DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 105     <-- 105 -->        PDF

žan u Velikoj od 22–24. 11. Šumarski fakultet pozij o jeli, Zagreb, 24-27. 4. 1990. Šumarski faZagreb,
pp. 1–16, 1984. kultet Sveučilišta u Zagrebu.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu NPŠO 200-godišnjica prve metode za računanje etata. Šum.
Kupjački vrh (1985–1994). Šumarski fakultet list 116 (6–8): 313–326, 1992.
Zagreb, 141 pp., 1984.


Postotak prirasta kao pokazatelj za sječne zahvate.
Jedinstvena opća formula za računanje etata glavnog Zbornik Centra HAZU, pp. 125–138, Vinkovci,
prihoda u visokim regularnim šumama. Glas. 1992.
šum. pokuse 23: 141–175, 1985. Uređivanje šuma – razvoj metoda. In: Rauš, Đ. (ed.),


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Sun-Šume u Hrvatskoj, pp. 140–143, Zagreb, 1992.
gerski lug (1987–1996). Šumarski fakultet ZaUloga
evidencije sječa u praćenju kretanja drvne zalihe
greb, 280 pp., 1986. preborne šume. Glas. šum. pokuse, pos. izd., 4:


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu NPŠO 111–120.1993.
Opeke. Šumarski fakultet Zagreb, 193 pp., 1986. Kako evidenciji sječa po broju stabala proširiti stupanj
Nastavno-pokusni šumskih objekti (NPŠO) Zalesina. informiranosti (Evidencija po godinama sječe).
Glas. šum. pokuse, pos. izd. 2: 291–296, 1986. Šum. list 117 (1–2): 33–52, 1993.
Uređivanje privatnih šuma u SR Hrvatskoj. Glas. šum. Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (Evidenpokuse,
pos. izd., 3: 95–120, 1987. cija po godinama sječe). Šum. list 117 (6–8):
259-281, 1993.


Distribucija i projekcija krošanja u korelaciji s prsnim
promjerom stabala u jelovim šumama, DisertaEvidencija
sječa po uzrocima doznake (Evidencija po
cija. Šumarski fakultet Zagreb, 667 pp., 1989. godinama sječe). Šum. list 117 (9–10): 383–403.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Belevi-Križanec, R.: Analiza ustroja i primjene “normala”
ne (1990–1999). Šumarski fakultet Zagreb, 313 za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog
pp., 1990. oblika, Šum. list (1–2): 21–40, 2004.


Variationen des Zuwaches in den Wäldern von Gorski K r i ž a nec, R.: Vrijeme prijelaza kao pokazatelj prokotar
in den letzten 40 Jahren (suautori D. Kle-mjena u razvoju šumskih sastojina prebornog
pac, Š. Meštrović i R. Laginja). VI IUFRO sim-uzgojnog oblika, Šum. list (5–6): 251–262, 2005.


MLADEN VINSKI (1947–2007)


S nevjericom smo razgovarali o radio je na poslovima šumskog gratužnoj
vijesti koja se u ranim jutarđevinarstva
i investicija, od 1979.
njim satima 26. 11. 2007. gradom do 1985. godine rukovoditelj je is-
Vrbovskom proširila kao munja. Izkorišćivanja
šuma, od 1985. do
nenada, u snu, umro je Mladen 1992. obnašao je dužnost direktora
Vi nsk i , naš kolega i prijatelj. OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma


Mladen Vinski, dipl. ing. šumar-Gomirje. Od 1992. do 2007. godine
stva rođen je 12. travnja 1947. u upravitelj je Šumarije Vrbovsko. U
Presiki kraj Vrbovskog. Osnovnu ožujku 2007. godine preuzima duž


školu završio je u Vrbovskom 1962. nost savjetnika u uredu voditelja
godine, a Srednju šumarsku školu u Uprave šuma podružnice Delnice.
Delnicama 1966. godine. Na svakoj dužnosti koju je obnašao
Mladen je utisnuo pečat struke, po


Njegov otac, šumarski službenik


slovnosti i odgovornosti, ali i pečat


zacijelo je već u mladosti Mladenu


čovječnosti i pravednosti te brige za


usadio ljubav prema prirodi, šumi i


svoje radnike. Znao je uvijek prstom


šumarstvu. Odrastanje u njemu naj


uprijeti u probleme i na sebi svoj


ljepšem dijelu Hrvatske, šumovitom


stven način izreći o njima mišljenje


Gorskom kotaru, usmjerilo je Mla


koje se nije moglo lako zaobići.


dena na studij šumarstva na Šumar-gospodarstvu Vrbovsko. Tijekom
ski fakultet u Zagrebu, gdje je i disvog
radnog vijeka obnašao je u šu-Od početka svog radnog vijeka
plomirao 1976. god. Po okončanju marstvu Vrbovskog niz odgovornih Mladen je bio član tada Društva in-
Fakulteta zapošljava se u Šumskom dužnosti. Od 1976. do 1979. godine ženjera i tehničara, odnosno sada
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Hrvatskoga šumarskoga društva,
ogranak Delnice. U više mandata
bio je član Izvršnog odbora, uvijek
aktivan u organizaciji radnih akcija,
stručnih ekskurzija i predavanja.


Izuzetno je opsežan i upečatljiv
njegov rad u općinskim i gradskim
strukturama te raznim udrugama na
području Grada Vrbovskog. Aktivno
uključen u sva događanja u
svom mjestu, obnašao je razne dužnosti
u općinskim i gradskim strukturama
Vrbovskog, Dragovoljnom
vatrogasnom društvu Vrbovsko, lovačkom
društvu “Jelenski jarak” i
tadašnjem Savezu lovačkih društava
Općine Vrbovsko. Aktivno je
bio uključen u sva događanja početkom
i tijekom Domovinskog
rata. Svakoj od dužnosti Mladen je
pristupao s odgovornošću, idejama,
žarom u realizaciji, najčešće ne štedeći
samog sebe.


Ipak, najviše ćemo ga pamtiti
kao upravitelja Šumarije Vrbovsko.
Među kolegama šumarima bio je
omiljen, s izuzetno mnogo poznanstava
i prijateljstava koja su ga vezala
uz obitelj šumara cijele Hrvatske.
Mladen, jednostavan i neposredan,
lako je uspostavljao kontakt s
ljudima. Bio je vrijedan i skroman
čovjek, koji se svojim radom dokazao
kao sposoban stručnjak u okruženju
u kojemu je radio i živio.
Kada se prisjećamo Mladena, onakvog
kakvog ćemo ga i dalje pamtiti,
mislim da mogu reći da će malo
koje šumarsko druženje biti tako lijepo
kao kada je on bio s nama i često
svojim duhovitim dosjetkama
znao atmosferu učiniti ugodnijom.


Kao obiteljski čovjek najviše će
nedostajati svojoj obitelji, supruzi
Davorki i kćerkama Maji i Nini.
Neizmjerno je bio ponosan što su


obje, nedugo, uspješno stekle akademsko
obrazovanje i na putu su da
postanu stručnjaci u svojim zanimanjima.
I mi, njegovi kolege dijelimo
s obitelji bol i tugu zbog Mladenovog
odlaska.


Kada izgubimo nekoga koga
smo poznavali, s njime odlazi sve
ono što smo zajedno proživjeli,
ostaju samo uspomene. Vrijeme je
to da se prisjetimo svega onog što
nas je s Mladenom vezalo, da malo
zastanemo i razmislimo. Iz toga uzmimo
samo ono najljepše i zadržimo
to u trajnom sjećanju.


Počivao u miru Božjem!


Valter Crnković, dipl. ing. šum.


Šumarija Vrbovsko


UŠP Delnice, Stručne službe,


HŠD ogranak Delnice