DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 20     <-- 20 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Hipoteza je da u uvjetima sezonskog poplavljivanja
distribucija štetnih tvari u šumi Žutica ima difuzni karakter,
gdje ključnu ulogu u njihovu premiještanju ima
poplavna voda. Ona u ovom slučaju ima ulogu otapala,
razrijeđivača i transportera, tako da je prisutna vrlo složena
dinamika tvari u prostoru. Pri tomu je, za sada,
potpuno nepoznato koliki je unos tvari poplavnom vodom
u takav ekosustav, u kojoj mjeri dolazi do sezonskog
premještanja tvari unutar šume Žutica i kakvo je
stanje tla mikrodepresija u Žutici, s obzirom na sadržaj
štetnih tvari (naftni ugljikovodici, teški metali) i mikrobne
populacije.


Pridobivanje sirove nafte vrlo često je povezano s
akcidentima u okolišu2. Na naftnim poljima u Kini čak
0,77–1,85 % sirove nafte dospijeva u tlo (X i o n g et al.
1997). Na naftnom polju na kojemu smo proveli ova istraživanja,
u proteklih 20-ak godina preko 90 % puknuća
dogodilo se na cjevovodima koji otpremaju “mokru
naftu”. To istovremeno govori i o agresivnosti bušotinskog
fluida (nafta – slojna voda – kiseli plinovi), ali i o
pojavi koja se najčešće naziva polucijom (O l d e m a n
et al. 1991). Sastav bušotinskog fluida ovisi o učešću
plinova i vode. Razlike su i u koncentarciji drugih tvari
koje mogu imati štetni utjecaj na okoliš. Tlo kontaminirano
organskim tvarima često ima i povišeni sadržaj kovina,
kao što su olovo, živa, arsen i cink (R o a n e and
K e l l o g g 1996, H i r n e r et al. 2000). U takvim slučajevima
može se smanjiti mikrobiološku raznolikost i tako
umanjiti potencijal mikrobne populacije za biorazgradnju
(D i e l s et al. 1991, B u r k h a r d t et al. 1993).


Veći broj studija pokazao je da promjene u aktivnostima
mikrobnih zajednica tla zbog promjena u okolišu
mogu imati dugotrajan utjecaj na funkcioniranje ekosustava
(K a m p l i c h e r et al. 1998, Z a k et al. 2000).


Tlo funkcionira kao kemijski i biološki filter koji
ublažava utjecaj organskih polutanata na biosferu.
Ovakva uloga realizira se kroz sorpciju i kroz biološku i
kemijsku degradaciju tvari (M c B r i d g e 1994). Za dugotrajno
zadržavanje polutanta u tlu važna je kemijska
sorpcija. Njegova reakcija na poluciju naftom ovisi o
teksturi, kemizmu i mikrobiološkim svojstvima (S a r k
a r et al. 2005). Kontaminirano tlo s druge strane izvor
je onečišćenja za podzemnu i površinsku vodu, te na taj
način i potencijalni kontaminant šireg područja. Takvo
tlo kao i tlo koje je pod stalnim pritiskom unosa raznorodnih
štetnih tvari, smanjene je plodnosti. To se može
manifestirati u obliku narušene vitalnosti drveća i njegova
sušenja, smanjenja broja biljnih vrsta (fitodiverzitet),
odnosno smanjenja općeg biodiverziteta, osobito u
populacijama mikroorganizama. Složenost bioloških,
kemijskih i biokemijskih procesa i uloga mikroorgani


zama u tim procesima, ali i u mehaničkom djelovanju
na tlo, izuzetno je velika. Mineralizacija organskih tvari
rezultira proizvodnjom CO2, fosfata, sulfata i nitrata
koje biomasa tla ponovno mobilizira, a djelomičnom
razgradnjom organske tvari i polimerizacijom više ili
manje složenih organskih radikala nastaje humus, koji
iako predstavlja tek nekoliko postotaka u sastavu tla,
zbog svoje koloidalne strukture povećava kapacitet tla
za zadržavanje vode te sudjeluje u formiranju agregata
s mineralima tla doprinoseći strukturi tla (L u i s et al.
2004). Na mehanička svojstva tla mikroorganizmi utječu
svojom biomasom (40–200 g m-2), kao i hifalnom
strukturom. (Dighton and Koistra 1993, Thorn
1997). Također bakterije i gljive proizvode različite
ekstracelularne spojeve, kao što su koloidni polisaharidi
koji “lijepe” čestice tla i sudjeluju u stvaranju agregata
(R i l l i g et al. 2002).


Uvidom u karakter akcidenata povezanih s pridobivanjem
nafte u šumi Žutica (Trupčević 2006), pokazalo
se da se radilo o propuštanjima fluida3 od po nekoliko
m3 (npr. 1–3 m3), izuzev jednog akcidenta iz
1985. god, kada je ispušteno 300 m3.


Nakon akcidenata redovito je provođena sanacija
terena koja se sastojala u iskopu i odvozu onečišćenog
tla, popravku cijevi i dovozu čistog tla pomiješanog s
pijeskom i živim vapnom. Naftni ugljikovodici imaju
dva glavna načina djelovanja na autohtonu mikrobnu
zajednicu. Za dio mikroorganizama su toksični, a dio
mikrobne populacije može koristiti komponente ugljikovodika
kao izvor energije i ugljika. Rezultat je mikrobna
zajednica u kojoj se povećava broj mikroorganizama
koji mogu koristiti ugljikovodike a smanjuje broj
osjetljivih vrsta. (A t l a s 1984, B o b i ć et al. 1989).


Ovisno o količini i značajkama bušotinskog fluida,
odvija se i njegova biorazgradnja. Biorazgradnja u površinskom
dijelu tla odvija se u pretežito aerobnim uvjetima.
U anaerobnim uvjetima ona teče vrlo sporo (C a sella
& Payne 1996, Rieser-Roberts 1998), a
pokazalo se da su pojedine komponente nafte rezistentne
na anaerobnu degradaciju (A l e x a n d e r 1994).


Opadanje količina naftnih ugljikovodika osobito je
izraženo neposredno nakon akcidenta (Berry & Burt
o n 1997, Delille & Pelletier 2002, Chaineau
2003). To je primarno poslijedica brzog hlapljenja ugljikovodika
kratkih lanaca (kratkolančani n-parafini koji su i najtoksičniji zbog njihove vodotopivosti
(Klug and Markovetz 1971).


Kad se radi o šumi Žutica, posebni status u naftnom
polju imaju sanirane isplačne jame koje su se prije koristile
kao deponije isplake, koja se producira prilikom
bušenja (R u k a v i n a et al. 1990). Takve sanirane de-


U najširem smislu sirovu naftu predstavlja već i bušotinski fluid (“mokra nafta”), koji se nakon odplinjavanja i dehidracije (“suha nafta”)
transportira do rafinerija.


U ispuštenom fluidu prevladavala je slana voda - 50 do 90 %.