DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 87     <-- 87 -->        PDF

koji obrađuje projektiranje i dimenzioniranje potpornih
i obložnih zidova. Od osobite je važnosti poglavlje
koje obrađuje biološko-tehničke radove na sanaciji i
stabilizaciji pokosa. Poseban dio predstavlja uporaba i
opis miniranja, kao jednog od načina rada u stijeni. Na
kraju su obrađena moguća oštećenja i potrebni radovi
na održavanju donjeg ustroja šumskih cesta. Pri tome
je posebna težina dana klimatskim čimbenicima, poglavito
temperaturi i vodi.


Treći dio “Gornji ustroj šumskih cesta” predstavlja
logičan nastavak dosadašnjih poglavlja. Čitatelj se
upoznaje s kratkom poviješću razvoja gradnje gornjeg
ustroja od rimskog doba do današnjih dana. Poseban
naglasak pridan je utjecajnim čimbenicima za izbor
kolničke konstrukcije, za koje su u prethodnim poglavljima
prikazane teoretske postavke. Šumarski stručnjaci
– praktičari dobit će uvid u čitav niz različitih metoda
dimenzioniranja kolničkih konstrukcija, koje u
potpunosti imaju praktičnu vrijednost primjene. Opširno
su opisane različite vrste kolničkih konstrukcija; od
zemljanih preko kamenih do najmodernijih, koje se ponajprije
zbog ekonomskih razloga ne upotrebljavaju u
šumarstvu. S ovim informacijama čitatelj stječe širok
uvid u tehničku izvedbu kolnika, s naglaskom na moguću
uporabu u šumarstvu. Na šumskim cestama zbog
djelovanja prometa i vode dolazi do raznih oštećenja
gornjeg ustroja, koje je kasnije potrebno na odgovarajući
način sanirati. Također su prikazane mjere redov


prik
nog održavanja šumskih cesta u zimskim uvjetima.


u zi


Četvrti dio “Strojevi za izgradnju i održavanje
šumskih prometnica” predstavlja metodološki vrlo
dobro obrađen dio knjige. U ovom su dijelu obrađene


Monografija Mladan Vid o vi ć i sur.


osnovne vrste strojeva koji se najčešće koriste pri gradnji
i održavanju šumskih prometnica. Neke važnije
grupe strojeva detaljno su obrađene, pri čemu se velika
pozornost pridala osnovnim tehničkim značajkama,
učincima i načinima uporabe – izvođenja radova.


U zadnjem petom dijelu “Traktorske prometnice”,
koje je po opsegu najkraće, međutim s gledišta šumarskog
graditeljstva predstavlja vrlo značajno područje –
sekundarnu otvorenost šuma s traktorskim prometnicama.
U šumarstvu se postavlja pitanje ekonomske opravdanosti
otvaranja šuma s primarnom i sekundarnom
mrežom šumskih prometnica. Obrađena su osnovna načela
planiranja (polaganja) i projektiranja traktorskih
vlaka i traktorskih putova, kao i njihova izgradnja.


Mišljenja sam, da je za šumarsku struku iznimno
važna spoznaja da ima vlastiti izvor informacija iz područja
šumskog graditeljstva, s posebnim naglaskom
na šumske prometnice. Napominjem da izravan prijenos
znanja i prakse iz inozemstva nije uvijek moguć
zbog različitih koncepcija gospodarenja šumama, raz


pcija gličitih šumarskih tradicija i različitih poimanja šuma


icija i
kao ekosustava, i s druge strane ekonomske važnosti
šuma. Bez odgovarajuće mreže šumskih prometnica u
pitanje se dovode svi uzgojni, zaštitni i šumskogospodarski
procesi planiranja.
Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
studeni 2007. ISBN 978-953-6307-97-5.
Naklada: 1000 primjeraka.


Izv. prof. dr. sc. Igor Potočnik
Univerzav
vv LLjubljani Biotehniška fakulteta
Odd.
.. z
zza
aa gozdarstvo in obnovljive vire


LOV U HRVATSKOJ DALMACIJI OD PRAPOVIJESTI DO 21. STOLJEĆA


Povodom proslave dana Svetog Eustahija mučenika


– zaštitinika lovaca, lovočuvara i šumara, u nadbiskupskom
sjemeništu u Splitu je 19. rujna 2007. godine promovirana
monografija: LOV U HRVATSKOJ DALMACIJI
OD PRAPOVIJESTI DO 21. STOLJEĆA. Promocija
ove monografije upriličena je i u Đakovu 11. listopada
te u Zagrebu 8. studenog 2007. godine. Osim mnogobrojnih
poklonika kulta ovog sveca, kao i autorovih
prijatelja i suradnika, svečanost su u Splitu svojom
nazočnošću uveličali ministar poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva g. Petar Čobanković sa suradnicima,
biskup kotorski msgn. Ilija Ja n j i ć, pomoćnik
ministra za lovstvo g. Robert L agin j a te župan
splitsko-dalmatinski g. Ante S a n a d er. Poseban gost
bio je predsjednik lovačkog saveza Slobodne zemlje
Bavarske i zastupnik njemačkog parlamenta prof. dr.
Jürgen Vocke sa suradnicima. U Đakovu se brojnim
uzvanicima obratio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva prof. dr. sc.
Dragan Kovačević, dok je u Zagrebu od visokih
uzvanika bio vojni ordinarij biskup mons. Juraj J ez e r
ina c . Promocije je iznimno nadahnuto u sve tri prigode
vodio solinski župnik i upravitelj Svetišta Gospe od
otoka don Vinko S anade r, a promotori su bili prof. dr.
sc. Stipe B oti ca s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu (Split, Zagreb), prof. dr. sc. Ante Š k rob o n ja
s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Split),
doc. dr. sc. Tihomir Fl o ri j a n či ć s Poljoprivrednog
fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku
(Split, Đakovo i Zagreb) te mons. dr. Andrija Š u l ja k s
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (Đakovo).
Svojim kulturno umjetničkim nastupom i dalmatinskom
pjesmom svečanostima poseban su ton davali klapa Solin
i Papa band.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Prvi autor i urednik je Mladan Vidović, a uz njega
na stvaranju ovog obimnog, zahtjevnog i po tematici
iznimno složenog djela sudjelovalo je još dvanaest
koautora: Ivica Buljubašić, Radoslav Bužančić,
Julka Ćuk, Anđelko Kaćunko, Danka Radić, Vinko
Sanader, Brankica Šošić, Ivan Tolić, Luka
Tomašević, Perica Tucak, Ante Udovičić i Domagoj
Vidović, koji su svaki u svojoj domeni dali
određenu notu. Mladan Vidović se i ranije svojom trilogijom
o životu i mučeničkoj smrti Svetog Eustahija –
zaštitnika lovaca, lovočuvara i šumara, čijeg je kulta
uporan i snažan zagovornik, profilirao kao teološki
pisac laik, inspiriran s jedne strane ljubavlju prema prirodi,
njenom biljnom i životinjskom svijetu, odnosno
prema lovstvu kao zajedničkom nazivniku za sve navedeno,
te s druge strane svojom odanošću kršćanskoj
tradiciji i domovini.


Već prvi redci čitatelju jasno sugeriraju da je djelo
protkano ljubavlju prema Bogom danom životinjskom
svijetu, koje stoljećima obitava na području Dalmacije.


Snažan dojam na čitatelja zasigurno će ostaviti temeljiti
filozofsko-analitički pristup o moralnim i etičkim
dvojbama o lovu odnosno lovstvu, koje su posebno
aktualne u današnje vrijeme i mogle bi poslužiti kao
iznimno poučno štivo kvazizaštitnicima i samoproglašenim
borcima za prava životinja, često jakim na riječima,
a vrlo slabim na djelima.


86


Teško je u kratkim crtama, iz obilja vrlo vrijednih
podataka kojima djelo obiluje, izdvojiti sve one koji se
možda čine važnijima, no spomenimo taksativno samo
neke:


– značenje životinja u heraldici, posebice na povijesnim
dalmatinskim grbovima;kronološki pregled čovjekova obitavanja na dalmaprimotinsko
tinskotinskom
mm
primorju uz ilustracije o bogatim arheološkim
nalazima;
posebna pozornost usmjerena je na strukturu flore i
faune, pri čemu se ističe Biokovo kao dominantno
stanište u dinarskom planinskom lancu i kao nijemi
svjedok povijesti
povijesnim redoslijedom prati se boravak različitih
etničkih skupina (Tračana, Ilira, Grka, Rimljana) s
posebnim osvrtom na njihovo poimanje lova;
prvi puta u cijelosti se na hrvatskom narodnom jeziku
iznosi djelo grčkog povjesničara Ksenofona,
pod nazivom “O lovu”, za koje se smatra da je prvi
pisani priručnik o lovu uopće;
autor je posebno inspiriran pisao o bogatoj povijesti
lovstva u vrijeme hrvatskih vladara, što potkrjepljuje
ilustracijama s detaljima lova, koji su uklesani
kako na brojnim spomenicima – stećcima širom
Dalmacije, tako i na dominantnim građevinama
npr. splitskoj katedrali ili nadaleko poznatom djelu
svjetske kulturne baštine – portalu trogirske katedrale
majstora Radovana;


ne može se a ne uočiti, da nam autor/urednik, po
vokaciji i sam pravnik, sugerira vrlo važnu činjenicu,
da lovstvo, kao dio gospodarske djelatnosti, ima
zapaženo mjesto u Poljičkom statutu, koji je rezultat
hrvatske jurističke mudrosti u vrijeme Poljičke
Knežije,


posebno poglavlje posvećeno je veterinarstvu u


lovstvu Dalmacije;
zatim posebno poglavlje posvećeno je jednom primarno
lovačkom psu – dalmatineru, koji je glas
Dalmacije pronio po cijelom svijetu;
naglašava se nadalje da je upravo Dalmacija lučonoša
hrvatskog novinarstva novinama “Zora dalmatinska”,
koje su prve stručno na hrvatskom narodnom
jeziku obrađivale problematiku lovstva
obrađene su osnovne biološke i ekološke


::L


ristike divljači prema današnjoj legislativi;


oj le
govori se o lovu u umjetnosti, o kulinarskim svoj


i, o
stvima divljačine itd.
Velik broj povijesnih činjenica, već dovoljno govori
o bogatoj, a (pre)često i burnoj prošlosti našeg naroda,
što se između redova provlači kao misao vodilja
kroz cijeli uradak. Čitajući ovu vrijednu knjigu svakome
će iznova biti jasna izreka starih Latina da uistinu
“Historia est magistra vitae”.