DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 34     <-- 34 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA HISTOGRAMA DRUGOGA REDA U PROCJENI RELATIVNOG SASTOJINSKOG ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 419-429
drveća ukazuje na dosadašnje gospodarenje, ali i na
buduće propisivanje i provođenje smjernica gospodarenja
(Pernar & Klobučar, 2003).


Obrast je dobar pokazatelj postojećeg stanja prema
normalnom stanju, kako na razini sastojine, tako na
razini dobnog razreda, s tim da je pritom važna primjena
odgovarajućih normalnih modela (Č a v l o v i ć et al.
2006).


Prema Pravilniku o uređivanju šuma (2006) obrast
sastojina definira se odnosom stvarne i normalne temeljnice
u jednodobnim sastojinama, dok je u prebornim
i raznodobnim sastojinama odnos stvarne i normalne
drvne zalihe. Normalna temeljnica, odnosno
drvna zaliha, određuje se primjenom prirasno-prihodnih
tablica domaćih autora. Obrast se prema ovom Pravilniku
iskazuje kao: normalni obrast – iznad 0.80; manji
od normalnog – od 0.50 do 0.80; slab – do 0.50.


Q u a c k e n b u s h et al. (2000) i Ve r b e k e et al.
(2006), poistovjećuju sastojinski obrast s brojem stabala
iskazanim po jedinici površine, te ukazuju da je izuzetno
važan parametar u gospodarenju šumama. Zajedno s
drugim strukturnim parametrima, koristi se u procjeni
obnove, u ocjeni uspješnosti provođenja gospodarskih
mjera ili služi kao indikator (varijabla) za ocjenu drugih
sastojinskih parametara: starosti, temeljnice i volumena.


Č a v l o v i ć et al. (2006) koriste obrast prema broju
stabala glavne (glavnih) vrste drveća kao značajan kri


terij za ocjenu stanja sastojina i kriterija za donošenje
odluka gospodarenja u lužnjakovim šumama.


Primjenom tehnike digitalne obrade sastojinskih scena
u posljednjih desetak godina, došlo je do razvoja novih
metoda u procjene sastojinskog obrasta (B o l d u c
et. al. 1999; Wu l d e r et al. 2000; S t - O n g e & C a v
a y a s , 1997; F r a n c o - L o p e z et al. 2001; H ö l m strom,
2002; Pernar & Klobučar, 2003; Verbek
e et. al. 2006).


Pernar & Klobučar (2003) istražuju mogućnosti
primjene histograma sastojinske scene i vizualne interpretacije
digitalnog ortofota u procjeni relativnog
obrasta i stanja sastojine. U tu svrhu korištene su crnobijele
aerofotosnimke približnog mjerila 1:20000, sa
60 % prijeklopom, pridobivene tijekom cikličkog snimanja
Republike Hrvatske. Provedenim istraživanjem
utvrđeno je da postoje tri oblika histograma prvoga reda
koji se mogu pridružiti odgovarajućim kategorijama
obrasta, te da isti svrsishodno mogu poslužiti u procjeni
obrasta i stanja sastojina.


Prema literaturi o istraživanoj tematici, dosadašnja
istraživanja uglavnom su imala za cilj analizu histograma
s ciljem automatskog prepoznavanja krošanja na
snimkama u doba vegetacije. Istraživanje histograma,
osobito na snimkama u doba mirovanja vegetacije tj.
bez lista, razmjerno je nov pristup.


1. 1. HISTOGRAMI PRVOGA REDA – First order histograms
Histogram grafički prikazuje zastupljenost pojedinih
numeričkih vrijednosti u pikselima digitalne slike.
Na vodoravnoj osi histograma nalaze se iznosi zacrnjenja
u rasponu od 0 do 225, a na okomitoj osi je ukupnibroj piksela s tim zacrnjenjem.


Histogrami sastojina normalnog obrasta su jednostavni,
jednoličnog izgleda, s jednim maksimumom,
kod kojih najveći broj piksela pripada lijevom dijelu
histograma, bliže sredini apscise (Slika 1).


Mean: 98,54 Level: 99
5tdDev:3322 Count: 174
Median: 93 Percentile: 58,89
Pixels: 11919 Cache Level: 1
Slika 1. Histogrami sastojina normalnog obrasta


Figure 1 Histograms of normal stand density


Histogrami sastojina, čiji su obrasti manji od nor- obrast tek neznatno manji od normalnog, imaju histomalnog,
po izgledu su dvojaki. Sastojine kod kojih je grame slične sastojinama normalnog obrasta, ali s ve