DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 32     <-- 32 -->        PDF

I. Trinajstić: PRILOG POZNAVANJU RASPROSTRANJENOSTI ŠUME TISE I LIPE – As. Tilio-Taxetum . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 25-32
ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA – Analysis of floristic composition


Gl a v a č (1958) pri opisu asocijacije Tilio-Taxetum
nije u potpunosti izvršio sintaksonomsku analizu florističkog
sastava, već je razlikovao samo karakteristične
vrste asocijacije, sveze, reda i pratilice. Kako su u međuvremenu,
u razdoblju od skoro pedeset godina, sintaksonomska
istraživanja u mnogome uznapredovala,
floristički se sastav raščlanjuje na veći broj sintaksona,
na karakteristične vrste asocijacije, sveze, reda i razreda,
diferencijalne vrste pojedinih sintaksona te pratilice.
Pratilice se također mogu dalje raščlanjivati na elemente
drugih sintaksona višega statusa.


U sklopu sveukupnoga, do sada poznatog florističkog
sastava as. Tilio-Taxetum, zabilježene su sveukupno
183 vrste. U svih 19 snimaka (100 %) zabilježene su
samo 2 vrste ili 1,1 %, u prek (10–19) snimaka


o
oo 5
550
00 %
%% (10–
zabilježeno je 39 vrsta ili 21, samo jednoj
1,3
33 %
%%,
,, a
aa u
uu
snimci zabilježene su 53 vrste ili 29 % od sveukupnoga
florističkog sastava. Na pojedine sintaksone otpada
112 vrsta ili 61,2 %, a na pratilice 71 vrsta ili 38,8 % od
sveukupnoga florističkog sastava.


Pristupimo li na netom istaknut način analizu florističkog
sastava as. Tilio-Taxetum, možemo samo vrstu
Taxux baccata smatrati karakterističnom vrstom asocijacije.
Karakteristične i regionalno svojstvene vrste
sveze Aremonio-Fagetum u sastojinama su koje je pro-
učavao Glavač (1958) razmjerno slabije zastupljene,
jer su analizirane u graničnom području između vegetacijskih
sveza Cephalanthero-Fagion i Aremonio-Fagion
(usp. Tr i n a j st i ć i F r a n j i ć 1999, Tri n a j s t ić
i dr. 2003, Trinajstić 2004). U smjeru prema jugu i
jugoistoku udio tipičnih elemenata sveze Aremonio-
Fagion povećava se i prema broju vrsta i prema stupnju
nazočnosoti.


Usporedno s time, u sklopu sveze Aremonio-Fagion
izdvojene su diferencijalne vrste podsveze Ostryo-Fagenion.
To je skupina termofilnih vrsta općenito značajnih
za vegetaciju reda Quercetalia pubescentis.


Među njima se ističu Ostrya carpinifolia, Fraxinus or-
nus, Acer obtusatum, Cornus mas, Melittis melissophyllum,
Vincetoxicum hirundinaria, Polygonatum odoratum,
što našu zajednicu jasno floristički odvaja od srenjoeuropske
as. Taxo-Fagetum.


Kao karakteristične vrste reda Fagetalia sylvaticae
označeni su tzv. “tipični” fagetalni elementi. To je skup
mezofilnih i neutrofilnih, pretežito srednjoeuropskih
vrsta. U sklopu as. Tilio-Taxetum većim stupnjem stalnosti
ističu se Fagus sylvatica, Tilia platyphyllos, Mer-
curialis perennis, Carex digitata, Phyllittis scolopendrium,
Salvia glutinosa, Galeobdolon luteum, Campanula
trachelium, Aspidium filix-mas i Valeriana tripteris.


Kao karakteristične vrste razreda Quereco-Fagetea
zastupljena su uglavnom dva skupa vrsta. Jedno su mezofilne
vrste šire ekološke i korološke amplitude, npr.
Anemone nemorosa, a drugo su termofilne vrste općenito
značajne za termofilne medunčeve šume reda
Querecetalia pubescentis, ali one, ipak, ne postižu veći
stupanj stalnoosti. Posebnu skupinu vrsta obuhvaćaju
elementi u novije vrijeme izdvojeni u posebni red Prunetalia
spinosae i razred Rhamnno-Prunetea spinosae.
To su ponajprije Prunus spinosa, Rhamnus cathartica,
Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, a dijelom i
Sambucus nigra i Corylus avellana.


Pratilice su razmjerno brojne, obuhvaćaju 71 vrstu
ili preko trećine (38,8 %) sveukupnoga florističkog sastava,
s time da je njih 28 zabilježeno samo u jednoj fitocenološkoj
snimci i one su navedene izvan tablice. Skupinu
pratilica sačinjavaju elementi različitih šumskih i
nešumskih zajednica različite sintaksonomske pripadnosti.
Sve one, prema našem mišljenju, nisu bitne za
opću florističku strukturu as. Tilio-Taxeum. Ipak, od
elemenata šumske vegetacije mogli bismo spomenuti
samo elemente redova Erico-Pinetalia i Quercetalia
robori-petreae. Prvi su ponajprije zastupljeni u inicijalnoj
fazi, a drugi u terminalnoj razvojnoj fazi.


RASPRAVA – Discussion


Već je G la va č (1958) kod florističke analize as.
Tilio-Taxetum napomenuo da je hrvatska zajednica tise
i lipe, u kojoj je sa znatnim udjelom zastupljena bukva
(Fagus sylvatica), posebno u terminalnoj fazi, prividno
vrlo slična srednjoeuropsko-alpskoj šumi bukve i tise,
as. Taxo-Fagetum, koju su već ranije proučavali Etter
(1947), Moor (1952) i Kuoch (1954). Zbog toga je
Glavač, između ostaloga, naglasio da bi se hrvatska zajednica
mogla označiti i imenom “Taxo-Fagetum croaticum”
(usp. Glavač 1958: 24). Da je Glavač kojim
slučajem hrvatsku šumu tise i lipe označio imenom
Taxo-Fagetum croaticum, po objavi sintaksonomskih,
nomenklaturnih pravila (Barkman i dr. 1976, 1986:


čl. 34, Weber i dr. 2000: čl. 34a) ime “Taxo-Fagetum
croaticum” postalo bi ilegitimno, pa bi hrvatsku zajednicu
ili trebalo uklopiti u okvire as. Taxo-Fagetum
ili je označiti nekim drugim, novim imenom (nomen
novum!).


Analiziramo li, međutim, floristički sastav as. Tilio-
Taxetum, u odnosu na srednjoeuropsku as. Taxo-Fagetum,
odmah se može uočiti da hrvatsku šumu treba
podrediti ilirskoj svezi Aremonio-Fagion i podsvezi
Ostryo-Fagenion, a ne srednjoeuropskoj svezi Cephalanthero-
Fagion, Najznačajnija floristička razlika između
navedenih i asocijacija i sveza sastoji se u tome,
da u florističkom sastavu sveze Aremonio-Fagion naj