DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 363-369


UDK 630* 907


PROSTORNI PRIKAZ NIZA DEBLJINSKIH RAZREDA PRVE IZMJERE TRAJNE
PLOHE U PRAŠUMI “ČORKOVA UVALA” 1957. GODINE


SPATIAL PRESENTATION OF DIAMETER CLASS SERIES FROM THE FIRST
MEASUREMENT OF THE PERMANENT PLOT IN
“ČORKOVA UVALA” VIRGIN FOREST IN 1957


Petar PREBJEŽIĆ*


U “Šumarskom listu” broj 7–8/2007. prikazani su
vertikalni profili i pregledna slika pokusne plohe u sastojini
prašume “Čorkova uvala” u području Nacionalnoga
parka “Plitvička jezera” i to grafičkom konstrukcijom
iz ptičje perspektive. Budući da je cilj objavljenih
grafičkih prikaza predočiti što zorniju sliku sastojine na
pokusnoj plohi, otišli smo u prikazivanju korak dalje.


Kako je promjer stabla glavni čimbenik u izračunu
temeljnice i drvnoga volumena, odlučili smo distribuirati
stabla u sastojini po debljinskim razredima (tab. 1.)
i prikazati grafički. Strukturu sastojina uzeli smo iz
P r p ić (1979). Iz navedenoga rada koristili smo strukturu
broja stabala po debljinskim razredima (N) i projicirali
u prostorni prikaz iz ptičje perspektive.


Utvrdili smo pet debljinskih razreda i to:


1. debljinski razred do 10 cm prsnoga promjera stabalca,
2. od 11 cm do 30 cm prsnoga promjera stabla,
3. od 31 cm do 50 cm prsnoga promjera stabla,
4. od 51 cm do 80 cm prsnoga promjera stabla,
5. preko 81 cm prsnoga promjera stabla
Projekciju slike strukture sastojine izradili smo zasebno
za svaki debljinski razred (vidi slike od 1. do 5.).


O distribuciji stabala po debljinskim razredima možemo
sada govoriti u svezi s prostorom: o strukturi stabala,
kategoriji tla s obzirom na kamenitost i krške fenomene
(škrape, vrtače, stijene), konfiguraciju terena,
ekspoziciju, inklinaciju, nizovima stabala izraslih u redovima
na trulim ležećim stablima i dr.


Prikazana interpretacija sastojina pruža mogućnost
kompleksnog razmatranja njezinih strukturnih odnosa
i zasigurno o ulozi trajanja života vrsta drveća koja


tvore prašumu.


Tablica 1. Prašuma “Čorkova uvala”, površina 1 ha, broj stabala, stanje 1957. godine
Table 1 Virgin forest of Čorkova Uvala area 1ha, number of tres, state in 1957


Debljinski razred – Diameter class


<10
11-30
31-50
51-80
80<


Sveukupno – Total


Bukva – Beech
358
195
39
19
-


611


Struktura sastojine – Stand structure
Vrsta drveća – Species
Jela – Fir Smreka – Spruce


39 12


37 11


11


17 3


21 4


125 30


Ukupno – Total


409
243
50
39
25
766


LITERATURA – References


Anić, M., 1965: Prasuma “Čorkova uvala”, rukopis.


P r e b j e ž i ć , P., 2007: Grafički porikaz strukturnih odnosa
u sastojini prašume bukve i jele (Abieti
Fagetum illirycum Horv. 1938) “Čorkova uvala”
na području Nacionalnoga parka Plitvička jezera,
Šum. list 7–8: 345–352.


P r p i ć , B., 1979: Struktura i funkcioniranje prašume
bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38)
u Dinaridima SR Hrvatske, Drugi kongres ekologa
Jugoslavije, knjiga 1. Zagreb: 899–924
Hrvatske.


Petar Prebježić, dipl. ing. šum., Pašmanska 10, 10 000 Zagreb