DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Slika2.Distribucija sub-haplotipova haplotipa 5. Populacije za koje haplotipovi nisu pro na đeni
označeni su točkom. Strelice pokazuju mogući smjer kolonizacije za svaki sub-haplotip
(Izvor: Silvae Genetica 57, Issue 4–5, 2008, 227–234).


deb la. Plantaža je osnovana u potpuno slučajnom ras po
redu u 7 ponavljanja, s jednim stablom po ponav lja nju.
Klonovi koji imaju najbolju cvatnju i s najvećim
brojem cvjetova praćeni su dvije godine zaredom. Utvr đena
je signifikantna razlika između klonova za istraživana
svojstva s viskom nasljednošću u širem smislu
(h2), osim za trajanje i sinhronizaciju cvatnje, koja
imaju prosječnu nasljednost. Općenito, utvrđeno je sinhronizirano
plodonošenje u klonskoj sjemenskoj plantaži,
iako su se dva klona razlikovala, jer su imala kasnu
cvatnju i slabiju sinhronizaciju. Diferencijacija po klo


novima korelirala je s geoklimatskim varijablama, s ob zi
rom da klonovi s nižih nadmorskih visina i višim tem peraturama
imaju raniju cvatnju.


Također, u časopisu Silvae Genetica 53, Issue 5–6,
2004, 148–201, objavljen je članak pod naslovom “Ge net
ska varijabilnost rasta i prirasta u testu polusrodnika
plus stabala slavonskih provenijencija hrasta luž njaka,
autori: S. Bogdan, I. Katičić-Trupčevići D.
Kajba.


Dr. sc. Joso Gračan


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


FROM THE HISTORY OF FORESTRY


OBNOVLJENA STARAZGRADAŠUMARSKE ŠKOLE U KARLOVCU


Uvod


Stara zgrada u Karlovcu, Rakovac br. 2, u kojoj je
Šu marska škola djelovala od 1947 – 1968. godine, ima
du gotrajnu povijest u karlovačkom školstvu. Sa gra đe na
je 1863. na mjestu starije školske zgrade, istovremeno
kada i pročelje obližnje rakovačkeVelike realke (danas
Gimnazija). U njoj je djelovala Obća obospolna pučka
škola, zatim Ženska stručna škola, Trgovačka i Glaz bena
škola, a bila je i u posjedu Slunjske imovne op ćine.
Uz zgradu prema Gimnaziji nalazila se i mala “školska
kapelica”, koja je srušena nakon 2. svjetskog rata.


Zgradu je od 1968 – 1989. koristila Osnovna škola
“D. Jarnević” kao područni odjel, pa je nekadašnja “Šu mar
ska škola” dobila naziv “Mala škola”. Poslije 1989.
zgrada, koja je ionako već bila u derutnom stanju, bila je
napuštena i prepuštena daljnjem propadanju (slika 1).


Tijekom Domovinskog rata u razdoblju od 1991 do
1993. zgrada je oštećena s nekoliko neprijateljskih gra na
ta, pa je stanje dodatno pogoršano. God. 1993. zgrada
je stavljena pod preventivnu zaštitu do donošenja rje še nja
o upisu u registar spomenika kulture.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 101     <-- 101 -->        PDF

“Mala škola”, oduševljava vanjskim izgledom i obogaćuje
pros tor zajedno s prethodno obnovljenim ulič nim
pro če ljem susjedne Gimnazije (slika 3).


Slika 1. Dvorišno (ulazno) pročelje prije obnove. Stanje 2003.
(Foto: Dubravko Halovanić)


Obnova


Godinama su se tražila rješenja za spas toga povijesnog
objekta, kako bi se vratilo dostojanstvo zgradi u
kojoj su se obrazovale generacije učenika raznih struka,
pa i šumarske. Dnevni tisak (pretežito karlovačka iz da nja)
redovito je pratio zbivanja vezana uz nastojanja da
se počne s obnovom zgrade. Spomenimo da je 2003.
grupa učenika karlovačke Gimnazije pod vodstvom
pedagoginje prof. Vlaste Hrvatizradila kvalitetan
projekt za obnovu i preuređenje zgrade u sklopu projekta
“Građanin”.


Na osnovi velike podrške građana, zalaganjem
suvlasnika zgrade OŠ “D. Jarnević” i Gimnazije, uz ra zu
mijevanje i potporu grada Karlovca i Karlovačke
županije, koji su uz suvlasnike imali obvezu brinuti se o
održavanju i obnovi zgrade, građevinski radovi na ob novi
započeli su u studenom 2007. Radovi su dovršeni u
listopadu 2008. kada je zgrada konačno ponovno postala
lijepa građevina, sačuvana u svom izvornom obliku
(slika 2).


Slika3.Obnovljena zgrada Šumarske škole na Rakovcu. U pozadini
se vidi zgrada Gimnazije. Stanje 2008.
(Foto: H. Ivković)


Prema podacima koje smo dobili od ravnatelja Gim nazije
prof. Damira Mandića,radovi na obnovi
obavljeni su uz financijsku potporu Svjetske banke, Mi ni
starstva znanosti, obrazovanja i sporta, Kar lo vač ke
žu panije i Grada Karlovca. Sredstva su udružena na mjen
ski, kako bi se realizirao prelazak karlovačke Gim na
zije na jedmosmjenski rad. Osnovnoj školi “D.
Jar nević” dogovorno je osigurano korišćenje jedne od
četiri učionice u obnovljenoj zgradi za produljeni bo ra vak
i dr. Saznali smo i to da Gimnazija očekuje upo rab nu
dozvolu u veljači, a zgradu planiraju koristiti od
travnja 2009. do kada bi trebala biti osigurana i opre ma.


Nekoliko podataka o Šumarskoj školi
Karlovac u razdoblju od 1947 – 1968. g.


Šumarska škola započela je radom 1946. u Glini.
God. 1947. prelazi u Karlovac, gdje je u staroj školskoj
zgra di na Rakovcu djelovala do 1968. Opširnije o po če
cima rada u Glini i Karlovcu pisano je u Šumarskom


1


listu i dr.U navedenom razdoblju učenici su se školo va
li za zvanje šum. tehničar, iznimno maturanti 1950. i
1951. stekli su zvanje drvno industrijski tehničar. God.
1960. po čela je radom i Šumarska škola za odrasle u
ko joj su se polaznici konzultativnim predavanjima
obra zovali uz rad za šumarske tehničare. Posebna po zor
nost dana je prak tičnoj nastavi iz dendrologije, pa je
za uče ni ke 2. razreda, između ostalog, svake godine
rea li zirana višednevna ekskurzija Opatija-Rab radi
upozna vanja sub me di te ran skih i mediteranskih vrsta
dr veća i grmlja (slika 4).


Slika2.Obnovljeno dvorišno (ulazno) pročelje s pristupom prila go
đenim invalidnim osobama. Stanje 2008.
(Foto: H. Ivković)


Današnja obnovljena zgrada, poznatija starijoj ge ne
ra ciji Karlovčana kao “Šumarska”, a mlađoj kao


1


Skoko, M.: Prva generacija šumarskih tehničara započela je ško lo
vanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu. (Šum. list br.
11–12, 2007). Isti autor izdao je u vlastitoj nakladi i opsežniji
prikaz pod naslovom: Šumarska škola u Glini i Karlovcu – Prva
ge neracija (Zagreb, 2008., str. 1–32). Prikaz tog rada objavljen je
u ovom broju Šum. lista.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Slika4.
Vođa puta Mladen Skoko i učenik Đuro Kauzlarić (danas
upravitelj Šumarije Vrbovec) u Zavratnici kod Jablanca


22.5. 1964. u okviru ekskurzije na Rab
(Foto arhiv: M. Skoko)
Prema podacima iz monografije Šumarska škola
Kar lovac 1947–1987. (Karlovac, 1987) ovdje donosi


2


mo, uz neke korekcije,podatke o broju učenika i po laz nika
uz rad, koji su školovanje završili u staroj zgradi na
Rakovcu (1947–1968). Redovnim školova njem zvanje
šum. tehničara steklo je preko 900 učenika, a drvno in du
strijskog tehničara njih 104. Obrazovanjem uz rad
ško lovanje je završilo 39 polaznika za zvanje šum. teh ničar.
Spomenimo da je tadašnje Šumsko gospodarstvo


Korekcija podataka iz monografije bila je potrebna iz dva razloga:
a) U monografiji se navodi da je 1951. u Karlovcu zvanje šu mar ski
tehničar steklo 129 učenika. Međutim 73 učenika od navedenih
129 školovali su se za zvanje šum. tehničar u Šumarskoj
školi u Plaškom, koja je djelovala od 1948–1951. (Vidi: Šumar ska
škola u Plaškom, Poslovna zajednica Exportdrvo, Zagreb
1991.), dok su učenici u Karlovcu iznimno 1951. i prethodne
1950. g. stekli zvanje drvno industrijaki tehničar.
b) Polaznici koji su školovanje završili uz rad u promatranom
raz doblju (1947–1968) navedeni su većinom i pod “redovnim
ško lovanjem” i pod “obrazovanje uz rad” što, statistički, daje
po grešne rezultate. Ovi su podaci poznati autoru ovog članka jer
je bio dugogodišnji profesor Šumarske škole u Karlovcu
(1961–1981) i ujedno voditelj Šumarske škole za odrasle.


Karlovac 1964. izdvojilo iz šumske proizvodnje grupu
od 20 radnika s višegodišnjim radnim iskustvom, koji
su se kao posebno odjeljenje školovali 1964–1968.
Prema sjećanju JosipaŽužka,šum. tehničara iz Luke
Po kupske, za njih je organizirana nastava 3 dana u tjed nu,
a preko ljetnih praznika radili su na svojim radnim
mjestima. Završni ispit većina je položila 1968. (slika 5)
i kao šum. tehničari raspoređeni su na odgova ra juća
rad namjesta.


Slika5.
Radnici ŠG Karlovac – maturanti 1968. Stoje (slijeva): M.
Miladinović. J. Maslić, J. Bonjeković, M. Skoko (razrednik),
I.Vuković, J. Matovina i P. Kličković. Čuče (slijeva):
S. Bulat, F. Bencetić i J. Žužak. Snimljeno u dvorištu
Šu marske škole na Rakovcu.


God. 1968. Šumarska škola napušta zgradu na Ra kov
cu i koristi dio prostora Ekonomske škole, da bi se
1980. preselila u novu i suvremeno opremljenu vlastitu
zgradu na Gažanskom polju.


Ovaj članak mali je prilog povijesti obrazovanja
šum. tehničara u Hrvatskoj i podsjetnik učenicima, po laz
nicima uz rad i profesorima Šumarske škole Kar lo vac
na razdoblje od 1947–1968. godine.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


60. GODIŠNJICAŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETAU SARAJEVU
U vremenu od 8. do 10. listopada 2008. godine Šu -Proslavi 60. godišnjice Šumarskoga fakulteta u Sa ra mar
ski fakultet Univerziteta u Sarajevu obilježio je svo -jevu uz domaćine prisustvovali su i gosti iz više eu rop jih
60. godina postojanja. Osnovan je 1948. godine.skih zemalja. S naše strane sudionike proslave vodili su
Ju bilarna godišnjica popraćena je održavanjem među -dekan Šumarskog fakulteta Zagreb gospodin prof. dr.
na rodne znanstvene konferencije pod nazivom “Šu mar -sc. AndrijaBogneriravnatelj Šumarskog instituta Ja ska
znanost između ekonomije i socijalnih zahtjeva”, tes tre barsko, gospodin dr. sc. Miroslav Benko.


terenskim dijelom na Bjelašnici gdje su sudionici vidjeli


U pozdravnim govorima naš se dekan osvrnuo na


stanje tamošnjih šuma.


povijesne događaje koji su doveli do stvaranja Šumar