DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUĆNI SKUPOVI


PRIRODNI ZEOLITNI TUF IZ HRVATSKE U ZAŠTITI OKOLIŠA


U ožujku 2005. godine održan je u Intitutu za međunarodne
odnose (IMO) Okrugli stol u organizaciji istraživačkoga
tima Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu
okoliša i regionalni razvoj, gdje se posebno ističe tim
koji je vodio prof. dr. sc. Tugomnir Filipan. Tim koristi
inovativne tehnologije i tehnološke postupke za smanjenje
emisija štetnih tvari u okoliš pomoću specijalnoga
prirodnog supstrata zeolitnog tufa iz područja Krapine.


Kako je bilo određenih teškoća oko objavljivanja, radovi
predani poslije Okrugloga stola tiskani su u zborni


čitih područja. Između ostalih, zanimljivo nam je izlaganje
pod naslovom “Primjena zeolitnoga tufa (Agrarvitala
SPS 30) u šumarstvu”, u kojemu je opisan pokus
s običnom smrekom u subalpinskom pojasu Tirola.
Kako u šumarskim glasilima do danas nije objavljen
niti jedan rad o zeolitnom tufu, u ovome prikazu sadržaja
okrugloga stola dajemo širi prikaz toga članka.


Predgovor je dao direktor IMO-a dr. sc. Mladen
S t a n i š i ć , a Uvod prof. dr. sc. Tugomir F i l i p a n , dr.
sc. Sanja Tišma i dr. sc. Anamarija Farkaš.


ku pod gornjim naslovom tijekom početka 2008. godine. U zborniku redom su objavljeni ovi radovi izloženi


Na Okruglom stolu održano je 14 izlaganja, znanna
Okruglom stolu:
stvenici su iznosili rezultate svojih istraživanja iz razli-


Tibljaš, D., S. Šćavničar: “Nalazišta zeolitnoga tufa u području Krapine”


U radu se navodi više nalazišta zeolitnoga tufa u lolita, najvrijednije komponente prirodnoga zeolita,
navedenome području, uz napomenu kako je kameno- najbogatiji.
lom u Donjem Jesenju, s obzirom na količinu klinopti


Cerjan-Stefanović Š.: “Fizikalno-kemijske karakteristike zeolita Donje Jesenje”


Profesorica Cerjan-Stefanović ukazuje kako je mi-i njihov utjecaj na proces uklanjanja nekih metalnih i
neraloškom analizom zeolitnoga tufa kao dominantni nemetalnih iona. Izmjerene su koncentracije kationa i
mineral utvrđen klinoptilolit, a fizikalno-kemijskom aniona na pripremljenim uzorcima zeolita iz rudišta.
analizom utvrđena su svojsva i kapacitet ionske izmjeDokazano
je kako se prirodni zeolit iz Donjeg Jesenja
ne te kemijske reakcije i selektivnost prema kationima. može koristiti u različitim kemijskim procesima ionske
Određena je količina izmjenjivih kationa iz zeolita, kao izmjene, sorpcije, dehidracije i hidracije.


F i l i p a n , T., A. F a rk aš , S. Ti š m a, A. B u t o r ac , Š. C e r ja n-S t e f a n o vi ć:


Proizvodnja, svojstva i primjena zeolitnog tufa (Cp*) te pripravaka “SMS” iz Donjega Jesenja


Prof. dr. sc. Tugomir Filipan, dipl. ing. kemije, koji
je zapravo prvi otkrio i analizirao zeolitni tuf iz Donjega
Jesenja, prognozirao njegovu djelotvornost u zaštiti
okoliša i prirode te pokrenuo istraživanja, surađujući u
mnogim područjima, navodi u ovome članku zajedno
sa svojim suradnicima kako se priprema gotov proizvod
od rudišta do aktivacije proizvoda za tržište. Ukazuje
na glavni mineral klinoptilolit (CP) za koji je utvr


đen kapacitet izmjene kationa (CEC) i sorpcija te na
egzaktno provedene pokuse kojima je vrednovana
učinkovitost zeolitnoga tufa i pripravaka SPS-a. U
članku se govori o primjeni zeolitnoga tufa u poljopri


tt puna s vredi i šumarstvu, u zaštiti okoliša, kao dopuna stočnoj
hrani, za staje i peradarske farme, u industriji, u obradi
vode, u obradi otpadnih tvari, u kućanstvu i za uklanjanje
opasnog otpada.


Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Ž. Vađić: Mogućnost korištenja zeolitnih pripravaka za popravak tla


Autori tvrde kako zeolitni pripravci utječu na formiranje
stabilne mrvičaste strukture, a preko nje na
praktički sve značajke tla, vodozračne prilike, odnosno
infiltraciju, zadržavanje i pokretljivost vode u tlu, podižu
plodnost tla i povećavaju prinose i kakvoću poljoprivrednih
kultura koje smo do sada istraživali.


Zeoliti povećavaju kapacitet vezanja svih aktivnih
tvari, uključujući i onečišćenja u adsorcijskom kom


pleksu tla, pa tlo ima ulogu univerzalnog prečistača
vode i čuva podzemnu vodu od onečišćenja. Zeolite
smatraju “materijalima budućnosti”, a istraživanja mehanizma
djelovanja i svakovrsnih učinaka zeolita u tlu i
agroekosustavu kao multidisciplinarna, uključujući sve
struke okupljene na ovom okruglom stolu.