DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ovisno o vrstama koje su oplemenjene. To znači da
oplemenjivač, autor, ima zaštićeno pravo proizvodnje i
prodaje neograničene količine primjeraka svojih kultivara
na području EZ-a ili pravo da proizvodnju ili prodaju
za definirano tržište prenese na drugog ugovorom


o ustupanju licence.
Novi kultivar alepskoga bora Pinus halepensis
‘Lucia’, odlukom No: 20472 od 16. srpnja 2007. i kultivar
crnoga bora P. nigra ‘Lara’, odlukom No: 20561
od 6. kolovoza 2007. godine, zaštićeni su u Europskoj
Zajednici kao intelektualno vlasništvo dr. sc. Petra
Vrgoč a, dipl. ing. šum., do 31. prosinca 2037. godine.
Autor kultivara radi u trgovačkom društvu Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Senj,
kao upravitelj Šumarije Krk.


Pinus halepensis ‘Lucia’ i P. nigra ‘Lara’ (slika 1),
ovisno o visini cijepljenja, izgledaju kao grm ili stabalce
kompaktnog, kuglastog, malo spljoštenog oblika.
Pupovi, iglice i izbojci izgledaju slično kao kod borova
od kojih su ovi kultivari razvijeni, ali su izbojci kraći i
gušće obrasli iglicama, u pršljenu je više pupova, koji


Slika 2. Vegetativno razmnoženi klonovi alepskoga (Pinus halepensis)
i crnoga bora ( P. nigra) tijekom selekcije u rasadniku
P&B HORTIKULTURA, na otoku Krku.


(Foto: P. Č,<., 2007)


su sitniji, a iglice su kraće i nešto uže. Ovi novi kultivari
razvijeni su na otoku Krku u rasadniku P&B Hortikultura
(slika 2), vlasnice Blaženke Vrg o č, dipl. ing.
šum., supruge autora kultivara.


Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić


OBLJETNICE
DVADESET GODINA ORGANIZIRANE ZAŠTITE ŠUMA


Na temelju Zakona o šumama i Statuta Samoupravne
interesne zajednice šumarstva Hrvatske (SIZŠH)


14. studenog 1985., Skupština SIZŠH donijela je odluku
o osnivanju Komisije za uzgajanje i zaštitu šuma od
pet članova.
Komisija ima dvije podkomisije sa po 16 članova:Potkomisija za uzgajanje šuma i

Potkomisija za zaštitu šuma.
Zadatak Potkomisije za zaštitu šuma je provođenje
zajedničke politike za unapređenje zaštite šuma, pokretanje
inicijative i davanje prijedloga za proglašenje
šuma zaštitnim šumama i šumama s posebnim namjenama,
odlučivanje o potrebi i intenzitetu zaštite šuma,
izbor pesticida i određivanje načina njihove primjene
te suradnja sa znanstvenim organizacijama radi rješavanja
programa iz područja zaštite šuma.
Na području tadašnje SR Hrvatske bilo je 12 šumskih
gospodarstava i svako je provodilo zaštitu na svoj
način. Način rada uvijek je ovisio o financijskim mogućnostima,
zatim o stručnosti i sposobnosti osobe
koja je vodila zaštitu šuma, a često i zainteresiranosti
te volji rukovodeće osobe u šumskom gospodarstvu.
Konstituirajuća sjednica u prvom sazivu održana je


18. 2. 1986. godine, imala je 16 članova i to svako šumsko
gospodarstvo po jednog predstavnika, te po jednog
predstavnika iz SIZ-a za šumarstvo Hrvatske, Šumarskog
fakulteta Zagreb, Šumarskog instituta Jastrebarsko
i Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo.
Podkomisija tada nije radila u punom sastavu, jer svi sudionici
nisu odredili svoje predstavnike.


Izabrano je rukovodstvo podkomisije: za predsjednika
mr. sc. B. B r a di ć iz ŠG “Mojica Birta” Bjelovar, za
podpredsjednika D. Vi d e c iz ŠG Varaždin i za tajnika
mr. sc. K. D ok uš iz SIZ-a. Izabrana je radna grupa na
čelu s dr. sc. M. H a r a pino m, koja je trebala izraditi
program rada Potkomisije i plan rada za 1986. godinu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Drugi sastanak Potkomisije bio je 26. 5. 1986. godine
u Zagrebu. Na tom sastanku donešen je program
rada i plan rada za 1986. godinu. Program rada Potkomisije
za zaštitu šuma treba se zasnivati na:Zakonu o šumama,

Statutu SIZ-a šumarstva Hrvatske,

SAS-u o organizaaciji, radu i međusobnim odnosima
u SIZ-u šumarstva Hrvatske,

Statutu RZ ZS SIZ-a šumarstva Hrvatske.
Zadatak Potkomisije:


1. Izrađuje za Zajednicu šumarstva prijedlog godišnjeg,
srednjoročnog i dugoročnog plana i programa
rada iz područja zaštite šuma.
2. Provodi zajedničku politiku na unapređenju zaštite
šuma primjenom odgovarajućih mjera zaštite, vodeći
posebno računa o pojedinim tekućim problemima,
kao što su sušenje ekonomski vrlo vrijednih
šumskih vrsta drveća.
3. Pokreće inicijativu i daje prijedloge za proglašenje
šuma za zaštitne šume i šume s posebnom namjenom,
te daje prijedloge o zauzimanju stajališta o
odnosu na zahvaate u šumama radi zaštite njihovih
općekorisnih funkcija u unapređenju čovjekove
okoline.
4. Odlučuje o potrebi i intenzitetu poduzimanja mjera
na zaštiti šuma.
5. Vrši izbor pesticida i odlučuje o njihovoj primjeni.
6. Daje prijedlog za provođenje radova na preventivnoj
zaštiti šuma od požara, i drugih mjera zaštite, te
obavlja nadzor nad realizacijom predloženih mjera.
7. Brine
se o osiguranju financijskih sredstava
solidarnosti za pokriće povećanih troškova u otklanjanju
posljedica od elementarnih nepogoda većih
razmjera, kod kojih sama radna organizacija
nema dovoljno sredstava za tu svrhu.
8. Sudjeluje
sa znanstvenim organizacijama i
stručnjacima na terenu na izradi planova i programa
obnove većih šumskih površina uništenih
požarom.
9. Sudjeluje u zaključenju Društvenog dogovora o
osiguranju sredstava za biološku reprodukciju i
zaštitu šuma od požara na području krša.
10. Održava seminare i instruktaže iz područja zaštite
šuma.
11. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom
i drugim aktima Zajednice šumarstva
Plan rada potkomisije za 1986. godinu:


1. Utvrđivanje intenziteta zaraze šuma s glavnim
šumskim insektima.
2. Donošenja plana suzbijanja štetnika u 1986. godini.
3. Izbor insekticida i određivanje doza za akciju aviosuzbijanja.
4. Određivanje optimalnih rokova za provedbu aviosuzbijanja.
5. Organizacija provedbe akcije aviosuzbijanja.
6. Analiza rezultata suzbi
provedeni
provedeniprovedenih
hh suzbijanja.


7.
Održavanje seminara i instruktaža iz područja zaštite
šu a.
8. Izrada prijedloga za provođenje radova na preventivnoj
zaštiti od požara primjenom odgovarajućih
pesticida i drugih mjera zaštite.
9. Sudjelovanje na rješavanju ostalih problema iz područja
zaštite šuma.
Osim članova Potkomisije na sastancima su često
sudjelovali i ostali stručnjaci iz zaštite šuma sa Šumarskog
fakulteta i Šumarskog instituta te domaćini iz
šumskih gospodarstava na čijem području su se sastanci
održavali.


Skupština SIZ-a ŠH u novom sazivu 29. 5. 1986.
donosi Odluku o osnivanju Komisije za uzgoj i zaštitu
šuma na čelu s prof. S. Matićem, koja ima dvije potkomisije
od 16 članova:


1. Potkomisija za uzgajanje i
2
22. Potkomisija za zaštitu šuma.
U novom sazivu članovi Potkomisije za zaštitu šuma
određeni su poimenično i to:


1. mr. sc. B. Bradić, dipl. ing. šum., ŠG “M. Birta”
Bjelovar
2. Dragutin Crnković, dipl. ing. šum., ROŠ “Sl.
šuma” Vinkovci, RZZS Osijek
3. Mladen Ćaleta, dipl. ing. šum., ŠG “Istra”, Buzet
4. mr. sc. Antun Dokuš, dipl. ing. šum., RZ SIZ-a Zagreb
5. Zoran Đurđević, dipl. ing. šum., ŠG “Dalmacija”,
Split
6. mr. sc. Milan Glavaš, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet
Zagreb
7. dr. sc. Miroslav Harapin, dipl. ing. šum., Šumarski
institut Jastrebarsko
8. Ivan Jelčić, dipl. ing. šum., ŠG “J. Kozarac”, Nova
Gradiška
9. Boro Jureša, dipl. ing .šum., ROŠ “Sl. šuma”
RZZS Vinkovci
10. Petar Komadina, dipl. ing. šum., GPŠG Delnice
11. Pajo Kuprešanin, dipl. ing. šum., ČG “Lika”
Gospić
12. mr. sc. Stjepan Opalički, dipl. ing. šum., RKPŠ Zagreb
13. Zlatko Samošćanec, dipl. ing. šum., ŠG Sisak
14. Vladimir Sijerić, dipl. ing. šum., ŠG Karlovac
15. mr. sc. Mladen Stojković, dipl. ing. šum., ŠG Zagreb
– poslije Đuro Mirić, dipl. ing. šum.
16. Dražen Videc, dipl. ing. šum., ŠG Varaždin


ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Konstituirajuća, prva sjednica održana je 13. 1.
1987. godine u Zagrebu, sada u punom sastavu. Ponovno
je za predsjednika izabran B. Bradić, potpredsjednika
D. Videc, tajnika K. Dokuš.


Dnevni red bio je sljedeći:


1. Realizacija plana suzbijanja štetnika u 1986. godini.
2. Prognoza suzbijanja šumskih štetnika u 1987. godini.
3. Izbor pesticida.
4. Funkcioniranje dioagnozno-prognozne službe.
5. Razno.
Zaključeno je da je stanje naših šuma katastrofalno,
suši se jela, lužnjak, kitnjak, kesten, crni bor i drugi.
Druga sjednica održana je 16. 3. 1987. u Zagrebu,
na kojoj je donešen plan rada za 1987. godinu.


ešen pl
Treća sjednica j
jje održana 7. 4. 1987., na kojoj se


ica e


određivao program akcije proljetnog aviosuzbijanja
šumskih štetnika.


Četvrta sjednica održana je 12. 10. 1987. u ŠG Sisak,
Šumarija Lekenik. Donešen je program rada za 1988. g.
i razmotreno je izvršenje programa rada za 1987. g.


Peta sjednica održana je u ŠG J. Kozarac, Nova
Gradiška 29. 3. 1988.godine, a raspravljalo se o suzbijanju
ranih štetnika.


Šesta sjednica održana je u GPŠG Delnice 16. i 17.


6. 1988. Raspravljalo se o sušenju jele u Gorskom kotaru.
Dogovoreno je da na svakoj idućoj sjednici jedan
član Potkomisije održi kratko stručno predavanje iz
područja zaštite šuma.
Sedma sjednica održana je 18. 10. 1988. godine u
ŠG “M. Birta” Bjelovar, Šumarija Vrbovec. Razmotreno
je izvršenje programa rada za 1988. i upoznavanje
sa specijalnim zoološkim rezervatom u gospodarskoj
jedinici Varoški lug. Stručno predavanje održao je B.
Bradić: Štetna entomofauna na području ŠG M. Birta,
Bjelovar.


Osma sjednica održana je 31. 3. 1989. u ŠG Zageb,
Šumarija V. Gorica, lugarnica Čardak. Donešen je plan
rada za 1989. godinu i iznešeni su rezultati ispitivanja
brojnosti defolijatora.


Deveta sjednica održana je 22. i 23. 6. 1989. u ROŠ
“Sl. šume” RZZS Osijek. Raspravljalo se o stanju biljnih
bolesti i šumskih štetnika na području ROŠ Vinkovci.
Stručno predavanje održao je O. L o v a s , dipl. ing.
šum.: Tehnologija i tehnika uzgoja topola i vrba u rasadnicima
i u kulturama, te najvažnije biljne bolesti i štetnici
koji oštećuju vrbe i topole, kao i njihovo suzbijanje.


Deseta sjednica održana je 12. i 13. 10. 1989. u ŠG
Karlovac, Šumarija Vojnić. Stručno predavanje održali
su dr. sc. M. Halambek: Rak kestenove kore i njegove
pojave na kestenicima Petrove gore, i dr. sc. M.
G l a v a š : Gljivična oboljenja bukve.


Jedanaesta sjednica održana je 28. 2. 1990. u ŠG Zagreb,
Šumarija V. Gorica. Raspravljalo se o aviosuzbijanju
ranih štetnika u proljeće, kao i o izboru sredstava,
zatim o suzbijanju štetnika na Jadranu. Raspravljalo se i


o upotrebi motornog zmaja kojim bi se obavljalo suzbijanje
štetnika i bolesti na manjim površinama.
Dvanaesta sjednica održana je 28. i 29. 6. 1990. u
ŠG Lika, Šumarija Gračac. Raspravljalo se o šumskim
požarima koji su ovdje česti, osobito na novoosvojenim
površinama podignutim iz proširene biološke reprodukcije.
Stručno predavanje održao je prof. dr. I.
M i kl o š: Treba li zabraniti uporabu pesticida u šumarstvu
– kritički osvrt na zaključak Hrvatskog ekološkog
društva koje je apeliralo da se zabrani uporaba
pesticida u šumarstvu Hrvatske.


Trinaesta sjednica je održana 14. i 15. 11. 1990. godine
u ŠG “M. Birta” Bjelovar, Šumarija Virovitica.
Raspravljalo se o izvršenju plana zaštite šuma 1990.
Stručno predavanje održala je dr. sc. M. Halambek:
Sušenje lipe na području Šumarije Virovitica. Drugi
dan bio je posjet šumskom gospodarstvu Kapošvar,
Šumarije Nagytad, u Mađarskoj. Upoznali smo se s
njihovim problemima sušenja šuma i učestalosti rađanja
žira hrasta lužnjaka.


Zaključak


U četiri godine svoga rada Potkomisija je vodila računa
o zaštiti šuma na cijelom području Republike Hrvatske
i to organizirano, zajednički i jedinstveno, vodeći
računa o specifičnostima pojedinih šumskih gospodarstava.
Svako šumsko gospodarstvo imalo je
svoga predstavnika koji se od tada bavio isključivo zaštitom
šuma. Članovi komisije su se upoznali sa stanjem
zaštite šuma u gotovo svim šumskim gospodarstvima,
dakle na području čitave Hrvatske. Nakon osamostaljenja
Hrvatske, osnovano je JP Hrvatske šume s
p.o., a u većini slučajeva bivša šumska gospodarstva
postala su uprave šuma. Članovi komisije u većini slučajeva
postali su stručni suradnici za zaštitu šuma i
tako kontinuirano nastavili rad na zaštiti šuma. U Direkciji
Hrvatskih šuma osnovana je Služba za ekologiju,
a u pojedinim upravama šuma Ekološki odjeli koji
vode brigu o zaštiti naših šuma. Kako su na taj način
popunjena sva područja Hrvatske, nije bilo potrebno
osnivanje posebnih komisija, već se rad odvijao preko
Službe za ekologiju i Ekoloških odjela, uz pomoć Šumarskog
fakulteta Zagreb i Šumarskog instituta Jastrebarsko.


Time se nastavlja uspješan rad na organiziranoj zaštiti
šuma, koji je počeo prije dvadeset godina, osnutkom
Potkomisije za zaštitu šuma.


Mr. sc. Branko Bradić, dipl. ing. šum.
UŠP Bjelovar