DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23


UDK 630* 907 (001)


OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ)
NA PLANINI ČVRSNICI U HERCEGOVINI


BENEFICIAL FUNCTIONS OF WHITEBARK PINE FORESTS
(Pinus Heldreichii Christ) ON THE MOUNTAIN OF ČVRSNICA


Augustin MEŠTROVIĆ*


SAŽETAK: Rad prikazuje ocjenu općekorisnih funkcija i vrednovanje
šuma munike na temelju podataka dobivenih u sklopu istraživanja najzapadnijeg
dijela prirodnog areala munike u Hercegovini, na vapnenačko-dolomitnoj
matičnoj podlozi planine Čvrsnice, u čistim prirodnim i negospodarenim
sastojinama. Osim toga, prikazana je važnost općekorisnih funkcija i vrijednost
šuma munike, a ocjena općekorisnih funkcija šuma munike utvrđena je s
obzirom na dob i stadij razvoja za: mlade, srednjodobne, starije, stare sastojine
i ukupno za šume munike. Korištenjem potrebnih podataka o šumama
munike dobivenim spomenutim istraživanjem, izvršeno je vrednovanje općekorisnih
funkcija šuma munike. Šumama munike na planini Čvrsnici u Hercegovini
ne može se osporiti njihova gospodarska vrijednost koja je očigledna,
ali je njihova općekorisna vrijednost mnogostruko veća od gospodarske.
Rezultati ocjenjivanja općekorisnih funkcija i vrednovanja šuma munike
omogućuju dobru polaznu osnovu za ispravno poimanje općekorisnih funkcija
šuma munike i za njihovu ukupnu vrijednost i zaštitu.


K l j u č n e r i j e č i : općekorisne funkcije šuma, podjela općekorisnih
funkcija šuma, ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.


1. UVOD – Introduction
U kopnenom dijelu biosfere ekološki problemi sva- kemijski spojevi, koji se u industrijskoj proizvodnji,
kim su danom sve veći. Kao posljedica gotovo svih dje- prometu, poljoprivrednoj proizvodnji i urbanim srelatnosti
suvremene tehničke civilizacije (od intenzivne dištima količinski povećavaju svakim novim danom,
poljoprivredne proizvodnje koja se koristi herbicidima, neprekidno utječu na šume (Pr p i ć 1992). U sadašnjici,
pesticidima i umjetnim gnojivima, preko urbanizacije naglašena su četiri osnovna ekološka problema, a to su:
do industrijske proizvodnje, čemu je nužno pridodati gubitak ozonskog sloja (UV zračenje), promjena klime
demografsku eksploziju u svijetu siromašnih) iznova se (učinak staklenika), industrijski i radioaktivni otpad i
pojavljuju problemi u povećanom onečišćenju okoliša. kemijska tempirana bomba (Chemical Time Bomb –
Nabrojani i drugi nespomenuti utjecaji traju tek nešto CTB), odnosno kemikalije iz otpada koje postupno
dulje od jednoga stoljeća, ali je njihov intenzitet sve jači onečišćuju podzemne vode. Navedeni problemi, s izuna
ugrožavanje živog svijeta biosfere. Na onečišćeni su zetkom ozonskog sloja, manje ili više ugrožavaju šume
zrak i vodu šumski ekosustavi vrlo osjetljivi, što ima za i u najtješnjoj su vezi s emisijama otrova koji kao imisiposljedicu
pojavu propadanja šuma (“umiranja šuma”). je dolaze u šume. Sa svojom sposobnošću pročišćavanja
Osamdesetih godina protekloga stoljeća ta je pojava zraka, šuma zadržava, na površini lišća i iglica većoj
došla do izražaja i u Europi i u SAD-u, s većim intenzi- 7 do 15 puta od površine na kojoj raste ta ista šuma,
tetom u industrijskim područjima. Ustanovljeno je da velike količine otrova. Osim toga, rahlo i živo šumsko


tlo zadržava velike količine otrova koji se nalaze u vodi,


Dr. sc. Augustin Meštrović, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, sprječavajući tako zagađenje šumskih izvora i podzem


UŠP Gospić, Budačka 23, P.P. 51, 53 000 Gospić nih voda. Naznačena sposobnost šuma je neposredno




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 14     <-- 14 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
usmjerena protiv šumskog ekosustava u kojemu se
skupljaju velike količine otrova, čime se jako ugrožava
funkcioniranje šuma. Upravo zbog toga svojstva šume
su jako dobar indikator stanja onečišćenosti biosfere,
koje upozorava na opasnosti koje prijete od suvremene
tehničke i atomske civilizacije. Uz “klasične” nepovoljne
ekološke čimbenike promjena “kemijske klime”
je dodatni nepovoljni ekološki čimbenik koji je izazvao
fenomen “umiranja šuma”. Naši šumski ekosustavi
uglavnom su prirodnog sastava i pokazuju veću
otpornost na pojavu propadanja šuma u odnosu na monokulture
srednje Europe, a sposobnost da povoljno
utječe na svoj okoliš osobito je učinkovita kod šuma
prirodnoga sastava, što se u potpunosti odnosi i na
šume munike na planini Čvrsnici. Uništavanjem prirodnih
bogatstava, sve se više dolazi do spoznaje o potrebi
čuvanja ravnoteže u prostoru, te da su šume
čvrsto ekološko uporište u prostoru i krajobrazu koje
regulira odnose između agroekosustava i hidroloških
sustava. U dosadašnjem dogovornom samoupravljačkom
režimu šuma nije imala stvarnu vrijednost i prigodom
svih većih investicijskih zahvata rado se posezalo
za šumom, zato što je bila gotovo besplatna. Međutim,
život je učinio svoje, te se shvatilo da je šuma velika
infrastrukturna vrijednost i da se ta činjenica u budućnosti
mora ozbiljno uzeti u obzir. Osim toga spoznaja o
vrlo visokoj vrijednosti općekorisnih funkcija šume
doprla je do svih krugova i tako dobila pravo javnosti.
Ubrzani razvoj civilizacije donio je potrebu za sve većim
zauzimanjem prirodnoga prostora, što se posebice
odnosi na šume. Prilikom urbanizacije, industrijalizacije
i infrastrukturne izgradnje, najjeftiniji je način širenja
bilo krčenje šume. Cijena šume sastojala se od
cijene drva i šumskoga tla i bila je mnogo manja od
cijene agrara, gdje je i otpor protiv otkupa bio vrlo snažan,
pa se pri projektiranju nastojalo što više budućega
koridora prometnice (cesta, dalekovod, vodovod i dr.)
ili gradilišta predvidjeti u šumi. Ubrzo se uvidjelo da
šuma ima mnogo veću vrijednost od novčane naknade
za drvo i jeftino šumsko tlo. Pokazalo se da nestanak
šume u krajobrazu izaziva nepovoljne promjene hidroloških,
vodozaštitnih i klimatskih prilika te povećanje
erozije tla. Naime, došlo se do zaključka da je šuma
značajno ekološko uporište svojega i susjednoga prostora.
Spoznalo se da šuma pruža mnoge ekološke i socijalne
funkcije te da biološki kapital šume puno više
vrijedi od njezine sirovinske funkcije. Potreba utvrđivanja
vrijednosti općekorisnih funkcija šuma nije bila
povezana uz kupnju ili prodaju šume kojom se prigodom
ta vrijednost potpuno zanemaruje, već se odnosila
na nevrednovane dobrobiti uvjetovane osobitim biološkim
kapitalom. Prenamjena šume nije, dakle, bila
samo gubitak proizvođača sirovine i energije, nego i
mnogih dobrobiti, čija je vrijednost znatno prelazila
vrijednost drva i sporednih šumskih proizvoda. Zbog


nepovratnoga gubitka te velike blagodati šume prilikom
njezine prenamjene pristupilo se vrednovanju općekorisnih
funkcija šume, čije je očuvanje obveza
šumarske struke. U očekivanju zbiljskoga gospodarskoga
vrednovanja opcijske uporabe, vrijednosti naslijeđa
i egzistencijske vrijednosti šume bilo je potrebno
te vrijednosti ocijeniti i novčano izraziti mimo kupnje i
prodaje, odnosno osnovnih gospodarskih načela vrednovanja.
Iz sadašnjega stanja u nas, može se reći kako
općekorisne funkcije šume nemaju nikakvu vrijednost
jer se ne mogu podvrgnuti zakonima tržišta.


U ovdašnjem poslijeratnom razdoblju očekuje se


bani


veliki industrijski i urbani razvoj i pritisak na neurbani
ic u


zirana područja, kao što je podnožje planine Čvrsnice
ee
Hercegovini. U budućim razvojnim projektima dakako
da će se pojaviti i šuma. Jedan od načina da se šume
munike zaštite je utvrđivanje njihove stvarne vrijednosti
(cijene) koja se u najvećem dijelu nalazi u ekološkim,
socijalnim i socijalno-ekološkim funkcijama. Stoga je
prenamjena svake dobro obrasle i stabilne šume uništenje
nezamjenjivoga prirodnog bogatstva. Vrijednost šuma
može se dobiti vrednovanjem općekorisnih funkcija
šuma i to ekološko-zaštitnih (hidrološka, protuerozijska,
klimatska, protuimisijska, vjetrobrano-cestozaštitna,
zaštita područja i objekata) i socijalno-društvenih
(turistička, estetska, rekreacijska, zdravstvena). Posredne
funkcije postaju značajnije od neposrednih funkcija
šume (proizvodne ili sirovinske), posebice ako se u
obzir uzme uobičajeni zapadnoeuropski način izračuna
vrijednosti općekorisnih funkcija šuma gdje se koristi
faktor 30, u odnosu na vrijednost sirovine kao gospodarske
funkcije šume (Prpić i Jakovac 1998). Stoga
uvijek treba imati na umu da nema dovoljno šuma koje


u
u potpunosti obavljaju gospodarsku i općekorisnu
funkciju, odnosno da takve šume pokrivaju jedva jednu
polovicu površine svih šuma, od kojih je većina vrlo
devastirana. Zbog toga prenamjenjivanje svake dobro
obrasle i stabilne šume predstavlja uništavanje neza


zamjenjivoga
prirodnog blaga, što posebno treba uzetii u
obzir u planiranju budućih aktivnosti u šumama munike
na planini Čvrsnici, kojih je dio proglašen parkom
prirode. Postupak s park-šumom uspoređen s postupkom
s gospodarskom šumom razlikuje se u stilu gospodarenja.
Tako uzgojnim postupcima u gospodarskoj
šumi povećavamo tehničku vrijednost stabala, dok istovremeno
podržavamo i povećavamo vrijednost ekoloških
i socijalnih funkcija šume. U park-šumi težište
uzgojnih postupaka treba biti na povećanju vrijednosti
ekološke i socijalne funkcije šume. Uzgojni zahvati u
park-šumi slični su zahvatima u gospodarskoj šumi.
Njihova obnova u vezi je s fiziološkom starošću stabala,
dok su prorijede podređene podizanju vrijednosti
socijalnih i ekoloških funkcija šume. Pri tome je značajno
održavanje biološke raznolikosti šume u smislu
podržavanja mješovite sastojine po vrstama drveća na




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 15     <-- 15 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
odgovarajućem staništu. Treba istaći kako je ovo istra- jednost prirodnih šuma munike, te omogućiti bolje i raživanje
prilog poznavanju općekorisnih funkcija i vredcionalnije
gospodarenje ovom važnom vrstom šumskog
novanja šuma munike kao jednoga od vrlo značajnih drveća. Osim toga, ovi rezultati donose nova saznanja,
planinskih šumskih ekosustava. Rezultati će imati mo-ali i preporuke o općekorisnim funkcijama i vrijednosti


gućnost izravne primjene u šumarskoj praksi. Osim šuma munike na planini Čvrsnici u Hercegovini.
toga, oni će dati bolji uvid u općekorisne funkcije i vri


2. PROBLEM ISTRAŽIVANJA Research problem
U današnjim uvjetima, gospodarenje šumama munike,
vrlo je složen i odgovoran posao. U jednom takvom
vrlo složenom dinamičkom sustavu nalaze se brojni
potencijali kao što su: šumsko tlo, šumsko drveće,
životinjski svijet, ljudi, vrijeme i novac, a koji su, opet,
u stalnim prožimajućim i ograničavajućim odnosima
(Buongiorno i Gilles 1987, prema Čavloviću
1996). Upravljanje šumama i uporaba šuma i šumskih
tala na način i u takvoj mjeri da se očuva njihova biološka
raznolikost, produktivnost, mogućnost obnavljanja,
vitalnost i njihov potencijal za sadašnjost i za
budućnost, zahtijevaju ispravno donošenje odluka o
vremenu, mjestu, količini i načinu korištenja šumskih
potencijala (Čavlović 1996). Metodično stremljenje
prema ostvarenju sigurnih ciljeva može se opisati kao
glavna ljudska aktivnost. Tako je i gospodarenje šumskim
potencijalima, do sada, bilo često usmjereno prema
najvećoj ekonomskoj dobiti u najkraćem mogućem
ophodnom razdoblju, odnosno prema što većem kamatnjaku.
To se ponajprije odnosilo na smanjivanje površina
prirodnih i mješovitih šuma na račun podizanja
monokultura brzorastućih četinjača i plantaža mekih
listača. Gospodarenje šumama na takav način kratkoročno
možda postiže uspjeh, ali zasigurno ne vodi prema
nužnoj potrajnoj proizvodnji svih šumskih dobara,
što jedino jamči stabilnost svih čimbenika u ekosustavu,
uključujući i čovjeka. Ispravno gospodarenje prirodnim,
mješovitim i raznolikim šumama čini ključ za
ostvarivanje optimalne proizvodnje svih šumskih vrijednosti.
Određivanje ekonomskih procesa u ekološkom
kompleksu može uključiti ove sastavnice:
ekonomsku djelotvornost – uspješnost, ekološke učinke,
socijalnu i kulturnu pomirljivost – snošljivost.
Vrednovanje sociološke funkcije šume postaje sve
aktualnije. Naime, djelatnosti koje uzrokuju emisiju
CO2 i sve veću njegovu akumulaciju u atmosferi, trebaju
biti oporezovane, tako da se alimentira asimiliranje
CO2 kao jedna od važnih općekorisnih funkcija šuma.
Kao vrlo važan proizvod šume već dulje razdoblje
vrednuje se njezina estetska kakvoća. Studije napravljene
u sjeveroistočnim dijelovima SAD-a (Birch
1983, prema Čavloviću 1996), pokazuju da privatni
šumovlasnici kao temeljne razloge posjedovanja šuma
naznačuju njihovo korištenje za rekreaciju i uživanje
njihovim estetskim vrijednostima. Nova teorija gospodarenja
šumama nastoji združiti ekološke, ekonomske,
sociološke i kulturalne zahtjeve, ali smo u stvarnosti


još uvijek vrlo daleko od ostvarenja tih ciljeva. Međutim,
klasična ekonomska teorija daje prednost spajanju
prirodnih čimbenika kao što su priroda, ljudski rad i
kapital, kako bi se postigla što veća dobit u kapitalu.
Tradicionalna stajališta, koja se odnose samo na znanje,
usko promatranje stvari, gospodarenje prirodom i
proizvodnju što većega kapitala, ne odgovaraju više
zahtjevima za rješavanje ozbiljnih lokalnih, regionalnih
i globalnih problema. Gospodarenje šumama i šumarska
politika neprekidno su pod utjecajem aktualnih
političkih i ekonomskih stajališta koja su uzrokovala
gubitak kvalitete prirode, a s tim u vezi i gubitak kvalitete
življenja u cijelome svijetu. U industrijski razvijenim
zemljama danas biva sve aktualnije prirodi


Fotografija 1. Sastojine munike na planini Čvrsnici imaju ponajprije
zaštitnu ulogu
Photo 1 Whitebark pine stands on the mountain of Čvrsnica
have primarily protective role
(Foto: A. Meštrović, 2002)




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 16     <-- 16 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
podređeno gospodarenje šumama koje se odlikuje novim
načinom kreativnog i interaktivnog razmišljanja,
suradnjom s prirodom, potrajnom i uravnoteženom
proizvodnjom svih šumskih dobara radi kvalitetnijeg
življenja. Glavni ciljevi tako usmjerenoga šumarstva
po redu važnosti su: zaštita okoliša, ostvarivanje temeljnih
ljudskih potreba u prirodnim ekosustavima, te
ostvarivanje temeljnih potreba gospodarstva zasnova
aanog
na drvnoj sirovini. Upravo zbog toga šumari seu
srednjoj Europi, posebice u Švicarskoj i Njemačkoj,
sve više vraćaju izgubljenom gospodarenju šumama
podređenom prirodi, što je razvidno u prebornim stablimičnim
sječama, prirodnoj obnovi autohtonim vrstama
drveća bez teške mehanizacije i pesticida, a to sve
skupa rezultira miješanim, raznodobnim i raznoliko
strukturiranim i stabilnim šumama, odnosno prirodnim
šumama primjerno sačuvanim i zastupljenim u Repu


blici Hrvatskoj. U kontekstu naprijed naznačenoga, čiste
prirodne šume munike na planini Čvrsnici u Hercegovini
do sada su opstale ponajprije zato što obitavaju
u ekstremno specifičnim uvjetima i što im se nije pridavalo
stvarno gospodarsko značenje. Za očuvanje
čistih prirodnih šuma munike na planini Čvrsnici –
koje su, unatoč ograničenom arealu, vrlo značajne
kako zbog svoje rijetkosti u šumskoj vegetaciji, tako i
zbog velike zaštitne uloge u sprečavanju erozije – potrebno
je poznavati njihove općekorisne funkcije kako
bi se točno određenim ljudskim radnjama utvrdila njihova
vrijednost. Ako tome dodamo izvanredne tehničke
vrijednosti drva munike, onda ove šume imaju i vrlo
razvidnu gospodarsku važnost, te je zbog toga poznavanje
općekorisnih funkcija i vrijednosti ovih šuma
nužno i od ključne važnosti.


3. CILJ ISTRAŽIVANJA – Aim of researching
Uvažavajući opisanu problematiku, cilj istraživanj
lj o


anja
je ispitati hipoteze postavljene u uvodnom poglavlju
uu
općekorisnim funkcijama i vrednovanju šuma munike
na Čvrsnici. U skladu s tim cilj istraživanja je: ocijeniti
općekorisne funkcije i vrednovati šume munike.
Izvršit će se ocjena ekoloških, socijalnih i socijalno-e


koloških funkcija, te vrednovanje šuma munike na planini
Čvrsnici, a ispunjenje naprijed navedenog cilja
omogućilo bi stvaranje spoznaje o općekorisnim funkcijama
i vrednovanju prirodnih čistih šuma munike na
planini Čvrsnici u Hercegovini i šire, kao i njihovu
zaštitu i očuvanje.


4. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA -Research area
Prirodno rasprostranjenje munike u Hercegovini po
zemljopisnom položaju nalazi se između 43o 23’ 00’’ i
44o 00’ 00’’ sjeverne zemljopisne širine, te između
17o 00’ 00’’ i 19o 00’ 00’’ zemljopisne dužine istočno
od Griniča za koje su ocjenjivane općekorisne funkcije
šuma munike i njihovo vrednovanje.


4.1. Pokusne plohe – Experiment plots
Dimenzije i oblik pokusnih ploha određeni su granicama
odjela u dvije gospodarske jedinice s obzirom
na dob sastojine, njezina strukturna svojstva te s obzirom
na razlog postavljanja. Osnovne značajke pokusnih
ploha su: Pokusna ploha 1. Gospodarska jedinica
Čvrsnica (Dio) odjel 18, odsjek a, veličine 30 ha koji
prema dobi i stadiju razvoja pripada mladoj sastojini
starosti 31 godinu. Pokusna ploha 2. Gospodarska
jedinica Čvrsnica (Dio) odjel 19, odsjek a, veličine
32 ha koji prema dobi i stadiju razvoja pripada mladoj
sastojini starosti 42 godine. Pokusna ploha 3. Gospodarska
jedinica Čvrsnica (Dio), odjel 22, odsjek a i b,
veličine 38 ha koji prema dobi i stadiju razvoja pripada
srednjodobnoj sastojini staroj 106 godina. Pokusna
ploha 4. Gospodarska jedinica Čvrsnica (Dio) odjel
23, odsjek a, veličine 91 ha koji prema dobi i stadiju
razvoja pripada srednjodobnoj sastojini starosti 120
godina. Pokusna ploha 5. Gospodarska jedinica Čvrsnica
(Dio) odjel 26, odsjek a, veličine 39 ha koji prema
dobi i stadiju razvoja pripada mladoj sastojini starosti


Fotografija 2. Pogled na šume munike s najvećeg vrha Čvrsnice –
Pločno 2.226 m n.v.
Photo 2 View on whitebark pine forests from the biggest peak
of the mountain of Čvrsnica – Pločno 2.226 m altitude
(Foto: A. Meštrović, 2002)


43 godine. Pokusna ploha 6. Gospodarska jedinica
Čvrsnica odjel 122 veličine 28 ha koji prema dobi i stadiju
razvoja pripada staroj sastojini starosti 190 godina.
Pokusna ploha 7. Gospodarska jedinica Čvrsnica odjel
129 veličine 59 ha koji prema dobi i stadiju razvoja pripada
starijoj sastojini starosti 135 godina. Pokusna
ploha 8. Gospodarska jedinica Čvrsnica odsjek 131b, i
132b, ukupne veličine 32 ha koji prema dobi i stadiju
razvoja pripadaju mladoj sastojini starosti 45 godina.




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 17     <-- 17 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
Slika 1. Šume munike s rasporedom primjernih krugova u gospodarskoj
jedinici Čvrsnica (Dio)
Picture 1 Whitebark pine forests with sample circles order in themanagement unit Čvrsnica (Part)


Pokusna ploha 9. Gospodarska jedinica Čvrsnicaodjel 134 veličine 18 ha koji prema dobi i stadiju razvoja
pripada starijoj sastojini starosti 147 godina. Po


Slika 2. Šume munike s rasporedom primjernih krugova u gospodarskoj
jedinici Čvrsnica
Picture 2 Whitebark pine forests with sample circles order in the
management unit Čvrsnica


kusna ploha 10. Gospodarska jedinica Čvrsnica odjel
136 veličine 49 ha koji prema dobi i stadiju razvoja pripada
staroj sastojini starosti 184 godine.


5. OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE
Beneficial functions of whitebark pine forests
Pod općekorisnim funkcijama šuma podrazumijevamo
sve pozitivne učinke šumskoga ekosustava na okoliš,
u smislu pružanja ekološkoga uporišta krajobrazu,
održanja i unapređenja biološke raznolikosti, te pozitivnog
utjecaja na zdravlje, posebice na duševno raspoloženje
čovjeka. S pojavom današnje suvremene tehničke
civilizacije šume, posebice u prostornom planiranju,
zauzimaju sve veće značenje. Tako, osim povećane potrebe
za drvnom sirovinom, koja u Europi svake godine
poraste za oko 2 %, sve se veća važnost pridaje posrednim
koristima od šume. Tu ponajprije mislimo na šume
kao prostor za rekreaciju, njihovu hidrološku, protuerozijsku
i klimatsku funkciju, zatim na šume nacionalnih
parkova i parkova prirode, park šume, arboretume,
šume za očuvanje genofonda te šume koje pročišćuju
zrak od štetnih plinova i tvorničke prašine. Uravnoteženjem
vodnih odnosa, sprječavanjem erozije tla vodom i
vjetrom, povoljnim utjecajem na klimu, protuimisijskim


djelovanjem, pružanjem prostora za odmor i opuštanje i
dr., šume munike na planini Čvrsnici u Hercegovini
ublažavaju, pa čak i potpuno zaustavljaju nepovoljne
utjecaje u svome prostoru, koji potječu od stanišnih
kompleksa klime i reljefa, a svakim danom sve više
zbog nerazumnoga čovjekova djelovanja. Šume munike
su osobito vrijedna infrastrukturna kategorija koja uz
spomenuto ublažavanje i zaustavljanje nepovoljnih prirodnih
stanišnih utjecaja ima sposobnost pročišćavanja
kemijski i bakteriološki onečišćene vode i zraka, vezivanja
ugljičnog dioksida i ispuštanja kisika u procesu
fotosinteze. Posredne funkcije šume značajnije su od
proizvodnih (sirovinskih), te se tako danas govori o vrijednosti
općekorisnih funkcija koje su 30, pa i više puta
veće od vrijednosti prirodne drvne zalihe zrele šume,
odnosno vrijednosti svih šumskih proizvoda (drvo, sporedni
šumski proizvodi, pčelarski proizvodi, šumske
plodine i lov (P rpi ć 1992). Stoga je u usporedbi sa




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 18     <-- 18 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
sirovinskom vrijednosti šume, vrijednost njezinih općekorisnih
funkcija znatno veća.


5.1. Podjela općekorisnih funkcija šuma – Distribution
of beneficial functions of forests
Gotovo sve podjele funkcija šume razvrstavaju iste
u tri osnovne skupine kojima su obuhvaćene: 1. proizvodne
ili sirovinske, 2. socijalne ili društvene i 3. ekološke
ili zaštitne funkcije. Općekorisne funkcije šuma
čine skupinu njezinih povoljnih utjecaja na vlastiti prostor
i okoliš izvan šume. One se prema Prpiću (2001)
dijele u tri skupine i to u: ekološke funkcije, socijalne
funkcije i socijalno-ekološke funkcije. U skupinu
ekoloških funkcija spadaju povoljni utjecaji šume na
vlastito stanište i okoliš koji čini taj vegetacijski oblik
u krajobrazu. U skupinu socijalnih funkcija šume spada
čovjekov odnos prema šumi i njegovo korištenje
šume za svoje zdravstvene potrebe i odmor. U skupinu
socijalno-ekoloških funkcija uključena je zaštita pri


rode i genofonda te povoljan fiziološki utjecaj šume na
globalne ekološke prilike. Poznato je da su općekorisne
funkcije šuma velika vrijednost koja još uvijek nije
u potpunosti definirana. Za naše potrebe dajemo podjelu
općekorisnih funkcija šume prema njihovoj ekološkoj,
socijalnoj i socijalno-ekološkoj funkciji, uzimajući
pritom u obzir ekološku raznolikost i društvenu težnju
za razvojem turizma, te dosadašnja iskustva primjene
podjele općekorisnih funkcija u šumarskoj praksi dajući
prema Prpiću (1992, 1997, 2001) u tablici 1 njihovu
pojednostavljenu podjelu s odgovarajućim rasponom
ocjena za svaku funkciju koju smo koristili u našem
ocjenjivanju općekorisnih funkcija šuma munike na planini
Čvrsnici u Hercegovini.


Iz prethodne podjele općekorisnih funkcija šuma u
tablici 1 vidimo da je najmanja ocjena koju može dobiti
jedna šumska sastojina 6, a najveća 49.


Tablica 1. Podjela općekorisnih funkcija šuma prema Prpiću (1992, 1997, 2001) s prilagođenim rasponom ocjena
Table 1 Distribution of beneficial functions of forests according to Prpić (1992, 1997, 2001) with adopted evaluation range


Naziv općekorisnih funkcija šuma
The name of beneficial functions of forests


1. Ekološke (zaštitne) funkcije šume – Ecological functions of the forest
1.1. Hidrološka funkcija
1.2. Vodozaštitna funkcija
1.3. Protuerozijska funkcija
1.4. Klimatska funkcija
1.5. Protuimisijska funkcija
2. Socijalne (društvene) funkcije šume –
2.1. Estetska funkcija
2.2. Zdravstvena funkcija
2.3. Rekreacijska funkcija
2.4. Turistička funkcija
Social functions of the forest


Raspon
ocjena –
Evaluation range


1 -4
1 -4
1 -3
1 -3
1 -3


0 -3
0 -3
0 -3
0 -3


3. Socijalno-ekološke (društveno-zaštitne) funkcije šume – Social – ecological functions of the forest
3.1. Genetska funkcija 0 -3
3.2. Biološko-raznolikosna funkcija 0 -4
3.3. Prirodozaštitarska funkcija 6 - 10
3.4. Fiziološka funkcija 1 -3
6. REZULTATI OCJENE I RASPRAVA O REZULTATIMA
Evaluation results and discussion about results
U skladu s postavljenim ciljem rezultati su podijeljeni
u dvije cjeline. U prvoj su izneseni rezultati ocjene
općekorisnih funkcija, a u drugoj cjelini rezultati
vrednovanja općekorisnih funkcija šuma munike.


6.1. Ocjena općekorisnih funkcija šume munike
– The evaluation of beneficial functions of whitebark
pine forests
Ocjenu općekorisnih funkcija šuma munike na planini
Čvrsnici obavili smo po metodologiji Prpića
(1992, 1997, 2001) prema naprijed navedenoj podjeli


općekorisnih funkcija šume s prilagođenim rasponom
ocjena do kojih smo došli kombiniranjem naprijed spomenute
metodologije i Pravilnika o izmjenama i dopunama
pravilnika o uređivanju šuma (“Narodne novine”
br. 121/97 Republike Hrvatske kao službene metodologije.
Posebno su navedene ekološke od 1.1. do 1.5. sa
zbrojem, zatim posebno socijalne od 2.1. do 2.4. sa
zbrojem, te posebno socijalno-ekološke od 3.1. do 3.4.
sa zbrojem i naposljetku s ukupnim zbrojem ocjena za
svaku pokusnu plohu posebno prema dobi i stadiju razvoja
sastojine (mlada, srednjodobna, starija i stara). Na




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
kraju smo napravili ukupnu prosječnu zbrojnu ocjenu U tablici 2 donosimo ocjenu općekorisnih funkcija,
općekorisnih funkcija šuma munike na svim istraživa-u dobi i stadiju razvoja, mladih sastojina munike nanim
plohama zajedno. Ukupni zbroj ocjena poslužio je pravljenu sukladno danoj podjeli općekorisnih funkcikao
faktor za izračun sveukupne vrijednosti općekori-ja šuma u tablici 1 i naprijed navedenoj metodologiji.
snih funkcija šuma munike za gospodarske jedinice
istraživanog područja planine Čvrsnice u Hercegovini.


Tablica 2. Ocjena općekorisnih funkcija šuma munike, u dobi i stadiju razvoja, mladih sastojina na planini Čvrsnici


u ra
Table 2 The evaluation off b beneficial functions of whitebark forests in the age and development stage of young stands


in t


on the mountain of Čvrsnica


of


Skupine općekorisnih funkcija šume –Groups of beneficial functions of forests


Pokusna
ploha
Broj/
Odjel
Experiment


1. Ekološke (zaštitne) 2. Socijalne (društvene) 3. Socijalno-ekološke
funkcije – Ecological funkcije– Social funkcije – Social
functions functions ecological functions


* Brojčane oznake općekorisnih funkcija šume
Numerical marks of beneficial functions of the forest
plot 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Zbroj 2.1 2.2 2.3 2.4 Zbroj 3.1 3.2
Number/ Sum Sum
department Brojčane ocjene općekorisnih funkcija šume


l/18a
2/19a
5/26a
8/13 lb,
132b


Ukupno
prosjek –


Numerical marks of beneficial functions of the forest
4 4 3 2 3 16 2 1 2 2 7 3 2
4 4 3 2 3 16 2 1 2 2 7 3 2
4 4 3 2 3 16 2 1 3 3 9 3 2
4 4 3 2 3 16 2 1 1 1 5 3 2
4 4 3 2 3 16 2 1 2 2 7 3 2


3.3 3.4 Zbroj
Sum
8
8
8
8
3
3
3
3
16
16
16
16
8 3 16


Sveukupni
zbroj ocjena –
Overall
count of
evaluation


39
39
41


37


39


Average total


općekorisnih funkcija šume – Numerical marks of beneficial functions of the forest:


1. Ekološke funkcije Ecological functions
1.1. hidrološka
1.2. vodozaštitna
1.3. protuerozijska
2. Socijalne funkcije Social funtions
2.1. estetska
2.2. zdravstvena
2.3. rekreacijska
2.4. turistička
3. Socijalno – ekološke funkcije –
Social – ecological functions
1.4. klimatska
3.1. genetska
1.5. protuimisijska
3.2. biološko-raznolika
3.3. prirodozaštitna
3.4. fiziološka
Zbroj ocjena ekoloških funkcija, u dobi i stadiju
razvoja, mladih sastojina munike iznosi 16, kao i prosječna
ocjena ekoloških funkcija. Zbroj ocjena socijalnih
funkcija kreće se od 5 do 9 a prosječna ocjena
socijalnih funkcija iznosi 7. Zbroj ocjena socijalnoekoloških
funkcija iznosi 16 kao i prosječna ocjena socijalno-
ekoloških funkcija. Sveukupni zbroj ocjena
općekorisnih funkcija, u dobi i stadiju razvoja, mladih


sastojina munike na planini Čvrsnici kreće se od 37 do
41, dok sveukupni prosjek ocjena općekorisnih funkcija
sastojina iznosi 39.


Utablici 3 donosimo ocjenu općekorisnih funkcija
šuma munike, u dobi i stadiju razvoja, srednjodobnih
sastojina dobivenu prema naprijed spomenutoj metodologiji
i podjeli istih.


Fotografija 3. Mlada šuma munike na planini Čvrsnici - ploha 2
Photo 3 The young stand of the whitebark pine on Čvrsnici
Mountain – plot 2
(Foto: A. Meštrović, 2002)




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 20     <-- 20 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
Tablica 3. Ocjena općekorisnih funkcija šuma munike, u dobi i stadiju razvoja, srednjodobnih sastojina na planini Čvrsnici
Table 3 The evaluation of beneficial functions of whitebark pine forests in the age and development stage of middleaged
stands on Čvrsnica Mountain


Skupine općekorisnih funkcija šume –Groups of beneficial functions of forests


Pokusna 1. Ekološke (zaštitne) 2. Socijalne (društvene) 3. Socijalno-ekološke
ploha funkcije – Ecological funkcije– Social funkcije – Social
Broj/ functions functions ecological functions Sveukupni
Odjel * Brojčane oznake općekorisnih funkcija šume zbroj ocjena –


Experiment Numerical marks of beneficial functions of the forest Overall
plot 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Zbroj 2.1 2.2 2.3 2.4 Zbroj 3.1 3.2 3.3 3.4 Zbroj count of
Number/ Sum Sum Sum evaluation
department Brojčane ocjene općekorisnih funkcija šume
Numerical marks of beneficial functions of the forest


3/22 4 4 3 2 3 16 2 1 1 2 6 3 4 8 3 18 40
4/23a 4 4 3 2 3 16 2 1 1 2 6 3 4 8 3 18 40


Ukupno
prosjek – 4 4 3 2 3 16 2 1 1 2 6 3 4 8 3 18 40
Average total


Zbroj ocjena ekoloških funkcija, u dobi i stadiju razkao
i prosječna ocjena socijalno-ekoloških funkcija.
voja, srednjodobnih sastojina munike iznosi 16, kao i Sveukupni zbroj ocjena općekorisnih funkcija šuma muprosječna
ocjena ekoloških funkcija. Zbroj ocjena socinike,
u dobi i stadiju razvitka, srednjodobnih sastojina na
jalnih funkcija iznosi 6 kao i prosječna ocjena tih funkciplanini
Čvrsnici iznosi 40 koliko i sveukupna prosječna
ja. Zbroj ocjena socijalno-ekoloških funkcija iznosi 18 ocjena općekorisnih funkcija sastojina.


Fotografija 4. Srednjodobna sastojina munike na planini Čvrsnici – Fotografija 5. Starija šuma munike na planini Čvrsnici – ploha 9
ploha 4 Photo 5 Mature whitebark pine forest on Čvrsnica Mountain
Photo 4 Middle-aged stands of the whitebark pine on Čvrsni-– plot 9


ds of


ca Mountain – plo (Foto: A. Meštrović, 2002)


t 4


(Foto: A. Meštrović, 2002)




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 21     <-- 21 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
U tablici 4 donosimo ocjenu općekorisnih funkcija dobivenu prema naprijed navedenoj metodologiji i pošuma
munike, u dobi i stadiju razvoja, starijih sastojina djeli općekorisnih funkcija šume.


Tablica 4. Ocjena općekorisnih funkcija šuma munike, u dobi i stadiju razvoja, starijih sastojina na planini Čvrsnici
Table 4 Evaluation of beneficial functions of the whitebark pine forests in the age and development stage of oldgrowth
stands on Čvrsnica Mountain
Skupine općekorisnih funkcija šume –Groups of beneficial functions of forests


Pokusna 1. Ekološke (zaštitne) 2. Socijalne (društvene) 3. Socijalno-ekološke
ploha funkcije – Ecological funkcije– Social funkcije – Social
Broj/ functions functions ecological functions Sveukupni
Odjel * Brojčane oznake općekorisnih funkcija šume zbroj ocjena –


Experiment Numerical marks of beneficial functions of the forest Overall
plot 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Zbroj 2.1 2.2 2.3 2.4 Zbroj 3.1 3.2 3.3 3.4 Zbroj count of
Number/ Sum Sum Sum evaluation
department Brojčane ocjene općekorisnih funkcija šume
Numerical marks of beneficial functions of the forest


7/129 4 4 2 2 3 15 3 1 2 2 8 3 4 8 3 18 41
9/134 4 4 2 2 3 15 3 1 2 2 8 3 4 8 3 18 41


Ukupno
prosjek 4 4 2 2 3 15 3 1 2 2 8 3 4 8 3 18 41
Average total


Zbroj ocjena ekoloških funkcija, u dobi i stadiju Zbroj ocjena ekoloških funkcija, u dobi i stadiju
razvoja, starijih sastojina munike iznosi 15 koliko i razvoja, starih sastojina munike iznosi 17 kao i proprosječna
ocjena ekoloških funkcija. Zbroj socijalnih sječna ocjena ekoloških funkcija. Zbroj ocjena socijalfunkcija
u tim sastojinama iznosi 8 koliko i prosječna nih funkcija iznosi 8 kao i prosječna ocjena socijalnih
ocjena tih funkcija. Zbroj ocjena socijalno-ekoloških funkcija. Zbroj socijalno-ekoloških funkcija iznosi 18
funkcija sastojina munike iznosi 18 koliko i prosječna kao i prosječna ocjena tih funkcija. Sveukupni zbroj
ocjena socijalno-ekoloških funkcija. Sveukupni zbroj ocjena općekorisnih funkcija šuma munike, u dobi i
ocjena općekorisnih funkcija šuma munike, u dobi i stadiju razvoja, starih sastojina na planini Čvrsnici izstadiju
razvoja, starijih sastojina na planini Čvrsnici iznosi
42 kao i sveukupna prosječna ocjena općekorisnih
nosi 41 koliko i sveukupna prosječna ocjena općeko-funkcija sastojina.


risnih funkcija sastojina. U tablici 6 donosimo zajedničku ocjenu općekori-


U tablici 5 donosimo ocjenu općekorisnih funkcija snih funkcija za sve istraživane sastojine munike na
šuma munike, u dobi i stadiju razvoja, starih sastojina planini Čvrsnici dobivenu prema naprijed spomenutoj
dobivenu prema naprijed navedenoj metodologiji i pometodologiji
i podjeli općekorisnih funkcija šume.
djeli istih.


Tablica 5. Ocjena općekorisnih funkcija šuma munike, u dobi i stadiju razvoja, starih sastojina na planini Čvrsnici
Table 5 Evaluation of beneficial functions of the whitebark pine forests in the age and development stage of oldgrowth
stands on Čvrsnica Mountain
Skupine općekorisnih funkcija šume –Groups of beneficial functions of forests


Pokusna 1. Ekološke (zaštitne) 2. Socijalne (društvene) 3. Socijalno-ekološke
ploha funkcije – Ecological funkcije– Social funkcije – Social
Broj/ functions functions ecological functions Sveukupni
Odjel * Brojčane oznake općekorisnih funkcija šume zbroj ocjena –


Experiment Numerical marks of beneficial functions of the forest Overall
plot 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Zbroj 2.1 2.2 2.3 2.4 Zbroj 3.1 3.2 3.3 3.4 Zbroj count of
Number/ Sum Sum Sum evaluation
department Brojčane ocjene općekorisnih funkcija šume
Numerical marks of beneficial functions of the forest


6/122 4 4 2 3 3 17 3 1 2 2 8 3 4 8 3 18 42
10/136 4 4 2 3 3 17 3 1 2 2 8 3 4 8 3 18 42


Ukupno
prosjek 4 4 2 3 3 17 3 1 2 2 8 3 4 8 3 18 42
Average total




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
Zbroj ocjena ekoloških funkcija šuma munike na
pokusnim plohama istraživanoga područja planine
Čvrsnice se kreće od 15 do 17, dok prosječna ocjena
ekoloških funkcija šuma munike iznosi 16. Zbroj ocjena
socijalnih funkcija se kreće od 6 do 8, dok prosječna
ocjena socijalnih funkcija šuma munike iznosi 7. Zbroj
socijalno-ekoloških funkcija šuma munike na pokusnim
plohama istraživanoga područja planine Čvrsnice
se kreće od 16 do 18, dok prosječna ocjena socijalnoekoloških
funkcija šuma munike iznosi 17. Sveukupni
zbroj ocjena općekorisnih funkcija munike na pokusnim
plohama istraživanoga područja planine Čvrsnice
se kreće od 37 do 42, dok sveukupna prosječna ocjena
općekorisnih funkcija šuma munike iznosi 40. Iz priložene
podjele i ocjene udjela pojedinih općekorisnih
funkcija šuma munike te njihovog zbroja za sve funkcije
dobivamo množitelj koji smo koristili tijekom
obračuna vrijednosti općekorisnih funkcija šuma munike
na planini Čvrsnici.


Fotografija 6. Stara sastojina munike na planini Čvrsnici – ploha 10
Photo 6 Oldgrowth whitebark pine stand on Čvrsnica Mountain
– plot 10
(Foto: A. Meštrović, 2002)


Tablica 6. Zajednička ocjena općekorisnih funkcija za sve šume munike na planini Čvrsnici
Table 6 Common evaluation of beneficial functions for all whitebark pine forests on Čvrsnica Mountain


Skupine općekorisnih funkcija šume –Groups of beneficial functions of forests


Gospodarska 1. Ekološke (zaštitne) 2. Socijalne (društvene) 3. Socijalno-ekološke
jedinica funkcije – Ecological funkcije– Social funkcije – Social
Management functions functions ecological functions Sveukupni
unit * Brojčane oznake općekorisnih funkcija šume zbroj ocjena –
Numerical marks of beneficial functions of the forest Overall
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Zbroj 2.1 2.2 2.3 2.4 Zbroj 3.1 3.2 3.3 3.4 Zbroj count of
Sum Sum Sum evaluation
Brojčane ocjene općekorisnih funkcija šume
Numerical marks of beneficial functions of the forest
l.Čvrsnica
(Dio) 4 4 3 2 3 16 3 1 1 2 7 3 3 8 3 17 40


2. Čvrsnica
6.2. Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma Prosječna drvna zaliha koju smo utvrdili istraživanjem
munike – Evaluation of beneficial functions of the iznosi 183,9 m3/ha, trenutna prosječna cijena tehničkog
whitebark pine forests drva je 520 kuna/m3, a ogrjeva 160 kuna/m3. Uzet je
Koristeći podatke postojećih šumskogospodarskih prosječan stupanj iskorištavanja i to: tehničko drvo 50 %,
osnova o površinama i drvnim zalihama te izvršenu ocjeogrjevno
drvo 30 % i otpad 20 %. Vrijednost općih


nu vrijednosti općekorisnih funkcija, izračunali smo koristi šuma munike utvrdili smo na osnovi metodologiukupnu
vrijednost šuma munike na planini Čvrsnici. je za ocjenjivanje i vrednovanje općekorisnih funkcija
Ocjena općekorisnih funkcija šuma munike na planini šuma po Prpiću (1992, 1997, 2001) kombiniranu sa


Čvrsnici prema naprijed navedenoj metodologiji iznosi službenom metodologijom koja je prethodno usklađena


40. Sveukupna površina šuma munike na planini Čvrsni-sa Zakonom o šumama Republike Hrvatske od 1990.
ci prema šumskogospodarskim osnovama iznosi 472 ha. godine, a potom uvrštena u Pravilnik o uređivanju šuma


ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 23     <-- 23 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
1997. godine, čime je i ozakonjena. Zbroj ocjena općekorisnih
funkcija šuma munike iznosi 40, a iznos bodova
za tu ocjenu očitan iz tablice OKFŠ1 je 560.000,00.
To je ujedno i kunski iznos vrijednosti općekorisnih
funkcija šume po jednom hektaru. Prema površini šuma
munike na planini Čvrsnici izračunom dobivamo vrijednost
općekorisnih funkcija u iznosu od 264.320.000,00
kuna, odnosno 35.178.348,80 EUR (tečaj – 22. svibnja
2004). Tome iznosu potrebno je dodati vrijednost drvne
zalihe koja za šume munike na planini Čvrsnici iznosi
29.063.569,92 kune, odnosno 3.868.143,89 EUR, pa dobivamo
ukupnu vrijednost koja iznosi 293.383.569,90
kuna ili 39.046.419,32 EUR. Uzmemo li prosječni godišnji
novčani prirast od ukupne vrijednosti drvne zalihe
(1,3655 %), dobivamo godišnji sirovinski prirast koji
iznosi 396.863,05 kuna, odnosno 52.819,50 EUR. Taj
iznos predstavlja sigurno ukamaćenje i daljnje multiplikativno
djelovanje na gospodarstvo. Znakovito je posebno
spomenuti kako godišnji prirast drva u tim
šumama iznosi oko 397 tisuća kuna, odnosno kojih 53
tisuće EUR, što je zasigurno zadovoljavajuće gospodarsko
jamstvo razvoja prerade drva kao ekološki čiste
industrije. Uzmemo li u obzir uobičajeni zapadnoeuropski
način izračuna vrijednosti općekorisnih funkcija
šuma gdje se koristi faktor 30 u odnosu na vrijednost
sirovine, dobivamo 871.907.097,60 kuna, odnosno
116.044.316,80 EUR vrijednosti općekorisnih funkcija
za šume munike na planini Čvrsnici. Iz gore dobivenih
novčanih iznosa očevidna je razlika između sirovinske
(gospodarske) vrijednosti i vrijednosti općekorisnih
funkcija šuma munike na planini Čvrsnici. Tako je vrijednost
općekorisnih funkcija šuma munike na planini
Čvrsnici u odnosu na gospodarsku vrijednost ovih šuma
vrlo velika, posebice ako se prema Prpiću i Jakovcu
(1998) uzme u obzir zapadnoeuropski način izračuna
vrijednosti općekorisnih funkcija šuma s faktorom 30.


S obzirom na važnost munike i njezinih prirodnih
šuma, bilo bi po našem mišljenju opravdano očekivati
da imamo potpuna i opsežna saznanja o ovom boru i
njegovim prirodnim čistim šumama potkrijepljena
znanstvenim, stručnim i praktičnim uradcima. Međutim,
unatoč sasvim opravdanim očekivanjima, upravo
je nevjerojatno da su znanstvena istraživanja čistih prirodnih
šuma munike na planini Čvrsnici u Hercegovini,
koja se odnose na općekorisne funkcije i njihovo
vrednovanje, potpuno izostala. Upravo zbog toga što
su šume munike, po našem mišljenju, nezaobilazan i
vrlo dragocjen dio dendroflore planine Čvrsnice, one
trebaju imati posebno rangirano mjesto u šumarstvu
Hercegovine. Pri obilasku šuma munike na planini
Čvrsnici jasno smo uočili razlike među njima, a posebice
razlike u njihovoj starosti. Stoga treba posebno
naglasiti postojanje različite dobi i stadija razvoja u
čistim prirodnim šumama munike na planini Čvrsnici.
Težište ovoga rada u tom je smislu na ocjenjivanju i


Fotografija 7. Visokovrijedno drvo daje veliku gospodarsku vrijednost
šumama munike
Photo 7 High-worthy wood gives a great economic value to
the whitebark pine forest
(Foto: A. Meštrović, 2002)


vrednovanju općekorisnih funkcija u odnosu na gospodarske
funkcije ovih šuma.


Sveukupna vrijednost šume i šumskog tla kao ekosustava
sastoji se od proizvodnosti u smislu njezine
primarne i sekundarne proizvodnje (integriran drvni,
biljni i životinjski prirast) i njezinih općekorisnih
funkcija (ekološke, socijalne i socijalno-ekološke). Do
vrijednosti primarne i sekundarne proizvodnje dolazimo
razmjerno jednostavnije s obzirom da imaju
tržišnu cijenu. Međutim, do potpune vrijednosti općekorisnih
funkcija šume je vrlo teško i složeno doći,
upravo zato što one nemaju tržišnu cijenu, zbog čega
se njihova vrijednost utvrđuje kombinirano procjenom,
ocjenom i izračunom. Pomno obavljena stručna
procjena i ocjenjivanje dobroga stručnjaka poznavatelja
šumskoga ekosustava i šume, omogućava prihvatljivo
utvrđivanje vrijednosti općekorisnih funkcija
šume. S obzirom na do sada znanstveno utemeljenu i u
praksi potvrđenu visoku vrijednost drva munike u
pogledu izvrsnih tehničkih svojstava, prirodne šume
munike mogle bi imati veću gospodarsku vrijednost,
posebice tamo gdje imaju visoku proizvodnost drva po
jedinici površine. Kada se govori o prirodnim čistim




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
šumama munike na planini Čvrsnici u Hercegovini,
ponajprije treba uzeti u obzir njihov zaštitni karakter u
vrlo nepovoljnim visokoplaninskim i reljefnim uvjetima,
a zatim njihovu skromniju proizvodnost drva.
Stoga držimo kako šume munike na planini Čvrsnici u
Hercegovini nemaju tako veliku gospodarsku funkciju
i vrijednost koliko imaju izraženu općekorisnu, odnosno
ekološku funkciju i vrijednost na području gdje se
nalaze. Iako se šumama munike ne može osporiti njihova
zadovoljavajuća gospodarska vrijednost i značenje,
ipak te šume, barem na planini Čvrsnici u
Hercegovini, imaju znatno veće općekorisne, odnosno
ekološke funkcije i vrijednosti od gospodarskih odnosno
proizvodnih, posebice kada se u obzir uzmu vrlo
loši i teški uvjeti staništa u visokoplaninskom pojasu,
kao i važnost njegove pokrovnosti šumama munike u
zaštiti toga područja od svih negativnih utjecaja. Gospodarska
vrijednost šuma munike na planini Čvrsnici
ne može biti zapostavljena obzirom da je ona ipak
dobra. Stoga gospodarsku vrijednost prirodnih šuma
munike treba pravilno i racionalno usmjeriti uz potpuno
uvažavanje bioloških i brojnih drugih specifičnosti
munike i njezinih prirodnih šuma. Međutim, kada se
govori o općekorisnim funkcijama ovih šuma, onda je
njihova vrijednost u usporedbi s gospodarskom vrijednošću
mnogostruko veća, što pokazuje i ovo istraživanje.
Upravo zbog toga, izvršena je ocjena svih
općekorisnih funkcija šuma munike na planini Čvrsnici,
a njihov sveukupni zbroj prema prilagođenoj metodologiji
za ocjenu općekorisnih funkcija šuma po
Prpiću (1992, 1998, 2001) koja je ugrađena i ozakonjena
službenim pravilnikom iznosi 40. Visoka ocjena
općekorisnih funkcija šuma munike ima svoje puno
opravdanje, tim više što se i u šumskogospodarskim
osnovama ove šume evidentiraju kao zaštitne šume,
odnosno šume s posebnom namjenom. Procjena vrijednosti
općekorisnih funkcija šuma munike temeljena je


7.
ZAKLJUČCI
na utvrđivanju njezinog utjecaja na čovjekov okoliš u
smislu njegove zaštite, kao i na njezinom značenju u
krajobrazu. Tijekom procjene posebice smo vodili brigu


o utvrđivanju općekorisnih funkcija šuma munike koje i
kolike one pružaju i o utvrđivanju udjela konkretne
šume u obavljanju pojedine od općekorisnih funkcija.
Uzevši u obzir površinu šuma munike koja prema
šumskogospodarskim osnovama iznosi 472 ha, izračunom
smo dobili vrijednost općekorisnih funkcija u iznosu
od 35.178.348,80 EUR (tečaj od 22. svibnja 2004.
godine), a kad se u daljnjem izračunu ovom iznosu doda
vrijednost drvne zalihe, koja za šume munike na planini
Čvrsnici prosječno iznosi 183,9 m3/ha, u iznosu od
3.868.143,89 EUR, onda ukupna vrijednost šuma munike
iznosi 39.046.419,32 EUR. Međutim, uzevši i prosječni
godišnji novčani prirast od ukupne vrijednosti drvne
zalihe po stopi 1,3655 %, dobili smo godišnji sirovinski
prirast u iznosu od 52.819,50 EUR, a ovaj iznos predstavlja
sigurno ukamaćenje i daljnji multiplikativni
učinak na gospodarstvo. Vrednovanje općekorisnih
funkcija šuma munike i njihovo novčano iskazivanje u
ovom istraživanju obavljeno je s namjerom doprinosa
njihovu očuvanju. Vrednovanje općekorisnih funkcija
šuma munike na planini Čvrsnici ujedno je i ukazivanje
na njihovu veliku vrijednost koju posjeduju, a njihov
gubitak imao bi za posljedicu smanjenje kakvoće življenja
za sadašnje i buduće generacije. Stoga bi trebalo metode
vrednovanja općekorisnih funkcija šume temeljiti
na troškovima štete koja bi nastala da nema šume s time
da se u štetu uračunaju: erozija, poplave, bolesti zbog
onečišćenja zraka i vode, nedostatak pitke vode, smanjenje
poljodjelske proizvodnje, gubitak zdravstvenoga
i rekreacijskoga utjecaja šume, gubici u turizmu, gubici
prirasta drva i radnih mjesta u preradi drva, smanjenje
genetskoga fonda, nestanak sirovine za proizvodnju
biljnih lijekova i ostalo.
-
Conclusions
1.
Prirodne čiste šume munike na planini Čvrsnici (sirovinske) vrijednosti, bez obzira na visoku tehniimaju
gospodarsku vrijednost u iznosu od čku i financijsku vrijednost drva munike.
29.460.432,97 KN ili 3.920.963,39 EUR. Vrijed3.
Izuzetno visoka vrijednost šuma munike na planini
nost općekorisnih funkcija (ekoloških, socijalnih i Čvrsnici izražena u gospodarskim i općekorisnim
socijalno-ekoloških) iznosi 293.780.433,00 KN ili funkcijama upozorava na razmišljanje o temeljitom


39.099.312,19 EUR.
stručnom i praktičnom djelovanju na zaštiti ovih


2.
Vrijednost općekorisnih funkcija šuma munike na šuma, ali i obvezuje na njihovo očuvanje za buduće
planini Čvrsnici je deset puta veća od gospodarske naraštaje.
8. LITERATURA References
C h r i s t , H., 1863: Übersicht der europäischen Abieti-Pinus Arten., “Flora” N. R. XXV, Regensburg,
nen (Pinus L.) – Verhandl. d. Nat. forsch. Gesell. str. 83.
Basel III, str. 549. Čavlović, J., 1996: Sustavna dinamika u planiranju


C h r i s t , H., 1867: Beitrag zur Kenntnis europäisch. gospodarenja regularnim šumama na području




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 25     <-- 25 -->        PDF

A. Meštrović: OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ) NA PLANINI ČVRSNICI . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 11-23
Uprave šuma Zagreb, Glasnik za šumske pokubu
i J. P. “Hrvatske šume” Zagreb, str. 237–256,
se, Vol.33, Šumarski fakultet Sveučilišta u ZaZagreb.
grebu, str. 409–152, Zagreb. P r pi ć, B., 1992: O vrijednosti općekorisnih funkcija
Ćurić, R., 1967: Prilog poznavanju sastojina munike šume, Šumarski list CXVI br. 6–8, Hrvatsko šu


(P. heldreichii Chr.) na području Bosne i Hercemarsko
društvo, str. 301–311, Zagreb.
govine, Narodni šumar br. 3–4, Sarajevo.
P rpić , B., 2001: Preborna šuma kao infrastrukturna kaFukarek,
P., 1941: Prvi prilog poznavanju munike ili tegorija prostora, u: Monografija “Obična jela u
smrča (Pinus heldreichii Christ. var. leucoder-Hrvatskoj”, Akademija šumarskih znanosti i “Hrmis),
Šumarski list br. 8–9, str. 348–586, Zagreb. vatske šume”, p.o. Zagreb, str. 283–291, Zagreb.


Fukarek, P., 1959: Munika, Šum. enciklopedija 1. Prpić, B., H. Jakovac, 1998: Značenje općekoristr.
99. snih funkcija nizinskih šuma u usporedbi s pla


Institut za istraživanje i projektovanje u šumarstvu niranim gospodarskim koristima H. E. Novo
“SILVA” Sarajevo, 1983: Šumskoprivredna osnoVirje,
Zbornik radova međunarodne konferenciva
za područje krša S. O. Posušje, Sarajevo. je “Održivo gospodarsko korištenje nizinskih


rijeka i zaštita prirode i okoliša”, Hrvatsko šu-


Institut za istraživanje i projektovanje u šumarstvu


marsko društvo, str. 53–60, Zagreb.


“SILVA” Sarajevo, 1985: Izvod iz šumskoprivredne
osnove za šumskoprivredno područje Sabadi, R., B. Prpić, H. Jakovac, 2001: Ukupna
“Srednje Neretvansko”, Sarajevo. vrijednost jelovih šuma u Hrvatskoj, u: Mono


grafija “Obična jela u Hrvatskoj”, Akademija


Matić, S., B. Prpić, 1997: Program njege, obnove i


šumarskih znanosti i “Hrvatske šume” p.o. Za


održavanja, te ekološke i socijalne funkcije


greb, str. 792–811, Zagreb.


park-šuma na području Grada Zagreba, Šumarski
list br. 5–6, str. 225–242, Zagreb. Šumarska enciklopedija 1, MCMLXXX, drugo izdanje,
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.


Matić, S., 1994: Šume visokih gora i planina dinarskog
područja, u: Đ. Rauš (ur.), Silvae nostre Šumarska enciklopedija 2, MCMLXXXIII, drugo izdaCroatiae,
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva nje, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.


Republike Hrvatske, str. 145–238, Zagreb. Šumarska enciklopedija 3, MCMLXXXVII, drugo iz


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uređi-danje, Jugoslavenski leksikografski zavod “Mivanju
šuma, Narodne novine br. 121/97, Službeni roslav Krleža”, Zagreb.
list Republike Hrvatske, str. 4053–4057, Zagreb. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997: Gospo


Prpić, B., 1992: Ekološka i gospodarska vrijednost darenje šumama i šumskim prostorom na podrušuma
u Hrvatskoj, u: Monografija “Šume u Hrčju
Grada Zagreba i Zagrebačke županije, str.
vatskoj”, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagre-148–174, Zagreb.


SUMMARY: This paper presents the evaluation of beneficial functions and
whitebark pine forests based on data obtained in context of researching at westernmost
part of natural area of the whitebark pine in Hercegovina on limestone
– dolomitic parent material of Čvrsnica Mountain in pure natural and
unmanagement stands. Except that, presented are and importance of beneficial
functions and validity of the whitebark pine forest, the evaluation of beneficial
functions of whitebark pine forests is defined relating to the age and development
stage for: young, middle-aged, mature and oldgrowth stands and a total
for the whitebark pine forests. Seizing the nacessary data about the whitebark
pine forests, given by mentioned reaserch, the evaluation of beneficial functions
of the whitebark pine forests is completed. To the whitebark pine forests
on Čvrsnica Mountain can’t oppse their great economic values that is obvious
but their beneficial valuation is multiple larger than economic. The results of
evaluation of beneficial functions and the whitebark pine forests allow quality
foundation for accurate understanding of beneficial functions of the whitebark
forests and for their entire worthiness and protection.


K e y w ord s : beneficial functions of forests, distribution of beneficial
functions of forests, evaluation of beneficial functions of forests and evaluation
of forests.




ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 26     <-- 26 -->        PDF

24