DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Slika4.
Vođa puta Mladen Skoko i učenik Đuro Kauzlarić (danas
upravitelj Šumarije Vrbovec) u Zavratnici kod Jablanca


22.5. 1964. u okviru ekskurzije na Rab
(Foto arhiv: M. Skoko)
Prema podacima iz monografije Šumarska škola
Kar lovac 1947–1987. (Karlovac, 1987) ovdje donosi


2


mo, uz neke korekcije,podatke o broju učenika i po laz nika
uz rad, koji su školovanje završili u staroj zgradi na
Rakovcu (1947–1968). Redovnim školova njem zvanje
šum. tehničara steklo je preko 900 učenika, a drvno in du
strijskog tehničara njih 104. Obrazovanjem uz rad
ško lovanje je završilo 39 polaznika za zvanje šum. teh ničar.
Spomenimo da je tadašnje Šumsko gospodarstvo


Korekcija podataka iz monografije bila je potrebna iz dva razloga:
a) U monografiji se navodi da je 1951. u Karlovcu zvanje šu mar ski
tehničar steklo 129 učenika. Međutim 73 učenika od navedenih
129 školovali su se za zvanje šum. tehničar u Šumarskoj
školi u Plaškom, koja je djelovala od 1948–1951. (Vidi: Šumar ska
škola u Plaškom, Poslovna zajednica Exportdrvo, Zagreb
1991.), dok su učenici u Karlovcu iznimno 1951. i prethodne
1950. g. stekli zvanje drvno industrijaki tehničar.
b) Polaznici koji su školovanje završili uz rad u promatranom
raz doblju (1947–1968) navedeni su većinom i pod “redovnim
ško lovanjem” i pod “obrazovanje uz rad” što, statistički, daje
po grešne rezultate. Ovi su podaci poznati autoru ovog članka jer
je bio dugogodišnji profesor Šumarske škole u Karlovcu
(1961–1981) i ujedno voditelj Šumarske škole za odrasle.


Karlovac 1964. izdvojilo iz šumske proizvodnje grupu
od 20 radnika s višegodišnjim radnim iskustvom, koji
su se kao posebno odjeljenje školovali 1964–1968.
Prema sjećanju JosipaŽužka,šum. tehničara iz Luke
Po kupske, za njih je organizirana nastava 3 dana u tjed nu,
a preko ljetnih praznika radili su na svojim radnim
mjestima. Završni ispit većina je položila 1968. (slika 5)
i kao šum. tehničari raspoređeni su na odgova ra juća
rad namjesta.


Slika5.
Radnici ŠG Karlovac – maturanti 1968. Stoje (slijeva): M.
Miladinović. J. Maslić, J. Bonjeković, M. Skoko (razrednik),
I.Vuković, J. Matovina i P. Kličković. Čuče (slijeva):
S. Bulat, F. Bencetić i J. Žužak. Snimljeno u dvorištu
Šu marske škole na Rakovcu.


God. 1968. Šumarska škola napušta zgradu na Ra kov
cu i koristi dio prostora Ekonomske škole, da bi se
1980. preselila u novu i suvremeno opremljenu vlastitu
zgradu na Gažanskom polju.


Ovaj članak mali je prilog povijesti obrazovanja
šum. tehničara u Hrvatskoj i podsjetnik učenicima, po laz
nicima uz rad i profesorima Šumarske škole Kar lo vac
na razdoblje od 1947–1968. godine.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


60. GODIŠNJICAŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETAU SARAJEVU
U vremenu od 8. do 10. listopada 2008. godine Šu -Proslavi 60. godišnjice Šumarskoga fakulteta u Sa ra mar
ski fakultet Univerziteta u Sarajevu obilježio je svo -jevu uz domaćine prisustvovali su i gosti iz više eu rop jih
60. godina postojanja. Osnovan je 1948. godine.skih zemalja. S naše strane sudionike proslave vodili su
Ju bilarna godišnjica popraćena je održavanjem među -dekan Šumarskog fakulteta Zagreb gospodin prof. dr.
na rodne znanstvene konferencije pod nazivom “Šu mar -sc. AndrijaBogneriravnatelj Šumarskog instituta Ja ska
znanost između ekonomije i socijalnih zahtjeva”, tes tre barsko, gospodin dr. sc. Miroslav Benko.


terenskim dijelom na Bjelašnici gdje su sudionici vidjeli


U pozdravnim govorima naš se dekan osvrnuo na


stanje tamošnjih šuma.


povijesne događaje koji su doveli do stvaranja Šumar
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 103     <-- 103 -->        PDF

skog fakulteta u Sarajevu. Istaknuo je, kao i dekan
sarajevskog fakulteta gospodin prof. dr. sc. Faruk Mekić,
da jenaš fakultet bio baza za osnivanje njihovoga
fakulteta.Ta ko đer je ukazao da su u tome doprinos dali
stručnjaci koji su di plo mirali na našem fakultetu. Me đu
njima je bio i poznati sarajevski profesor akademik
Pavle Fukarek.Dekan Bogner je nadodao da su u
proteklih 60. godina na našem fakultetu studij završili
brojni studenti iz BiH, a i neki iz Hrvatske su diplomirali
u Sarajevu. Danas na Šu marskom fakultetu u Za gre
bu ta kođer imamo studente iz BiH.


Na nastavnom polju je vrlo živa dugogodišnja su rad
nja između za gre bačkog i sarajevskog Šumarskog
fakulteta. Poznato je da naši profesori vode nastavu iz
ne koliko predmeta na Šumarskom fakultetu na Sara je vu.
Isto tako tijesna je obostrana suradnja u okvirima
znanstvenih magistarskih i doktorskih napredovanja,
kao i kroz raznovrsna povjerenstva.


Ravnatelj Šumarskog instituta Jastrebarsko gospodin
M. Benko je ukazao na tijesnu suradnju šumara
obi ju zemalja za znanstvenom polju. To se očituje kroz
broj ne terenske susrete i na znantvenim skupovima.
Najbolji dokaz tomu je da je na ovoj konferenciji
sudjelovalo 9 znanstvenika iz Hrvatske koji su se predstavili
sa 7 referata.


Tijekom cjelokupne svečanosti ukazano je na da naš
nje stanje ali i buduće mogućnosti razvoja Šumar


skoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu kako zahtjeva
moderno europsko šumarstvo. Opći je zaključak da su
znanstvenici Šumarskog fakulteta u Sarajevu uspostavili
trajne veze sa europskim i vaneuropskim fakultetima
što im osigurava sigurnu budućnost.


U ovom kratkom prikazu koristim priliku da još
jed nom čestitam Šumarskom fakultetu Univerzitetu u
Sarajevu 60. obljetnicu sa najljepšim željama znanstvene,
stručne i prijateljske budućnosti.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš


IZ HR VAT SKO GAŠUM ARS KO GADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
POSJET HŠD OGRANAK DALMACIJA-SPLIT UDRUŽENJU ŠUMARSKIH
INŽENJERAI TEHNIČARAF BIH I HRVATSKOM
ŠUMARSKOM DRUŠTVU MOSTAR


Ideja našeg predsjednika mr. sc. Zorana Đurđevi-gra dove, ali i mjesta zle sudbine i tragedije ljudi nesretća,
dipl. ing. šum., u suradnji s voditeljem Uprave šu -noga, nedavno proteklog rata.


ma Podružnice Split, Ivanom Melvanom,dipl. ing.
šum., o mogućnosti posjete šumarima BiH, zaintrigirala
je brojno članstvo HŠD Ogranka Split, Uprave šuma
Po družnica Split. Odazvao se i ovoga puta, 15. svibnja
2008. god. primjeren broj članstva, kolega-ica, na poduži
put od oko 600 km u relativno kratkom trajanju od
ne puna dva dana. Posebno zanimanje pokazale su naše
ko lege-ice koji su doživjeli osobno i obiteljsko prog nan
stvo iz svojih domova u BiH u vrijeme Do mo vin s kog
rata, te našli svoj novi Dom u Republici Hrvatskoj i
životnu egzistenciju u tada Javnom poduzeću “Hrvatske
šume”, Upravi šuma Split. Međutim i ostali članovi s
in teresom su prihvatili posjet i izlet u krajeve, mjesta i