DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 90     <-- 90 -->        PDF

tak bio 2004. godine kada je indeks suše bio za Bihać
6, za Sarajevo 3 i za Sokolac 2. Po tome su zaključili
da su klimatske prilike 2003. godine uzrokovale
stres, čija je posljedica bila masovna pojava potkornjaka
i sušenje stabala.


Vrlo je važno istaći da autori upozoravaju da bi štetni
agensi mogli izmaći kontroli, što bi dovelo do šteta
na širem području.


5.
U ovom poglavlju autori se osvrću na ranija istraživanja
uzročnika sušenja jele. Biološke uzročnike
grupirali su na imelu, gljive i potkornjake. Tako navode
da je imela najvažniji parazit jele, na čije širenje
bitno utiče način gospodarenja, bonitet i nadmorska
visina. Posljedice napada su nerađanje stabala,
oslabljeli prirast i fiziološka slabost stabala,
što ih predisponira za napad potkornjaka i gljiva iz
roda Armillaria. Gljive iz ovoga roda u vrlo su složenim
odnosima, a javljaju se na lokalitetima narušenih
stanišnih uvjeta. Na kraju poglavlja opisano
je 6 vrsta potkornjaka kao najčešćih i najvažnijih
sekundarnih (u određenim prilikama i primarnih)
štetnika, te moljac jelinih iglica.
6.
Radi se o najopširnijem poglavlju u kome se prikazuju
rezultati novih istraživanja. Uz rezultate, iznijeta
su mišljenja o problematici i sugestije za buduća
rješenja. Poticaj novih istraživanaja proistekao je
zbog masovnog sušenja jelovih stabala 2004. godine.
U istraživanjima su obuhvaćeni čimbenici okoline,
staništa, gospodarenje šumama, imela, kukci i
gljive uz rasvjetljavanje njihove povezanosti i štetnih
zajedničkih djelovanja. Istraživanja su obavljena
na 10 lokaliteta, odnosno područja.
Vrlo su značajne brojne opaske povezane s dobivenim
rezultatima istraživanja. Npr. autori ističu značenja
usporenih sanitarnih sječa i izvoz zaraženog
materijaala (to pogoduje razvoju potkornjaka), izostanak
solidarnosti drugih poduzeća u vrijeme sanacije
na velikim površinama, razumijevanje svih
struktura ljudskih djelatnosti i sl. Niz upozorenja
proteže se kroz naglasak ispravnog gospodarenja
jelovim šumama i pitanje šumske higijene i odluču


juće ulančavanje svih štetnih čimbenika na stabla i
jelove šume.


7.
Ovdje se radi o vrlo kratkom poglavlju, gdje se na
jednom mjestu navode čimbenici koji su utjecali na
kvalitetu jelovih šuma, a što je u prethodnom tekstu
isticano na odgovarajućim mjestima. Na isti način
navode se mjere koje se preporučuju za zaštitu jele.
8.
Ovo je zadnje poglavlje cijele problematike, gdje
autori zaključuju sve ranije rečeno. Najprije navode
opće zaključke, a zatim posebno izdvajaju svoje
stavove o imeli, kukcima, klimi i drugim agensima,
kako bi završili s objašnjenjem tijeka sukcesije štetnih
čimbenika.
Djelo više autora BOLESTI I ŠTETNICI OBIČNE
JELE (Abies alba Mili.) U BOSNI I HERCEGOVINI
po pristupu i sadržaju predstavlja novost u šumarskoj
struci BiH i općenito u zaštiti šuma. Kolege
šumari u BiH su godinama uočavali propadanje jelovih
stabala i istraživali uzroke. Zadnjih godina sušenja su
poprimila katastrofalne razmjere i nametnula se potreba
sveobuhvatnog pristupa spoznajama i rješavanju nastale
situacije. Zato je tim od 7 znanstvenika - stručnjaka
uz sudjelovanje brojnih kolega na terenu obavio
istraživanja, a rezultate prikazao u ovom djelu.


Djelo ima karakter monografije, napisano je jasno,
ispravnim redoslijedom. Podaci su utemeljeni istraživanjima
i iskustvom, jasno obrazloženi tekstom, slikama,
tablicama, grafikonima i histogramima. Nadasve
su vrijedne brojne sugestije za budući pristup rješavanju
zaštitarske problematike jelovih šuma.


Uvjeren sam da će ova monografija biti itekako korisna
šumarima u BiH i susjednim zemljama, a po sažetku
na engleskom jeziku i šire, studentima šumarstva
i stručnjacima srodnih struka. Pretpostavljam da će između
ostaloga služiti kao primjer za slične monografije
0 drugim vrstama drveća.


Svim autorima iskreno čestitam na uspješnom radu
te na objavi ovoga kvalitetnog šumarskog djela.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš


L’ ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Casop o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz dvobroja 5/6, rujan-prosinac 20007. izdvajamo:


Projekt Ministarstva obrazovanja i istraživanja: Modeli
obnovljivog gospodarenja šumama za proizvodnju
energetske biomase


Uloga šumske biomase u svrhu podmirenja rastuće
potražnje za energijom, je tema koja se već više od dva
desetljeća nalazi na znanstvenim raspravama, sa teh


ničkim, ambijentalnim, socijalnim i ekonomskim pitanjima.
Ministarstvo obrazovanja i istraživanja je sufinanciralo
ovaj postupak (MIUR PRIN 2005). Istraživanje
se odnosi na tri linije aktivnosti:


1.
Uređenje modela procjene potencijalnog korištenja
drvne biomase preko uzgojnih zahvata u raznim tipovima
šuma, u odnosu na teritorijalne razlike i


ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 91     <-- 91 -->        PDF

kompatibilnosti s ekološkim potencijalom šumskih
ekosustava i tehničko-ekonomskom učinkovitosti.


2.
Uređenje modela gospodarenja s ciljem povećanja
raspoložive drvne mase za energiju, podizanju nasada
(sa kratkim turnusom ophodnje) na napuštenim
poljoprivrednim zemljištima i obrada modela
procjene poljoprivrednih zemljišta, koja su potencijalno
namijenjena proizvodnji drvne mase za energetsku
namjenu.
3.
Uređenje tehnika planiranja i mehanizacije radnji
na iskorištavanju drvne biomase s posebnim osvrtom
na korištenje šumskih ostataka, drvnog materijala
od čišćenja rječnih korita i materijala od sanitarnih
sječa.
U ovom projektu sudjelovalo je 5 odjela talijanskih
sveučilišta s posebno zaduženim voditeljima:
– odjel šumarskih znanosti – Sveučilište u Firenzi –


odgovorni znanstvenik i koordinator nacionalnoga
projekta: prof. Orazio C i a n c i o ,


– odjel šumarstva, poljoprivrede i uređenja okoliša
Sveučilišta u Torinu – odgovorni znanstvenik: Giovanni
Bovio,


– odjel šumarskih znanosti – Sveučilište Tuscia (VITERBO)
– odgovorni znanstvenik: Piermarija Corona,


– odjel uređenja ambijenta i okoliša – Sveučilište
Molise (Isernia) – odgovorni znanstvenik: Marko
Marchetti,odjel zaštite tla – Sveučilište Calabria (Cosenzal) –
odgovorni znanstvenik: Francesko Iovino.


U ovom dvobroju časopisa objavljeni su članci koji
su prezentirani 8. ožujka 2007. g. u Firenzi u sjedištu
Talijanske Akademije šumarskih znanosti. Sadržaje dijela
članaka prikazat ćemo u ovom i idućem broju Šumarskog
lista.


Rudi Drigo, Gherardo Chirici, Bruno Lasserre,
Marco Marchetti: Analiza potražnje i ponude
energetike drvne mase u Italiji


Aktualna uloga biomase i posebno drvne mase za
energetsku proizvodnju u podmirenju kompleksne potražnje
za energijom, tema je političkih i ekonomskih
rasprava na internacionalnoj razini.


Energetska politika nastoji poticati uporabu obnovljivih
resursa bez negativnih utjecaja na socijalne i ambijentalne
sadržaje. Lokaliziranje bioenergetskih resursa
u ruralnim zonama usko je vezano uz politiku razvoja
marginalnih zona.


Polovicom 70-tih godina usporedo s prvom energetskom
krizom, mnoge su razvijene zemlje započele aktivnosti
oko procjene biomase kao alternative fosilnim gorivima,
financirajući investicije u istraživanje i razvoj.


Italijja
aa jje također uključena u međunarodne procese
vezane z
zza
aa ublažavanje negativnog utjecaja industrije


na okoliš, zauzima se za održivi razvoj i biološku raznolikost,
te podržava konvencija o klimatskim promjenama.
Pri tome ne treba zaboraviti da Italija spada u
razvijene industrijske zemlje s minimalnom vlastitom
energetskom bazom.


Ipak u posljednjih 25. g. od početka energetske krize,
bioenergija (poljoprivrednog i šumarskog porijekla)
poprima sve veću ulogu u industrijskim procesima.
Ogrjevno drvo kao izvor energije nije bilo nikad u
potpunosti odbačeno. Njegovo korištenje pomoglo je
konverziji mnogih panjača u visoke šume. U tom kontekstu
na bazi raspoloživih podataka, uz primjenu metode
Wisdom, vršene su analize određenih geografskih
područja s ciljem ustanovljenja potražnje i proizvodnje
drvnih energenata. Metoda Wisdom (Woodfuel Integradet
Supply-Demand Overview Mapping) je proizvod
suradnje komisije FAO-a i Ekološkog instituta Nacionalnog
sveučilišta Mexika.


Sustav potrošnje i proizvodnje energetskog drva i
njegovi učinci imaju veliku geografsku specifičnost.
Generalizirat a osnovu statistike dovodi do krivih za


ati
ii n
nn
ključaka, te j
jje
ee potrebno dobro poznavanje geografske
slike koja će pokazati lokalnu heterogenost u odnosu
na regionalno i nacionalno stanje. Komisija FAO-a naišla
je na oskudne podatke o stanju ponude i potražnje
u zemljama u razvoju, kao i u razvijenim zemljama.
Slično je stanje i u Italiji: na nacionalnoj razini postoje
aproksimativne informacije, dok su lokalni podaci pojedinačni
i oskudni.


U cilju poboljšanja poznavanja drvnoenergetskog
sektora potrebni su instrumenti planiranja, koji harmoniziraju
i integriraju podatke potrošnje i proizvodnje
biomase za energetsku uporabu. Za administrativnu
jedinicu odabrana je općina (Comune), kojih u Italiji
ima 8095. Za neke od njih bit će potrebno koristiti “približni
raster”, tako da se računa da će površina Italije
biti pokrivena sa 3, 356.451 pixela (na bazi mreže od
300 x 300 m).


Procjena potražnje drvnih energenata, koja proizlazi
iz potrošnje na nacionalnoj razini iz 2003. g., kreće
se od minimuma od 15,5 mil. tona, do maksimuma od
23,3 mil. tona, sa srednjom vrijednošću od 19,3 mil.
tona. Na regionalnoj razini postoji ekstremne raznolikosti,
od 0,06 mil. t. do 3,25 mil. t., što ovisi o različitim
čimbenicima: veličini regije, gustoći naseljenosti,
raspoloživosti ostalih energenata, te lokalnim navikama
i tradiciji.


Najveća potrošnja drvnih energenata je koncentrirana
u alpskim i predalpskim zonama, duž Apenina, na
planinama Calabrije, te u planinskim predjelima Sardinije.
Ta potrošnja iznosi više od 3,5 tona po kućanstvu
godišnje. Procjena potencijalne ponude drvne biomase
za energetske svrhe, fizički dostupne, oscilira od 30,2
mil. t., sa prosječnom vrijednošću od minimalno izno


alnog
gg i
od il. t., sapro


sa od 19,5 mil. tona i maximuma od 30,2 mil