DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42


UDK 630* 907.2


UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM
AKTIVNOSTIMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIRODE


OUTDOOR ACTIVITIES AND VISITOR RISK MANAGEMENT
IN PROTECTED AREAS


Ivan MARTINIĆ*, Mate KOSOVIĆ**, Ivan GRGINČIĆ***


SAŽETAK: Članak se osvrće na stvaranje sigurnog i svjesnog rekreacijskog
prostora u zaštićenim područjima prirode. Definiraju se rizici i odgovornosti
uprava zaštićenih područja za njihove posjetitelje i sudionike rekreacijskih
aktivnosti. Raspravlja se o osnovnim elementima ‘visitor risk manage-
menta’ – otkrivanje i procjenu rizika, određivanje sigurnosnih i kontrolnih
mjera, financijski i legislativno gledište rizika. Posebno se obrazlažu faze u
procesu procjenjivanja rizika te određivanje njegove razine pri čemu se stavlja
u odnos vjerojatnost aktualizacije opasnosti i težina moguće posljedice. U
cilju smanjenja rizika iznose se legislativne, organizacijske i kadrovske pretpostavke
i preporuke za razvoj integriranog programa upravljanja rizicima u
hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Ključnim se drži propisom
jasno odrediti razinu brige parkovnih uprava za posjetitelje, pri čemu
valja voditi računa da bi previsok standard odgovornosti parkovnih uprava
mogao ugroziti njihovo funkcioniranje.


K l j u č n e r i je č i : priroda, zaštićena područja, posjećivanje, rekreacija,
upravljanje rizicima


UVOD – Introduction
Zaštićena područja prirode idu u red najatraktivrazvoj
kompleksne turističke ponude. Prema IUCN2
nijih turističkih odredišta1 s velikim potencijalom za smjernicama za upravljanje zaštićenim područjima, uz


Slika 1. Hodanje među krošnjama – u posljednje vrijeme jedan od najatraktivnijih oblika rekreacije u prirodi
Figure 1 Tree top walking across specially adapted footbridges has recently become one of the most attractive forms of outdoor recreation.


Prof. dr. sc. Ivan Martinić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, e: martinicŽsumfak.hr
Mate Kosović, mr. oecc., dipl. iur., JU za upravljanje Park-šumom Marjan, Split
Mr. sc. Ivan Grginčić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb – UŠP Karlovac
Prema podacima WTO više se od 30 % godišnjeg turističkog posjećivanja u svijetu odnosi
na zaštićena područja prirode, ponajprije nacionalne parkove i prirodne rezervate.
International Union on Conservation of Nature – međunarodna organizacija za zaštitu prirode
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 36     <-- 36 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
ekološku edukaciju, upravo su turizam i različiti oblici nosti mogu imati i negativne učinke na zaštićeno podrurekreacije,
naprihvatljiviji oblici korištenja zaštićenih čje, prihodi od takvih aktivnosti uvelike mogu doprinipodručja
(Tablica 1). Iako turističko-rekreacijske aktiv-jeti njegovom očuvanju i razvoju.


Tablica 1. Matrica ciljeva upravljanja i kategorija zaštićenih područja prema IUCN-u
Table 1 Management objectives matrix and the IUCN protected area management categories


Ciljevi upravljanja Vrsta zaštićenog područja – Protected Area Category*
Management objectives Ia Ib II III IV V VI
Znanstveno istraživanje
Scientific research 1 3 2 2 2 2 3
Zaštita divljine
Wilderness protection 2 1 2 3 3 -2
Očuvanje biološke
raznovrsnosti gena i vrsta
Preservation of species 1 2 1 1 1 2 1
and genetic diversity
Održavanje usluga okoliša
Maintenance of 2 1 1 -1 2 1
environmental services
Zaštita posebnih prirodnih i kulturnih
vrijednosti i karakteristika
Protection of specific natural --2 1 3 1 3
and cultural values and features
Turizam i rekreacija
Tourism and recreation -2 1 1 3 1 3
Edukacija - Education --2 2 2 2 3
Održivo korištenje resursa
iz prirodnih ekosustava
Sustainable use of resources -3 3 -2 2 1
from natural ecosystems
Održavanje kulturnih
i tradicijskih značajki
Maintenance of cultural and -----1 2
traditional features


Ia – strogi prirodni rezervat: Ib – područje divljine; II – nacionalni park; III – spomenik prirode; IV – područje upravljanja
staništima/vrstama; V – zaštićeni krajobraz; VI – zaštićeno gospodarsko područje
LEGENDA: 1- primarni cilj; 2 – sekundarni cilj; 3 – potencijalno primjenjiv cilj; 4 – neprimljenjiv cilj
Ia – Strict Nature Reserve: Ib – Wilderness Area; II – National Park; III – Natural Monument; IV – Habitat/Species Management
Area; V – Protected Landscape; VI – Managed Resource Protected Area
LEGEND: 1 – primary objective; 2 – secondary objective; 3 – potentially applicable objective; 4 – not applicable


REKREACIJSKE AKTIVNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
Recreational activities in protected areas


Privlačnost zaštićenih područja za rekreacijske akmenskim
prilikama i gdje mogu računati na profesiotivnosti
lako je objasniti atraktivnim prirodnim ambinalnu
pomoć u različitim slučajevima, kao što su nejentom,
ali i svojevrsnom sigurnošću koju sudionicima zgode, traganje i spašavanje i dr.
takvih programa pružaju parkovne uprave, ponajprije Organiziranju rekreacijskih aktivnosti u zaštićenim
turističko-rekreacijskom infrastrukturom i profesionalpodručjima
moguće je svesti na dva osnovna pristupa.
nim službama. Većina će posjetitelja izabrati rekreacijU
prvom su slučaju takve aktivnosti uglavnom organisko
odredište u području gdje će se moći osloniti na zirane od same parkovne uprave, dok su u drugom slupouzdane
informacije o specifičnostima prostora, vre-čaju organizirane od jednog ili više koncesionara3.


3 ovlašteni ugovorni nositelji dopuštenja o organiziranju i pružanju rekreacijskih programa, usluga i aktivnosti. Za izdata dopuštenja kon


cesionari plaćaju parkovnoj upravi koncesijsku naknadu, a dopuštene djelatnosti obavljaju za svoj račun i u skladu specifičnim uvjetima


parkovne uprave.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 37     <-- 37 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
Za rekreacijske aktivnosti koje parkovne uprave samostalno
organiziraju i provode, one imaju iznimnu
odgovornost za sigurnost sudionika, što uključuje i
skrbiti za odštetne zahtjeve (ponekad alarmantno visoke!)
koji se mogu pojaviti u slučaju povređivanja sudionika
rekreacije.


Iako je, prema našim ocjenama, razvoj rekreacijskih
aktivnosti u hrvatskim zaštićenim područjima4
(dalje u tekstu: NP/PP) u pogledu sadržaja i intenziteta
u početnoj fazi, posljednjih se godina i u Hrvatskoj ozbiljnije
susrećemo s većim brojem slučajeva povređivanja
pri takvim aktivnostima. To je posljedica pove


ćanja broja posjetitelja, njihovog interesa za ‘intenziviranjem’
boravka i njihove sve veće mobilnosti, ali i
veće ponude rekreacijskih aktivnosti s uključenim visokim
rizikom, kao što su npr. slobodno penjanje, brdski
biciklizam, pustolovne utrke i dr.


U tom smislu može se govoriti i novom elementu
zadaće parkovnih uprava usmjerenoj na smanjivanje
mogućih nepovoljnih učinaka u slučaju ozlijeđivanja
posjetitelja, pri čemu važan element upravljanja zaštićenim
područjima postaje planiranje i upravljanje rizicima
vezanima za rekreacijske aktivnosti posjetitelja.


RIZICI I ODGOVORNOST ZA POSJETITELJE – Visitor risks and responsibilities


U posjećivanju zaštićenih područja brojne su situacije
ili stanja koje potencijalno mogu izazvati ozljede ili
štete. Mnogobrojni oblici vanjske rekreacije imaju pripadajući
rizik, pri čemu su rizik i izazov njihov važan sastavni
dio. Pritom, vjerojatnost da nesreća završi u obliku
štete ili ozlijeđivanja u nekim slučajevima nije mala.


Iako je općenito prihvaćeno da su posjetitelji odgovorni
za osobnu sigurnost pri rekreacijskim aktivnostima,
značajne se teškoće javljaju oko razgraničenja što
je osobna, a što parkovna odgovornost u slučaju nesreće.
Neke aktualne sudske presude u svijetu značajno su
više potencirale odgovornost parkovnih uprava negoli
samih posjetitelja.


U definiranju mogućih rizika kojima su izloženi posjetitelji
moguće je razlikovati:


(1)rizike pri aktivnostima manjeg intenziteta i bez


športske dimenzije naprezanja; tu spadaju npr.: pje


šačenje, planinarenje, touring-biciklizam i dr. Tak


ve se aktivnosti odnose na ‘obične’ posjetitelje i ve


zane su uz korištenje standardne parkovne infra-


UPRAVLJANJE RIZICIMA
Naglašena odgovornost parkovnih uprava zahtijeva
postojanje unaprijed određenih planova djelovanja u
slučaju nesreće posjetitelja, odnosno sudionika rekreacije,
ali i odgovarajuću pripremljenost u slučaju pokretanja
odštetnih zahtjeva. Kako su visoki odštetni zahtjevi
vezani uz ozljeđivanje izravna prijetnja parkovnoj
upravi u provođenju parkovne politike i svakodnevnom
upravljanju parkom, cilj uprave zaštićenog područja
mora biti stvaranje sigurnog i svjesnog rekreacijskog


prostora. Osnova toga je razvoj programa upravljanja
rizicima. To uključuje:
određivanja najboljeg praktičnog a za kon


protokol
protokolprotokola z
tinuirano unaprijeđivanje tehnika i
ii izvedb
izvedbizvedbi
ii u uprav


u
ljanju rizicima,


strukture: cesta, šumskih putova i planinarskih staza,
poučnih staza, odmorišta, vidikovaca i dr.


(2)rizike pri vrlo intenzivnim rekreacijskim aktivnostima
s izraženom športskom dimenzijom naprezanja;
Takve aktivnosti vezane su uz posjetitelje-sudionike
‘adrenalinske’ rekreacije, a tu spadaju npr. alpinizam,
slobodno penjanje (penjanje u stijeni), speleologija,
ronjenje, rafting, kajak, kanjoning, brdski
biciklizam, skijanje, zmajarenje, rekreativno jahanje,
slobodno letenje, pustolovne utrke, hodanje u
krošnjama, adrenalinski parkovi, i dr.


Rizici su usko povezani s vrstama povreda koje mogu
nastati pri pojedinoj aktivnosti. Najčešći su:padovi samih sudionika s visine, u dubinu ili u istoj
ravnini,

padovi drugih predmeta (opreme, kamenja, grana i
sl.) na sudionika,

sudar ili uklještenje sudionika s preprekom ili drugim
predmetom
– ostali rizici.


Visitor risk management


identificiranje učestalosti i šteta vezanih za izlaganje
specifičnom riziku,
prepoznavanje postupaka i metoda koje vode osigu


ravajuće agencije u analizi i procesuiranju nesreća,


u nesreća,
uvođenje učinkovite zaštite od rizika te


procedura


za minimalizaciju rizika.


U smislu zaštite osobne odgovornosti u posljednja
dva desetljeća razvijen je instrument putnoga osiguranja
koje svojim klijentima nude osigurateljske agencije
bilo za individualna ili za agencijski organizirana putovanja
i boravke. Takva putna osiguranja pokrivaju tek
neke od rizika kojima su potencijalno izloženi posjetitelji-
sudionici sportske rekreacije, kao što su troškovi


4
ovdje se prvenstveno misli na zaštićena područja koja imaju upravljačke ustanove; u Hrvatskoj to su, ponajprije, nacionalni parkovi i
parkovi prirode.


35
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 38     <-- 38 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
prijevoza do odgovarajuće ustanove i troškovi bol-akcije u praktičnom radu, procedurama ili potenciničkoga
liječenja (tzv. nužni liječnički tretman), ali ne i jalnim mjestima nesreća.


za npr. liječenje “posljedica nezgoda uzrokovanih profesionalnim
bavljenjem sportom” u što je moguće svrstati
većinu adrenalinskih rekreacijskih aktivnosti. Pritom
je osigurateljeva obveza isključena i ako je nesretni
slučaj nastao, među ostalim, za vrijeme sportske rekreacije
u alpinizmu, jahanju, zračnim, zimskim i/ili
vodenim sportovima, biciklizmu, speleologiji i dr.


Prema dosadašnjim iskustvima iz zemalja s razvijenim
parkovnim sustavima, učinkoviti programi upravljanja
rizicima traže sljedeće osnovne sastavnice:


obrazovanje i osposobljavanje osoblja,


nadziranje i otkrivanje rizičnih prostora i područja,


redovitu inspekciju prirodnih predjela i rekreacijske
infrastrukture sa zapisnicima o inspekcijama –
radi programa održavanja, tako i u slučaju parničenja,


održavanje službenih sastanaka sa osiguranicima,
zakonskim savjetodavcima i suradničkim agencijama
radi rasprave o gledištima trendova, strategija,
tekućih parnica,


izvještavanje o nesrećama i izlaganje o njima,


uspostavu izvještajnog mehanizma radi stalne analize
rizičnih situacija i unapređenja kroz popravne
Slika 2. Slobodno penjanje (free climbing) ide u red rekreacijskih
aktivnosti najvećeg rizika


Figure 2 Free climbing ranks among outdoor recreational activities
of the highest risk


S gledišta parkovne uprave upravljanje rizicima posjetitelja
uključuje odgovore na sljedeća pitanja :


Što može pogrešno krenuti za posjetitelja? – Ovo
zahtijeva prepoznavanje glavnih uzroka mogućih nepoželjnih
situacija, određivanje njihovih mogućih posljedica
i/ili učinaka koji su određeni njihovom učestalošću,
težinom i vjerojatnošću pojavljivanja.


Što parkovna uprava može učiniti? – To pretpostavlja
razvoj sustava koji uključuje politiku, metode
te mehanizme djelovanja i nadzora kao odgovor na
moguće neželjene situacije.


Koja je financijska dimenzija rizika i mogućih
šteta? – Ovo zahtijeva fokusiranje na osiguranje novčanih
sredstava za aktivnosti prevencije i upravljanja
rizicima i za održavanje financijske stabilnosti uprave
u slučaju mogućih troškova po odštetnim zahtjevima.


U programu upravljanja rizicima kojima su izloženi
posjetitelji i sudionici rekreacije moguće je razlikovati
četiri osnovna koraka, kako je to prikazano na slici 3.


Korak br. 1 : Proces otkrivanja rizika


Od najveće je važnosti razviti strukturni proces za
otkrivanje rizika ozlijeđivanja posjetitelja. Proces otkrivanja
rizika mora uključivati detaljno ispitivanje
raspoloživih informacija o prijašnjim incidentima, načinima
i područjima gdje su se dogodili.


Faze u procesu otkrivanja rizika uključuju:


1.
izradu pregleda/popis svih rizika vezanih uz neku
aktivnost ili prostor
2.
razvijanje upitnika za fizičku inspekciju područja
ili za nadzor aktivnosti posjetitelja
3.
inspekciju područja putem upitnika i razgovor s posjetiteljima
koji često posjećuju određena mjesta
4.
popisivanje svih uočenih i utvrđenih rizika.
Na osnovi utvrđivanja rizika izvode se ključne odluke
o preventivnim i kontrolnim mjerama za sigurnost
posjetitelja.


Korak br. 2: Procjena rizika za posjetitelje


Nijednim se rizikom ne može adekvatno upravljati
sve dok nije određen i shvaćen. Za ovo je potreban opširni
pogled na sve dostupne informacije vezane uz
prošle nesreće, posjetitelje i žrtve, mjesta i aktivnosti
gdje se nesreće češće događaju.


Proces procjenjivanja rizika treba rezultirati listom
svih potencijalnih opasnosti i njima pripadajućih rizika.
Procjena je polazište u određivanju vrste i sadržaja
akcija koje će poduzimati parkovna uprava. Ograničeno
vrijeme, budžet ili osoblje mogu uvjetovati da se
neke aktivnosti s rizicima trebaju uzeti u obzir bez odgađanja,
a druge se mogu odgoditi. Proces procjenjivanja
rizika prikazan je na slici 4.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 39     <-- 39 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42


ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 40     <-- 40 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
Ključno je u procjeni rizika neke aktivnosti ili lokasti
i težinu moguće posljedice. Model stupnjevanja racije
odrediti stupanj ili razinu specifičnog rizika. U tazine
rizik izveden na osnovi matrice iz tablice 2., a


ka
aa iz
blici 2 prikazan je primjer matrice za procjenu rizika prikazanjje
ee u
uu tablici 3.
koja stavlja u odnos vjerojatnost aktualizacije opasno-
Tablica 2. Matrica za procjenu rizika (po Nohl-u)


rizika (po ohl-u)


Table 2 The Risk


Assessment


Matrix (according to Nohl-u)


Težina štetne posljedice / ozljeda – Severity of harmful effect / injury
Vrlo laka ozljeda Laka ozljeda – Srednje teška Teška ozljeda – Vrlo teška ili
bez – ikakvih eventualne ozljeda – trajne posljedice smrtna ozljeda


posljedica posljedice koje posljedice koje koje uzrokuju – značajno
Vjerojatnost Very slight injury bitno ne utjeću mogu ograničiti gubitak radne ograničena
aktualizacije – no health effect na radnu radnu sposobnosti životna
opasnosti sposobnost sposobnost Major injury – sposobnost ili
Probability of Minor injury – Moderate permanent uzrokuje smrt
hazard possible injury – consequences Severe or lethal
actualization consequences consequences that cause the injury – leads to


having very that may loss of work significantly
slight effect on restrict work capability restricted life
work capability capability capability or death


I II III IV V
Neuobičajeno mala


A 0
0 0 1 1


Very unlikely
Vjerojatno, pod
određenim uvjetima


B 0
0 1 3 4


Probable, under
certain conditions
Vrlo vjerojatno
se može očekivati C 0 1 2 5 7
Very likely
Usljeđuje bez sumnje


D 0
1 3 7 10


Certain


Tablica 3. Stupnjevi rizika
smanjenje mogućnost rizika na način da se smanji


Table 3 Risk levels vjerojatnost da se nesreća dogodi tamo gdje je
Rizik – Risk Vrijednost – Value osrednji rizični potencijal, npr. omogućavanje priPrihvatljiv
rizik – Acceptable risk 0 stupa samo uz pratnju voditelja ili sudjelovanje uz
Mali rizik – Low risk 1-2 instruktora,
Srednje velik rizik – Moderate risk 3-4 smanjenje djelovanja rizika što znači minimalizira-
Velik rizik – Major risk 5-7 ti štete nastale od nesreće u slučaju osrednjeg rizič-
Osobito velik rizik – Very high risk 10 nog potencijala, npr. ograničavanje ili kontroliranje


pristupa,
Korak br. 3: Sigurnosne mjere i akcije prihvaćanje rizika kada je on unutar prihvatljivih
Koristeći rezultate procjene rizika određuju se sigranica,
nizak ili nebitan.


gurnosne mjere te se izvode potrebne akcije i aktivnoKada
kontrolne mjere nisu uvedene ili su neučinkosti
radi eliminacije ili smanjivanja rizika. vite, sve nesreće i ozljede posjetitelja trebaju biti brzo
Sigurnosne mjere mogu se odnositi na: istražene. Primarni pristup trebao bi biti nepristrani
uviđaj s dovoljno detalja za analizu nesreće. Idealno bi


eliminaciju rizika kada je rizik procijenjen kao jako
bilo kada bi se isto obavljalo po propisanoj standardnoj


visok; moguća mjera je npr. izostavljanje rekreacij


proceduri, kojom bi se osigurala konzistencija i omo


ske aktivnosti iz ponude na svim ili određenim lo


gućilo povjerenje u rezultate.


kalitetima,


prijenos dijela rizika radi smanjivanja odgovornosti
za nesreću, npr. upozoravanjem posjetitelja, čime im
5 vrlo često su takva upozorenja sadržana već na ulaznici u zaštise
osigurava da budu informiran u slučaju rizika5, ćeno područje
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 41     <-- 41 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM .
Korak br. 4: Motrenje i preispitivanje


Kada su kontrolne mjere određene
da minimaliziraju ili eliminiraju
rizik potrebno je procjeniti
učinkovitost mjera. Toključuje:


uključuje


pregled predloženih kontrolnih
mjera pred uvođenje,


uvođenje kontrolnih mjera, ako
se pregledavanjem ustanovilo
da one smanjuju rizik i ne stvaraju
nove rizike,


praćenje učinkovitosti kontrolnih
mjera kroz redovite procjene.
Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42


m


,:.«.,.,....,o,eČc,,.e..Č:.r;


5.
Andrenalinski parkovi postali
mnogih zaštićenih područja.


Figure 5 Adrenaline parks have become an integral part of recreational infrastructure
in many protected areas


PREPORUKE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA POSJETITELJA U HRVATSKOJ
Risk management proposals in Croatia


Porastom svijesti posjetitelja, ali i povećanjem rekreacijske
ponude, neizbježno će se i parkovne uprave
hrvatskih zaštićenih područja sve više susretati s problemima
odštetnih zahtjeva uslijed ozljeđivanja posjetitelja.
Kako bi se hrvatski parkovni sustav pravodobno pripremio
za takvu vrstu prijetnje funkcioniranju zaštićenih
područja, a parkovne uprave osposobile za novu zadaću,
u nastavku članka iznose se preporuke i polazišta
za razvoj koncepta upravljanja rizicima posjetitelja pri
posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima posjetitelja.


6.1. Jasna misija i trajna potpora – Clear mission
and permanent support
Primarno se moraju osigurati dugoročni mehanizmi
potpore za program upravljanja rizicima posjetitelja
zaštićenih područja prirode u Hrvatskoj. Ovo zahtijeva
podršku s najviših pozicija nadležnosti za zaštićena područja
kako bi se jasno i čvrsto postavili ciljevi programa,
a zatim razvila formalna struktura (organizacija i
osoblje) u programu. Ključnu bi ulogu u takvom konceptu
valjalo namijeniti, sada nepostojećem, Središnjem
uredu za zaštićena područja RH (dalje u tekstu:
Središnji ured NP/PP). Jednako je važno utvrditi
protokole i komunikacijske tokove kojima će informacije
i instrukcije putovati od donositelja odluka do operativnog
parkovnoga osoblja.


6.2. Zakonsko uređenje i pravna pomoć – Legal
framework and legal advice
Potrebno je propisom vrlo jasno odrediti razinu brige
i odgovornost parkovnih uprava za posjetitelje, posebno
radi određivanja granice između osobne i parkovne
odgovornosti i postizanja ograničenja od odgovornosti.
Pritom valja voditi računa da bi previsok
standard odgovornosti parkovnih uprava mogao ugroziti
njihovo funkcioniranje.


Nadalje, potrebno je osigurati da parkovne uprave
putem Središnjeg ureda NP/PP imaju pristup primjerenom
pravnom savjetodavcu već prilikom eventualnog
podizanja tužbe protiv uprave. Pravni savjetodavci ne
bi trebali samo biti dostupni, već i proaktivni u smislu
da unaprijed dobro razumiju prirodu parničenja i potrebe
parkovne uprave.


6.3. Uloga Središnjeg ureda nacionalnih parkova
i parkova prirode – The role of the NP/PP Central
Management Office
Na razini svih parkovnih uprava potrebno je standardizirati
pristup upravljanju rizicima posjetitelja i sudionika
rekreacije. Radi racionalnosti i koordinacije,
trebalo bi napraviti na razini Središnjeg ureda za
NP/PP koji bi razvio jedinstvene obrasce vezano za:


model otkrivanja, procjene i inspekcije rizika,


katalog sigurnosnih i kontrolnih mjera,
protokole i postupke u slučaju nesreća,
osposobljavanje parkovnoga osoblja,


modele osnovnoga i posebnoga osiguranja od rizika,


vođenje odštetnih zahtjeva s pravnim savjetovanjem.
6.4. Modeli osiguranja i partnerstvo s osigurateljima
– Insurance models and partnership with insurers
Putem središnjeg ureda NP/PP potrebno je za parkovne
uprave iznaći primjerene modele osiguranja od
odgovornosti te nastojati uvesti aranžmane osiguranja
koji su jednostavni i učinkoviti, kao mehanizam financiranja
rizika. Takvi bi modeli trebali činiti kombinaciju
programa upravljanja rizikom, samoosiguranja i reosiguranja.
Ključna je stvar u takvim aranžmanima postizanje
najbolje ravnoteže između cijene premije i
preostalog rizika.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 42     <-- 42 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
Parkovnim upravama se sugerira internalizirati trošak
dnevne police osiguranja od posljedica nesretnog
slučaja u cijenu ulaznice koju plaća svaki posjetitelji
pri organiziranom ili individualnom posjetu zaštićenog
područja.


Nadalje, organizatore rekreacijskih aktivnosti (koncesionare)
trebalo bi obvezati da sudionike svojih rekreacijskih
programa dodatno osiguraju od rizika povreda
koji nisu pokrivena policama putnog ili zdravstvenog
osiguranja.


Poželjno bi bilo kada bi se takve osnovne vrste
dnevnih polica osiguranja mogle kupiti na recepcijama
zaštićenih područja i na drugim prikladnim mjestima.


Od posebne je važnosti jaka povezanost Središnjeg
ureda i parkovnih uprava s osigurateljem (jedna ili više
agencija) pri čemu one moraju sudjelovati u redovitim
analizama slučajeva te razviti plan za zaštitu obiju strana
od potencijalnih gubitaka kao poslijedice nesreća
posjetitelja.


6.5. Izobrazba i trening osoblja – Staff education
and training
Osoblje treba učiniti svijesnim moralnih i pravnih
obveza brige za sigurnost posjetitelja. Ono mora biti
sposobno otkriti, ocijeniti i obraditi rizik.


Gdje god je unutar parkovne uprave moguće, trebala
bi postojati jedinica posvećena upravljanju rizikom,
koja odgovara za:praćenje i ocjenjivanje rada uprave vezanim za
‘vistor risk management’

pružanje uputa upravi i operativnom osoblju
za


sprječavanje nesrećakoordinaciju treniranja osoblja za ‘visitor risk managment’.
Programi treniranja osoblja svakako
će parkovnim upravama dati
dodatnu vjerodostojnost u slučaju
parničenja.


6.6. Procjena, inspekcije i
kontrola rizika – Risk assessment,
inspection and control
U Hrvatskoj bi trebalo s razine
Središnjega ureda NP/PP inicirati
proces procjene rizika pri posjećivanju
i rekreacijskim aktivnostima
posjetitelja u zaštićenim područjima.
Takva bi procjena za pojedino
područje obuhvatila određivanje
razine rizika za sve prihvatljive aktivnosti.
Na temelju razine rizika
utvrdio bi se katalog sigurnosnih
mjera te model inspekcije rizika.


eventualne nesreće potrebno je uvesti redovit i sustavan
inspekcijski proces kako bi se osiguralo trajno otkrivanje
povećanih rizika te se sugeriralo preventivne mjere.
Učestalost potrebnih inspekcija treba odrediti prema
vrsti rizika ili o prirodi određene atrakcije ili objekta.


Nadalje, potrebno je izraditi akcijski plan za kontrolu
rizika u okviru kojega se izabiru najpovoljnije akcije
koje čine kombinaciju aktivnosti za sprječavanje


posljedica.


nezgode i za smanjenje težine posljedica


6.7. Protokoli za istragu i dokumentiranje Investigation
and documentation protocol
Procedura koja se primijenjuje u slučaju nesreće
mora biti regulirana propisom, s posebnim naglaskom
na način obavljanja očevida, dokumentiranje i sastavljanja
zapisnika.


Strukturno istraživanje nesreće treba se sastojati od
sljedećih elemenata:učinkovite istrage radi dobivanja vjerodostojnih i
najvažnijih informacija u što kraćem vremenu; pritom
iskaz svjedoka trebaju biti uzeti u što kraćem
zi
ii s


vre enu o
ood
dd nastanka nesreće;
dovršenih izveštaja o nesreći koji trebaju, na temelju
prikupljenih informacija, sadržavati činjenice, a
ne mišljenja; posebno je važno da su detalji vezani
za nesreće ili uz traženje odštete uvijek dokumentirani
i zapisani interno od parkovne uprave;


foto-dokumentacije s mjesta nesreće (jer s vremenom
sjećanja slabe ili nestaju, a mjesta mijenjaju
izgled);


pri svršetku procesa istraživanja nesreće sve skupljene
informacije i dokaze treba detaljno zabilježiti
kroz standardni zapisni sustav; sustav mora uključivati
zapise o:


NP GrandČČ


Radi minimaliziranja broja neFigure
6 NP Grand Canyon – Search & Rescue Service*č"
zgoda, ali i lakšeg rješavanja svake (Foto: I. Martinić)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 43     <-- 43 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42

izvještajima o nesreći (zapisnici s uviđaja, iskazi
svjedoka i dr.),

programima i planovima održavanja i atestima

procjeni rizika,
– potraživanju odštete,
– ostale zapise.
Sve navedeno smanjuje potencijalnu odgovornost
uprave u slučaju parničenja; dodatno, zapisni sustav uz


ZAKLJUČCI


U posjećivanju i pri mnogobrojnim rekreacijskim
aktivnostima u zaštićenim područjima vjerojatnost
nesreća i ozljeđivanja u nekim slučajevima nije mala.
Porast broja nesreća posjetitelja, ali i s njima povezanih
odštetnih zahtjeva u stalnome je porastu. Neke
aktualne inozemne sudske presude značajno više potenciraju
odgovornost parkovnih uprava negoli samih
posjetitelja.


Nova zadaća uprava zaštićenih područja usmjerena
je na smanjivanje mogućih nepovoljnih učinaka u slučaju
ozljeđivanja posjetitelja. Pritom važan segment
upravljanja postaje razvoj struktura i protokola za uvođenje
integriranog programa upravljanja rizicima pri
posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima posjetitelja.
To uključuje:


određivanja protokola za kontinuirano unaprijeđivanje
tehnika i izvedbi u upravljanju rizicima,


identificiranje učestalosti i šteta vezanih za izlaganje
specifičnom riziku,


prepoznavanje postupaka i metoda koje vode osiguravajuće
agencije u analizi i procesuiranju nesreća,


uvođenje učinkovite zaštite od rizika te procedura
za minimalizaciju rizika.
Kako bi i u Hrvatskoj parkovne uprave što skorije
usvojile politiku upravljanja rizikom posjetitelja, po-


LITERATURA


Marinović-Uzelac, A. (2001): Prostorno planiranje.
Dom i svijet Zagreb, 2001.


M a r t i n i ć , I. (2004): 55. obljetnica NP Paklenica –
kako osigurati održivost i vitalnost funkcioniranja?
u svjetlu naglasaka V. svjetskog kongresa
nacionalnih parkova. Paklenički zbornik, vol. 2.,
147–150. Starigrad-Paklenica, 2004.


M a r t in i ć , I. (2002): Planovi upravljanja za hrvatske
nacionalne parkove i parkove prirode. Šumarski
list 9–10, CXXVI, 501–509, Zagreb.


Martinić, I. (2001): Američka iskustva za unapređenje
upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima
prirode u Hrvatskoj. MZOPU RH, (izvješće
sa studijskog boravka), 1–12, Zagreb.


kontinuirano praćenje i pregledavanje, omogućuje podjelu
informacija između različitih dijelova sustava.


I u ovome segmentu, u Hrvatskoj je potrebno s razine
Središnjega ureda NP/PP definirati protokole za
ispitivanje nesreća koje bi uključile sadržaj i način ispitivanja,
izgled očevidnika i relevatnu dokumentaciju,
način izvještavanja i dr.


Conclusions


trebno je s najviših mjesta odlučivanja jasno postaviti
ciljeve programa te zatim razviti formalnu strukturu
(organizacija i osoblje) u programu. Pritom osnovne


preporuke obuhvaćaju:


1.
jasnu misiju i trajnupotporu
2.
zakonsko uređenje i pravnu pomoć
3.
ulogu Središnjeg ureda NP/PP
4.
modele osiguranja i partnerstvo s osigurateljima
5.
izobrazbu i trening osoblja
6.
kontinuiranu
uu procjenu, inspekciju i kontrolu rizika
7. protokole o ispitivanju, analizi iizvještavanju o nesrećaa.


Kao prvi i ključni korak potrebno je propisom jasno
odrediti razinu brige parkovnih uprava za posjetitelje,
pri čemu valja voditi računa da bi previsok standard
odgovornosti parkovnih uprava mogao ugroziti njihovo
funkcioniranje.


Uvažavajući osnovne postavke i razvojne korake
inozemnih modela, model upravljanja rizicima posjetitelja
u Hrvatskoj valjalo bi provesti s određenom fleksibilnošću,
kako bi se usvojio model, koji bi bio najprikladiji
sadašnjoj organizaciji zaštićenih područja u
Hrvatskoj.References
Peterson, James A. (1987). “Risk Management for
Park, Recreation and Leisure Services”, Management
Learning Laboratories, Illinois, USA.


Department of Conservation & Land Management,
Western Australia. (1991). Policy Statement No.
18, Recreation, Tourism and Visitor Services.


Department of Conservation & Land Management,
Western Australia. (1996). Recreation & Tourism
Workshop -proceedings, Strategy & Action Plans
1996 –2000.


Department of Conservation & Land Management,
Western Australia. (1997). Policy Statement No.
53, Visitor Risk Management.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 44     <-- 44 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
Department of Conservation & Land Management, ** (2003) V. IUCN World Parks Congress ProceeWestern
Australia. (1997). Visitor Risk Managedings,
Durban.
ment – Operational Guidelines. *** grupa autora i Ecoplan d.o.o. (1996): Sustav ko-


Department of Conservation & Natural Resources, rištenja nacionalnih parkova i parkova prirode (s
Victoria. (1994). Public Liability Risk Managemjerama
za provođenje dokumenata prostornog
ment Manual. uređenja. Ministarstvo prostornog uređenja, gra


Department of Primary Industries, Forest Services, diteljstva i stanovanja RH, 1–60, Zagreb.
Queensland. (1994). Sound Practice Indicator *** grupa autora (2000): Ekoturizam i održiv razvoj tufor
Visitor Site Management on State Forests. rizma u ekološko osjetljivim prostorima. Turizam


Parks Canada, Department of Canadian Heritage. (tematski broj), vol. 48, (4): 361–480, Zagreb.
(1994). Visitor Risk Management Handbook.
Minister of Supply and Services Canada.
** grupa autora (2000): Ekoturizam i održiv razvoj turizma
u ekološko osjetljivim prostorima. Turizam
(tematski broj), vol. 48, (4): 361–480, Zagreb


SUMMARY: The article deals with the establishment of safe recreational zoisitor
pa


nes in protected areas of nature. Risks to visitors
ss an
anand
dd participants in outdoor
ar


recreation activities and responsibilities of
ff protecte
protecteprotected
dd area managements are


The basic elements of “visitor risk management” identifying and assessing
risks and selecting safety and control measures are discussed, and so
are the financial and legislative aspects of risks. Special focus is placed on the
phases in the risk assessment process and the identification of their levels. The


of risk actualization and the severity of possible consequences are


likelihoo
likelihoolikelihood
dd
o


osed. With the view of reducing risks, legislative, organizational and per


juxtaposed.


sonnel principles are presented and proposals for the development of an integral
risk management program in Croatian national parks and nature parks
are given. Clearly regulated levels of care by park managers towards visitors


re
st


considere
considereconsidered
dd th
ththe
ee ke
kekey
yy issue
issueissue.
.. However
HoweverHowever,
,, a
aan
nn overl
overloverly
yy hig
highigh
hh standard of responsibili


are


ty o
f
ff par
parpark
kk manager
managermanagers
ss coul
coulcould
dd jeopardiz
jeopardizjeopardize
ee thei
theitheir
rr functioning
functioningfunctioning.
..
Ke y word s : nature, protected areas, visiting, recreation, risk management