DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 106     <-- 106 -->        PDF

98.Idejna stu di ja o pejzažno-hortikulturnom
oblikovanju SRC “Ja run”
(s D. Pičmanom), 1986;


99.Hortikulturni plan oko Zavoda za dijabetes
“Vuk Vrhovec”, Zagreb, 1987;
100.Hortikulturno uređenje slobodnih površina oko
IPD “Majur” - Kostanjevački Majur, 1987;
101.Hor ti kul turni plan oko obiteljske kuće


Bulatova 17, Zagreb, 1987;
102.Povijuše (penjačice, lijane). Šum. enc. 3;
103.PyracanthaHoem. Šum. enc. 3;
104.SchisandraMichx. Šum. enc. 3;
105.Tetivika (SmilaxL.). Šum. enc. 3;
106.Vajgela (WeigelaThunb.). Šum. enc. 3;
107.Zelenčić (zimoljub,ChimaphilaPursh.).


Šum. enc. 3;


108.Postojeće stanje dendroflore i smjernice u
par kovima užeg dijela općine Centar. JAZU,
Zbornik ra dova znanstvenog savjetovanja
Zelenilo grada Za gre ba, 1990;


109.Glas. šum. pokuse 26, 1990: Žuti koprivić (Celtis
tournefortiiLam.) u dendroflori SR Hr vatske;


110.Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4, 1993:Au tohtona i
alohtona dendroflora nekih Brijunskih otoka
(s M. Idžojtić);


111.Hortikultura 1-4, 1994: Pe ri voj oko Kliničkopsihijatrijske
bolnice uVrapču;
112.Šum. list 7-8, 1994: Dendrološka i šumskouzgojna
važnost starih parkova u Samoboru;
113.Hor ti kul tur ni plan oko obiteljske kuće Zatišje 19,
Zagreb, 1972;
114.Hortikultura 1-4, 1995:Vrtlarska enciklo pe dija
biljaka i cvijeća (prikaz knjige, sa S. Ber to vi ćem);
115.Šum.list9-10,1996:Vrtlarskaenci klopedija
bi ljaka i cvijeća (prikaz knjige, sa S. Bertovićem);


116.Hortikultura 1-4, 1995: Priroda i perivoji u ri ječ koj
općini (sa S. Bertovićem, M. Generalovićem
iJ.Mar ti no vićem);


117.Šum. list 3-4, 1997: Priroda i par kov ni objekti u
općini Rijeka (sa S. Bertovićem, M.Ge ne ra lo vi-
ćem i J. Martinovićem);


118.Šum. list 1-2, 2006: Den drološke karakteristike
zelene potkove gra da Za gre ba s prijedlogom
obnove njezinoga istočnog dijela.