DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 25-32


UDK 630* 188 (001)


PRILOG POZNAVANJU RASPROSTRANJENOSTI ŠUME TISE I LIPE
As. Tilio-Taxetum Glavač 1958 U HRVATSKOJ


CONTRIBUTION TO THE SPREADING OF THE YEW AND LINDEN FOREST
Ass. Tilio-Taxetum Glavač 1958 IN CROATIA


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: U radu se objavljuju nova nalazišta as. Tilio-Taxetum u
Hrvatskoj. To su Vražji prolaz kod Skrada i Kamačnik kod Vrbovskog u Gorskom
kotaru te Nacionalni park Plitvička jezera u Maloj Kapeli. Floristički
sastav prikazan je na analitičkoj tablici 1, koja je sastavljena na temelju 4 fitocenološke
snimke. Istovremeno je izvršena i sintaksonomska revizija florističkog
sastava kojega je objavio Glavač (1959: Tab. 1) sastavljenog na temelju
15 fitocenoloških snimaka. U stupcima 5, 6 i 7 na tablici 1 prikazana je
struktura cjelokupnog florističkog sastava na temelju ukupno 19 fitocenoloških
snimaka.


U sklopu do sada poznatoga florističkog sastava as. Tilio-Taxetum, zabilježene
su sveukupno 183 vrste. U svih 19 snimaka (100 %) zabilježene su
samo 2 vrste ili 1,1 %, u preko 50 % (10–19) snimaka zabilježeno je 39 vrsta
ili 21,3 %, a u samo jednoj snimci zabilježene su 53 vrste ili 29 % od sveukupnoga
florističkog sastava. Na pojedine sintaksone otpada 112 vrsta ili 61,2 %,
a na pratilice 71 vrsta ili 38,8 % od sveukupnoga florističkog sastava. Kvantitativni
odnosi pojedinih skupina vrsta (karakteristične i diferencijalne vrste,
pratilice) prikazani su u tablici na stupcima 5, 6 i 7.


As. Tilio-Taxetum uvrštena je u podsvezu Ostryo-Fagenion, svezu Aremonio-
Fagion, red Fagetalia sylvaticae i razred Querco-Fagetea.


K l j u č n e r i j eč i : Tilio-Taxetum, nova nalazišta, floristička struktura,
Hrvatska


UVOD – Introduction
Šumsku zajednicu koju izgrađuju tisa – Taxus u Velikoj Kapeli na jugu. Iz Glavačevih podataka u
baccata i velelisna lipa – Tilia platyphyllos prvi je, kao tablici 1 (usp. G l a v a č 1958: Tab. 1) u kojoj je analizišto
je poznato, pod imenom Tilieto-Taxetum opisao i rano 15 fitocenoloških snimaka, može se uočiti da se
pobliže floristički analizirao G l av ač (1958). Glava-najviše podataka (7 snimaka) odnosi na Zagrebačku
čevo ime “Tilieto-Taxetum” kasnije su u skladu sa sugoru,
zatim na Ivanščicu (3 snimke) i Samoborsku goru
vremenim nomenklaturnim gledištima, u Tilio-Taxe-(2 snimke), te po jedna snimka iz Kalnika, Razloga u
tum popravili H orv at i dr. (1974). Gorskom kotaru i Kleka u Velikoj Kapeli.
S obzirom na rasprostranjenost, as. Tilio-Taxetum Tijekom fitocenoloških istraživanja šumske vegetabila
je tada poznata iz dijelova sjeverozapadne Hrvatcije
u gorskim dijelovima Hrvatske pružila nam se
ske od Ivanščice i Kalnika na sjevereozapadu, do Kleka prigoda da as. Tilio-Taxetum analiziramo na još dva
lokaliteta u Gorskom kotaru (Vražji prolaz kod Skrada,
Kamačnik kod Vrbovskog) i jednog lokaliteta u sklopu
Nacionalnog parka Plitvička jezera u Maloj Kapeli. To
je ujedno i najjužnija točka njenoga do danas poznatog


*
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2,
HR-10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia areala.