DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 3-9


UDK 630* 232.3 + 181.4 (001)


UTJECAJ MINERALNOG I BIORAZGRADIVOGA ULJA NA RASADNIČKU
KLIJAVOST I RAST SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)


INFLUENCE OF MINERAL AND BIO OIL ON THE GERMINATION OF ACORN
AND THE GROWTH OF PEDUNCULATE OAK (Quercus Robur L.) SEEDLINGS


Milan ORŠANIĆ, Dubravko HORVAT, Nikola PERNAR,
Marijan ŠUŠNJAR, Darko BAKŠIĆ, Damir DRVODELIĆ1


SAŽETAK: Svrha je ovoga rada istraživanje utjecaja različitih koncentracija
mineralnog i biorazgradivoga ulja za podmazivanje lanaca motornih
pila na rasadničku klijavost i početni rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.), kao najvažnije šumske vrste za područje nizinske Hrvatske. Pokusi
su obavljeni u dva rasadnika na pokusnim plohama od 1m2 (ukupno 28 ispitnih
ploha i 2 kontrolne) proljevanjem po 3 koncentracije (0,1 l/m2, 0,2 l/m2,
0,5 l/m2) biorazgradivoga i mineralnog ulja. Provedena analiza pokazala je
da povećana koncentracija mineralnoga ulja može smanjiti rasadničku klijavost,
a da ju biorazgradivo ulje može povećati. Zbog nedovoljno izražene
ovisnosti između visine i promjera vrata korijena biljaka o vrsti i koncentraciji
ulja, u analizu bi trebalo uključiti i proučavanje drugih čimbenika. Na temelju
pedoloških istraživanja može se zaključiti kako je tlo na zakorovljenim
plohama biološki aktivnije, što dovodi i do brže degradacije ulja.


UVOD I CILJ ISTRAŽIVANJA – Introduction and aim of the research


Ulja za podmazivanje lanaca motornih pila nazivavanje
lanaca motornih pila pojavila su se 1986. godine.
ju se Total loss oils, jer svo ulje nepovratno odlazi na Bio ulja mogu biti načinjena od osnovne tekućine
površinu prepiljenoga drva, u piljevinu, u tlo ili završa-umjetnoga podrijetla (zasićeni i nezasićeni esteri) ili
va na lisnatim površinama okolnoga bilja. prirodnoga podrijetla (biljna ulja ili životinjske masti).


Prema istraživanju (Skoupý i Ulrich 1994) pri Najčešće se kao osnovna tekućina upotrebljava repiči


sječi i izradi stabala najveća je koncentracija proliveno
ulje, ali se mogu upotrijebiti i druga. U Finskoj se
noga ulja s lanca motorne pile u središtu mrlje (0,55 do trenutno ispituju borova ulja, tzv. tall oil (Ta k a l o &
0,60 g/m2), a smanjuje se prema njenome rubu, gdje izLauhanen
1994).
nosi manje od 0,05 g/ m2. Ukupna količina ulja za podmazivanje lanaca mo


tornih pila ispuštenoga u okoliš u Finskoj procijenjena


Skoupý (2004) je ustanovio da se 75–77 % ulja ap


je na 2 mil. litara, dok se ta količina u Hrvatskoj kreće


sorbira u piljevinu, 7–13 % ostaje na površini prepilje


oko 420.000 litara godišnje (Anon 1996). No, prema


noga drva i 12–16 % odlazi u tlo.


podacima poduzeća “Hrvatske šume”, koje gospodari


Uporaba je biorazgradivih ulja na reznim dijelovi


sa 80 % ukupne površine šuma, jedinična potrošnja


ma motornih pila, potreba vremena pred kojega se po


ulja za podmazivanje lanca iznosi 0,168 l/m3, što je


stavljaju mnogobrojni zahtjevi u svrhu očuvanja bio


znatno više od finskog primjera, gdje se zbog visoko


raznolikosti i prirodnih uvjeta u ekosustavima (A u


mehanizirane sječe i izrade jedinična potrošnja kreće


g u š t i n et al. 2000). Biorazgradiva ulja za podmazi


od 0,015 l/m3 do 0,027 l/m3. Horvat i Šušnjar
(2003) zamijetili su znatno manju jediničnu potrošnju


Izv. prof. dr. sc. Milan Oršanić, prof. dr. sc. Dubravko Horvat,


biorazgradivoga i mineralnoga ulja za podmazivanje


izv. prof. dr. sc. Nikola Pernar, doc. dr. sc. Marijan Šušnjar,
doc. dr. sc. Darko Bakšić, Damir Drvodelić, dipl. ing. šum. lanaca motornih pila koja se kretala od 0,07 l/m3 kod
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR-10000 Zagreb, dovršnoga sijeka hrasta lužnjaka, preko 0,04 l/m3 u
Svetošimunska 25