DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ad. 5.Predloženo je da se honorira uređivanje digitalnog
izdanja Šumarskoga lista kao i redovito održavanje
WEB stranica HŠD-a WWW/sumari.hr s cijenom
od 20 kn/stranica. Prijedlog je prihvaćen s jednim
suzdr ža nimglasom.

Šumarski list je od prvoga dvobroja 2008. godine
uvršten uThomson Reuters produkte i informacijske
usluge. Počevši od broja 1–2/2008. “Šumarski list”
bit će indeksiran i abstraktiran u Science Ci ta tion
Indeks Expanded (poznat i kao Sci Search) i Journal
Citation Reports/Science Edition.S obzirom da svi
slični znanstveni časopisi s tom kategorijom ne
honoriraju objavljivanje znanstvenih čla naka, a neki
to i naplaćuju, predloženo je da od 2009. godine
Ured ništvo Šumarskoga lista ne honorira znanstvene
ra dove.

Predloženo je da se lektorici Šumarskoga lista povisi
honorar s 25 kuna na 30 kuna po stranici, budući
da je to današnja aktualna cijena lektoriranja na
tržištu.
Oba prijedloga su jednoglasno usvojena.Upućeno je pismo MRRŠVG u kojemu tražimo po kro
viteljstvo Vlade pri mogućoj organizaciji EFNS
natjecanja u hrvatskoj 2012. godine. Od Mi ni star stva
smo primili potvrdu da su pismo proslijedili
Vladi. Odgovor iščekujemo.

Općinski građanski sud u Zagrebu uputio je prema
HŠD-u prijedlog za mirenje, u postupku tužbe
prema Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije,
pokrenutim zbog njihovog višegodišnjeg ne pla
ćanja najamnine. Prijedlog je proslijeđen našem
pravniku gospodinu Kosu i od njega očekujemo
prav nisavjet.

Ogranak Našice još uvijek nije dostavio popis članstva
te očekujemo da to uskoro učini.

Izv. prof. dr. sc Josip Margaletić, član Saborskog
odbora za zaštitu okoliša, najavio je raspravu u
Saborskom odboru o stanju drvne industrije s obzirom
na utjecaj globalne recesije na tu privrednu
granu te zahtjeve drvoprerađivača za smanjenje ci jena
drvne sirovine i produženje rokova plaćanja.
Na kon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi
Uprav nog odbora: Jakovac, Dundović, Matić, Vlai nić
i Jurjević, usvojen je sljedeći stav. Uz puno ra zu
mijevanje za probleme kolega u drvnoj industriji,
mislimo, poučeni iskustvima iz bliže prošlosti, da
samo snižavanje cijena drveta nije pravi put ka oporavku
drvne industrije. Budući da cijena sirovine
kod finalnih proizvođača, koje u biti treba podržavati
i potpomagati, nije u konačnoj cijeni proizvoda
značajniji čimbenik, cijene drvne sirovine trebaju
pratiti tržište drveta susjednih zemalja, a Država
mora naći drugi način za stimuliranje izvoznika.
Ad. 6.


Do danas je tijekom 2008. godine izašlo 5 dvobroja
Šumarskog lista na 500 + 15 stranica.Tiskano je 27 čla naka
i to 14 iz vornih znanstvenih, 3 pregledna i 10 stručnih.
Članci su napisani iz ovih područja i znanstvenih
grana: uzgajanje šuma 7, is korištavanja šuma 4, uređi va
nje šuma 5, zaštita šuma 2, lovstvo 3, genetika 3, šu mar
ska pe dologija 1, šumarska nastava 1, hortikultura 1,
šu mar ska fitocenologija 1. Članci su indeksirani od više
sekundarnih časopisa, od kojih jedan pripada u bibliografsku
bazu SCI. “Šumarski list” je sadržavao uobičajene
rubrike – Za šti ta porirode, Obljetnice, Znanstveni i
stručni skupovi, Knjige i časopisi, Međunarodna su rad nja,
Izložbe, Iz svijeta gljiva, Iz Hrvatskoga šu mar skoga
društva, In memoriam i dr.


Broj 9–10 časopisa dao je nove upute autorima
članaka koje su prilagođene sekundarnim časopisima i
to ponajprije Science Citation Indeks Expanded.


Potanko izvješće o “Šumarskom listu” u 2008. go di
ni dat ćemo na prvoj sjednici Upravnoga odbora Hr vatskoga
šumarskoga društva u 2009. godini.


Ad. 7.


Predloženo je Povjerenstvo za popis imovine i po tra
živanja na dan 31. 12. 2008. u sastavu:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. – predsjednik,
Đurđica Belić – član,
Ana Žnidarec – član.


Ad. 8. Stručna tema Općekorisne funkcije šuma
aktualizirana je sve češćim glasovima, kako iz Hr vat ske
udruge poslodavaca tako i iz drugih izvora, za ukidanjem
izdvajanja iz privrede od 0,07 % u korist
OKFŠ-a. Nakon provedene diskusije stavovi HŠD-a
mogu se očitati u sljedećem:


Republika Hrvatska raspolaže s više od 2.688.687 ha
šuma i šumskog zemljišta, što je gotovo polovina
cjelokupnog njezinog teritorija. U šumama Republike


3


Hrvatske nalazi se 397 963 000 mdrvne zalihe, s go diš
njim prirastom od preko 10 000 000 m
3,a ukupni


3


go dišnji etat iznosi preko 7 milijuna m. Najveći dio
šuma i šumskog zemljišta, 78 % u vlasništvu je Re publike
Hrvatske, dok su vlasnici ostalog dijela šumoposjednici.Gotovo 95 % šuma Republike Hrvatske su prirodne
šume i kao takve u najvećoj mjeri ispunjavaju svoje
go s podarske, ekološke i društvene funkcije, pri čemu
znatno utječu na kakvoću okoliša i zaštitu prirode.
Zbog uloge šume u životu čovjeka, zbog njezinih vrijednosti,
kako s osnove izravnih koristi od proizvodnje
biomase, tako i zbog velikih vrijednosti općekorisnih
funkcija koje šume imaju, Ustavom Republike Hr vat ske
utvrđene su kao dobro od posebnog interesa za Re pu
blikuHrvatsku.