DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 28     <-- 28 -->        PDF

I. Trinajstić: PRILOG POZNAVANJU RASPROSTRANJENOSTI ŠUME TISE I LIPE – As. Tilio-Taxetum . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 25-32
MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Floristički sastav as. Tilio-Taxetum iz novih nalazišta
prikazan je na analitičkoj tablici 1 na temelju 4 fitocenološke
snimke. Snimke potječu sa sljedećih lokaliteta:


1.
Snimka: Gorski kotar – područje Vražji prolaz ispod
Skrada. Dio malene sastojine u najužem dijlu kanjona,
po stijenama na lijevoj obali potoka. Veličina
200 m2, ekspozicija S-SE, nagib 60o, tlo crno, humozno,
plitko (inicijalni stadij razvitka rendzine).
2. Snimka: Gorski kotar – Kamačnik kraj Vrbovskog.
Desna obala potoka, u gornjem dijelu kanjona, velika
300 m2, stijene s policama.
3.
Snimka: Isto područje, nizvodno od snimke 2, u
vrlo uskom dijelu kanjona. Veličina 100 m2.
4.
Snimka: Mala Kapela – Plitvička jezera, na grebenu
sjeverne ekspozicije iznad Sastavaka. Veličina 200 m2,
nagib 45o, tlo skeletno povrh umirenog točila.
Isto tako sveukupni, do sada poznati floristički sastav
prikazan je u tablici 1 u sintetskom obliku na temelju
4 nove snimke (stupac 5) te 15 snimaka (stupac 6)


Tablica – Table1
Tilio-Taxetum


Redni broj /Nr. of column
Karakteristične vrste asocijacije (Ass.char.):
A Taxus baccata


B
Taxus baccata


C
Taxus baccata


Karakteristične vrste sveze (All.char.) Aremonio-Fagion:
A Acer platanoides reg.


B Euonymus latifoUus
Staphilea pinnata
Dphne laureola


Acer platanoies reg.


Rhamnus fallax


Lonicera alpigena reg.
C Cyclamen purpurascens


Homogyne sylvestris
Knautia drymeia
Polystichum aculeatum
Cirsium erisithales
Aruncus dioicus
ScopoUa carnioUca


Acer platanoides reg.


Melica nutans
Cardamine trifoUa
Hacquetia epipactis
Lamium orvala
Omphalodes verna
Calamintha grandiflora


Euphorbia carniolica


Vicia oroboides


koje je objavio Glavač (1958: Tab. 1) u svemu 19 fitocenoloških
snimaka (stupac 7).


Istraživanja su u oba slučaja vršena po standardnoj
metodi florističke škole Zürich-Montpellier. Vrste su
ra


raspoređene po slojevima (drveće, grmlje, nisko rašće)
u karakteristične vrste asocijacije, karakteristične vrste
sveze Aremonio-Fagion, diferencijalne vrste podsveze
Ostryo-Fagenion, reda Fagetalia sylvaticae, razreda
Querco-Fagetea, te pratilice.


U odnosu na podatke koje je objavio Glavač
(1958: Tab. 1) izvršena je revizija karakterističnih i diferencijalnih
vrsta za pojedine sintaksone, pratilice u skladu
sa suvremenim gledištima uobičajenimm kod sintaksonomskih
istraživanja. Isto tako iz Glavačeve tablice
izostavljen je sloj mahovina, jer najvjerojatnije predstavlja
posebne oblike petrofilne, briofitske vegetacije
koja je predmet posebnih znanastvenih istraživanja.


1 2 3 4 E/1 E/2 E/1+2
+ . . 3.4 2 10 12
1.1 3.3 3.2 + 4 14 16
. + + . 2 12 14
. . . . . 8 8
. + + . 2 12 14
. 2.3 +.3 . 2 8 10
+ . + . 2 5 7
+ . . . 1 6 7
. . +.2 + 2 1 3
. . . . . 2 2
. . . + 1 13 14
. + 1.3 . 2 6 8
. + + . 2 6 8
+.2 +.2 2.3 +.2 4 3 7
. + + 1.1 3 4 7
2.2 3.3 2.1 . 3 2 5
+ 1.2 + . 3 2 5
. . . . . 5 5
. 3.4 +.2 +.2 3 1 4
+.3 . +.2 . 2 2 4
. +.2 +.2 . 2 2 4
+ . . . 1 2 3
. +.2 . . 1 1 2
. + . . 1 1 2
. . . 1 1 . 1
. . . . . 1 1