DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 21     <-- 21 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
ponije i dalje predstavljaju latentne crne točke, odnosno
potencijalne izvore onečišćenja tla. Isplačne jamezbog poplavnog vodnog režima šume Žutica moguutjecati na mikrobnu zajednicu tla. Ispitivnja toksičnosti
iskorištenih isplaka, odnosno nekih komponenti isplaka,
pokazala su da im toksičnost može biti izrazito


velika, a s druge strane, određene biorazgradive kom


ponente mogu povećati broj onih mikroorganizama koji
ih mogu koristiti (B o b i ć et al. 1990, 1993).


Šuma žutica je tipičan primjer polivalentnog ekosustava
s kojim se gospodari u šumarstvu, naftnoj industriji
i vodnom gospodarstvu. Ovo je retencijsko područje,
u koje se upuštaju visoke vode rijeke Save, paje na taj način i potencijalni (hipotetski) akumulatortvari koje se iz poplavne vode sedimentiraju ili na druge
načine zadržavaju u šumi. Podatke o unosu tvari poplavnim
vodama u ovo retencijsko područje ne nalazimo
u literaturi, i držimo da bi ih trebalo sustavno istražiti
i u drugim retencijskim područjima (Mokro polje,


MATERIJAL I METODEIstraživanja su provedena u šumi Žutica kraj IvanićGrada. To je istovremeno retencija za obranu od poplava,
kao i naftno polje s 275 bušotina, od čega je 165 aktivnih
(Pernar et al. 2006, Trupčević 2006).
Područje je valovita nizina (94,3–101 m n.v.) s izraženim
mikroreljefom, (lokalne mikrouzvisine i mikrodepresije
s visinskim razlikama najčešće manjim od1 m). Visina poplave dosiže kotu 98,4 (Vr b e k 1998),
a događa se većinom u travnju.
Cijelo područje prekriveno je kvartarnim sedimentima,
a u strukturi pedosfere izmjenjuju se hidromorfnatla. Najčešće su to pseudoglejevi i euglejevi, a u manjojmjeri zastupljeni su fluvisoli, deposoli te subakvalnatla (Vrbek 1998).
U klimatskom smislu ovo područje karakterizirasrednja godišnja temperatura zraka oko 11 °C, a srednja
godišnja količina oborina je 800–1100 mm.
Dominantna vrsta drveća je hrast lužnjak (Quercus


robur L.), koji je edifikator u nekoliko šumskih zajed


poljskim jasenom (Fraxinus angustifolia Vahl.). Najniže
položaje zauzima crna joha (Alnus glutinosa /L./
Gaertn.), a uz vodotoke i kanale zastupljeni su i vrbici.


Antropogeni i tehnogeni utjecaji na ovom prostoru
snažno su utjecali na sinekološke odnose u šumskom


nica, bilo s običnim grabom (Carpinus betulus L.) ili s


ekosustavu (B a š i ć et al. 1993). Mjestimično je prisut


no sušenje pojedinačnih stabala i grmlja, te propadanje
prizemnog rašća. Infrastrukturu predstavljaju sisaljke,
cjevovodi, mjerne i otpremne stanice, postrojenja za


Trstik, Zelenik itd.). Kad se radi o anomalijama u ekosustavu
povezanim sa štetnim tvarima, pretpostavljamo
da su ovdje najopterećenije mikrodepresije i neposredni
okoliš naftnih postrojenja.


Cilj ovog istraživanja je na pomno odabranim loka


4


cijama u šumi Žutica provesti monitoring tla, koji bi


obuhvatio i kemijske parametre površinskog dijela tla


(10 cm) – pH, ukupni dušik, fosfor i kalij, teški metali,


mjerenje ugljikovodika u zraku tla do 50 cm dubine,
mikrobiološka ispitivanja površinskog dijela tla (ukupni
aerobi) te mineralna ulja i ukupne lipoidne tvari.
Ovakva istraživanja omogućila bi dobivanje uvida u
prostornu distribuciju štetnih tvari u šumi Žutica na temelju
najgorih slučajeva (kad se izuzmu točkasta onečišćenja,
koja su precizno evidentirana i rutinski sanirana)
te njihovu povezanost s poplavnom vodom, parametrima
biološke aktivnosti (aerobni mikrobi, sitni
glodavci, divljač) te florističkim značajkama u sloju
prizemnog rašća.


– Material and methods
(sanirane isplačne jame i središnja deponija) te uredske
i servisne zgrade. Poseban štetni utjecaj pripisuje se
sporom otjecanju poplavne vode zbog guste mreže
prometnica (Vrbek 1998).
Za ovo istraživanje od dvadesetak razmatranih lokacija,
selekcijom je odabrano 14 (sl. 1). Kriteriji su bili,
u skladu s postavljenim hipotezama, da se radi o mikrodepresijama,
da su obuhvaćeni lokaliteti s izljevom
bušotinskog fluida, da su obuhvaćeni lokaliteti s fiziološkom
depresijom drveća manifestiranom u obliku izražene
defolijacije i sušenja stabala, te da je obuhvaćen
što veći prostor šume Žutica.
Nakon uspostave (definiranje pozicija i obilježavanje)
lokacija, tijekom svibnja, lipnja i studenog 2007 godine
obavili smo terenska istraživanja. Na svakoj lokaciji
u dva navrata (svibanj i studeni) sastavljeni su kompozitni
uzorci iz 9 pojedinačnih, raspoređenih u radijusu od
5 m oko oznake točke, iz dubine 0–10 cm. Uzorci su uzimani
PVC sondom (sl. 2). Isto tako uzeti su na svakoj


točki uzorci za mikrobiološke parametre, te uzorci tla u


valjcima, radi određivanja fizikalnih parametara.


Na istim lokacijama obavili smo i jednokratno mjerenje
ugljikovodika u zraku tla (sl. 3). Na svakoj lokaciji
izvršeno je barem dva mjerenja. Razmaci između
pozicija mjerenja iznosili su oko 5 metara. Ukupni broj
mjerenja obuhvaćen ovim istraživanjem iznosi 31.


Mjerenje je izvršeno na dubini od 50 cm.


Na svim lokacijama izvršeno je i mjerenje fotoionizacijskim
i infracrvenim detektorom. Fotoionizacijski


dehidraciju, neaktivne bušotine, prometnice, deponije detektor mjerio je u standardnom modu (donja granica 4 Lokacije su izabrane na temelju rezultata i zaključaka ranije provedenih istraživanja (Pernar & Bakšić 2006 (a), Pernar & Bakšić 2006
(b), Pernar et al. 2006).