DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 83     <-- 83 -->        PDF

To su ostvarili u kružnom toku:
od proizvodnje uljane repice do postrojenja za
proizvodnju biodizela, 1991. godine,


toplanom Mureck1998. godine na biomasu u
odnosu na loživo ulje. U razdoblju od 1998. do
2008. cijena loživog ulja porasla je za 233,33 %, a
cijena biomase svega 35,62 %, te


bioplinskog postrojenja(struja i toplina za regiju)
električne snage 999 kWi toplinske snage 1.165 kW,
tj. bioplinskim postrojenjem ekostruje na primjeru
1 MWproizvedeno je 8 milijuna kWh struje za
el


2.300 kućanstava i 8 milijuna kWh topline za 500
ku ćanstava i otvoreno je 20 radnih mjesta. Ovo je
do kaz, da se ekostrujom donose mnogi ekonomski
učinci, koji iznose 20 Eurocenta/kWh.
Jedina greška modela Mureck je da se kod kapaciteta
postrojenja za proizvodnju biodizela, nije vodilo ra ču
na o površinama za proizvodnju uljane repice i
plo doredu. Ovu grešku Hrvatska ne smije počiniti.


Tarifni sustav za poticanje proizvodnje ekostruje
koji je donijelaVlada RH 1. 7. 2007. rezultiralo je pripremom
studija isplativosti ulaganja u kogeneracijska
postrojenja na drvnu i šumsku biomasu u sedam tvrtki
prerade drva i proizvodnje namještaja: “Hrast” d.d.
Strizivojna, “Spačva” d.d. Vinkovci, “Spin Valis” d.o.o.
Požega, “DIN” Novoselec, DI “Slavonija” d.d. Sl. Brod
i “Bilokalnik” Koprivnica (NEXE Grupa Našice). Na damo
se da ćemo sljedeće godine imati u pogonu i prvo
kogeneracijsko postrojenje na biomasu u “Hrast” d.d.
Strizivojna.


Tomislav Virkes,dipl. ing., “HEP – OIE” d.o.o.
Za greb i Goran Matijević,dipl. ing., HŠ – Šumska
bio masa d.o.o. Zagreb, upoznali su nazočne o aktivnostima
na provedbi Sporazuma iz 2007. godine na pri pre mi
lokacija za kogeneracijska postrojenja u Osi jeku,
Belišću, Petrinji i Udbini.


Dr. sc. Nikola Čupin,istaknuo je značaj 3,0 mili


3


juna mšumske biomase i iz koje se proizvodnjom
električne i toplinske energije može ostvariti ukupni
prihod od 2,32 milijarde kn.


Denis Ivanovodržao je predavanje o hrvatskim
mogućnostima proizvodnje biogoriva (biodizela, bioetanola,
biobutanola i bioplina). Naglasio je da u svijetu
ima dovoljno energije iz fosilnih goriva za još 40-tak
godina, da se nalazimo na energetskoj prekretnici i da
ula zimo u doba promjene energetskih izvora, a Kyoto
pro tokolom moraju se značajno smanjiti emisije CO.


2


Za ključuje, da je u RH moguće proizvesti dovoljne ko li
čine biogoriva za domaće potrebe prema regulativi
EU, tj. do 2010. godine 5,75 % biogoriva, a 20 % do
2020. i 25 % do 2030. godine ili 682.608 tona.


Mr. sc. Josip Dundovićnaglasio je važnost ko riš
tenja šumske biomase kao energenta koji: stvara


radna mjesta, čuva klimu, stalno se obnavlja i raste,
rješava energetske probleme, jača regije i otvara šanse
izvozu. Bio masa ima veliku budućnost!


Ciljanim rastom korištenja šumske sječke od 1 milijun
tona, u 2010. godini povećat će se prihod u šumarstvu
prodajom sječke za oko 35 milijuna€ godišnje,
smanjit će se korištenje fosilnih goriva za približno
0,36 milijuna tona ekvivalenta nafte. Osim toga emisija
COsmanjit će se za oko 1,05 milijuna tona, a zapo


2


slenost u šumarstvu porast će za više od 1.000 radnih
mjesta.


Zaključci okruglog stola pod naslovom Šumarstvo
kao proizvođač obnovljivih izvora energije i odredbe
Gra dečke deklaracije 2008., kojom se predlaže do
2020. godine smanjenje potrošnje energije za 20 %,
sma njenje emisije COza 20 % i povećanje udjela ob


2


nov ljivih izvora energije za 20 % u ukupnoj potrošnji,
bit će dostavljeni predsjedniku RH, predsjedniku Sa bo
ra RH i predsjedniku Vlade RH, kao prilog u izradi
Ener getske strategije 2020.!


U ime organizatora ovogodišnjih 3. hrvatskih dana
biomase Našice (Našice, 5. rujna 2008.) u okviru 10.
eu ropskih dana biomase 2008. i Festivala “Dani slavonske
šume” u Našicama (3.–7. rujna 2008), koji su
odr žani pod pokroviteljstvom ministra regionalnog
raz voja, šumarstva i vodnog gospodarstva g. Petra Čo ban
kovića, mr. sc. Josip Dundović srdačno je zahvalio
svim sudionicima na njihovom doprinosu i sudjelovanju
na ovogodišnjoj manifestaciji tijekom održavanja
okruglog stola s međunarodnim sudjelovanjem “Ob nov
ljivi izvori energije biomasa: električna i toplinska
ener gija, bioplin i biogoriva”.


Svojim dolaskom u Našice nazočni su omogućili da
ovogodišnja manifestacija i okrugli stol budu uspješno
realizirani, te doprinijeli spoznaji o značaju i mogućnostima
korištenja obnovljivih sirovina danas i u budućnosti!Hvala svima i doviđenja do 4. hrvatskih dana o biomasi,
koji će se održati prvog petka u rujnu 2009. godine
ponovno u Pastoralnom centru “EMAUS” Sa mostana
sv.Antuna u Našicama.


(Sve prezentacije nalaze se na CD-u!)


Mr. sc. Josip Dundović, predsjednik
Sekcije Hrvatske udruge za biomasu