DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 27     <-- 27 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
vanih prirodnih vrijednosti, ali su ipak u okvirima vrlo Broj aerobnih mikroorganizama u površinskom dislabe
opterećenosti mineralnim uljima, odnosno nalaze jelu tla (tab. 2) kreće se između 2,2 106 i 6,5 107.
se u okvirima upozoravajućeg sadržaja za osjetljiva
Mješovitu kulturu izoliranu na podlogama u labora


poljoprivredna tla7.
toriju čine bakterije, kvasci, filamentozne bakterije i


U pravilu je koncentracija mineralnih ulja i ukupnih gljive, čiju bi strukturu bilo interesantno analizirati.
lipoidnih tvari znatno niža u jesenskom razdoblju mjerenja,
što korespondira i s rezultatima ranijih istraživanja
(P e r n a r et al. 2006).


1200


Č1000
800
600
400
200
u
,
1
11
1 11 1
11 U.I L L lČl_ Zl Z2 2i Z4 15 Z6 Z7 ZS Z9
1
ZLO 1. 211
1.
Z12 ZIJ Z14
witČiiftjesČT. 1Č5/41 107,S4 L02d/4» 199.22 17J,3 125.S4 1058.21 26,14 1200.U 72,26 165.17 109,1 134.31 105.01
MU-ie.D5.2007. 2S.1S U,27 20«. 24 L0,64 43.iS 26.42 200.5ć 14,81 i 16.»» 5.18 11.67 14.88 33.71 30.11
»LT-mu.aoo7. 101.4* 50,49 47124 18,74 1«.2I 2iA 16.«« 18,09 29.19 15,01 33.9S M.27 17.61 ai.4
MU-20,11.2007, IS.4S 14.26 130.75 7.88 14.54 6.23 4.64 4.3 6.3 4.44 5.73 6.37 5.52 6.16


Slika 7. Sadržaj mineralnih ulja (MU) i ukupnih lipoidnih tvari (LT) na 14 lokacija u šumi Žutica
Figure 7 Mineral oil (MU) and total lipoidal substance (LT) content in 14 locations in Žutica Forest


Rezultati kromatografske analiTablica
2. Broj aerobnih mikroorganizama u tlu
ze razgradnje dizel goriva mikrob-Table 2 Number of aerobic microorganisms in the soil
nom populacijom s lokacije Z3, Oznaka uzorka Broj aerobnih mikroorganizama u 1 g tla (CFU/ml)
pokazuju izuzetno brzu i temeljitu Sample marks Number of aerobic microorganisms in 1 g soil (CFU/ml)
biorazgradnju u roku deset dana u Z1 6 X 107
laboratorijskim uvjetima (sl. 8, c). Z2 3 X 107
Ta je lokacija već duže vrijeme iz-Z3 3 X 107
ložena utjecaju naftnih ugljikovoZ4
3,2 X 107
dika, pa se, kako je već navedeno, Z5 2,6 X 107
mikrobna populacija promijenila u


Z6 2,8 X 107


smjeru onih vrsta koje mogu raz


Z7 2,2 X 106


graditi ugljikovodike. Također je


Z8 4,9 X 106


na toj lokaciji izmjeren viši pH od


5,6 X 106


ostalih (blago lužnata reakcija), a u Z9


Z10 3,5 X 106


takvim uvjetima je razgradnja ug


Z11 7,5 X 106


ljikovodika brža8 (Va n l o c k e et
al. 1975). Z12 3,6 X 107
Z13 4,2 X 107
Z14 6,5 X 107


7 Važno je istaći da ne postoje propisane granične vrijednosti, pa se ovdje koristimo literaturnim izvorima o smjernicama za sanaciju tla
(Dumitru et al. 1998) te o stupnjevanju opterećenosti poljoprivrednog tla (Toti et al. 1998).


Kiselost tla bitan je čimbenik kvalitete staništa za mikroorganizme, pa u izvjesnoj mjeri određuje koji će tip mikroorganizama djelovati
na razgradnju ugljikovodika; u kiselim tlima veći dio biorazgradnje obavljaju gljive, jer većina bakterija ima ograničenu toleranciju za
kisele uvjete okoline.(Jones et al. 1970). Kako se mijenja pH prema neutralnom i lužnatom, broj gljiva opada a bakterija raste.