DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 36     <-- 36 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
ekološku edukaciju, upravo su turizam i različiti oblici nosti mogu imati i negativne učinke na zaštićeno podrurekreacije,
naprihvatljiviji oblici korištenja zaštićenih čje, prihodi od takvih aktivnosti uvelike mogu doprinipodručja
(Tablica 1). Iako turističko-rekreacijske aktiv-jeti njegovom očuvanju i razvoju.


Tablica 1. Matrica ciljeva upravljanja i kategorija zaštićenih područja prema IUCN-u
Table 1 Management objectives matrix and the IUCN protected area management categories


Ciljevi upravljanja Vrsta zaštićenog područja – Protected Area Category*
Management objectives Ia Ib II III IV V VI
Znanstveno istraživanje
Scientific research 1 3 2 2 2 2 3
Zaštita divljine
Wilderness protection 2 1 2 3 3 -2
Očuvanje biološke
raznovrsnosti gena i vrsta
Preservation of species 1 2 1 1 1 2 1
and genetic diversity
Održavanje usluga okoliša
Maintenance of 2 1 1 -1 2 1
environmental services
Zaštita posebnih prirodnih i kulturnih
vrijednosti i karakteristika
Protection of specific natural --2 1 3 1 3
and cultural values and features
Turizam i rekreacija
Tourism and recreation -2 1 1 3 1 3
Edukacija - Education --2 2 2 2 3
Održivo korištenje resursa
iz prirodnih ekosustava
Sustainable use of resources -3 3 -2 2 1
from natural ecosystems
Održavanje kulturnih
i tradicijskih značajki
Maintenance of cultural and -----1 2
traditional features


Ia – strogi prirodni rezervat: Ib – područje divljine; II – nacionalni park; III – spomenik prirode; IV – područje upravljanja
staništima/vrstama; V – zaštićeni krajobraz; VI – zaštićeno gospodarsko područje
LEGENDA: 1- primarni cilj; 2 – sekundarni cilj; 3 – potencijalno primjenjiv cilj; 4 – neprimljenjiv cilj
Ia – Strict Nature Reserve: Ib – Wilderness Area; II – National Park; III – Natural Monument; IV – Habitat/Species Management
Area; V – Protected Landscape; VI – Managed Resource Protected Area
LEGEND: 1 – primary objective; 2 – secondary objective; 3 – potentially applicable objective; 4 – not applicable


REKREACIJSKE AKTIVNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
Recreational activities in protected areas


Privlačnost zaštićenih područja za rekreacijske akmenskim
prilikama i gdje mogu računati na profesiotivnosti
lako je objasniti atraktivnim prirodnim ambinalnu
pomoć u različitim slučajevima, kao što su nejentom,
ali i svojevrsnom sigurnošću koju sudionicima zgode, traganje i spašavanje i dr.
takvih programa pružaju parkovne uprave, ponajprije Organiziranju rekreacijskih aktivnosti u zaštićenim
turističko-rekreacijskom infrastrukturom i profesionalpodručjima
moguće je svesti na dva osnovna pristupa.
nim službama. Većina će posjetitelja izabrati rekreacijU
prvom su slučaju takve aktivnosti uglavnom organisko
odredište u području gdje će se moći osloniti na zirane od same parkovne uprave, dok su u drugom slupouzdane
informacije o specifičnostima prostora, vre-čaju organizirane od jednog ili više koncesionara3.


3 ovlašteni ugovorni nositelji dopuštenja o organiziranju i pružanju rekreacijskih programa, usluga i aktivnosti. Za izdata dopuštenja kon


cesionari plaćaju parkovnoj upravi koncesijsku naknadu, a dopuštene djelatnosti obavljaju za svoj račun i u skladu specifičnim uvjetima


parkovne uprave.