DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 71     <-- 71 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz
područja šumarstva, primarne prerade drva, zaštite
prirode, lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i sl., prikaze
iz domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i
unapređenje šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što
se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke
i crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe
drva, te radove Hrvatskoga šumarskoga društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani
jasno i sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i
stručni članci u prilogu trebaju imati sadržaj


u t
(sažetak) na engleskom il
ilili
ii njemačkom jeziku (iz
posebnih razloga na nekom drugom jeziku), podatke
i zaključke razmatranja. Sažetak na stranom jeziku
treba biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.
Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


– Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
– U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono
što omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke
i prakse.
– Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskoga lista, zajedno s prilozima
(tablice, crteži, slike...), što znači do 16 stranica s
proredom na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti
radove nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta
tu opsežnost opravdavaju.
– Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se
radi o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
– Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.
– Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
– Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i sl.
– Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da
budu razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
– Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti
odvojeno od teksta i napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu biti
u omjeru 2:1, odnosno u JPG formatu, rezolucije 72
dpi.
– Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti
jasne i kontrastne.
– Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
– Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1.
Klepac, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
2.
Prpić, B., N. Komlenović, Z. Seletkov
i ć 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj,
Šumarski list 112, (5–6): 195–215, Zagreb.
– Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. ing. ...).
– Tekst članka treba (osim izuzetno), kompjutorski
pripremiti.
– Potpuno završene i kompletne članke slati na
adresu Uredništva. Autori su odgovorni za točnost
prijevoda na strani jezik.
– Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
– Autori koji žele separate – posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem
rukopisa. Separati se posebno naplaćuju, a trošak se
ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.
– Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOGA LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477, 48 28 359
Telefax: 48 28 477


l


E-mail: urednistvoŽsumari.hr


WEB stranica: www.sumari.hr