DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 97     <-- 97 -->        PDF

T. Bošnjak, P. Jurjević, G. Seletković: Korištenje pesticida u skladu FSC šuma
Od 17. listopada 2002. godine certificirana je ukupistit


do tada mogli koristiti
ii u
uuz suglasnost Ministarstva. U
na površina Hrvatskim šuma d.o.o. (2 mil. ha). “FSC 2007
20072007.
.. godin
godingodini
ii dopunje
dopunjedopunjen
nn j
jje
ee popi
popipopis
ss zabranjeni
zabranjenizabranjenih
hh tvari
tvaritvari.
.. Dopu
DopuDopu-
-akreditirana
certifikacija znači da se šumom gospodari šteni su neki biološki
ii i
ii biotehnički pripravci. Postavljaošk bio
prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim se pitanje kako zaštititi oblovinu listača i četinjača. Nastandardima”.
U skladu s FSC standardima od 2006. go-meće se pitanje šumskog reda i higijene šuma.


06. g
ji su se


”.


dine znatno je ograničena uporaba pesticida koj


S. G l a v a š , M. G l a v a š : Štetočinje i zaštita biljakau rasadniku Podbadanj
povodom 100 godina rada
U Crikvenici je prije 100 godina osnovan prvi šum-Aztec (11x), Pirox Fluid, Fastac i Decis. Tlo i sjeme
ski rasadnik Podbadanj. Daje se pregled aktivnosti u protiv polijeganja ponika, miševa i puževa tretirano je
zaštiti od štetočinja za razdoblje 1993. do 2007. godisredstvima:
Captan (12x), Mesurol (35x), Pužomori i
ne. Determinirano je devet uzročnika biljnih bolesti. Valaton. Korovi su uništavani glifosfatima: Cidokor
Za njihovo suzbijanje korišteni su sljedeći fungicidi: (16x), Mentor (10x), Hercules (16x), Herbokor i
Benlate, Cuprablau (9x), Merpan (13x), Kidan, Antra-Roundap. Godine 1997. bilo je proizvedeno nekoliko
col, Bavistin (27x), Mythos i Tilt (16x), Rubigan (17x). stotina tisuća sadnica borova i hrasta medunca i oko
Za štetnu entomofaunu primijenjeni su: Folimat (11x), 20.000 hortikulturnih sadnica.


M. Franjević: Pojava borovog srčikara Tomicus destruens (Wollastom, 1865)
na Punti Velebit kraj Zadra
U borovoj kulturi u Punti Velebit utvrđena je prisutljem
poduzimanja mjera za smanjenje njegove popunost
borova srčikara. On je praćen od svibnja 2006. do lacije metodom “lovnih stabala”.
srpnja 2007. godine. Nakon stresa stabala (požar, suša) Na kraju želimo istaći da je to bila jedna od
čini velike štete. Tako je bilo tijekom zime 2002./2003. najboljih Šumarskih sekcija, jer je aktivnost sudionika


god., kada je bio jak napad u predjelu Valbonaša kraj bila na visokoj razini po broju tema, po aktualnoj proPule
nakon sanacije požarišta na alepskom boru. Ta blematici i sudjelovanju u raspravi. Šteta je što nije
vrsta je opisivana kao T. piniperda koja dolazi na obič-došlo više sudionika iz šumarske operative, pa bi taj


nom boru i crnom boru u unutrašnjosti Hrvatske. T. propust u Hrvatskim šumama d.o.o. trebalo popraviti
destruens, osim na alepskom boru i na piniji i primorna
sljedećem Seminaru 2009. godine.
skom boru. Praćena je bioekologija tog štetnika s ci-Dr. sc. Miroslav Harapin


PRIZNANJA


ZLATNA MEDALJA ZA mr. sc. PETRA JURJEVIĆA


Hrvatsko društvo biljne zaštite na 52. seminaru biljne zaštite održanom
u Opatiji od 5. do 8. veljače 2008. godine, dodijelilo je Povelju uz
zlatnu plaketu mr. sc. Petru J u r j e v i ć u , dipl. ing. šumarstva, za organizaciju
i brigu zaštite šuma u Republici Hrvatskoj.


Mr. sc. Petar Jurjević rođen je 18. svibnja 1947. godine u Ličkom
Ribniku kraj Gospića. Gimnaziju pedagoškog smjera “Nikola Tesla” u
Gospiću završio je 1966. godine. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu, Šumsko-gospodarski smjer, 1971. godine.


Zaposlio se 1972. u Šumskom gospodarstvu Gospić na radnom mjestu
pripravnika u Šumariji Perušić. Iste godine prelazi u Službu uređivanja
šuma u Šumskom gospodarstvu. Na tom radnom mjestu ostaje do
kraja 1974. godine, nakon čega je obavljao dužnost upravitelja Šumarije
Gospić u razdoblju 1. 1. 1975 – 31. 3. 1979. godine. Osnivanjem RO
šumarstva na kršu Gospić 1979. godine, imenovan je tehničkim direktorom
te organizacije, a zadužen je bio za problematiku zaštite šuma.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Velik je doprinos dao zaštiti šuma od požara. Početkom
1985. godine imenovan je direktorom Šumskog
gospodarstva “Lika” Gospić, a već sljedeće 1986. godine
dolazi u Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo,
gdje obnaša dužnost glavnog republičkog inspektora
za šumarstvo i lovstvo.


U slobodnoj Hrvatskoj osnivanjem javnog poduzeća
Hrvatske šume p.o. Zagreb 1. studenog 1991. godine
preuzima dužnost stručnog suradnika za zaštitu šuma. U
travnju 1992. postiže stupanj magistra znanosti na Šumarskom
fakultetu s magistarskim radom pod naslovom
“Štetna entomofauna u kulturama četinjača Medak”.


Poslije magisterija iste godine imenovan je rukovoditeljem
Službe za ekologiju i zaštitu šuma u Direkciji
Hrvatskih šuma, gdje i danas radi. U istom razdoblju
radio je i poslove interne kontrole u oblasti zaštite šuma,
a rukovodio je i Službom za lovstvo.


Služba koju vodi 17 godina, od osnivanja Hrvatskih
šuma uspostavila je njegovim zalaganjem jedinstven
sustav praćenja zdravstvenog stanja i zaštite šuma u Hrvatskoj.
Ta Služba za ekologiju i zaštitu zajedno sa Centrom
za dijagnozno i prognozne poslove u šumarstvu u
Šumarskom institutu u Jastrebarskom, Zavodom za zaštitu
šuma i lovstvo Šumarskog fakulteta u Zagrebu i
Odjelima za ekologiju i zaštitu šuma u Upravama šuma u
Hrvatskoj, preko rukovoditelja odjela i stručnih suradnika
za ekologiju i zaštitu, čini jedinstven sustav razvoja
ekologije i zaštite šuma na području Republike Hrvatske.


Služba za ekologiju dala je dragocjen doprinos u
segmentu zaštite šuma od požara u dobroj suradnji s


državnim organima kao što su Ministarstvo unutarnjih
poslova, Uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u vrlo
dobroj suradnji sa šumarskom operativom.


Mr. sc. Jurjević je izuzetan rukovoditelj, organizator,
koordinator i transmiter znanstvenih i stručnih dostignuća
u šumarskoj praksi iz područja ekologije, zaštite
šuma, šumskih požara i primjene pesticida, ponajprije
bioloških i biotehničkih pripravaka u integriranoj
metodi sprječavanja i suzbijanja biljnih bolesti i štetnika
u šumama.


Magistar Petar Jurjević autor je i koautor znatnog
broja stručnih i znanstvenih članaka objavljenih u raznim
stručnim publikacijama. Koautor je sljedećih monografija:
“Jela u Hrvatskoj”, “Obična bukva u Hrvatskoj”,
“Poplavne šume u Hrvatskoj”. Održao je zapažena
predavanja iz tematike ekologije s posebnim naglaskom
na očuvanje šumskih ekosustava i zaštite šuma
od požara. Predsjeda i rukovodi sastancima ekologije i
zaštite kada se razmatraju problemi napada biljnih
bolesti i štetnika te donose odluke o preventivnim i represivnim
mjerama suzbijanja. Angažirani je član Komisije
za ocjenu utjecaja kanala Dunav-Sava, Hrvatskog
ekološkog društva, Hrvatskog entomološkog društva
i predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva.


I na kraju, dragi naš Peco hvala Ti za sve, hvala što si
dio nas šumara. Radosni smo što te imamo baš tu gdje jesi
i baš takvog kakav jesi, pa ti u ime šumara Hrvatske, na
čijem si čelu, od srca čestitamo na ovom zlatnom odličju.


Dr. sc. Miroslav Harapin