DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 105     <-- 105 -->        PDF

46.Idejni hortikulturni plan oko Škole za zdravstvene
tehničare, Zagreb, 1962;


47.Izvedbeni hortikulturni plan oko tvor nice
“Fotokemika” Zagreb, 1962;
48.Idejni horti kul turni plan oko restauracije
“Volovčica”, Zagreb, 1962;
49.Hortikulturni plan oko društvenog doma SSHN Pešćenica,
1962/63;
50.Hortikulturni plan vojne stambene zgrade u
Ivanićgradskoj ulici, Zagreb, 1962/63;
51.Hortikulturni plan oko Dječjeg igrališta,
Kušlanova ulica, Zagreb, 1962/63;
52.Šum. list 7, 1962: Prilog opisu nalazišta egzota i
nekih forma naših autohtonih vrsta na području
nekih zagrebačkih parkova;
53.Glavni hortikulturni plan oko spomenika žrtava
fašizma, Bosanski Brod, 1963;
54.Idejni hortikulturni plan oko Butanske stanice,
Zagreb, 1963;
55.Idejni hor tikulturni plan dječjeg igrališta,
Mrazovićeva ulica, Za greb, 1963;
56.Penjačice (lijane). Šum. enc., 1963;
57.Izučavanje oblika i svojstava naših autohtonih lipa
(elaborat), 1966.
58.Idejno rješenje hortikulturnog pla na oko
trgovač kog centra u Karlovcu, 1966;
59.Hor tikulturni plan uređenja vile u ul. Banjsak,
Re me te,Zagreb,1966/67;
60.Hortikulturni plan oko obi telj ske kuće
Mandaličina 26, 1968;
61.Hortikulturni plan oko stambenih zgrada Zadruge
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Zagreb,
Ba ru tan skijarak,1969;
62.Hortikulturni plan oko obiteljske kuće Ul.A.
Cvet ko vića 14, Vel. Gorica, 1970/71;
63.Dendrološka i šum sko-uzgojna važnost starih
parkova u Samoboru. Ma gistarski rad,
Zagreb, 1969;
64.Hortikulturni plan oko obiteljske kuće, Dramalj,
Crikvenica, 1970;
65.Hor tikulturni plan oko obiteljske kuće Hudina l,
Zagreb, 1970;
66. Hortikulturni plan uređenja vrta oko obiteljske
kuće Mlinovi, Zagreb, 1970;
67.Hor ti kul tur ni plan uređenja vrta oko kuće u
Stubičkim To pli cama, 1972/73;
68.Prilog rasprostranjenosti obične pucaline (Colutea
arborescensL.) u SR Hrvatskoj. Sim pozij prof.
J.Pančić 1971;
69.Hortikulturni plan ure đenja vrta oko obiteljske
kuće Jurjevska 50, Zagreb, 1971;
70.Hortikulturni plan vrta oko obiteljske kuće Ul.
P.Miškine 169, Zagreb, 1972;
71.Hortikulturni plan vrta oko vikendice na Mrežnici,
Zagreb, 1971/72;
72.Šum. list 5-6, 1971: Neka opažanja o
samooplodnji, unutarvrsnoj i međuvrsnoj
hibridizaciji naših au toh tonih vrsta lipa.
73.Hortikulturni plan vrta oko ku će Jurjevska 41,
Zagreb, 1972;
74.Hortikulturni plan uređenja vrta oko obiteljske
kuće Jurjevska 52, Za greb, 1972;
75.Hortikulturni plan oko obiteljske ku će Jadranska
21, Zagreb, 1972;
76.Šum. list 1-2, 1972: Parkovi Samobora i njihova
dendrološka važnost.
77.Hortikulturni plan uređenja oko vikendice kod
Kra pin skihtoplica,1973;
78.Sjemenska plantaža malo lisne lipe (Tilia cordata
Mill.) na području Šumarije Otok
(elaborat). Zagreb, 1973;
79.Hortikulturni plan oko obiteljske kuće Pilat 148,
Zagreb, 1974;
80.Šum. list 1-3, 1975: EmilijaVukičević:
Dekorativna dendrologija;
81.Neke egzote drveća na području zagre bač kih
parkova (starog dijela). XVI IUFRO
World Congress, 1976;


82.Hortikulturni plan parka oko stam benog bloka
zgrada u Zagrebu, Miramarska 13A-D,
Za greb,1977;
83.HortikulturniplanuređenjaArbo re tu ma-parka
“Školskog centra za šumarstvo i drvodjelsku
djelatnost u Karlovcu” (s D. Pičmanom), 1978;
84.Šum. list 7-8, 1979: Sjemenska plantaža malolisne
lipe (Tilia cordataMill.) na području
Šumarije Otok;
85.Idejni plan uređenjaArboretuma Lisičine
(s M.Vi da kovićem i Ž. Borzanom), 1980;
86.Hortikultura 4, 1980:Vidikovac na
Tomislavovom trgu;
87.Bljušt, kuka (Tamus communisL), Šum. enc. 1;
88.Bršljan (He dera helixL.) Šum. enc. l;
89.CercidiphyllumSieb. et Zucc., Šum. enc. l;
90.ClematisL., Šum. enc. l;
91.Šum. list 10-12, 1981: Mishin Khalaf Mohamood:
Estetsko-rekreativna i socijalna funkcija parkova i
ze le nihpovršinaBagdada;
92.Šum. list 6-8, 1982:Au toh tona šumska
dendroflora kao mogući izvor hrane;
93.Kozokrvine (LoniceraL.), Šum. enc. 2;
94.Planovi za Parkovne klupeArboretuma Lisičine
(s D. Pič ma nom), 1985;
95.Hortikulturni elaborat uređenja oko liša oko SCBC
“Črnomerec” (s D. Pičmanom), 1985;
96.Plan Euroazijske kamenjareArboretuma
Lisičine, 1986;
97.Prirodne znamenitosti Jugoslavije. Parkovi
Za greba. Mladinska knjiga, Ljubljana;