DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 337-341
UDK 630* 165 (001)


ANALIZA DNA HIBRIDNIH PLATANA (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.)
DRVOREDA GRADA SARAJEVA


DNA ANALYSIS OF LONDON PLANETREE OF TREE LINED WALKWAYS
OF THE CITY OF SARAJEVO


Emira HUKIĆ1, Aikaterini DOUNAVI2, Dalibor BALLIAN1


SAŽETAK: U ovom članku prikazano je istraživanje tri skupine stabala hibridne
platane (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) iz aleja sa Sarajevskog područja,
točnije s lokalitetima: Ilidža, Nedžarići, Dobrinja. Platane su zasađenu
u različitim razdobljima, početkom 20 stoljeća, potom osamdesetih godina
pred Olimpijske igre u Sarajevu, te neposredno nakon domovinskog rata u Bosni
i Hercegovini. Kao kontrola u ovom istraživanju uporabljena je istočnjačka
platana (Platanus orientalis L.) podrijetlom sa Cipra.


Uspoređene su četiri mikrosatelitne (ccmp3, ccmp6, ccmp7, ccmp10) i jedna
nekodirajuća hloroplastna DNA regija (trnT-trnL) te jedna jezgrena (5S)
regija. Na temelju dobivenih rezultata nije bilo moguće razlikovati istraživane
jedinke.


Ključne riječi: Hibridna platana (Patanus x acerifolia), DNA, mikrosateliti


UVOD – Introduction


Hibridna platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) Danas jedinke koje su sađene tijekom austrougarske
već je dugo zastupljena u bosanskohercegovačkim gravladavine
dostižu zavidne dimenzije, kako visinom,
dovima kao hortikulturna vrsta drveća. Tako je postala tako i promjerom, a kao primjer mogu poslužiti platane
tradicionalno i vrlo cijenjeno parkovno drvo. Platana se u Velikoj aleji na Ilidži, koje su sađene početkom 20.
sadi i njeguje diljem Europe, što ne čudi ukoliko saglestoljeća
(Slika 1). Sadnja platana u Sarajevu i drugim
damo njezina svojstva, koja su prikladna u svim gradbosanskohercegovačkim
mjestima nastavlja se i kasniskim
sredinama. je, a posebice u razdoblju pred Zimske olimpijske igre u


Sarajevu (1983 godine), kao i u vrijeme nakon Domo


Platana je u Bosni i Hercegovini alohtona vrsta koja
vinskog rata u BiH, tijekom 1996. i 1997. godine.


ne gradi prirodne populacije, a prvi put se pojavljuje
kao unesena vrsta za vrijeme austrougarske vladavine, Najbliže prirodne populacije istočnjačke platane ( P.
prije 120 godina. Tada najprije počinje sadnja, oko že-orientalis L.) nalaze se u Makedoniji (Jovanović
ljezničkih postaja, a kasnije i u parkovima, drvoredima i 1971). Ova platana raste na riječnim sprudovima Varalejama.
Kao materijal za sadnju rabe se jedinke hibriddara
i njegovim pritokama, do Skopske doline i nizne
platane, nastale križanjem između P. orientalis L. i P. vodno, posebno u toku rijeke Strume i oko Dojranskog
occidentalis L. (P. x acerifolia), koje se masovno korijezera,
gdje gradi šumsku zajednicu s orahom (Juglanste
u Europi sredinom 19. stoljeća. do-Platanetum orientalis Em et Džek., 1961). Platana


u tim prirodnim uvjetima raste na nadmorskim visina


ma između 100 i 500 m dok se rjeđe penje do 700 m. U


Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20,


71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. tim optimalnim ekološkim uvjetima, između 40. i 50.


2


Forstliche Versuch und Forschungs anstalt Baden-Württemberg, godine starosti, platane postižu visinu od 40 m i drvnu
Abteilung Waldökologie, Wonnhaldestraße 4, masu do 1300 m3/ha (Stefanović 1977).
79100 Freiburg, Deutschland.


337