DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Polazeći od takve Ustavne odredbe šumarska struka
i znanost svojom upornošću i stručnim radom uteme ljenom
na znanstvenim osnovama sačuvala je i danas
čuva hrvatske šume, koje su po mnogo čemu u samom
vrhu europskog šumarstva.


Značajan doprinos očuvanju naših šuma ostvaren je
pro vođenjem Zakona o šumama donesenim 1990. go dine.
Tim Zakonom je prvi put u povijesti Hrvatskog
šu marstva kvalitetno i dugoročno riješeno financiranje
gos podarenja šumama na kršu (Istra, Hrvatsko Pri mor je,
dio Like i Dalmacija s otocima), ali i sanacija gos po
darskih šuma ugroženih sušenjem (propadanjem)
koje je već tada poprimilo zabrinjavajuće razmjere.
Naime, od 2.688.687 ha šuma i šumskog zemljišta Re pub
like Hrvatske gotovo 1.143.250 ha ili 43 % zauzimaju
šume na kršu za koje je karakteristično da imaju
veliku vrijednost općekorisnih funkcija, a vrlo malu
gotovo beznačajnu vrijednost i upotrebljivost drvne
mase. Zbog te činjenice očuvanje tih šuma nije se mog lo
osigurati prihodima ostvarenim gospodarenjem tim šu ma
ma (prodaja drvnih sortimenata), što je rezultiralo
nji hovim lošim stanjem s tendencijom stalnog pogor ša nja.
Kolika je bila nebriga za te šume, najbolje govo ri
podatak o samo 58 km izgrađenih protupožarnih prosjeka
s elementima šumskih cesta na cijelome po dru čju. O
po dizanju novih šuma (osim pošumljavanja koje su iz vo
dile omladinske radne akcije), o provođe nju potrebnih
uzgojnih radova, nije moglo biti niti govora.


U cilju očuvanja, bolje reći spašavanja šuma na
području krša, ekonomski i šumarski stručnjaci na te me
lju potreba utvrđenih Programima gospodarenja
šumama na kršu, došli su do spoznaje da bi plaćanje
naknade za korištenje općekorisnih funkcija svih su bje
kata, koji na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju
privrednu djelatnost, osim Poduzeća za šume i pravnih
osoba koji gospodare šumama, u visini od 0,07 % od
ukupnog prihoda, bilo dostatno za gospodarenje šumama
na kršu i sanaciju šuma ugroženih propadanjem.
Taj prijedlog je prihvaćen i kao takav definiran Za ko nom
o šumama 1990. godine, ali i novim Zakonom
2005. godine.


Provođenjem ove zakonske odredbe, odnosno osi gu
ranjem sredstava za gospodarenje šumama, ponaj pri
je šumama na kršu, učinjen je značajan iskorak u
hrvatskom šumarstvu. Racionalno koristeći ova financijska
sredstva gospodarenje šumama na kršu podignuto
je na znatno višu razinu, što je posebno vidljivo u
provođenju preventivnih mjera zaštite šuma od požara,
koje uz sve bolje organizirano i tehnički opremljenije
vatrogastvo opožarene šumske površine i štete od po žara
svodi na prihvatljivu razinu. U proteklih 17 godina
koliko je na snazi ova zakonska odredba, u šumama
Republike Hrvatske, uz ostale radove izgrađeno je pre ko
3.500 km protupožarnih prosjeka s elementima


šum skih cesta. Iz ovih sredstava stalno se obavlja sana cija
opožarenih površina, pošumljavaju se nove po vr šine,
uređuju se šume, razminiraju se minirane šumske
površine i privode svrsi, te provode sve Programima
gospodarenja propisane mjere.


Samo u 2007. godini na temelju provedbe ovog Za ko
na, ostvareno je oko 400 milijuna kuna.


Od tog iznosa u skladu s odredbama Zakona o
šumama 20 % sredstava uloženo je u unaprjeđenje gos po
darenja privatnim šumama putem Šumarske sa vje todavne
službe.


U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu 5 % ili
20 milijuna kuna koristile su vatrogasne zajednice na
području krša, dok je za znanstveno-istraživački rad,
što je također propisano Zakonom o šumama, utrošeno
10 milijuna kuna.


Od preostalih 308 milijuna kuna tijekom 2007. go dine
samo u razminiranje utrošeno je oko 100 milijuna
kuna ili 25 % utrošenih sredstava.Tako visoka ulaga nja
u razminiranje nužno je i višestruko korisno zbog
sigurnosti ljudskih života i zbog mogućnosti gospodarenja
do sada nepristupačnim šumskim površinama.
Za gospodarenje šumama na kršu utrošeno je gotovo
200 milijuna kuna ili 50 % svih prikupljenih sredstava.


Sva ova ulaganja koja su neophodna i nužna, ne bi se
u ovom obimu mogla ostvarivati da se Zakonom o šu mama
nije utvrdio ovaj način financiranja. Pored ostalog
Hrvatske šume d.o.o. su Hrvatskoj vodoprivredi na
ime vodnog doprinosa uplatile 22 milijuna kuna, a upravo
su šume najveći pročišćivač i rezervoar vode. Isto
tako Hrvatske šume d.o.o. su lokalnoj upravi i samo upra vi
platile šumski doprinos u iznosu 48 milijuna kuna.


Ulaganje ostvarenih financijskih sredstava u naprijed
navedene radove koje je nužno, nije ostavilo do voljno
mogućnosti za značajnija ulaganja u sanaciju
šuma, ponajprije šuma hrasta lužnjaka i jelovih šuma,
koje su ugrožene sušenjem (propadanjem). Hrast luž njak,
naša najvrjednija šumska vrsta drveća oštećen je
33,0 % s tendencijom povećanja, dok je jela oštećena
73,7 % također s tendencijom povećanja.


Takvo stanje ovih glavnih vrsta drveća izravno se
odražava i na kvalitetu proizvedenih sortimenata, jer u
etatu hrasta lužnjaka i jele oštećena stabla već sada
sudjeluju s 47 %.


U cilju zaustavljanja ovog negativnog trenda u sta nju
šuma hrasta lužnjaka i jelovih šuma, neophodno je
intenzivirati radove na sanaciji ugroženih šuma. Uko li ko
to ne učinimo posljedice mogu biti katastrofalne.


Zbog toga i zbog nužnosti održavanja dostignute
razine gospodarenja šumama na kršu, donošenje odlu ke
o smanjenju naknade za korištenje općekorisnih
funkcija za 25 % iz koje se financiraju navedeni po treb
ni radovi, zahtijeva temeljitu analizu.