DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 85     <-- 85 -->        PDF

U prometnoj nesreći smrtno su stradali:prof. dr. sc.
Ante Krstinić, rođen 1936. god. uVrboskoj na Hvaru,
redoviti profesor na Šumarskom fakultetu i predstojnik
Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju; dr. sc.
Ni kola Komlenović, rođen 1937. god. u Stupovači,
Ku tina, znanstveni savjetnik, pročelnik Odjela za ekologiju
i uzgajanje šuma i član Upravnog vijeća Šumarskog
instituta Jastrebarsko; dr. sc. Branimir Mayer,
ro đen 1938. god. u Zagrebu, viši znanstveni suradnik i
glavni urednik časopisa “Radovi” Šumarskog instituta
Jastrebarsko; dr. sc.Petar Rastovski, rođen 1944.
god. u Karlovcu, znanstveni savjetnik i predsjednik
Znan stvenog vijeća Šumarskog instituta Jastrebarsko;
mr. sc. Zlatko Perić, rođen 1965.god. u Osijeku, asistent
u Odjelu za oplemenjivanje i šumsko sjemenar stvo
Šumarskog instituta Jastrebarsko imr. sc.Goran
Bušićrođen 1967. god. u Karlovcu, asistent u Odjelu
za ekologiju i uzgajanje šuma i tehnički urednik časopisa
“Radovi” Šumarskog instituta Jastrebarsko.


Na gradskom groblju u Jastrebarskom oprostili smo
se od svih poginulih pred velikim mnoštvom ljudi,
među kojima je bilo najviše šumara iz cijele zemlje. U
dir ljivom oproštaju toplim riječima govorili su: mr. sc.
Zlatko Dominiković, ministar poljoprivrede i šumarstva,
prof. dr. sc. Nikola Ružinski, zamjenik ministra
zna nosti i tehnologije, prof. dr. sc. Mladen Figurić, de kan
Šumarskog fakulteta, dipl. ing. Damir Moćan, za mjenik
direktora Hrvatskih šuma i dipl. ing. Stjepan
Bak šić, gradonačelnik Jastrebarskog. Iz Jastrebarskog
pre neseni su poginuli na više groblja (Vrboska, Švarča,
Du bovac i Mirogoj) gdje su obavljeni pokopi uz emotivne
oproštajne govore i nazočnost velikog broja nji ho vih
obitelji, prijatelja i znanaca. Šumarski institut
Ja s trebarsko objavio je 1998. god. posebno izdanje Spo


menicu s detaljnim životopisom i popisom radova, te
govorima na zajedničkom ispraćaju na groblju u Ja stre barskom
i ostalim grobljima. Na godišnjicu njihove po gibije
otkrivena je spomen-ploča u Šumarskom in sti tutu
Jastrebarsko uz nazočnost najbližih, obitelji, prijatelja i
znanaca, i to ponajviše iz šumarskih krugova.Tom prilikom
odlikovani su – posmrtno: dr. sc. Nikola Ko mle no vić,
redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lor kovića,
za osobite zasluge u gospodarstvu, te prof. dr. sc. Ante
Krs tinić, dr. sc. Branimir Mayer, dr. sc. Pe tar Rastovski,
mr. sc. Zlatko Perić i mr. sc. Goran Bu šić, redom Hr vat skog
pletera za osobiti doprinos raz vitku i ugledu Re pu bli
ke Hrvatske i dobrobit njezinih građana. Iako je u
navedenim aktivnostima sudje lo valo više aktera, ipak je
naj veći teret podnio Šu marski institut Jastrebarsko, pod
rav nanjem dr. sc. Jose Gračana. To je svakako bilo vrijedno
svake pažnje i zahvalnosti.


O životu i djelu stradalih kolega dosta je već napisano,
pa to ovom prilikom nećemo ponavljati. S ovih ne ko liko
redaka, a u povodu desete godišnjice stradanja, htjeli
smo se prisjetiti njihovih života i značajnog doprinosa u
razvoju našeg šumarstva.Također, željeli smo upoz nati
mlađe generacije šumara sa stradalim kolegama i rezultatima
njihovog rada.Takvi primjeri mogu odi s ta poslužiti
kao uzori mladim generacijama. Velika praz nina u
na šem šumarstvu, uz velike napore i dolazak mla dih
znan stvenika, još do danas nije potpuno popunjena.


Prisjećajući se poginulih znanstvenika nakon jednog
desetljeća, želimo poručiti njihovim najmilijima,
da šumarska struka suosjeća s njima, ali se i opravdano
ponosi njihovim značajnim doprinosom u razvoju na šeg
i međunarodnog šumarstva te cijele naše zemlje.


Vice Ivančević


IZ HR VAT SKO GAŠUM ARS KO GADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
HŠD – OGRANAK ZAGREB – OSTVAREN DAVNO PLANIRANI
IZLET U UŠPNAŠICE


Prije otprilike dvije godine sve je bilo isplanirano
za ekskurziju u Našice. No, nešto je iskrslo i ista je od ga
đana nekoliko puta, zbog raznih okolnosti koje su
nam stajale na putu njezine realizacije. Ipak sve se po klo
pilo, iako je datum polaska (13. 11. u 7 sati) neke
skep tike ostavio neodlučnima, viroza neke nepredvi đe no
zaustavila, a pomalo se zlobno priča da neki nisu
do bili akreditaciju supruga.


Malo reducirani broj od 28 sudionika, krenuo je put
sun cem obasjane Slavonije. Ovaj put Svevišnji je bio


sklon dobronamjernim putnicima i za Slavoniju rezervirao
lijepo vrijeme. Izlazak s autoputa u Lužanima, pa
kroz Pleternicu i slikoviti krajolik Slavonije preko
obronaka Krndije do Našica. Put iako dug, brzo je prošao
i nije bio zamoran. U Našicama su nas dočekali naš
kolega i član mr. Josip Dundović“spiritus movens”
ove ekskurzije i dipl. ing DavorButorac,predsjednik
HŠD-a ogranak Našice, koji nas je pozdravio u ime
domaćina i ispričao se što zbog zauzetosti ne može s
nama biti prvi dan našega boravka.