DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 103     <-- 103 -->        PDF

IN MEMORIAM
Mr. sc. JOSIPKARAVLA, dipl. ing. šum.(1933 – 2008)


U Zagrebu je 5. studenog 2008.
godine preminuo dugogodišnji djelatnik
Šumarskog Fakulteta Sve uči lišta
u Zagrebu, magistar Josip
Karavla.Našeg dragog profesora
i prijatelja ispratili smo na kre ma to riju,
10. studenog 2008. go dine.


Svoj životni put magistar Ka rav la
započeo je 3. ožujka 1929. go dine
u Zagrebu. Nakon osnovne ško le i
realne gimnazije upisao je Šu marski
odsjek Poljoprivredno-šu marskog
fa kulteta Sveučilišta u Zagrebu, na
ko jem je diplomirao 1952. godine.
Naj prije se zaposlio u Šumariji Slje me.
Nakon obavlje nog priprav nič kog
staža radio je u ra sadniku
ukras nog bilja Jankomir, kao tehnički
rukovoditelj. Osa mo sta ljenjem
poduzeća Mirkovec od ma tičnog
poduzećaJankomir, odožuj ka1955.
godine bio je tehnički ru kovoditelj
toga poduzeća, bavio se pro iz vod njom
biljaka te kreira njem i reali za ci
jom krajobraznih pro jekata. Od
svib nja 1958. do ruj na 1960. godine
ra dio je u Vo ćar sko-vinogradarskoj
za druzi na duž nosti rukovoditelja
po gonaHor tikultura.


1. listopada 1960. godine za po slio
se na Šumarskom fakultetu Sve uči
lišta u Zagrebu kao sveučilišni
asis tent na Katedri za šumarsku ge ne
tiku i dendrologiju. 1964. godine
upisao je poslijediplomski studij, a
1969. godine magistrirao, obranivši
rad pod naslovom “Dendrološka i
šum sko-uzgojna važnost starih par ko
va u Samoboru”. Početkom 1969.
go dine izabran je u zvanje pre da va ča,
a 1976. godine u zvanje vi šeg
sve učilišnog predavača iz predmeta
den drologija na biološkom i teh nič kom
smjeru Šumarskog fakulteta.
Magistar Karavla prijavio je diser ta ci
jupodnaslovom“Dendro geo graf sko
rasprostranjenje i morfološke
ka rakteristike srebrnolisne lipe (Ti
lia
tomentosaMoench) i njezinih
eko loških formi u Hrvatskoj”, ali je
zbog zdravstvenih razloga nije do vr
šio. 1974. godine doživio je prvi,
a na Božić 1978. godine drugi srčani
i moždani udar. Od 1979. godine pa
do odlaska u mirovinu 1. listopada
1993. godine radio je skraćeno rad no
vrijeme.


Za vrijeme službe bio je aktivan
član u mnogim organizacijama i
druš tvima, kao npr. u Hortikultur nom
udruženju Hrvatske, Sindi ka tu,
Savezu inženjera i tehničara
šu marstva i drvne industrije Hr vat ske,
Hrvatskom ekološkom društvu
i drugima. Magistar Karavla svojim
je znanstvenim, nastavnim, struč nim
i društvenim radom dao veliki
do prinos šumarskoj znanosti i struci,
kao i društvenoj zajednici u ko joj
je djelovao, za što je dobio i
priz nanja: Medalju za vojne zaslu ge
(1964. godine), Medalju za rad


(1970. godine), Orden za vojne za


slu ge sa srebrnim mačevima (1970.


go dine) i Orden rada sa zlatnim vi jen
cem (1978. godine).


Magistar Karavla objavio je 32
znan stvena i stručna rada te izradio
80 krajobraznih projekata i elaborata,
od kojih je 68 izvedeno.Tako
nam je ostavio brojne gradske par ko
ve u Zagrebu, Sesvetama, Sa mo bo
ru, Karlovcu, Zaboku, Zlatar
Bistrici, Bedekovčini, Krapinskim
To plicama, Jastrebarskom i Bosan skom
Brodu. Uredio je parkove
oko tvornica u Zagrebu, Kutini,
Kra pini, Zaboku i Zaprešiću, igrališta
oko ško la i dječjih vrtića u Za gre
bu, vr tove uz obiteljske kuće u
Zagrebu,Ve likojGorici,Cri kve ni ci,
Stu bič kim, KrapinskimiTu helj skimTo
pli cama, uređenikrajobraz
uz pro metnice u Gorskom kotaru,
uz Ja dransku magistralu i uz auto pu
tove. Osim toga, radio je na osnivanju
i uređenju arboretuma u
Li sičinama i u Karlovcu. Za Šu mar
sku enciklopediju vrlo je kva li tet
no obradio 15 biljnih vrsta. Uz
to, sudjelovao je na brojnim kon gre
sima i stručnim skupovima u
zem lji i inozemstvu.


Već iz ovog kratkog prikaza vi di
mo koliko je magistar Karavla
bio vrijedan stručnjak i plodan
znan stvenik, a svi ćemo ga posebno
pamtiti kao zaslužanog pedagoga
koji je odgojio i dendrologiju nau čio
brojne generacije naših stude na
ta. Upravo je dendrologija, kao
uža specijalnost i najveća profesionalna
ljubav obilježila život magistra
Karavle. Iako je već 15 godina
bio u mirovini, većina nas dobro se
sje ćanjegove sobe prepune herbarija,
grančica i bočica sa sjemenkama.
Sjećamo se i ranog ustajanja,
uče nja u šest i kolokvija u sedam
sati ujutro.Tko bi zaboravio engleski
čaj koji je bio ponuđen baš