DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 74     <-- 74 -->        PDF

KILOVATI STRUJE DOVODE U PITANJE BUDUĆI REGIONALNI PARK PRIRODE
“DRAVSKI RITOVI” I REZERVAT BIOSFERE “DRAVA – DUNAV”
Povodom izgradnje Vodne stepenice “Josipovac – Donji Miholjac”


Iz napisa novinarke Ivane Barišić, vidljivo je da
se ponovno aktualizira Vodna stepenica “Osijek”,
koja je već daleke 1988. godine odbačena iz mnogih
razloga. Dijelom iz gospodarstvenih, ekoloških,
a dijelom zbog nejasnoća u pogledu sigurnosti
Kombinata Belišće i imovinsko pravnih problema
koji bi nastali i ometali gradnju, jer bi se morala
aa
ukloniti (ili bi se ugrozila) wikend naselja u
uu
Nardu, a sada vjerojatno i na Karašici i na drugim
mjestima uz obalu Drave.


U omanjoj publikaciji ondašnjih “zelenih”:
“Dravski ritovi u Baranji” na stranici 45, zabilježeno
je: “Problemi održivoga razvoja na nizinskim
rijekama ostaju otvoreni. Problemi s energijom
sve se više zaoštravaju i tad ljudi najprije
krenu na prirodu, dakako onu očuvanu kroz više
stoljeća. Donja Drava ostala je smetnja u očima
energetičara i već desetljećima se mudruje kako da
se ona iskoristi, a da zaštitarima prirode “dobaci
kost” (možda nešto sića u kasicu prasicu, op. autora)
kako će njena okolica biti ekološki zbrinuta.


Zbog toga se stalno izrađuju nove i skupe studije,
promiču se koje kakve “stepenice” po dravskim
kilometrima i svuda se dokazuje opravdanost gradnje
hidrocentrala. Primjer su zato: HE “Novo Virje”,
HE “Barcs”, HE “Donji Miholjac”, HE “Osijek”.
Konačno, najnovija Strategija energetskoga
razvoja R. Hrvatske ucrtala je u planove i spomenute
hidrocentrale osim HE “Barcs-a” koji se nalazi
nasuprot gradića Virovitice, jer je mađarska strana
proglasila svoju stranu Drave nacionalnim parkom.
Na rijeci Muri ucrtane su: HE “Mursko Središće”,
“Podturen”, “Goričan”, i “Kotoriba”, dok je HE
“Novo Virje “ privremeno stavljeno ad acta zbogpobune šumara u zajedničkom djelovanju sa glasovitom
europskom udrugom za zaštitu prirode “Euronatur”.
U pitanju je bila stara hrastova šuma Re-
paš i specifičan krajolik osebujnoga (srednje-dravskoga)
biljnoga i životinjskoga svijeta.


Zbog spomenutog Nacionalnoga parka u Mađarskoj
ostala je sporna HE “Donji Miholjac”, jer
bi uspor vode buduće akumulacije zahvatio dio
spomenutoga Nac. Parka, a to Mađari ne žele.
Tako preostaju HE “Osijek” i He “Novo Virje”
kao moguća rješenja, zbog čega bi trebalo ušutkati
one koji ovaj dio Drave žele zakonski zaštititi i
proglasiti REZARVATOM BIOSFERE, a što žele
sve zemlje gdje Drava tangira državnu granicu.
Dodali bi, trebalo je pričekati vrijeme kada će “zeleni”
(oni aktivni) nestati sa civilne scene, odnosno
kada se stvore uvjeti moćne lokalne vlasti koju


više ne mogu suprimirati ni Sabor, ni Vlada, Ministarstva,
ukratko oni nama mrski mudrijaši iz Zagreba.
A ono je upravo došlo.


No, pogledajmo malo koje bi neprilike izazvala
gradnja HE “Osijek” kada se “zatvori” financijska
konstrukcija, izrade projekti i dobije suglasnost na
ekološku studiju. Podizanjem vodne razine na
stalnu kotu 91 m.n.m. i lociranjem iste na 31 r. km.
Drave kod Petrijevaca (vjerojatno i isto kod Josipovca)
potopile bi se sve pridravske šume do
85 km, koje su temeljna vrijednost Dravskih ritova.
Nestao bi sav taj raznolik biljni i životinjski
svijet zbog kojega je vrijedno živjeti, čak pod
uvjetom da se gradi poseban akumulacijski nasip
unutar inundacije. Naime, taj paralelni nasip potpuno
bi devastirao šume i ostavio preuzak prostor
šuma koje bi zagušile podzemne vode pri procijeđivanju
akumulacije. Drugo rješenje, da se obrambeni
nasip “Drava” poruši, što bi bio pravi nonsens,
jer znamo koliko je sredstava i truda uloženo
u njegovu izgradnju kroz gotovo dva stoljeća.


Osim promjena režima površinskih i podzemnih
voda i time vezanih promjena u svijetu makrofaune
i flore, te akumulacije donijele bi poveći
broj dana u godini s maglom, čega ionako ima dosta
u Osijeku i njenoj bližoj i daljoj okolici. No, to
i nije toliko značajno ??


Tijekom 1988. godine vodile su se žestoke rasprave
u Privrednoj komori, zatim u prostorijama
Kombinata “Belišće”, LŠG “Jelen”, ROŠ “Slavonska
šuma” i na drugim mjestima. Nekada bi se
te rasprave srozavale na sramotnu razinu; predstavnici
Elektroprivrede smatrali su šumare i “zelene”,
dakako i one magistre i inženjere iz Kombinata
Belišće , neukim, da ne kažemo bedastim ljudima
koji nikako da shvate da su 2 + 2 = 4, a “zeleni”
su priskrbili titulu bezveznjakovića do onih
koji su tvrdili da je to banda histeričnih pokvarenjaka
i destruktivaca. I onda, kao i danas, u napisu
spomenute novinarke, strana elektro-vodoprivrednika
tvrdila je da će gradnjom VS “Osijek” biti
riješeno pitanje: obrane od poplave (koja nije
sporna), zatim da će se izvesti gravitacijsko navodnjavanje
poljodjelskih oranica i ribnjaka, poboljšati
navigacija Dravom kao međunarodnom rijekom,
izgradile bi se prevodnice za brodove, produbio
gaz, gravitacijom će se dovesti svježa voda
sve do Kopačkoga rita, riješiti pitanje novoga mosta
preko Drave za autoput Budimpešta – Ploče
(Koridor “C5”), dovesti voda u Karašicu koja u
gradiću Valpovo ljeti ostaje bez vode, a zagađena
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 75     <-- 75 -->        PDF

je od kudeljare u Črnkovcima, zatim poboljšat će
odvodnju i meliorativnost okolnih površina te
uvesti vodovod u mnoga sela i konačno poboljšati
mikroklimu, veću vlažnost zraka, ublažiti temperaturne
ekstreme i slično. Bilo je tu još riječi o
športovima na vodi, o gradnji wikend zabavišta,
kaveznim uzgajalištima riječne ribe, promatračima
ptica koji će se u buduće rađe zadržavati oko
jezera – akumulacije nego u Kopačkom ritu.


S druge strane šumari (ROŠ “Slavonske šume”,
LŠG “Jelen”), ekolozi – “zeleni”, vlasnici wikend
naselja, lovačka društva, te čelnici Kombinata
“Belišće”, – isticali su mali broj kilovata buduće
HE “Osijek” (52 MW), što je gotovo istovjetan njihovoj
Termo-elektrani u Kombinatu koji su pokretali
otpadci kore, pilovina i sl. materijal. Ustanovilo
se da bi u korist Republike išlo 82 % , što inače
čini samo 1 % potrebe energije Hrvatske. Bilo je
premalo valjanih razloga za uništenje 32,5 kvadratna
kilometra pridravskih šuma. Uz sve to
učinila bi se golema šteta prirodi; lovnoj divljači,
zatim ugrozila gnijezda (aktivni parovi) rijetkih
vrsta ptica. Spomenute su crne rode ( 2–3 para), orlovi
štekavci (4 para), stepski sokolovi (2–3 para).
Ugrožene bi bile divlje mačke, kune zlatice, zerdavi
itd., te velika skupina raznih vrsta beskralješnjaka
i kralješnjaka (koji očekuju da se istraže),
nadalje biti će otežana odvodnja kanalizacije
Belišća i Valpova, snizila bi se nizvodno od brane
razina vode u bunarima, a znatno bi se podigla u
onima uzvodno, ugroženi bi bili temelji teških i dugačkih
strojeva za proizvodnju ambalaže u Kombinatu
“Belišće”, a koji su osjetljivi na slijeganje,
do kojih bi neminovno došlo. Netko je spomenuo
podzemne vode desetak kilometra od brane koje bi
ugrozile poljodjelske površine, a što je bio slučaj s
HE “Varaždin” i pobunom ondašnjih seljaka koji
su sudskim putem tražili nadoknadu šteta. Dogodilo
se da su se polja pod kulturama zamočvarila, pa
se nakon sjetve umjesto klasova pšenice pojavila
trstika, grpak i drugo vodeno bilje. Navodno zato
što nisu bile uključene pumpe za usmjeravanje otcjedne
vode iz akumulacije. Tvrdilo se da se nisu
mogle staviti u pogon. jer ih nije bilo, nedostajala
su sredstva za njihovu gradnju. Kako je to konačno
riješeno ostalo je nepoznato.


Na kraju spomenute knjige taksativno su navedeni
razlozi zbog čega se Dravsko-baranjski ritovi
i šume trebaju zakonski zaštiti kategorijom PARKAPRIRODE.
Evo ih:


relativno dobro očuvan autentični šumo-ritski
krajolik, najveći uz rijeku Dravu u R.
Hrvatskoj, ništa manje ekološki i gospodarstveno
vrijedan od onoga kod Koprivnice,


zanimljiv i značajan ritsko-močvarni ekosustav,
velike bioraznolikosti; životni prostor
velikoga broja biljnih i životinjskih zajednica,
gotovo istovjetan Kopačkom ritu,


habitat rijetkih i prorijeđenih vrsta sisavaca,
ptica, gmazova, vodozemaca, riba, i drugih
skupina životinja koje štite brojne međunarodne
konvencije: Ramsarka, Bonska i dr.,


lokalitet gnježđenja orlova štekavaca, crnih
roda, stepskih sokolova, lastavica bregunica
(velika obalna kolonije), pčelarica… ”Stop
over” – stanište migratornih vrsta ptica,


izrazito štanište vrba, topola (crne i bijele,
vrijedan genofond), joha i drugih higrofilnih
vrsta drveća,


ekološka-turistička i športsko ribolovna vrijednost
starih dravskih meandara i rijeke
Drave od velike važnosti za Osijek, Valpovo,
Belišće i Donji Miholjac,


prirodno mrijestilište fitofilnih vrsta riba,


stanište glasovitog beljskoga jelena i druge
divljači (srna, divljih svinja, jazavaca, lisica,
kuna, divljih mačaka, vidri itd…),


područje zanimljive hidrografije, karakteristične
za donji tok rijeke; strme konkavne
obale, koje voda “dere” i blage konveksne
muljevito-pjeskovite obale koje rijeka stvara,
pješčani otoci “ade” u stalnom nastajanju
i nestajanju,


ruralna naselja etnoloških obilježja karakterističnih
za Baranju (kuće s čelom prema
ulici, dugi trijemovi – “ganjkovi”), wikend
naselja na Karašici, u Nardu i na drugim
mjestima neposredno uz Dravu,


kulturno-povijesni spomenici rubne zone
budućeg PARKA BIOSFERE (valpovački,
osječki, darđanski, biljski, dvorci, lovačke
kurije, stare ribarske kuće i lugarnice, memorijalna
obilježja itd.),


područje velikoga gospodarstvenoga značenja:
šumarstvo, lovstvo, vodoprivreda, poljoprivreda,
športsko-ribolovni turizam, birwoching,
bez industrije i ozbiljnijih zagađenja
prirode,


ekološko-geografska poveznica između mađarskoga
Nacionalnoga parka “Drava – Dunav”
i Parka prirode “Kopački rit”.
O problematici vodnih stepenica raspisale su se
ondašnje vodeće novine: Vjesnik, Večernji list,
Globus, Glas Slavonije, interne novine ROŠ “Slavonska
šuma”, LŠG “Jelne”, časopis Priroda, Godišnjak
lova i ribolova itd. Manje-više većina ih je