su trajno orjentirani na rezultate vi so
ke učinkovitosti svojih kompanija nadasve su svjesni
da kontinuirano moraju djelovati na obnovljanju i razvoju
kao životnom motu. Neprepoznavanje i neotkla nja
nje lo ših navika, postupaka i postupanja, kao i
nerje šavanje dis funkcionalnih stanja, ozbiljna su pri jet nja
da ispadnete iz igre. Odavno je poznato da: “loše
navike se razvijaju iz dana u dan, a rješavaju se iz godine
u godinu”. Konačno, da bi uspješno djelovali na
svom profesionalnom području, nužno je ostvariti osob nu
unutraš nju ravnotežu. Ona se očituje u mjeri pro fesionalnog
i privatnog balansa u životu. Da bi ostvarili
karijeru i zadovoljstvo na privatnom planu, nuž no je
dje lovati od mje reno i uravnoteženo, a to je mo guće ako
se u svom dje lovanju oslonimo na sebi slič ne. Sve
pobrojane osobine koje se u današnje doba očekuju od
menadžera, izis kuju stalno nastojanje na vla s titom razvoju,
edukaciji i treningu. Sve to samo zato kako bi se
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 87     <-- 87 -->        PDF

na pravi način od go vorilo na poslovne izazove i u pra voku stva, kao i izučavajući karijere i iskustva svjetski
vrijeme djelovalo. Živimo u vrijeme kada je tržište svo-uspješnih pojedinaca i organizacija pomislih da bi ova
jevrsna arena u kojoj se ne prašta. Bilo bi zaista glupo daza pažanja mogla biti od koristi onima koji u svojstvu
zbog izostanka mudrosti i pravovremenog dje lovanjame nadžera traže putove visoke učinkovitosti, zajedno
budete uzrokom neuspjeha na tržištu.sa svojim timovima, za svoje kompanije. Bez ikakve
za drš ke, poput Lee Iacoccea, spomenutog na početku


Na kraju izrečenih spoznaja u ovome osvrtu, želim
ovog štiva, zaključujem: “Ne zaboravite osnove”.


istaknuti da nisam imao bilo kakvih ambicija napisati


“Katekizam” za menadžere. Bilo bi to preuzetno, no,


krenuo sam od prava na svojevrsni rezime vlastitog


Ivan Tarnaj
iskustva iz proživljenih 60 godina života i ostvarenih
karijera, baveći se složenim poslovima u privredi i
poli tici. Analizirajući vlastitu karijeru i proživljena is


VODOMAR, DRAGULJ RIJEČNE OBALE – PTICA2009. GODINE


Sa željom da skrene pozornost šire javnosti na zbivanja
u prirodi i okolišu, a posebice da bi što širi krug ljudi mogao
saznati što se u njima (ne)povoljno do ga đa, te s tim
u vezi korigira svoje ponašanje i utjecaj na odluke odgovornih,
Njemačko društvo za zaštitu prirode (Naturschutzbund
Deutschland, NABU) već po trideset deveti
put bira pticu godine. Za ovu 2009. godinu to je vodomar
ili, kako smo ga prije zvali, vo do mar ribič (Alcedo atthis),
dragulj riječne obale, kako mu tepaDurrellusvojoj knjizi
Svijet prirode (Za greb 1990). Interesantno je pripomenuti
da je na tom podužem popisu od gotovo 40 ptica,
vodomar već jednom bio proglašen pticom godine. Bilo
je to treće go dine od pokretanja izbora, odmah nakon sivog
sokola(Falco peregrinus) 1971. i sivog ćuka(Athene
noctua) 1972. godine.Tako nešto doživjela je samo bijela
roda(Ciconia ciconia), koja je bila proglašena pti-Slika1.Fantastičnom mješavinom blistavih tonova boje ruha i


spektakularnim zaronima u vodu vodomar s pravom nosi


com godine 1984. i 1994. godine.


ime dragulja riječne obale


Srodnik zlatovrane i pčelarice


Vodomar je jedini predstavnik porodice pravih vo do mara
(Alcedinidae) koji se sreće u većem dijelu starog kontinenta.
Areal ove skupine proteže se od za padne Europe
i sjeverneAfrike do istoka i jugoistokaAzije. Utvrđeno je
7 podvrsta.Većinom stane vodena sta ništa, preferirajući
nizinske slatkovodne potoke i manje rijeke. Dok su u toplijim
područjima stanarice, na višim geografskim širinama
prisiljene su tijekom zim skog razdoblja na seobu. Iako naš
vodomar ne prelazi duljinu od 16 cm i težinu od 35 g, po
svom kratkom zdepastom i zbijenom tijelu, na kojemu dominira
širok poput koplja oštar kljun i krupna glava i po
me talno plavozelenoj boji perja, u mnogome nalikuje
svojim neš to krupnijim suplemenjakinjama, zlatovrani i
pčelarici. Uz skupinu pravih vodomara Giliard(1968) razlikuje
i skupinu šumskih vodomara(Da ce lo nidae), čiji predstavnici
nastanjuju malajsku i aus tral sku oblast, a umje


sto riba, budući da žive u šumama podalje od vo da, hra-


Slika2.Gnijezdeći u rupama, život vodomara vezan je uz riječne
ne se žabama, gušterimai manjim zmijama.
obale ili šljunčare