DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 94     <-- 94 -->        PDF

52. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE
Opatija 5. – 8. veljače 2008. godine
Uvod


52. Seminar biljne zaštite održan je u Opatiji, kojega
su organizirali Hrvatsko društvo biljne zaštite,
Agronomski fakultet u Zagrebu pod pokroviteljstvom
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Seminar je otvorila predsjednica prof. Jasminka
Igrc Barčić.
Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima.
Zatim je prikazan kratak film o preminulom akademiku
Milanu Maceljskom, a o njegovom životu i
radu govorio je prof. Damir Ivanković.


Nakon himne i pozdrava uzvanika, podijeljene su
nagrade i priznanja zaslužnim članovima društva. Dodijeljena
su dva priznanja, a jedno od njih je primio mr.
sc. Petar J u r j e v i ć , i to Zlatnu plaketu s poveljom za
organizaciju i brigu o zaštiti šuma u Hrvatskoj.


Promovirani su i novi magistri i doktori znanosti
koji su magistrirali i doktorirali u razdoblju od prošlogodišnjeg
do ovog seminara. Promovirana je i dr. sc.
Dinka Matošević iz Šumarskog instituta u Jastrebarskom
s temom: Lisni mineri drvenastog bilja u Hrvatskoj
i njihovi parazitoidi, a mentor je bio prof. Boris
Hrašovec. Radni dio seminara imao je 6 sekcija, 5
agronomskih i 1 šumarsku. Prezentirana su 64 referata.
Na šumarskoj sekciji bilo je 18 tema. Održana su 2
okrugla stola: 1. Treba li Hrvatskoj mala namjena (“minor
uses”) sredstava za zaštitu bilja” i 2. Poljoljekarne –
kakve jesu, a kakve bi trebale biti. Na kraju seminara
održana je godišnja skupština društva. Seminaru je bilo


B. Hrašovec: Neke nove spoznaje o učinkovitosti
Šumarska operativa usvajala je paralelno s razvojem
novih metoda monitoringa i suzbijanja populacija
potkornjaka s posebnim naglaskom na biotehničke
metode. Došlo je do zamjene cjevastih “Bakkeovih
klopki” novim pločastim naletnim klopkama pod nazivom
“Theysohn”. Praksa je pokazala da pločaste klopke
u obliku trokrake zvijezde daju bolje rezultate.
Klopke mogu biti sa i bez tekućine. Produljen je vijek
aplikatora (dispenzera), tako da npr. kod smrekinih


nazočno oko 750 stručnjaka iz Hrvatske i susjednih
zemalja, a šumara je bilo oko 60. te nagrađeni student
šumarstva kao gost društva, Filip Samar ž i j a .


Slijeva: Prof. dr. sc. M. Glavaš otvara Sekciju i Radno predsjedništvo:
Dr. sc. M. Harapin, Mr. sc. M. Dasović i Izv. prof. dr. sc. J.
Margaletić


Šumarska sekcija
U šumarskoj sekciji sudjelovali su znanstvenici i
istraživači sa Šumarskog fakulteta, iz Šumarskog instituta
te stručnjaci iz šumarske operative. Prisutni su bili
sudionici iz Uprava šuma Podružnica: Bjelovar, Delnice,
Gospić, Karlovac, Koprivnica, Našice, Nova Gradiška,
Osijek, Senj, Vinkovci i Zagreb i iz Direkcije
Hrvatskih šuma. U radu su sudjelovali i znanstvenici iz
inozemstva: Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i
Slovenije. Moto šumarske sekcije bila je problematika
potkornjaka glede njihove uloge i značaja u procesu
propadanja smrekovih i jelovih šuma. Slijede izlaganja:


metoda za suzbijanje potkornjaka


potkornjaka na većim nadmorskim visinama gdje
imaju jednu generaciju, dovoljan je samo jedan dispenzer
bez mijenjanja drugim novim. Pokazalo se da se
feromonski dispenzeri mogu koristiti na lovnim stablima
tretiranim kontaktnim insekticidima. FSC smjernice
to neće dopuštati. Uz primjenu novih metoda ne
smiju se zaboraviti “stare” mehaničke metode prevencije
koje uključuju otkoravanje kod redovnih sječa.


M. Harapin: Suzbijanje potkornjaka u Hrvatskoj – povijesni pregled
Potkornjake kao ostalu štetnu entomofaunu može-da. Potkornjaci se mogu suzbijati preventivno i repremo
suzbijati mehaničkim, kemijskim, biotehničkim i sivno. Važna preventivna mjera je šumsko-uzgojna:
integriranim metodama. Klasičan primjer najstarije prava vrsta na pravo mjesto i mješovite sastojine. Zamehaničke
metode su lovna stabla. Kemijske metode tim slijedi provođenje šumske higijene, a to je pravoznače
primjenu insekticida na lovnim stablima, pa ne vremena sječa fiziološki oslabljenih i polusuhih stabatreba
otkoravati i spaljivati koru s potkornjacima. U la. Iza toga slijedi šumski red. Nakon sječe crnogorice
biotehničke metode spada primjena feromona. Tu spatreba
okresati grane i složiti u hrpe te oguliti koru na
da predatorski i parazitoidski kompleks. Intergrirano trupcima i panjevima. Mogu se primijeniti i insekticidi.
suzbijanje je racionalno kombiniranje opisanih meto
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 95     <-- 95 -->        PDF

M. Pernek: Potencijal patogene gljive Beauveria bassiana u suzbijanju potkornjaka
Beauveria bassiana je entomopatogena polifagna Pityokteines. U Hrvatskoj je istraživanje provedeno na
gljiva korisna kao biološka metoda zaštite protiv razli-dva lokaliteta. Na lokalitetu Trakošćan mortalitet je bio
čitih vrsta štetnika. Na jelovim potkornjacima nisu ra-11,6 do 25,2 %, a na lokalitetu Litorić 1,7 do 13,2 %
đena istraživanja za redukciju potkornjaka iz roda populacije potkornjaka.


B. Liović : Utjecaj sistemičnih fungicida na razvoj pepelnice na hrastovom pomladku
Pepelnica je velika prijetnja poniku i pomladku hra-ma šuma Podružnicama: Zagreb, Sisak i Bjelovar. Prista
lužnjaka, jer je na mnogim lokalitetima bitni čimbe-mijenjeni su: Cabrio Top, Amistar extra, Artea plus i
nik za preživljavanje hrastova pomladka, a time i ob-Rotondo početkom svibnja kod prve pojave pepelnice.
nove hrastovih šuma. U 2004. godini primjenjivani su Sljedeća primjena je bila nakon 2–3 tjedna. Učinkofungicidi
protiv pepelnice na 9.739 ha. Utjecaj siste-vitost je bila odlična.


Ut
mičnih fungicida na pepelnicu ispitivan j
jje
ee na Uprava-


Pilaš, M. Pernek: Utjecaj temperature i oborina na populaciju gubara –


mogućnost za prognozu gradacije


Redovito praćenje gubara provodi se od 1971. godi-sa napada. Rezultati pokazuju da se gradacije događaju
ne. Obrađena je metoda prognoze populacije gubara svake 5–6 godine, a da do jakih napada dolazi svakih
primjenom softverskog paketa Statsoft 5.5, a korišteni 11–12 godina. Postoji jaka veza između klimatskih
su alati Fast Furier analize za izračun periodizma i kliz-čimbenika (temperature i oborine) i napada gubara.
ne sredine (“Moving Average”) za trend pojedinih kla-


G. Csoka: Gubar – šampion među šumskim štetnicima u Mađarskoj
Prvi registirirani napad gubara u Mađarskoj bio je U zadnjoj gradaciji (2003–2007) najjačoj ikad zabi1840.
godine. Periodične gradacije događaju se svake lježenoj, u kulminaciji 2005. godine bilo je napadnuto
4–12 godine, jake gradacij javljaju se svake 8–10 212.000 ha, od čega je 40.000 ha tretirano regulatorima


je
ee j
i o sinteze hitina (biotehničko suzbijanje). Nakon golobrsta


godine. Kvantitativni podaci o napadu gubara vode seod 1961. godine. U razdoblju od 1961–2007. godine, pojavila se hrastova pepelnica i hrastov krasnik.
prosječno je godišnje napadnuto oko 13.000 ha.


A.
Vukadin: Opasnost od unosa azijske strizibube Anoplophora chinensis
u Republici Hrvatskoj
Azijska cvilidreta uvrštena je na karantensku listu
za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih
je u u za bilj
biljbilje i biljn
biljnbiljne proizvod
proizvodproizvode (tu su i sv
svsve vrste šumskoge i e e (tu su i e vr


EPPO A1 broj 187. Rasprostranjena je u veliko
velikovelikom
mm dijel
dijeldijelu za
Azije. Spada u polifagne štetnike jer napada skoro sve drveća i grmlja). Najvažnija mjera je za sprječavanje
vrste šumskog drveća. U Europi
ii j
jje
ee prvi put nađena unošenja ovog opasnog štetnika strogo provođenje fi


ća. urop p2000. godine u Italiji
ii u
uu Lombardiji
LombardijiLombardiji,
,, a 2003. godine u tosanitarnih mjera kontrole uvoza sadnica iz rizičnih


j a
lja, a u


Francuskoj u Soyons-u. U Hrvatskoj, sukladno EU di-zemalja, a u slučaju nalaza treba provesti stroge mjere
rektivi 2000/29/EC, prihvaćen je Pravilnik o mjerama eradikcije.


M. Dasović, A. Krbavac: Protupožarna zaštita na području
Uprave šuma Podružnice Gospić
Izvršena je analiza požara koji su se dogodili u po-travnju 46 (40 %) požara. Požari se najčešće javljaju
sljednjih 8 godina. Od ukupne površine Uprave od između 12 i 16 sati. Za osam godina opožareno je


310.356 ha površine drugog stupnja opasnosti iznose 20.004 ha ili 176 ha po požaru. Godišnji prosjek je
7,4 %, trećeg 44,2 % i četvrtog 48,4 % površine. U raz-2.500 ha. Za 48 % požara uzrok je nepoznat, 28 % je
doblju od 2000–2007. bilo je 114 požara. Najviše po-nekontrolirano paljenje korova. Godišnji trošak gašežara
je bilo u šumarijama Donji Lapac, Gračac i Peru-nja iznosi 226.000 kn, a gubitak na drvnoj masi i
šić. U srpnju i kolovozu bilo je 55 (48 %), a u ožujku i OKFŠ-u je 8,5 mil. kn.
A. Krbavac, M. Dasović: Potkornjaci – dugogodišnji problem na području
Uprave šuma Podružnica Gospić
U cilju praćenja pojave i gradacije potkornjaka po-nog potkornjaka (Ips typographus) i 6-zubog smreki


u pstavljene s
ssu
uu 24 feromonske klopke za 8-zubog smreki-nog potkornjaka (Pityogenes calcographus). I. typo
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 96     <-- 96 -->        PDF

grap/zM« prve generacije ima maksimum sredinom svibnja,
a druga generacija u prvim danima srpnja. P calcographus
ima prvu generaciju u drugom dijelu svibnja,
dok je druga generacija najbrojnija u drugoj polovicisrpnja. Na jeli su praćeni jelini potkomjaci (Ips spini-


J. J 0 št: Štete od nevremena u slovenskim šumama
Štete nastale vremenskim nepogodama (vjetar, snijeg,
led, lavine) mjere se izravno na šumskim površinama
i po veličini štete. Godišnji prosjek sanitarnihsječa za razdoblje od 1995 - 2006. god. je sljedeći:
Sežana 2.242 mČ Murska Sobota 3.551 mĐ Brezice


9.323 mĐ Kranj 52.717 mČ Ljubljana 46.410 mĐ Novo
dens, P. vorontzowi, P. curvidens). Zbog napada borovog
potkomjaka (Tomicus piniperda) u Vrhovinama je
bilo 3.300 mČ sušaca. Na području Korenice i Vrhovina
u zadnje 4 godine posječeno je 93.200 mČ osušenih stabala
jele, smreke i običnog bora.


Mesto 31.417 mČ i Bled 28.831 ml Najveće štete je
uzrokovao led (Kranj, Ljubljana, Kočevje, Celje):


1.229.302 mĐ Štete od vjetra (Bled, N. Mesto, Tolmin):
1.096.720 mČ i snijeg (Slovenj Gradec, Maribor,
Brezice, Nazarje, Murska Sobota): 1.069.407 mĐ Treba
prilagoditi plan gospodarenja tim nepogodama.


N. Ogris, A. Piltaner, D. Jurc: Boletus informaticus - zbirka podataka o gljivama Slovenije
Ta zbirka podataka je dio sustava za kartiranje i evi- ma. Godine 2005. izdana je knjiga “Gljive Slovenije:
denciju gljiva u Sloveniji osnovane 2004. godine. Zbir- vrste i raširenost”, gdje je obrađeno 2.452 vrste gljiva
ka podataka je tipa Microsoft Access. Do 23. 11. 2007. Slovenije (http://www.gozdis.siĐ Zbirka je kompatizbirka
podataka uključivala je 156.656 zapisa o gljiva- bilna s Index fiingorum - svjetska zbirka imena gljiva.


M. Dautbašić, T. Treštić, B. Pešković: Šumski požari u Bosni i Hercegovini u razdoblju
od 2005 - 2007. godine
Šumski požari su tijekom prošlog desetljeća u BiH u 960.833,1 €. U 2007. god: 1403 požara, površina
stalnom porastu po broju požara, po opožarenoj površini 31.098,91 ha i šteta 9.253.946,33 eura. Organizacija na
i po veličini šteta. Tijekom 2005. god. bilo je 300 požara razini države ne postoji, a organizacija na razini entiteta
na površini od 1.286,93 ha i sa štetom od 835.687,5 € . je loša.
U 2006. god: 304 požara, površina 3.957,22 ha, šteta


Bradić: Pojava i suzbijanje male smrekine ose listarice


Mala smrekina osa listarica (Pristiphora abietina)
javlja se na mlađim smrekama koje se uzgajaju izvanprirodnog areala na visinama ispod 400 m. Na području
UŠP Bjelovar ima oko 1.500 ha smrekovih kultura


T L. C h e c h: Gljivične bolesti listača u Austriji


U Austriji na listopadnim vrstama zadnjih godinaprisutne su sljedeće štetne invazivne vrste: rak korepitomog kestena (Cryphonectria parasitica), glavnabolest pitomog kestena; holanđska bolest brijesta(Ophiostoma novoulmi); trulež baze debla johe(Phytophthora alni) na johi; Ph. Cambivora rastući


starosti do 50 godina. Suzbijanje je provedeno nekoliko
godina na više lokaliteta. U Čazmi je suzbijana
Rogorom traktorskom prikolicom. Uspjeh suzbijanja
je bio dobar


problem na bukvi; Ph. Cactorum na divljem kestenu;
Ph. Citricola- rak nahĐikvi; Chalaria fraxinea izaziva
sušenje jasena; Eutypela parasitica - uzročnik raka
kore javora; rak platane (Spanchnonema platani); hoĐest
kore javora (Cryptostroma corticale).


J. Margaletić, M. Vucelij a, M. Glavaš: Zaštita šuma na području šumarije Velika Gorica
od 1998. do 2006. godine
Šumarija Velika Gorica ima površinu od 11.582 ha sdrvnom zalihom 2.631.328 mČ. U navedenom razdobljuzaštita je provedena protiv sljedećih štetnika na sijedečim
površinama: hrastova pepelnica (6.111,75 ha); hrastov
savijač, veliki i mali mrazovac (2.088,00 ha); korovisu suzbijani na 879,92 ha i sitni glodavci na 628,30 ha.
Protiv pepelnice primijenjeni su: Anvil, Artea, Chroma


sul, Chromovil, Direkt i Rubigan. Defolijatori su suzbijani
na 2.000 ha primjenom Decisa. Korovi su suzbijani
sa Mentorom, Ouraganom, Cidokorom i Herculesom.
Protiv glodavaca je pretežno apliciran Faciron forte. Zaštita
od divljači je učinjena podizanjem ograda. Godine
2003. tretirano je 94,51 žira hrasta lužnjaka.